master of engineering industrial engineering operations research ieor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Master of Engineering: Industrial Engineering & Operations Research (IEOR) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Master of Engineering: Industrial Engineering & Operations Research (IEOR)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Master of Engineering: Industrial Engineering & Operations Research (IEOR) - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Master of Engineering: Industrial Engineering & Operations Research (IEOR). Master in de Ingenieurswetenschappen: Bedrijfskundige Systeemtechnieken en Operationeel Onderzoek (BKSY). http://ir18.ugent.be. Overzicht van de opleiding (bachelor). Algemene vakken (62 SP)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Master of Engineering: Industrial Engineering & Operations Research (IEOR)' - monet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
master of engineering industrial engineering operations research ieor

Master of Engineering:Industrial Engineering & Operations Research (IEOR)

Master in de Ingenieurswetenschappen:Bedrijfskundige Systeemtechnieken en Operationeel Onderzoek (BKSY)

http://ir18.ugent.be

overzicht van de opleiding bachelor
Overzicht van de opleiding (bachelor)

Algemene vakken (62 SP)

Basis bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek

 • Keuzevakken (34 SP)
 • ≥12 SP preferentielekeuzevakken
 • ≤22 SP:
  • Technische FEA mastervakken
  • Minor Automotive Engineering
  • Lijst “maatschappelijkevakken”

1emasterjaar

2emasterjaar

MASTERPROEF (24 studiepunten)

Masterproef gebaseerd op reële bedrijfsproblematiek

http://ir18.ugent.be

wijzigingen vanaf 2013 2014
Wijzigingenvanaf 2013-2014 !
 • Nietlangeronderscheidtussen majors Industrial Engineering (IE): Ingenieursdiscipline voor het ontwerpen en beheren van bedrijfskundige systemenOperations Research (OR): Ingenieursdiscipline voor het ontwikkelen en oplossen van wiskundige modellen voor bedrijfskundige systemen
  • Beidedisiplineskomen nu uitgebreidaan bod
  • Combinatiecreëertbelangrijkemeerwaarde
 • De opleidingwordtgeheelEngelstalig

MSc Engineering:

Industrial Engineering & Operations Research (IEOR)

http://ir18.ugent.be

ieor nieuw programma
IEOR: nieuw programma

IEOR general courses 62SP

 • Zie: http://studiegids.ugent.be/2013/NL/FACULTY/E/MABA/EMIEOR/EMIEOR.html

Major IE

IEOR ‘preferential’ elective courses ≥12SP

Major OR

http://ir18.ugent.be

ieor welke keuzevakken
IEOR: Welkekeuzevakken?

!! Staatonvolledigaangegeven in officieel programma

In principe: allevakken die de OC toestaat

→ je curriculum wordtgoedgekeurd door OC

 • EMIEOR Module 2.1: preferentiele KV ≥12SP
 • EMBKSY Module 3.1 (link): Minor Automotive Production Engineering≥ 6SP met ref b, ≥ 6SP met ref c (diplomavermelding pas vanaf 2014-2015)
 • EMBKSY Module 3.2(link):Lijstmaatschappelijkevakken
 • Alletechnischemastervakken van FEA
 • Eigen voorstellen: bvb. in kader van thesis, Erasmus, projecten, …contacteer OC !

http://ir18.ugent.be

ieor welke keuzevakken1
IEOR: Welkekeuzevakken?
 • (!)Volg het keuzevak(verplicht in brugprogramma)“Financiele en Kostprijsberekening in Ondernemingen”
  • Bevatessentiëlekennisvoor IEOR-ingenieur !

Behalveals je reeds één van dezevakkenvolgde:

  • FinanciëleAnalyse en Beheer
  • Kostprijsberekening en Investeringsanalyse

OFindienkostprijsberekening reeds in vooropleidingzatcontacteer OC

http://ir18.ugent.be

ieor instroomprogramma i nd ing
IEOR: instroomprogrammaInd. Ing.

General courses 76SP

Ziehier: http://studiegids.ugent.be/2013/EN/FACULTY/E/HORI/EHBKSY/EHBKSY.html

‘Preferential’ elective courses ≥8SP

12SP KV over:

tekiezenzoals op vorige slide

http://ir18.ugent.be

nederlandstalig equivalent embksy
Nederlandstalig equivalent: EMBKSY
 • Het Nederlandstalig equivalent van Master IEOR bestaatnog steeds:EMBKSY: Master BedrijfskundigeSysteemtechnieken en OperationeelOnderzoek
 • Programma is gelijkaardigaandat van EMIEOR:http://studiegids.ugent.be/2013/NL/FACULTY/E/MABA/EMBKSY/EMBKSY.html

http://ir18.ugent.be

nieuwe studenten master ieor
Nieuwestudenten Master IEOR
 • Beginnenaan master in 2013-2014
 • Schrijvenzich in voor EMIEOR

http://ir18.ugent.be

1e jaarsstudenten
1e-jaarsstudenten
 • Ingeschrevenvoor EMBKSY in 2012-2013
 • Makenovergangnaar EMIEOR:Reeds gevolgdevakkenwordenomgezetnaarnieuw IEOR-programma
 • Concordantie:FinanciëleAnalyse en Beheer (4), Kostprijsberekening en investeringsanalyse (4),Projectmanagement (6)→ in tebrengenals keuzevak, ookals ‘preferentieel’ keuzevakFinanciëleAnalyse en Beheer (4) →inzetbaarvoorFinancial and Cost Price Reporting in Companies [nl] (4SP)Toegepaste combinatorische optimalisatie en heuristieken (6)→inzetbaarvoorHeuristics and Search Methods

http://ir18.ugent.be

oudere studenten
‘Oudere’ studenten
 • Ingeschrevenvoor EMBKSY in 2011-2012 of vroegerMoetentypischenkelnogmasterproef en enkelevakkenafleggen
 • Maken GEEN overgangnaar EMIEOR:Schrijvenzich in voor EMBKSY en volgenverder het oude programma
 • Krijgen diploma Nederlandstalige Master: “BedrijfskundigeSysteemtechnieken en OperationeelOnderzoek”zondervermelding major

http://ir18.ugent.be

inschrijven in oasis
Inschrijven in OASIS
 • FacultaireRichtlijnen:http://www.ugent.be/ea/nl/onderwijs/studentenadministratie/herinschrijvingplateau.docx
 • Om in teschrijvenvoorEMIEORvolgt u de werkwijzeonder:3) InschrijvenvooreenEngelstaligeOpleidingOOK als u eerder al EMBKSY volgde (lopendeopleiding) of nieuwemasterstudent bent (vervolgopleiding) ! Volgdusniet 1) of 2)
 • Kies de knop “Nieuwdiplomacontract”en de opleiding “MSc Industrial Engineering and Operations Research”
 • Instromers (Ind. Ing/HIR) reeds ingeschreven in 2012-2013, volgen4)(mail sturennaarcentralestudentenadministratie)
 • Bij GIT (nogvakkenuit Bachelor): volgin parallel ookwerkwijze5) of 6)

http://ir18.ugent.be

wijzigen inschrijving embksy emieor
WijzigeninschrijvingEMBKSY→EMIEOR

Watals je voor 2013-2014 al bent ingeschrevenvoor EMBKSY en tochwiloverschakelennaar EMIEOR?

 • Stuureen mail naarstudietrajectbelegeidster FEA:Katrien.Rotman@UGent.beInschrijving EMBKSY wordt dan via centrale studentenadministratie ongedaan gemaakt.
 • Schrijf je via OASIS in voor EMIEOR

http://ir18.ugent.be

ieor curriculum ingeven in oasis
IEOR: curriculum ingeven in OASIS
 • EMIEOR module 1Algemeneopleidingsonderdelen
 • EMIEOR module 2.1 6 ‘preferentiële’ keuzevakken
 • EMIEOR module 2.2ALLEanderekeuzevakken: minor APE, maatschappelijkevakken, technischemastervakken FEA, …

Geefgeenvakken in in EMBKSY-modules!

(!!) Je curriculum bestaatenkeluitvakken die je ditjaar

volgt: geefnooitvakken in die je reeds hebtgevolgd.

http://ir18.ugent.be

algemene vakken
Algemene vakken
 • Introductionto management of companies and operations

hoe werkt een bedrijf, wat zijn de voornaamste functionele domeinen, wat is de strategie van een bedrijf, hoe plannen we in een bedrijf.

 • Introductionto operations research

welke basismodellen bestaan er om de werking van een organisatie of operationeel systeem te modelleren, en te optimaliseren naar doelmatigheid?

 • Information technologyand data processing

basiskennis omtrent het structureren en opslaan van gegevens, zodat men ze snel en doelgericht kan catalogeren, opvragen, verwerken .

 • Quality engineering and industrial statistics

formele technieken om de kwaliteit van producten en processen te garanderen gesteund op statistische technieken, die ook worden gedoceerd.

 • Simulation of manufacturing and service systems

grondige studie van simulatie als analysemiddel, modelleringsregels, en toepassingen met gebruik van een state of the art simulatie-omgeving.

 • Methods engineering and work measurement

grondige studie van de ontwerpregels en analysetechnieken om werkposten en arbeidsorganisatie te ontwikkelen en te verbeteren.

http://ir18.ugent.be

algemene vakken1
Algemene vakken
 • Advanced Methods in Operations Research

complexere modellen en meer geavanceerde optimalisatiemethodes, ook niet-lineair en stochastisch, gebruikt in logistiek, planning, productdesign

 • Advanced Methods in ProductionandLogistics

diepere studie van productiesystemen, en van de logistieke netwerken van bedrijven die samen een product op de markt brengen

 • Human Factors System Design

mensgebonden factoren, zoals ergonomie en mentale mogelijkheden, die in aanmerking moeten genomen worden bij het ontwerpen van werkposten en arbeidsprocedures

 • Design of Manufacturing and Service Operations

de methodes en toepassingsdomeinen om operationele systemen te ontwerpen in productie en diensten, met inbegrip van systemen om de performantie te meten

 • Heuristics and Search Methods

zoekalgoritmen die complexe optimalisatieproblemen aankunnen, zoals werkroosterplanning, data mining, enz. algoritmenvoor het modelleren en oplossen van grootschalige problemen

http://ir18.ugent.be

preferentiele keuzevakken 12sp
Preferentiele keuzevakken (≥12SP)
 • Estimationanddecisiontechniques

formele berekeningsmethodes voor het evalueren van alternatieve beslissingen en toekomstige gebeurtenissen onder onzekerheid

 • Knowledge-based systems andartificial intelligence

informatiesystemen gebaseerd op vage of ongestructureerde gegevens en redeneringsprocedures die hiermee kunnen omgaan

 • Network modellingand design

hoe worden netwerken (voor telecommunicatie, wegen) best ontworpen voor diverse kenmerken (snelheid, betrouwbaarheid, redundantie, …)

 • Queueingtheory

wiskundige modellen die stochastische aankomstprocessen beschrijven, voor gebruik in telecommunicatie, verkeersmodellen, productiemodellen, dienstenmodellen

 • Introductiontoentrepreneurship

algemene kader over ondernemerschap, strategisch ondernemerschap, juridische aspecten van ondernemerschap en financiering ondernemingen

 • Total Plant Automation

softwaresystemen en andere technologische hulpmiddelen die ingezet worden om het operationeel beheer - zowel op het vlak van productie, kwaliteit, voorraad als onderhoud - op de productievloer te ondersteunen en te optimaliseren

http://ir18.ugent.be

verdere informatie
Verdereinformatie

Vooralleverderevragen, zichwenden tot

Stijn De Vuyst,

Voorzitteropleidingscommissie (OCmaBS)

Stijn.DeVuyst@UGent.be

http://ir18.ugent.be