Download
project bol ster businessmodel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Project BOL*ster; Businessmodel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Project BOL*ster; Businessmodel

Project BOL*ster; Businessmodel

125 Views Download Presentation
Download Presentation

Project BOL*ster; Businessmodel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Project BOL*ster; Businessmodel Bram Loog, AOC Raad 19 juni 2007

  2. Standaard Businessmodel

  3. Businessmodel Community DesignInzet AOC’s De Community Design (organisatie) De community Design bestaat uit een netwerk van docenten uit de diverse AOC’s met een designopleiding. Dit netwerk komt drie tot vier keer per jaar bijeen als landelijke Frontofficegroep Design. Doel van dit verband is kennis uitwisselen rondom het opstarten van een nieuwe designopleiding op een AOC. De Adviesraad Design (organisatie) De Adviesraad Design bestaat uit drie docenten die de volledige Community Design vertegenwoordigen in de richting van de contentmakelaar. Drie rollen zijn in de Adviesraad vertegenwoordigd: (zie HGL) • Ondersteuning Community en Adviesraad (financiering) • AOC’s faciliteren uitwisseling voor en door docenten in de Community voor 2 dagen per actieve docent per jaar • AOC’s en Ontwikkelcentrum financieren elk de inzet van de Adviesraden voor 0,5 dag per week • Stuurgroep (organisatie) • Voor borging van dit generiek model op bestuurlijk niveau wordt een generieke stuurgroep opgericht. Hierin hebben AOC’s en Ontwikkelcentrum zitting. • Deze stuurgroep heeft inzicht in besluitvorming in het Ontwikkelplan.

  4. Businessmodel Community DesignInzet Ontwikkelcentrum De Contentmakelaar (service/organisatie) De Contentmakelaar is de schakel tussen vraag en aanbod. Hij fungeert als aanspraakpunt voor de Adviesraad. In het contact tussen Adviesraad en Contentmakelaar wordt een eerste beoordeling gedaan op basis van het beoordelingskader vraagrticulatie. Vervolgens zoekt de Contentmakelaar naar middelen ter realisatie van de vraag door te pleiten voor opname in het Ontwikkelplan van het Ontwikkelcentrum. • Het Ontwikkelplan (financiering) • In het Ontwikkelplan wordt vastgelegd waarvoor de subsidiemiddelen worden aangewend.De contentmakelaar brengt voor de afzonderlijke • communities in waaraan behoefte is. Mocht het Ontwikkelplan niet toereikend zijn voor het vervullen van de behoeften van de communities, • dan zal het Ontwikkelcentrum dit terugkoppelen aan de stuurgroep. Indien stuurgroep besluit dat realisatie inderdaad wenselijk is, • dan rest de stuurgroep twee opties: • in gezamenlijkheid zoeken naar subsidie mogelijkheden • of ad hoc financiering ter beschikking stellen. • Vervolgens wordt dit materiaal ontsloten via de ECC. De ECC (service) De ECC dient voor de ontsluiting van leermateriaal. Deze wordt gevuld met hoogwaardig materiaal dat is verworven, bewerkt en/of ontwikkeld, volgend uit het Ontwikkelplan van het Ontwikkelcentrum. Communities op Groen Kennisnet (service) De ontsluiting van low-end materiaal gebeurt via Communities op Groen Kennisnet. Docenten kunnen hier op een laagdrempelige wijze met elkaar in contact treden. Hier kan eigen leermateriaal worden geplaatst, anderen kunnen hiervan gebruik maken. Beheer en Ontsluiting (technologie) Voor zowel de ECC als de ontsluiting van low-end materiaal via Communities op Groen Kennisnet is behoefte aan een Communitymanager in technische zin. Dit is iemand die zorg draagt voor het technisch beheer en de ontsluiting op Groen Kennisnet.

  5. Aanzet generiek model communities Ontwikkelcentrum Groen Kennisnet Ontwikkelplan Beheer & ontsluiting ECC Communities: Design Stuurgroep OC/AOC’s Communities Community of Practise Adviesraad Contentmakelaar € € OC €/uren € €/uren € AOC’s LNV