Eesti haridusstrateegia 2012 2020 kavand eesti hariduse viis v ljakutset
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

Eesti haridusstrateegia 2012-2020 kavand. Eesti hariduse viis väljakutset. Olav Aarna Eesti haridusstrateegia hariduskorralduse töörühma juht. Ettekande kava. Miks ma nii mõtlen, nagu ma mõtlen? Milleks meile (pikaajaline) haridusstrateegia?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - amandla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eesti haridusstrateegia 2012 2020 kavand eesti hariduse viis v ljakutset

Eesti haridusstrateegia 2012-2020 kavand.Eesti hariduse viis väljakutset

Olav Aarna

Eesti haridusstrateegia hariduskorralduse töörühma juht


Ettekande kava
Ettekande kava

 • Miks ma nii mõtlen, nagu ma mõtlen?

 • Milleks meile (pikaajaline) haridusstrateegia?

 • Kuidas tekkis Eesti haridusstrateegia (elukestva õppe strateegia) 2020 kavand?

 • Millised need viis väljakutset siis on?

 • Mis saab haridusstrateegia kavandist edasi?

 • Kas ma olen senise tulemusega rahul?


M is on hariduspoliitika
Misonhariduspoliitika?

 • Hariduspoliitika laias mõttes – toimiv lepete süsteem ühiskonna hariduslike eesmärkide ning nende saavutamise teede ja vahendite kohta

 • Hariduspoliitika kitsas mõttes – riigi, KOV jt hariduspoliitika subjektide tegevus hariduse valdkonnas

 • Kui eesmärgistatud, mõtestatud ja süsteemne see tegevus meil Eestis on?


I deoloogiad ja reaalpoliitika 1
Ideoloogiad ja reaalpoliitika (1)

 • Erakondade hariduspoliitilised programmid lähtuvad väljakujunenud demokraatiates erakonna ideoloogiast (põhiväärtustest)

 • Tegelik hariduspoliitika on kompromiss erinevatele ideoloogiatele tuginevatest lahendustest

 • Lähtuda tuleks pikemaks ajaks kokku lepitud tulevikuvisioonist ja mõnedest üldistest põhimõtetetest


I deoloogiad ja reaalpoliitika 2
Ideoloogiad ja reaalpoliitika(2)

Sotsiaaldemokraatlik

(võrdsus, ...)

Reaalpoliitika

?

Konservatiivne

(vendlus, ...)

Liberaalne

(vabadus, ...)


Eesti haridusstrateegia 2012 2020 kavand eesti hariduse viis v ljakutset

Haridus kui jagatud hüve

 • Huvide tasakaal õppe sisu määratlemisel

 • Huvide tasakaal õppe rahastamisel

 • ...

Inimene

Ühiskond


Eesti haridusstsenaariumid 2015
Eesti haridusstsenaariumid 2015

TURUHARIDUSE

JA ELIITKOOLIDE

EESTI

(RIKASTE JA

VAESTE EESTI)‏

Kõrge

uuenemis-

võime

ÕPI-EESTI

(INTERAKTIIVNE

EESTI)‏

PIDEVALT

ALGAVATE

HARIDUSREFOR-

MIDE EESTI

(KORPORATIIVNE

EESTI)‏

RAHVAKOOLIDE

EESTI

(RAHVUSKESKNE

EESTI)‏

Madal

uuenemis-

võime

Lahutav ühiskond

Siduv ühiskond


Kompetentsuse ring
Kompetentsuse ring

Oodatav kompetentsus

ÜHI

SKOND

Kompe-

tentsuse

stan-

dardid

Õppe-

kavad

Tege-

vused

Kom-

petent-

sid

Õ

P

E

KVALIFIKATSIOONISÜSTEEM

Kvali-

fikats-i

tunnis-

tused

Kvalifikat-

siooni

andmine

Vastavus-

hindamine

Õpitulemuste

hindamine

Tegelik kompetentsus


Kellele on haridusstrateegiat vaja
Kellele on haridusstrateegiat vaja?

 • Ühiskond, st meie kõik, määratlemaks meie ühishuvisid hariduse vallas

 • Individuaalsed hariduspoliitika subjektid, stigaüks meist, kes on oma huvid hariduse vallas teadvustanud, sh poliitikud

 • Kollektiivsed hariduspoliitika subjektid, sh hariduspoliitilised huvirühmad (õpetajate liidud, õppurite ühendused, ...), õppeasutused, ...


Eesti haridusstrateegia saamisloost
Eesti haridusstrateegia saamisloost

 • Eesti Koostöö Kogu, Eesti Haridusfoorumi ning Haridus- ja teadusministeeriumi poolt 9.9.2009 sõlmitud kolmepoolse kokkuleppe alusel koostati 30.juuniks 2011 Eesti haridusstrateegia (elukestva õppe strateegia) kavand aastateks 2012-2020

 • Tegevus toimus nn Tarkade Otsuste Fondi (ESF) rahastatud projekti raames

 • 29. juunil 2011 andis juhtrühm strateegia kavandi haridus- ja teadusministrile üle


Juhtr hm
Juhtrühm

 • Kalle Küttis (HTM) (esimees)

 • Olav Aarna (EHF) (aseesimees)

 • Andres Keevallik (EKK) (aseesimees)

 • Tiina Annus (HTM)

 • Mati Heidmets (EKK) (projektijuht)

 • Krista Loogma (EHF)

 • Epp Rebane (HTM)

 • Margit Sutrop (EKK)

 • Anu Toots (EHF)


T r hmad
Töörühmad

 • Õppes osalemine

  • Marju Lauristin + eksperdid

 • Õppeprotsess

  • Margit Sutrop + eksperdid

 • Hariduskorraldus

  • Olav Aarna + eksperdid


Eesti hariduse viis v ljakutset
Eesti hariduse viis väljakutset

Ekspertrühmade poolt väljatöötatud ja haridusavalikkusega läbiarutatud strateegia kavand toob välja Eesti hariduse viis suurt väljakutset ning pakub nende lahendamiseks rea meetmeid:

 • Liikumine arengu- ja koostöökeskse õpikäsitluse suunas

 • Õpetaja positsiooni ja maine tõus

 • Õppes osalemise kasv

 • Hariduse tugevam seostamine teadmusühiskonna ja innovaatilise majandusega

 • Uue digikultuuri kujundamine Eesti hariduse ja kultuuriruumi osaks


Miks me seda kavandiks nimetame
Miks me seda kavandiks nimetame?

 • Puuduvad mitmed strateegiale omased komponendid:

  • Eesmärk (siht)

  • Visioon lõppseisundist

  • Tegevuspõhimõtted

  • Mõõdikud (seisundi parameetrid)

  • Meetmed on sõnastatud fragmentaarselt

  • Puudub tegevuskava

 • Kas see on ajapuudusel tegemata töö?

 • Ei, see oli taotluslik!


K ige kiiremat lahendamist vajavad lesanded
Kõige kiiremat lahendamist vajavad ülesanded

 • Haridusasutuste võrgu korrastamine, sealhulgas põhikooli ja gümnaasiumi lahutamine

 • Õpetajakoolituse kvaliteedi tõus koos õpetajatele väärika palga tagamisega

 • Põhikooli riiklikus õppekavas ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatu tegelik ellurakendamine

 • Kõrghariduses õiglast juurdepääsu kindlustava ning õppe kvaliteeti toetava rahastamismudeli juurutamine

 • Tööandjate oluliselt laiem kaasamine õppekavaarendusse nii kutse- kui kõrghariduses


Eesti hariduse viis v ljakutset1
Eesti hariduse viis väljakutset

 • Liikumine arengu- ja koostöökeskse õpikäsitluse suunas

 • Õpetajapositsiooni ja mainetõus

 • Õppes osalemise kasv

 • Haridusetugevam seostamine teadmusühiskonna ja innovaatilise majandusega

 • Uue digikultuuri kujundamine Eesti hariduse ja kultuuriruumi osaks

 • Nende protsesside käivitamiseks vajalikud muudatused hariduskorralduses


Eeldused 1
Eeldused (1)

 • Muutuste elluviimise eeltingimuseks on hariduse enda ümbermõtestamine. Elukestva õppe kontekstis on hariduse mõiste laienenud, hõlmates nii formaalset, mitteformaalset kui informaalset õpet, nii laste, noorte kui täiskasvanute õppimist ja õpetamist

 • Seni ei ole teadvustatud, et see tingib vajaduse põhimõttelisteks muutusteks hariduse põhiprotsessides, põhikomponentides ja juhtimises ning nende omavahelistes vertikaalsetes ja horisontaalsetes suhetes


Eeldused 2
Eeldused (2)

 • Strateegia käsitleb Eesti elukestva õppe süsteemi kõige üldisema eesmärgina kõigile Eesti inimestele nende vajadustele ning võimetele vastavate õpivõimaluste loomist kogu elukaare jooksul, kujundades õppimisest inimese elulaadi osa

 • Eesmärgipüstitus lähtub arusaamast – mida haritumad inimesed, seda parem elu – see on hoiak, mille kohaselt pidev eneseharimine on tänase elu lahutamatu komponent

 • Eesti piiratud inimvara tuleb maksimaalselt väärtustada, see on meie püsimise ja arengu alus


Peamised k ivitamist vajavad protsessid
Peamised käivitamist vajavad protsessid

 • Haridusparadigma muutmine institutsioonide ja konkurentsi kesksest isiksuse arengu keskseks

 • Õppe- ja kasvatusprotsessi suunamine õppija kui eneseteadliku, õnneliku ja tegusa sotsiaalse subjekti kujunemisele

 • Hariduse ja ühiskonna seose tugevdamine; haridus kui elukvaliteedi kujundaja, innovatsioonivõime looja, ühiskonna inimvara ja rahvusliku kultuuriruumi kestlikkuse tagaja


Kust seda lugeda saab
Kust seda lugeda saab?

 • Haridusstrateegia kavand http://www.haridusfoorum.ee/images/stories/haridusstrateegia/eesti-haridusstrateegia-2012-2020-projekt.pdf

 • Taustamaterjal http://www.haridusfoorum.ee/images/stories/haridusstrateegia/eesti-haridusstrateegia-2012-2020-taustamaterjal.pdf


Mis n d edasi saab
Mis nüüd edasi saab?

 • Haridusstrateegia kavand võiks olla lähtekohaks Eesti pikaajalise haridusstrateegia (elukestva õppe strateegia) kui riikliku dokumendi koostamisel

 • EKK ja SA Innove viivad läbi projekti (EU-LLL), mille eesmärgiks on ühiskonna teadlikkuse suurendamine elukestva õppe tähtsusest ja elukestvas õppes osaluse määra suurendamine, eriti riskirühmades (noored, inimesed vanuses 45+, töötud)


Kas ma olen tulemusega rahul
Kas ma olen tulemusega rahul?

 • Ei ole, sest:

  • tegemist on vaid strateegia kavandiga ja tänaseni pole selge, mis sellest edasi saab

  • kavand on liigselt üld- ja kõrghariduse keskne (kuigi see polnud taotlus)

  • elukestva õppe paradigma ei joonistu selgelt välja

 • Ma annan endale aru, et tulemus on erinevate huvide kompromiss, mis kedagi täiel määral ei rahulda

 • Ma olen väga rahul sellega, et haridusstrateegiline protsess lõpuks taaskäivitus