sisehindamine 2009 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sisehindamine 2009-2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sisehindamine 2009-2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Sisehindamine 2009-2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on

Sisehindamine 2009-2012. Kersti Sammelselg 2012/2013. õa. Eestvedamine ja juhtimine. Õppe- ja kasvatustöö heade tulemuste saavutamine toimub juhtkonna eestvedamisel

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Sisehindamine 2009-2012


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sisehindamine 2009 2012

Sisehindamine 2009-2012

Kersti Sammelselg

2012/2013. õa

eestvedamine ja juhtimine
Eestvedamine ja juhtimine

Õppe- ja kasvatustöö heade tulemuste saavutamine toimub juhtkonna eestvedamisel

Õpetajaskond on kaasatud otsuste tegemise protsessi (arengukava töörühm, õppekava töörühm, õppenõukogu otsuste ettevalmistamine, eelarve eelnõu ettevalmistamine)

Info täpne ja õigeaegne vahetamine ning vahendamine (õpetajate infominutid, direktsiooni nõupidamine, elektronpost, teadetetahvlid, kooli koduleht)

Kooli strateegilise juhtimise eesmärgid on kooskõlas Räpina valla eesmärkidega

Kooli dokumendid on kooli kodulehel kooli töötajatele, õpilastele ja lastevanematele kättesaadavad

personalijuhtimine 1
Personalijuhtimine-1
 • Pedagoogide puudumise tõttu ükski õppeaine õpetamata ei ole jäänud
 • Eesmärgiks on tagada 100 % õpetajate vastavus nõutavatele kvalifikatsiooninõuetele
 • Personali värbamiseks: konkursiteated internetis (leping CV-keskusega, vabade ametikohtade teade EHIS-es, konkursiteade kooli kodulehel), töökuulutused ajalehtedes (Õpetajate Leht, Koit), koostöö kõrgkoolidega, isiklikud kontaktid võimalike kandidaatidega
 • Toimivad töögrupid ja on olemas nende koosolekute protokollid: õppenõukogu, hoolekogu, arengukava töörühm, õppekava töörühm, ainekomisjonid, vilistlaskogu
personalijuhtimine 2
Personalijuhtimine-2
 • Igal aastal koostatakse täienduskoolitusplaan
  • Koolituste organiseerimisel arvestatakse nii kooli kui ka töötajate vajadusi
 • Toimuvad nii koolisisesed, piirkondlikud kui ka maakondlikud täiendkoolitused ning individuaalsed koolitused
 • Võimalik on osaleda ümberõppes ja tasemekoolitustel
 • Igal aastal viiakse õpetajate ja töötajate hulgas läbi nn eneseanalüüsid
 • Toimib tunnustamissüsteem
 • Toimub õpetajate atesteerimine
koost huvigruppidega
Koostöö huvigruppidega
 • Pidev koostöö Räpina vallavalitsusega (sotsiaaltöötajad, haridus- ja kultuuri-spetsialist, vallavanem), lastevanematega, hoolekoguga, õpilasesindusega, vilistlastega, Räpina ja Põlva politseijaoskonnaga, maakonna koolidega, RMK-ga, Räpina Muusikakooliga, Räpina lasteaiaga
 • Koostöös:
  • On vähenenud koolist põhjuseta puuduvate õpilaste arv
  • On suurenenud lastevanemate aktiivne osalemine kooli üritustel
  • Politsei abi koolile tagab õpilaste turvalisuse nii liikluses kui ka ürituste läbiviimisel
ressursside juhtimine
Ressursside juhtimine
 • Eelarve planeerimine toimub vastavalt kooli arengukavale koostöös kohaliku omavalitsusega
 • Eelarve eelnõu ettevalmistamisse on kaasatud kõik pedagoogid ainekomisjonide kaudu ja töötajad majandusjuhataja poolt esitatava eelnõu kaudu
 • Eelarve põhimahu moodustab personalikulu, 2009. aastal oli personalikulu osatähtsus 70,8 % eelarve kogumahust, 2010. aastal 70,6 %, 2011. aastal 62,8 % ja 2012. aastal 67,7 %
 • A-õppekorpuse remont on kavandatud Räpina valla investeeringute kavas 2014. aastaks.
 • Õpikeskkonna parendamiseks on hangitud kooliinventari ja seadmeid vastavalt eelarve võimalustele.
ppe ja kasvatustegevus 1
Õppe- ja kasvatustegevus-1
 • Õpetamise tase on taganud õpilastele väga head tulemused olümpiaadidel, konkurssidel ja spordivõistlustel
 • Tõusnud on õppeedukus (99,2%->99,6%->99,8%)
 • Kõige rohkem kordajaid on III kooliastmes, kuid tendents on languse poole
 • Õpilased on lahkunud gümnaasiumist elukoha või seoses eriala vahetusega, mitte kehva õppedukuse tõttu
 • Riigieksamite keskmised (62,51(2010.a)->66,10-> 61,67(2012.a). Parimad tulemused on olnud inglise keeles, keemias, geograafias ja riigikeeles(2011.a)
 • Põhikooli lõpueksamitel on olnud parimad tulemused geograafias ja keemias
 • Tasemetööde keskmised on langenud
ppe ja kasvatustegevus 2
Õppe- ja kasvatustegevus-2
 • Põhikooli lõpetajad jätkavad õpinguid gümnaasiumides või kutsekoolides
 • Gümnaasiumilõpetajad jätkavad haridusteed kõrgkoolides ja kutsekoolides, kasvanud on tööle läinud õpilaste arv
 • Koolikohustuse mittetäitmisega esineb probleeme, kuid tänu sotsiaalpedagoogile on olukord mõnevõrra paranenud
 • Tugisüsteemide (logopeed, sotsiaalpedagoog, pikapäevarühm, ind. õppekava, koduõpe, parandusõpe, õpiabi) rakendamine toob kaasa õpilastele eduelamuse, sest nende õpiedukus paraneb
 • 2010/2011. õa rakendus uus õppekava 1., 4., 7. ja 10. klassis
ppe ja kasvatustegevus 3
Õppe- ja kasvatustegevus-3
 • Gümnaasiumis on avatud kolm õppesuunda: reaal-, humanitaar- ja spordisuund
 • Koostöös vallavalitsusega on õpilastel võimalik kehalise kasvatuse tundide ajal käia Värskas ujumas
 • Igal aastal toimuvad õppekäigud ja –ekskursioonid kindlaks määratud marsruutidel
 • Koostöö ümberkaudsete põhikoolidega
 • Koolis töötab tervisenõukogu, kelle peamine ülesanne on koolitoidu kvaliteedi, õpilaste söömisharjumuste jälgimine sööklas, koolimenüü igakuine jälgimine ja kinnitamine ning igapäevane tagasiside sööklale koolitoidu maitsevuse kohta
 • Õpilaste ja lastevanemate rahulolu-uuringud
ppeasutuse tugevused sealhulgas erip ra mis v iksid olla eeskujuks teistele ppeasutustele
Õppeasutuse tugevused, sealhulgas eripära, mis võiksid olla eeskujuks teistele õppeasutustele
 • Koostöö vallavalitsusega
 • Koostatud on tegevuskava kooli maine kujundamise ja koostöö korraldamise kohta ümberkaudsete koolidega
 • Koolis on võimalik õppida nelja võõrkeelt, autoõpetust, joonestamist, politoloogiat, maali ja joonistamist, AutoCAD programmiga joonestamist ning tegeleda põhjalikumalt kergejõustiku ja pallimängudega
 • Õpetajate oskused õpetada gümnaasiumis ühes klassis koosõppivaid vene ja eesti keelt kõnelevaid õpilasi
 • Õpilaste edukas esinemine maakondlikel ja vabariiklikel aineolümpiaadidel, konkurssidel ja spordivõistlustel
 • Pikaaegsed traditsioonid
parendust vajavad valdkonnad
Parendust vajavad valdkonnad
 • 2006-2009. aasta sisehindamise aktis:
  • Hariduslikeerivajadustegaõpilasteletulekspöörataveelgirohkemtähelepanu
  • Vajalikolekskasvatusraskustegalasteklassideloomine
  • Õpilastepsühholoogilisenõustamisetõhustamine
  • Vajalikkoolipsühholoogiametikohatäitmine ja töölerakendamine
  • Parandada koostöödvenekeelsetestkodudestpäritlastevanemategalastekooliksettevalmistamisel
parendust vajavates valdkondades on aastatel 2009 2012 koolis
Parendustvajavatesvaldkondades on aastatel 2009 – 2012 koolis:
 • Venekeelsetest kodudest pärit lastele on 1. klassis tunnis abiõpetaja, kes vajadusel aitab vene lapsi nende emakeeles
 • Laps, kes ei valda vabalt eesti keelt, saab enne kooli suvel veel abiõpetajalt keeletunde
 • Ühele käitumishäiretega lapsele on määratud isiklik abistaja, kes on õpilasele toeks terve koolipäeva jooksul ja ka väljaspool koolipäeva toimuvatel kooli üritustel
 • Kasutatakse aktiivselt Põlvamaa Õppenõustamiskeskuse teenuseid (logopeed, psühholoog, eripedagoog)
 • On loodud tunnirahuklass, kuhu õpetajal on võimalus saata õpilane/sed, kes rikuvad tunnis korda
 • Koolis on olemaslihtsustatudõppekavagaõpilasteklass
 • On põhikooliõpilasi, kesõpivadindividuaalseteõppekavadejärgi