Download
soci ln zabezpe en a d chodov politika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sociální zabezpečení a důchodová politika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sociální zabezpečení a důchodová politika

Sociální zabezpečení a důchodová politika

169 Views Download Presentation
Download Presentation

Sociální zabezpečení a důchodová politika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sociální zabezpečení a důchodová politika Mgr. Hana Grzegorzová

 2. Úvod do předmětu • Sociální stát • Sociální politika • Sociální zabezpečení • Sociální události • Pilíře sociálního zabezpečení

 3. Sociální stát • Potřeba sociální politiky • K 30. červnu 2014 bylo v ČR 5559 zaregistrovaných sociálních služeb, které podléhají inspekci poskytování sociálních služeb. S účinností od 1.1.2015 bude v souladu s novelou zákona o sociálních službách agendu inspekcí poskytování sociálních služeb provádět MPSV…..

 4. Oprávnění k výkonu kontrolní činnosti • Vyplývá ze zvláštních právních předpisů • Zákon o zaměstnanosti • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění……. • Zákon č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi, ve znění…… • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění……

 5. Nemocenské pojištění • Systém je určen pro výdělečně činné osoby, které při ztrátě příjmu v případech tzv. krátkodobých sociálních událostí (dočasné pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, těhotenství a mateřství, péče o dítě) zabezpečuje peněžitými dávkami nemocenského pojištění….

 6. Zákon č. 187/2006 Sb. Od 1.1.2009 • O nemocenském pojištění – jde o komplexní úpravu nem. Pojištění, která zahrnuje jak okruh osob účastných nemocenského poj. (zaměstnanců, příslušníků ozbrojených sil i OSVČ), jejich nároky z tohoto pojištění a stanovení výše poskytovaných dávek, posuzování zdravotního stavu pro účely nem. poj., tak organizační uspořádání, jakož i řízení v tomto pojištění

 7. Pojistné na nemocenské pojištění • Upraveno zákonem č. 589/1992 Sb. O pojistném na soc. zabezpečení a příspěvku státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

 8. Účast na nemocenském pojištění • NP jsou účastni zaměstnanci (včetně příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů)……povinně • OSVČ – osoby samostatně výdělečně činné…..dobrovolně

 9. Platí od 1.1.2014 • Nově – zaměstnání – činnost zaměstnance pro zaměstnavatele, z níž mu plynou nebo by mohly plynout od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti bez ohledu na druh pracovního vztahu • Zaměstnanci – osoby v zaměstnání, pokud jim plynou nebo by mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v ČR, předmětem daně a nejsou od této daně svobozeny…..

 10. Výjimka • Pouze pro zastupitele územních správních celků, kteří nejsou pro výkon fce dlouhodobě uvolněni, nebo ji vykonávají ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva… • Neuvolnění zastupitelé nejsou nadále účastni nemocenského poj., z jejich odměn se neplatí pojistné na soc. zabezpečení….

 11. Povinná účast na nemocenském pojištění • Vzniká u zaměstnance s výjimkou zam. činného na základě DPP, pokud splňuje dvě podmínky stanovené ZONP….. • Výkon práce na území ČR v zaměstnání v pracovněprávním-pracovním vztahu, který může účast na nem. poj. založit • Minimální výši sjednaného příjmu – rozhodný příjem od 1.1.2012 na částku 2500 Kč…..

 12. 1.1.2014 zvláštní úprava podmínek účasti na nem. pojištění • Zaměstnání – dělení: • Zaměstnání malého rozsahu – výkon zaměstnání na území ČR, avšak není splněna podmínka sjednání příjmu ze zaměstnání ve stanovené výši, sjednaná měsíční částka započitatelného příjmu je nižší než rozhodný příjem, anebo měsíční příjem nebyl vůbec sjednán. V tom případě je zaměstnanec pojiště v těch kalendářních, v nichž dosáhl aspoň příjmu v rozhodné výši….

 13. Zaměstnání na základě DPP • Povinná účast na nemocenském pojištění pokud • Výkon práce na území ČR • V kalendářním měsíci, v němž DPP trvá, dosáhl započitatelného příjmu v částce › 10 000 Kč….

 14. Účast OSVČ na nem. pojištění • Vzniká na základě přihlášky k nemocenskému poj. a zaplacením pojistného • Od 1.1. 2014 taková osoba není vždy považována za OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, nýbrž vedlejší….potom může být účastna nem. pojištění, i když není povinna platit zálohy na důchodové pojištění

 15. Výpočet • Př. • Minimální měsíční základ pro OSVČ, pro placení pojistného na nem. pojištění = 5000 Kč • Sazba 2,3% potom • Min. pojistné = 115 Kč za kal. měsíc

 16. Dávkový systém nemocenského pojištění • Z nemocenského poj. se poskytují 4 druhy peněžitých dávek…princip solidarity • Nemocenské • Peněžitá pomoc v mateřství • Ošetřovné • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

 17. Příklad 1 • Zaměstnanec uzavřel pracovní poměr od středy 1. ledna 2014. Pracovní dobu má rozvrženou na pondělí až pátek. Měsíční mzda činí 23000 kč včetně za svátek, který připadl na 1. ledna. Pokud by pracovní poměr sjednal od 2. ledna, činila by mzda pouze 22000 kč tj. za 22 odpracovaných dnů…

 18. Příklad 2 • Zaměstnanec uzavřel na dobu neurčitou od 1.12.2013 dvě dohody o pracovní činnosti, sjednaná odměna činí 2000 kč a 1800 kč. Do prosince 2013 a do ledna 2014 byly tyto částky zúčtovány. • Obě zam. malého rozsahu, sjednaná odměna nedosahuje výše alespoň 2500 kč/měsíčně. V prosinci 2013 nebyl zaměstnanec z žádné dohody účasten nem. pojištění. V lednu 2014 zaměstnanec účasten nem. pojištění z obou dohod, ze zaměstnání malého rozsahu úhrn 3800 kč, pak musí být odvedeno pojistné na sociální pojištění z 2000 a 1800 kč • Pojistné na zdravotní se ze žádné dohody neplatí. Pro odvod pojistného na zdravotní pojištění se příjmy z více dohod o pracovní činnosti nesčítají…..