el plan de comunicaci n upc sostenible 2015 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
El Plan de Comunicación UPC Sostenible 2015 PowerPoint Presentation
Download Presentation
El Plan de Comunicación UPC Sostenible 2015

play fullscreen
1 / 21

El Plan de Comunicación UPC Sostenible 2015

81 Views Download Presentation
Download Presentation

El Plan de Comunicación UPC Sostenible 2015

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. El Plan de Comunicación UPC Sostenible 2015

 2. Introducció • Perquè Univers? Prestador de serveis dintre de la UPC tal com especifica la Carta de Serveis de l’Univers • Disseny i execució de projectes- Accions de comunicació i promoció- Col·laboracions amb altres unitats de la UPC

 3. Antecedents >> IMPLANTACIÓ A LA COMUNITAT • La comunitat universitària (CU) no coneix el concepte de la sostenibilitat d’una forma clara • Els missatges no arriben en general als diferents estaments de la CU, en especial als estudiants. • És un àmbit de grans dimensions, institucional i amb la necessitat de cooperació i sensibilització.

 4. Antecedents >>Deficiències quan a les eines i accions utilitzades • webs específiques poc funcionals ni integrades, • e-butlletins poc coneguts, • poca integració de la sostenibilitat en webs institucionals, • confusió i manca de claredat en logotips i noms.

 5. Exemples

 6. Objectius >>El Pla UPC Sostenible 2015 inclou un pla de comunicació, que te per objectius: • Instrumentar un pla per a donar a conèixer el Pla UPC Sostenible 2015 a la CU de la UPC, així com a l’entorn universitari i social. • Ordenar i donar coherència a tots els elements i a canals de comunicació estratègics per a projectar la sostenibilitat tant a nivell intern com extern • Identificar els diferents conceptes estratègics a comunicar en relació a la sostenibilitat. • Afavorir entorns de projecció estratègics per a cadascuna de les necessitats del pla per tal de facilitar la participació dels diferents públics objectius • Assegurar que el Pla UPC Sostenible 2015 es percep com un projecte transversal de la UPC.

 7. La proposta de valor >> Els atributs associats • Pertànyer e identificar-se amb la UPC • Transversalitat dintre de la UPC • Temporització del pla: 2015 • Cooperació • Progrés científic i tecnològic sostenible • Rol i Projecció social UPC • Preparar-se per al futur • Valor del canvi: de l’enfocament ambiental al desenvolupament humà sostenible • Projecte educatiu i formatiu • Escales local/regional fins europea/global

 8. Símbol equilibrat i orgànic Accent sostenible de la UPC Proposta de valor Temporització del pla Vinculació amb la UPC La proposta de valor

 9. VISIÓ GLOBAL EXTERNA Marca global complerta Pla sostenible 2015 i logo UPC Projecció externa del Pla NIVELL 1 Marca global Pla sostenible 2015 i símbol UPC Projecció del Pla a l’entorn UPC NIVELL 2 Marca particular marca específica servei: Pla sostenible 2015 Projecció interna del Pla NIVELL 3 Marca particular Unitat/Departament... Projecció Transversal del Pla VISIÓ LOCAL INTERNA NIVELL 4 La proposta de valor >> Nivells d’ús de la marca

 10. Canals de comunicació 1 3 2 Nivell Canals externs Canals UPC Canals propis del Centre per a la Sostenibilitat Canals Portal sostenible 2015 Oficina de Premsa TV (BTV, TV3...) Web UPC Agenda de correu Premsa especialitzada Revista “Informacions” Enviaments específics Agents socials externs MMCC Servei Comunicació i Promoció Memòria electrònica Servei d’Activitats Socials Memòria en suport paper “Univers” Carta de serveis Web Actes colectius Agenda Activitats Papereria “bàsica” Oficines Mòbils Ecoles i Departaments Gadgets Web Servei de Biblioteques Web Biblioteques

 11. Accions prioritàries • Presentació del Pla • Portal UPC Sostenible 2015 • Especialitzar una estructura de RRHH i racionalitzar els esforços • Utilitzar els actes propis per a projectar la sostenibilitat a la UPC

 12. Conclusions • Necessitat d’aprofundir en l’ús d’eines i estratègies de comunicació que permetin recolzar les accions empreses amb una repercusió real a la comunitat universitària. • L’estratègia comunicativa ha d’afavorir la concepció transversal del Pla UPC Sostenible 2015. • Des del Centre per a la Sostenibilitat, el Pla de Comunicació està suposant un canvi de cultura de treball. • L’eix vertebral de tot el Pla de Comunicació és el portal de UPC Sostenible 2015, que a dia d’avui ja es visible a la red.

 13. Web UPC Sostenible 2015

 14. Web UPC Sostenible 2015

 15. Web I congrés UPC Sostenible 2015

 16. Web jornades de debat

 17. Web de Sirena

 18. Web de l’Univers

 19. Publicitat propia: diptics i cartells

 20. Publicacions externes

 21. El Plan de Comunicación UPC Sostenible 2015