mikroekonomie i v roba a n klady n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mikroekonomie I Výroba a náklady

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Mikroekonomie I Výroba a náklady - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Mikroekonomie I Výroba a náklady. Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE). Produkční funkce. Výše nákladů je ovlivněna množstvím a cenou používaných vstupů. Objem vyrobené produkce je výsledkem kombinace používaných výrobních faktorů.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mikroekonomie I Výroba a náklady' - tatum


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mikroekonomie i v roba a n klady

Mikroekonomie IVýroba a náklady

Ing. Vojtěch Jindra

Katedra ekonomie (KE)

produk n funkce
Produkční funkce
 • Výše nákladů je ovlivněna množstvím a cenou používaných vstupů.
 • Objem vyrobené produkce je výsledkem kombinace používaných výrobních faktorů.
 • Produkční funkce – vyjadřuje maximální objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací výrobních faktorů při dané úrovni technologie.

Q = f ( F1, F2,…, Fn )

celkov produkt
Celkový produkt
 • Objem vyrobené produkce se mění se změnami množství vstupu.
 • Celkový fyzický produkt (TotalPhysicalProduct – TPP) – celkový objem produkce vyrobený určitým množstvím inputu (měříme ve fyzických jednotkách).
 • Růst celkového fyzického produktu se s růstem množství inputu zpomaluje. Uplatňuje se zákon klesajících výnosů
pr m rn a mezn produkt
Průměrný a mezní produkt
 • Průměrný fyzický produkt (Avarage Physical Product – APP) – objem produkce připadající na jednotku inputu (výrobního faktoru).
 • Mezní fyzický produkt (Marginal Physical Product – MPP) – změna objemu vyrobené produkce vyvolaná změnou množství vstupu o jednotku.

APP = TPP / F

MPP = TPP / F

graf tpp mpp a app
Graf TPP, MPP a APP

C

TPP

B

TPP

A

L

APPL

MPPL

APPL

L

MPPL

n klady v kr tk m obdob celkov n klady
Náklady v krátkém obdobíCelkové náklady
 • Otázka: Jak volba množství inputu a objemu vyrobené produkce ovlivní náklady?
 • Celkové náklady (Total Costs –TC) – mají dvě složky:
  • Variabilní náklady (Variable Costs – VC) – náklady, které s růstem objemu výroby rostou.
  • Fixní náklady (Fixed Costs – FC) – náklady, které se s objemem výroby nemění. Firma je musí hradit, i když je objem výroby nulový (nájemné,..).
 • Vývoj nákladů odvodíme z produkční funkce.
explicitn a implicitn n klady
Explicitní a implicitní náklady
 • Explicitní náklady – náklady, které musí firma reálně vynaložit v peněžní podobě na nákup nebo nájem výrobních faktorů. Můžeme je zjistit v účetních výkazech.
 • Implicitní náklady – náklady, které firma reálně neplatí. Jedná se o „ušlý příjem“ z výrobních faktorů, které jsou ve vlastnictví firmy. Podnikatel má totiž vždy dvě možnosti – podnikat se svými výrobními faktory sám nebo je pronajmout jinému podnikateli. Pokud se rozhodne podnikat sám, vzdává se mzdy, kterou mohl získat jako zaměstnanec jiné firmy, úroku z kapitálu, který mohl uložit v bance, popř. renty z pronájmu půdy.Takovéto náklady nazýváme alternativní náklady, resp. náklady obětované příležitosti (Opportunity costs). Implicitní náklady jsou alternativní náklady výrobních faktorů ve vlastnictví majitele firmy.
 • Pokud budeme dále hovořit o nákladech, budeme mít většinou na mysli explicitní i implicitní náklady.
pr m rn n klady
Průměrné náklady
 • Průměrné náklady (Average costs - AC) – náklady na jednotku produkce
 • Průměrné náklady můžeme dále rozdělit na:
  • Průměrné fixní náklady (AFC)
  • Průměrné variabilní náklady (AVC)

AC = TC / Q

AC = AFC + AVC

mezn n klady
Mezní náklady
 • Mezní náklady (MarginalCosts – MC) – náklady potřebné k rozšíření objemu výroby o jednotku.
 • MC nejdříve klesají a od určitého množství produkcerostou -zákon klesajících výnosů
 • MC začínají růst dříve než AC. To proto, že MC nejsou ovlivněny fixními náklady. MFC jsou nulové, protože fixní náklady se s objemem výroby nemění. MC se proto vždy rovnají mezním variabilním nákladům.

MC = TC / Q

graf mc ac afc a avc
Graf MC, AC, AFC a AVC

Kč/Q

MC

AC

AVC

AFC

Q

pr m rn a mezn n klady
Průměrné a mezní náklady
 • Z grafu můžeme pozorovat, že křivka MC protíná křivku AC v jejím minimu.
 • Je-li MC<AC vyžaduje každá další jednotka produkce náklady nižší než jednotky předcházející.
 • Je-li MC>AC je další jednotku produkce možno vyrobit pouze s náklady vyššími než jednotky předcházející.
 • Pouze MC=AC jsou průměrné náklady minimální.

MC = ACmin

n klady v dlouh m obdob
Náklady v dlouhém období
 • Podobně jako nám indiferenční analýza umožnila odvodit křivku poptávky, z mapy izokvant můžeme odvodit křivku celkových nákladů.
 • Křivka celkových nákladů má v dlouhém období podobný tvar, jako v období krátkém.
 • V krátkém období její tvar určuje:
  • Vývoj výnosů z variabilního faktoru
 • V dlouhém období její tvar určují:
  • Výnosy z rozsahu
izokvanta
Izokvanta
 • Izokvanta – představuje takové kombinace výrobních faktorů, jejichž pomocí je možno vyrobit stejný objem produkce. (indiferenční křivka produkce)
 • Izokvanty vzdálenější od počátku odpovídají vyššímu objemu výroby, izokvanty jsou klesající, protože vyšším množstvím obou výrobních faktorů je možno vyrobit vyšší množství produkce.
 • Mapa izokvant – soubor izokvant dvou inputů (práce, kapitál)
mezn m ra technick substituce
Mezní míra technické substituce
 • Izokvanty jsou konvexní vzhledem k počátku. Proč? Pokud je kapitál nahrazován prací, roste v důsledku zákona klesajících výnosů mezní produkt kapitálu a klesá mezní produkt práce.
 • Aby byl vyroben stejný objem produkce, musí poměr, v němž jsou výrobní faktory nahrazovány, odpovídat převrácenému poměru jejich mezních produktů.

K MPL

=

L MPK

mezn m ra technick substituce1
Mezní míra technické substituce
 • Tento poměr nazýváme mezní míratechnické substituce kapitálu za práci (MarginalRateofTechnicalSubstitution - MRTSK,L) .
 • Jde o poměr, v němž je možno vzájemně nahrazovat práci kapitálem, aniž by se změnil objem vyráběné produkce.
 • V grafickém vyjádření určuje sklon izokvanty.
izokosta
Izokosta
 • Izokosta (linie stejných celkových nákladů) – je linie celkových nákladů XY, která znázorňuje všechny kombinace výrobních faktorů maximálně dostupné vzhledem k daným celkovým nákladům.
 • Izokosta vyjadřuje všechny maximálně dostupné kombinace v rámci celkových nákladů.
 • Izokvanta vyjadřuje všechny kombinace použití výrobních faktorů přinášejících stejný objem produkce.
n kladov optimum firmy
Nákladové optimum firmy
 • Optimální kombinací vstupů tzv. nákladové optimum firmy, nalezneme v bodě, kde se linie celkových nákladů (izokosta) dotýká izokvanty.
 • V bodě nákladového optima jsou poměry mezních produktů všech výrobních faktorů k jejich cenám shodné.

PL MPL

=

PK MPK

MPK MPL

=

PK PL

slide19
Graf

Nákladové optimum firmy

K

Y

E

KE

L

LE

X

slide20
Graf

Vliv změn cen vstupů na rovnováhu výrobce

K

B

C

A

L

n klady v dlouh m obdob1
Náklady v dlouhém období
 • Trendy ve vývoji výnosů:
  • Konstantní výnosy z rozsahu – křivka TC bude mít tvar rostoucí přímky
  • Rostoucí výnosy z rozsahu – křivka TC bude s růstem Q růst pomalejším tempem
  • Klesající výnosy z rozsahu – křivka TC bude růst rychleji než výstup
 • Křivka TC v dlouhém období vychází z počátku => v dlouhém období firma může měnit rozsah všech výrobních faktorů.
k ivka celkov ch n klad
Křivka celkových nákladů

K

TC

C3

C

C2

C

K3

B

C1

A

Q3

B

K2

Q2

A

K1

Q1

C1

C2

C3

L1

L2

L3

L

Q1

Q2

Q3

Q

 • Většinou je typické, že technické podmínky umožňují firmě při nízkém výstupu realizovat rostoucí výnosy z rozsahu a při vyšším výstupu se prosazují klesající výnosy z rozsahu.
ad