Hvordan fungerer funksjonsvurderingen? - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvordan fungerer funksjonsvurderingen? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvordan fungerer funksjonsvurderingen?

play fullscreen
1 / 13
Hvordan fungerer funksjonsvurderingen?
95 Views
Download Presentation
mirabel-isambero
Download Presentation

Hvordan fungerer funksjonsvurderingen?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Erfaringskonferanse om Funksjonsvurdering i Attføringsbedrifter for IA bedrifterElsa Sæbø, Rådgiver NAV arbeidslivssenter Akershus

 2. Hvordan fungerer funksjonsvurderingen? 1.Erfaringer og status 2.Utfordringer 3.Veien videre…..

 3. 1. Funksjonsvurdering i Attføringsbedrift – pilotprosjektet – erfaringer 1 2004 • Arbeidslivssenteret i Akershus deltok i pilotforsøket med utprøving av funksjonsvurdering i i 2004 • Tid å komme i gang: markedsføring/fordommer • Evaluering: 15 personer benyttet seg av tilbudet • Antall personer økte mot slutten av prosjektperioden. Flere fikk nei pga kapasitet og kort tid igjen i perioden • Fra privat og kommunal virksomhet • Langtidssykmeldte, fare for å bli sykmeldt igjen

 4. Funksjonsvurdering i AttføringsbedriftPilot erfaringer 2 2004 • Evaluering fra rådgivere i Arbeidslivssenteret: • De ansvarlige ved attføringsbedriftene: en kjemperessurs • God støtte og service fra veilederne • God samhandling mellom IA bedriften og Attføringsbedriften • Kjærkomment tilbud for både arbeidsgivere og arbeidstakere • Godt tilbud for små private bedrifter med begrensede muligheter for tilrettelegging og utprøving • Og for store kommunale virksomheter!: NN kommune er veldig takknemlig for tilbudet og håper sterkt at tilbudet vil fortsette! • Bedriftene etterspurte tilbudet mer og mer

 5. Funksjonsvurdering i Attføringsbedrift- Piloterfaringer 3 2004 • Godt opplegg: Individuelt tilpasset med arbeidsutprøving i nytt miljø, tett oppfølging, kartlegging,veiledning, samtaler og rapport • Ulike avklaringer/resultat: • Tilbake til opprinnelig jobb • Tilbake til annen jobb innen virksomheten/kommunen • Søknad om uføretrygd • Friskmeldt til Aetat • Søker yrkesrettet attføring: ny jobb hos annen arbeidsgiver, ny jobb hos egen arbeidsgiver • Konflikter avdekket

 6. Erfaringer 2005 • Søkerne har vært sykemeldt for lenge, mange 1 år og mer • Kommuner- statlige – og private virksomheter etterspør tilbudet • Typer avklaringer: • For syke til å delta • Friskmeldt til Aetat • Videre helseutredning • Yrkesrettet attføring/videreutdannelse • Flest tilbake til samme arbeidsgiver i annen jobb

 7. Status Funksjonsvurdering i Attføringsbedrift 2006 • 1. Status funksjonsvurdering generelt i IA bedrifter: • Mange har hatt til dels stor nedgang i eget sykefravær • Mange er blitt svært gode til selv å foreta funksjonsvurdering og legge til rette på egne arbeidsplasser • Kreative løsninger på egne arbeidsplasser • Mer vekt på funksjonsevne og arbeidsmuligheter • Dialog leder – medarbeider for å finne løsninger og legge til rette • Større forpliktelse leder/medarbeider til å finne løsninger sammen

 8. Funksjonsvurdering i Attføringsbedrift2006 • Nedgang i bruk av tilbudet? • Noen bedrifter som har benyttet tilbudet har hatt nedgang i sykefraværet og dermed mindre behov for ekstern bistand • Kommuner og private bedrifter • Både tilbud om oppfølging i Attføringsbedrift og i egen bedrift • Ofte tunge saker, mye er prøvd ut i egen bedrift/kommunen

 9. 2. Erfaringer- utfordringer • Positivt: Rask avklaring, fint med oppfølging også i bedrift, følges godt opp i Attføringsbedrift. Gode forslag; nye øyne som ser…. • Negativt/utfordringer: Ikke fått tilbakemelding på mottatt søknad. Utskifting av medarbeidere i tilbudet. Ikke så god kvalitet på tilbudet noen steder som før: Lite oppfølging på arbeidsstedet, vage anbefalinger, dårlig kvalitet på sluttrapport, NAV Arbeidslivssenter ikke mottatt tilbakemelding/sluttrapport

 10. 3. 2007 Veien videre.. Strategier….. • Hva har vi gjort og hva virker? • Vekt på jevnlig markedsføring av tilbudet: Besøk og info i Attføringsbedrift for Rådgivere i NAV Arbeidslivssenter, Nav trygd: oppfølging, rehab, uføre, HMS avd. i større bedrifter, kommuner og Helseforetak, Info i bedriftsnettverk, i temasamlinger med for eksempel Arbeidslivssentrene. Annet?? • Ett eksempel: Økning hos DI gruppen fra ett par personer i 05 til 5 i 06 til 8 allerede i 07

 11. Strategier videre….. • Jobbe med renomee og jevnlig markedsføring: • Invitere store arbeidsgivere: kommuner, helseforetak og private til Attføringsbedriftene • Samarbeide med NAV Arbeidslivssenter om info overfor NAV trygd • Invitere rådgivere fra NAV Arbeidslivssenter til besøk/erfaringsutveksling – påminnelse om tilbudet • Spre eksempler i ulike fora – skape godt renomee • Delta på nettverksmøter med IA bedrifter (små og mellomstore) • Delta på temasamlinger med NAV Arbeidslivssenter • Utarbeide gode brosjyrer og sende dem til NAV, Arbeidslivssentrene, arbeidsgivere • Annet…….

 12. IA avtalen står ved lag: Fokus på arbeidsplassen- primært lokale løsninger • Funksjonsvurdering i Attføringsbedrift: Et høyterskel tilbud til IA bedrifter etter at forsøk er gjort på egen arbeidsplass • Dialogmøte ved 6 måneders tidspunkt: Nav innkaller: Vurdere bedriftsinterne tiltak som er forsøkt, vurdere andre tiltak. Kan funksjonsvurdering i Attføringsbedrift være et mulig tilbud i forkant eller etter? • Effektivitet i mange bedrifter: Spesialiserte oppgaver. Færre tilretteleggingsmuligheter/utprøvingsmuligheter: Økende behov for ekstern bistand til funksjonsvurdering?

 13. Kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte • Avklaringstjenester: Systematisk kartlegging og utprøving av den enkeltes arbeidsevne • Oppfølgingstjenester: Bistand på arbeidsplassen, egnede oppgaver, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter og veiledning til arbeidsgiver • Arbeidsrettede rehabiliteringstjenester: I forkant av arb. Markedstiltak, fokus på mestring, funksjonsbedring og motivering • Hvor er Attføringsbedriftene i dette bildet??