YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Download
1 / 72

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ -ANALİZ - PowerPoint PPT Presentation


 • 357 Views
 • Uploaded on

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ -ANALİZ. İçerik. Yazılım İster (Gereksinim) Analizi İster Nedir? İster Türleri Alan İşlevsel, işlevsel olmayan Sistem, Kullanıcı Diğer İster Çözümleme Aşamaları İster Çözümleme Yöntemleri Doğal Dil Yapısal Doğal Dil Formlar, şablonlar aracılığı ile ifade

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ -ANALİZ' - chantale-wooten


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

İçerik

 • Yazılım İster (Gereksinim) Analizi

 • İster Nedir?

 • İster Türleri

  • Alan

  • İşlevsel, işlevsel olmayan

  • Sistem, Kullanıcı

  • Diğer

 • İster Çözümleme Aşamaları

 • İster Çözümleme Yöntemleri

  • Doğal Dil

  • Yapısal Doğal Dil

   • Formlar, şablonlar aracılığı ile ifade

  • Grafiksel Gösterim

   • Veri Akış Şemaları

   • UML diyagramları (Kullanım senaryoları-Use Case Sıralı-sequential ) diyagram gibi

 • Geçerleme,Gözden Geçirme

 • Sonuç: The software requirements document

  (Yazılım İster (Gereksinim) Dökümanı)


 • Yazılım İsterleri Çözümlemesi

  Birbilgisayarprogramınınbaşarısıönceliklemüşteriisteklerini tam olarakkarşılamasınabağlıdır.

  Yazılımisterleriçözümlemeaşaması

  Müşterininyazılımdanbekledikleribelirlenir

   Gereksinimler açıklığa kavuşturulur

   Yazılım isterleri modellenir ve tanımlanır

  Böylece de sonrakiaşamalariçintemeloluşturulur.


  İster

   İster nedir? İster çeşitleri

   Kullanıcı ve sistem isterleri nelerdir?

   İşlevsel (functional) ve işlevsel-olmayan (non-functional)isterler nelerdir?


  İster nedir?

  İster (gereksinim): gerekliolan, istenenveyaihtiyaç duyulan.*

   IEEE 729

  Kullanıcıtarafındanbirproblemiçözmeyadabirhedefigerçekleştirmekiçinihtiyaçduyulan durum yadayetenek

  * http://www.webster.com

  ** Pressman, R. Software Engineering: A Practitioner’s approach


  İster mühendisliği nedir?

   Tüm bu hizmet ve kısıtlamaların

   belirlenmesi

   çözümlenmesi

   belgelendirilmesi ve kontrol edilmesi

  sürecine İster (Gereksinim) Mühendisliği denir


  İsterlernedenönemlidir?

   İsterlerden kaynaklı hatalar geç aşamalarda fark edilir

   Genellikle yanlış bilgi, ihmal ve tutarsızlık kaynaklıdır

   Bu durumda da düzeltilme maliyetleri yüksek olur


  Ster t rleri
  İster Türleri

  • Görevlerine Göre

   • İşlevsel (Functional)

   • İşlevsel Olmayan (Nonfunctional)

  • Detay Seviyesine Göre

   • Kullanıcı

   • Sistem

  • Alan İsterleri

  • Diğer İsterler??

  • İsterlerifarklıdetayseviyelerindeyazmakgereklidirçünküfarklıokuyucularonlarıfarklışekillerdekullanacaklardır


  Kullanıcı İsterleri

  İşlevselveişlevselolmayangereksinimleritanımlamalı,böylecedetaylıteknikbilgiyesahipolmayansisteminkullanıcılarıtarafından da anlaşılabilmelidir.

   Kullanıcı isterleri, doğal dil, basit tablo ve formlar veşemalar ile tanımlanır.

   Sadece sistemin harici davranışlarını belirtmeli ve mümkünolduğunca tasarım özelliklerine girmekten kaçınmalıdır.

   Çoğunlukla, teknik-olmayan okuyucular tarafından okunurlar


  Sistem İsterleri

  KullanıcıisterlerinindahadetaylıbelirtimidirSistemitasarlamakiçintemeloluşturur.

   İdeal olarak, basitçe, haricidavranışvekısıtlamalarıtanımlar.Tasarımveuygulamaileilgilenmemelidir.

   Fakat pratikte, tasarım bilgisi bulundurabilir.

   İster belirtimine yardımcı olabilmek için bir başlangıç mimarisitasarlanabilir  tasarımda yeniden kullanılabilir

   Başka var olan sistemlerle arayüzü bulunabilir  tasarıma kısıt getirir İşlevsel olmayan isterlere özel bir mimariye karar verilebilir tasarıma kısıt getirir.


  Uygulama alan isterleri
  Uygulama Alanı isterleri

  • İşlevsel veya işlevsel olmayan??

  • Her ikisi de olabilir.

  • Alana özel gereksinimler, sistemin çalışacağı ortam.

  • Kullanım ortamında gözlem yapılarak nelere gereksinim duyulduğu ve işin kapsamı belirlenir.

  • Benzer ürünler incelenir, onlardan temel isterler çıkarılır.

  • Gerekirse bu bilgiler bir kapsam tanımlama belgesinde toplanır


  Uygulama alan isterleri1
  Uygulama Alanı isterleri

  • Mevcut gereksinimleri yeni fonksiyonel gereksinimleri, kısıtlamalar ekleyebilirBu gereksinimler yerine getirilmezse sistem çalışamaz.

   • Kütüphane sistemi uygulama alanı isterleri:

   • Z39.50 standardı esas alınacaktır tüm veritabanları için standart bir kullanıcı arayüzüolacaktır.

   • Telif kısıtlamalarıdan dolayı, bazı belgeleri ulaştığında hemen silinmelidir.Kullanıcı gereksinimlerine bağlı olarak, bu belgeler ya elle kullanıcıya yönlendirme veya bir ağ yazıcısı yönlendirilirilerek sistem sunucusu üzerinde yerel olarak basılacaktır.

   • Tren sinyalizasyon sistemi

   • Trenin yavaşlama gibi hesaplanacaktır:Dtrain = Dcontrol + Dgradient  İşlevselisterler  İşlevsel-olmayan ister çeşitleri

  İşlevsel-

  olmayanİsterler

  Kurumisterleri

  Hariciisterler

  Ürün

  isterleri

  Taşına Teslim Gerçekbilirlik leştirim

  Standart Birlikte

  Etik Yasal

  KullanılaVerimGüven

  lar işlerlik

  İsterler isterler

  bilirlik lilik ilirlik

  Gizlilikisterleri

  Performans isterleri

  Alanisterleri

  Güvenlik isterleri


  İşlevsel-olmayan ister örnekleri

  İşlevselolmayanisterlerdiğerişlevselolmayanya daişlevselisterlerileçakışabilirya da etkileşebilir.

   Örn.

   Sistem tarafından kullanılacak maksimum hafiza 4 MB den fazlaolmayacak.

   Sistem ADA kullanılarak yazılacak.

  Ada programını istenen 4MB den düşük hafıza isteri ile

  derlemek mümkün olmayabilir.

   Başka bir geliştirme dili seçimi Hafızayı arttırma


  İşlevsel-olmayan isterlerin ölçümü

   Doğruluğunu sınamak zordur: Kullanılabilecek olasıölçüm yolları (metric) vardır.

   Ama bazılarını belirlemek zordur: bakım gibi

   Mümkün olduğunca doğruluğu sınanabilecek işlevsel-olmayan ister yazmaya çalışmalısınız


  İşlevsel-olmayanisterölçütleri (metrics)

   Hız:

   Güvenilirlik

   İşlenen işlem/saniye Ekran yenileme

   Ortalama hata sayısı zamanı (MTF-Mean Time to failure)  Kullanımda olmama olasılı ğ ı Sağlamlık

   Boyut:

   K bytes

   Ram miktarı

   Hata sonrası yeniden başlatma zamanı

  Kullanımkolaylığı Gereklieğitimsüresi

   Hataya neden olan olay yüzdesi

   Yardım ekranlarının sayısı Taşınabilirlik

   Hedef sistem sayısı Hedefe bağımlı anlatım yüzdesi


  İşlevsel-olmayan ister örnekleri

   Sistem, deneyimli bir kontrolör tarafından kolaycakullanılmalı ve kullanıcı hataları en aza indirilecek

  şekilde organize edilmelidir.

  Doğruluğusınanabilecekşekildeyenidenyaz:

   Deneyimli kontrolörler sistem fonksiyonlarını 2 saatlik bireğitim sonrasında kolaylıkla kullanabileceklerdir. Bueğitimden sonra, deneyimli kullanıcıların ortalama hatayapma oranı günde 2 defayı geçmeyecektir.


  İşlevselveişlevsel-olmayanisterlerinilgisi

   Örn. Güvenlik ile ilgili bir işlevsel olmayan kullanıcı isterleribir takım işlevsel isterlerin oluşmasına neden olabilir

  Kimlikdenetlemeözelliği: oturumyönetimi, cookie, vb

   Kimlik denetleme işlevi hem işlevsel hem işlevsel-olmayanistere örnektir.

   Her iki çeşit ister arasında net bir ayrım yoktur.


  Di er sterler
  Diğer İsterler

  • Davranış şeklinde ifade edilemeyen isterlerdir. (non-behavioral requirements)

  • Arayüzİsterleri (Interface Requirements)

   • Kullanıcı Arayüzleri

   • Yazılım Arayüzleri

   • Donanınım Arayüzleri

   • İletişim Arayüzleri


  Kullan c aray z
  Kullanıcı Arayüzü

  Yazılım ürünü ile kullanıcısı arasındaki her bir arayüzün mantıksal özellikleri açıklanmalıdır.

  Bu özellikler, yazılım ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olan ekranformatları, pencere görünümleri, menü ya da rapor içerikleri, programlanabilir fonksiyon tusları gibi konfigürasyon özellikleridir.

  Ayrıca arayüzler ile sistemin kendisini kullananlara nasıl görünmesi gerektigi de tarif edilmelidir.


  Yaz l m aray zleri
  Yazılım Arayüzleri

  Digergerekli yazılım ürünlerinin kullanımı ve ürünün yazılımlar ile olan arayüzleriburada ortaya konmalıdır.

  Gerekli her bir yazılım ürünü için, isim, spesifikasyonnumarası, versiyon ve kaynak belirtilmelidir.

  Tanımlanan her bir arayüz, mesaj içerigive format yönünden açıklanmalıdır.


  Donan m aray zleri
  Donanım Arayüzleri

  Burada yazılım ürünü ile donanım bilesenleri arasındaki her bir arayüzünmantıksal özellikleri verilmelidir.

  Bunun yanında örnek olarak; hangi cihazların desteklenecegi, nasıl ve hangi protokollerle desteklenecegi gibi noktalar da belirtilmelidir.

  İletişim Arayüzleri

  Yerel ag protokolleri..vs gibi iletisimarayüzleri burada açıklanmalıdır.


  İçerik

  • Yazılım İster (Gereksinim) Analizi

  • İster Nedir?

  • İster Türleri

   • Alan

   • İşlevsel, işlevsel olmayan

   • Sistem, Kullanıcı

   • Diğer

  • İster Çözümleme Aşamaları

  • İster Çözümleme Yöntemleri

   • Doğal Dil

   • Doğal Dil

   • Yapısal Doğal Dil

    • Formlar, şablonlar aracılığı ile ifade

   • Grafiksel Gösterim

    • Veri Akış Şemaları

    • UML diyagramları (Kullanım senaryoları-Use Case Sıralı-sequential ) diyagram gibi

 • Geçerleme,Gözden Geçirme

 • Sonuç: The software requirements document

  (Yazılım İster (Gereksinim) Dökümanı)


 • İster çözümleme aşamaları

  Çözümleyici (Analyst): Yeterideneyimesahipyazılımisteriçözümlemesiyapankişi

   Çözümleme çalışmaları beş başlık altındaincelenebilir:

   Problemin anlaşılması

   Problemin çözümlenmesi Modelleme

   Belirtim

   Gözden geçirme


  İsterlerin değişmesi

   İsterlerin çözümlenmesi ne kadar iyi yapılırsa yapılsın, süreçsırasında da isterlerde değişiklik meydana gelebilir:

   Müşteri ve geliştirici arasındaki iletişimin yeterli olmaması

   Bu aşamaya çabuk geçebilmek için bazı varsayım ya dakabullenmeler yapılmış olması

   Müşterinin ne istediğini tam bilememesi ve sık sık fikir değiştirmesi Geliştiricinin deneyim eksikliği

   Ayrıntılı tasarıma geçilince yeni isterlerin gerekliliğinin ortaya çıkması


  İsterlerin Belirlenmesi

   Sistemin başarısı, sistemden ne istendiğinin doğruolarak algılanmasına bağlıdır

   Bunun için düzeylere ayrılmış sistem isterlerindenYazılım İsterleri belirtimi (SRS) çıkartılmalıdır.


  İçerik

  • Yazılım İster (Gereksinim) Analizi

  • İster Nedir?

  • İster Türleri

   • Alan

   • İşlevsel, işlevsel olmayan

   • Sistem, Kullanıcı

   • Diğer

  • İster Çözümleme Aşamaları

  • İster Çözümleme Yöntemleri

   • Doğal Dil

   • Yapısal Doğal Dil

    • Formlar, şablonlar aracılığı ile ifade

   • Grafiksel Gösterim

    • Veri Akış Şemaları

    • UML diyagramları (Kullanım senaryoları-Use Case Sıralı-sequential ) diyagram gibi

 • Geçerleme,Gözden Geçirme

 • Sonuç: The software requirements document

  (Yazılım İster (Gereksinim) Dökümanı)


 • Gereksinim karma ve analizi zorluklar
  Gereksinim Çıkarma ve Analizi – Zorluklar

  • Yazılım gelistirmeçalısmalarının ön asamaları

   • Kimse birbirini tanımıyor, sistemi bilmiyor

   • Yöntem, teknoloji, vb. yeni olabilir

  • Kullanıcı odaklı problemler yasanabilir.

   • Kullanıcılar ne istediklerini bilmeyebilir.

   • Kullanıcılar isteklerini kendi terimleriyle ifade edebilir.

   • Farklı kullanıcıların çelisen istekleri olabilir.

  • Farklı grupların beraber çalısmasını gerektiriyor.

   • Kullanıcı grupları, analiz uzmanları, mimari/tasarım uzmanları

  • Kurumsal ve politik etkenler sistem gereksinimlerini etkileyebilir.

  • Analiz boyunca gereksinimler degisebilir; yeni kullanıcılar çıkabilir ve is ortamı degisebilir.


  Gereksinim ge erleme
  Gereksinim Geçerleme

  • Gereksinimlerin müsterininistedigi sistemi tanımladıgını güvence altınaalmayıhedefler.

  • Gereksinimlerden kaynaklanan bir hatayı sonradan düzeltmenin maliyeti yüksek oldugundan, geçerleme büyük önem tasır.

  • Gereksinim geçerleme teknikleri:

   • Gözden geçirme – gereksinimlerin sistematik ve paydaslara dayalı analizi

   • Prototip olusturma – sistemin çalısan bir taslagı üzerinden kontrol

   • Test durumu gelistirme – sistemin test edilebilirligini kontrol amacıya

   • gereksinimler için test durumu gelistirme


  G zden ge irme
  Gözden Geçirme

  • Gözden geçirme çalısmalarında hedefimiz, yazılım gereksinimlerinin asagıdakiözellikleri tasıdıgından emin olmaktır:

  • Tam ve dogru

  • Anlasılabilir

  • Tutarlı

  • Test edilebilir

  • Diger belgelerde tanımlanan is/kullanıcı/sistem gereksinimlerine izlenebilir


  Gereksinimler ve tasar m
  Gereksinimler ve Tasarım

  • Gereksinimler, sistemin “ne” yapacagını tanımlar.

  • Tasarım, sistemin tanımlanan gereksinimlerinin “nasıl” gerçeklestirileceginibelirtir.

  • Pratikte, gereksinimler ve tasarım her zaman net olarak ayrılamayabilir.

  • Sistem mimarisi, gereksinimleri yapısallastırmak için tasarlanır.

  • Sistem islevleri, tasarımı kısıtlayan diger sistemlerle iliskiiçinde gerçeklestiriliyorolabilir.

  • Müsteri tarafından, sistemin özel bir tasarıma uyması isteniyor olabilir.

   • Gereksinimlerin türlerine göre ayrı baslıklar altında tanımlanması, bu karısıklıgıazaltacaktır.


  Do al dile le lgili problemler
  Doğal Dile İle İlgili Problemler

  • Muglaklık (“Ambiguity”)

   • Gereksinimler, okuyan herkes tarafından aynı yorumlanacak sekildeyazılmalıdır. Dogal dil muglak ifadelere açıktır.

  • Asırı esneklik (“Over-flexibility”)

   • Bir gereksinim, dogal dil ile çok farklı sekillerde ifade edilebilir.

  • Modülerliginolmayısı (“Lack of modularisation”)

   • Dogal dilin ögeleri, sistem gereksinimlerini yapısallastırmak için yetersiz kalmaktadır.

  • Bu problemlere ragmendogal dilin kullanılması, müsteri ve gelistiriciarasındaki iletisim açısında önem tasımaktadır.


  Gereksinimleri yazmak in neriler do al dil kullan m in
  Gereksinimleri Yazmak İçin Öneriler:Doğal Dil Kullanımı İçin

  Standart bir biçim belirleyerek gereksinimleri tanımlarken kullanın.

  Her gereksinime bir numara verin.

  Dogal dili tutarlı olarak kullanın. Zorunlu ve seçimli gereksinimleri farklı kalıplarla ifade edin.

  Gereksinimlerin önemli kısımlarını ayırt etmek için farklı yazı tipi (büyük harf, alt çizme, farklı renk, vb.) kullanın.

  Bilgisayar terimlerini kullanmaktan kaçının.


  Gereksinimlerin bulan kl g
  Gereksinimlerin Bulanıklıgı

  • Gereksinimler net olarak ifade edilmedigi zaman problemler yasanır.

  • Bulanık gereksinimler gelistiriciler ve kullanıcılar tarafından farklı algılanabilir.

  • Örnek: “Sistem, kullanıcının doküman ambarındaki dokümanları okuması için, uygun görüntüleyiciler saglamalıdır.”

  • “uygun görüntüleyiciler”:

   • Kullanıcı yorumu : her farklı doküman tipi için farklı kullanıcı

   • Gelistirici yorumu : her dokümanın içerigini gösteren bir metin görüntüleyici


  Gereksinimlerin taml ve tutarl l g
  Gereksinimlerin Tamlığı ve Tutarlılıgı

  • Gereksinimler tam ve birbiriyle tutarlı olarak ifade edilmelidir.

   • Tamlık : Sistemin beklenen tüm özellikleri tanımlanmalıdır.

   • Tutarlılık: Sistemin tanımlanan özellikleri arasında çeliskiler bulunmamalıdır.

  • Pratikte, dogal dilden kaynaklanan zorluklar sebebiyle, gereksinimleri tam ve tutarlı olarak ifade etmek çok kolay degildir.

  • Tanımlanan gereksinimlerin ilgili tüm kisilerce gözden geçirilmesi, tamlıgıve tutarlılıgı büyük ölçüde saglamanın en basit yoludur.

  • VAD kullanılması durumunda aşağıdaki gibi kriterler denetlenmelidir

   • Bütün süreçlerin girdi ve çıktıları var mı?

   • Süreçler, veri akışları, dış birim ve veri depoları uygun şekilde adlandırılıp numaralandırılmış mı?

   • Planlama aşamasında öngörülen belirtimlerin hepsi ele alınmış mı?


  Do al dile alternatifler
  Doğal Dile Alternatifler

  • Yapısal Doğal Dil

   • Formlar, şablonlar aracılığı ile ifade

  • Grafiksel Gösterim

   • VAD

   • UML diyagramları (Kullanım senaryoları-Use Case Sıralı-sequential ) diyagram gibi


  Yap sal dogal dil rnek form esasl tan mlama
  Yapısal Dogal Dil –Örnek: Form Esaslı Tanımlama  VAD- Veri Akış Diyagramı

   Sistem içinde her verinin nasıl taşındığı ve bu veri akışınısağlayan fonksiyonların (işlevlerin) neler olduğu veri akışdiyagramında (VAD-DFD) tarif edilir.

   Sistemin varlıkları

   Süreçleri

   Sistemdeki veri depoları

   Ve bunlar arasındaki verinin nasıl aktığını gösterir


  VAD- Veri Akış Diyagramı

   Bilgi bilgisayar sistemi içerisinde akarken dönüşür

   Sistem çeşitli formlarda girdi alır ve bu girdileriyazılım, donanım ve insan elemanları ile işleyerek

  çeşitli formdaki çıktılara dönüştürür.

   VAD verinin girişten çıkışa dek olan dönüşümü vebilginin taşınmasını gösteren grafiksel bir tekniktir.


  VAD simgeleri

  Anlam

  Simge - 1

  Simge - 2

  Örnek

  Dış varlık

  Öğrenci

  İşlem

  (süreç)

  Veri akışı

  Veri deposu

  Veri deposu


  VAD Kuralları

  İşlemin sadece çıkışıolamaz.

  İşlemin sadece girişi

  olamaz.

  İşlem girişleri istenençıkışı verecek kadar

  yeterli olmalıdır.


  VAD Kuralları

  Her veri deposu birişlemle ilgili olmalıdır

  Veri deposu bir

  varlıkla doğrudan

  ilişkide olamaz

  Veri akış oku çift yönlüolamaz. Bir işlemleveri deposu arasındakarşılıklı veri akışıvarsa farklı tek yönlüoklarla gösterilmelidir.


  VAD Kuralları

  Bir işlemden farklı iki

  işleme gidecek olan

  aynı veri, aynı yöndeiki uçlu okla

  gösterilmelidir.

  Veri hiçbir işlemdengeçmeden çıktığıişleme doğrudandönmez

  Veri akış okları

  üzerinde gösterilen

  veri, sadece isim

  formatında olmalıdır


  VAD Düzeyleri

   VAD bir sistemi ya da yazılımı herhangi bir soyutlamadüzeyinde göstermek için kullanılabilir.

   VAD artan bilgi akışı ve işlevsel detayları içerecekşekilde çeşitli seviyelere bölünebilir.

   Seviye 0 olarak gösterilen VAD aynı zamanda kapsamdiyagramı(temel sistem modeli) olarak daadlandırılır:Tüm sistem tek bir balon içerisinde

  gösterilerek girdi ve çıktılargelen ve çıkan oklar ile

  ifade edilirler.


  VAD Düzeyleri

   Seviye

  0

  olan VAD daha detaylı bilgi akışı ve

  süreçleri içerecek şekilde ek süreçlere

  (balonlara)

  ayrılır.

   Seviye 1 VAD 5 ya da 6 süreç(balon) ve bunlararasındaki akışları gösterir.

   Seviye 1 de gösterilen süreçler kapsam modelindeyer alan ana sistemin alt fonksiyonlarını içerir.


  VAD Örneği

   Seviye 0 Diyagram


  VAD Örneği

   Seviye 1 Diyagram


  VAD Örneği

   Süreç 2.0 için Seviye

  2 Diyagram


  VAD çizim yöntemi

   Süreç hikayesi gramer olarak ayrıştırılır. (tüm isim ve fiillerayrıştırılır)

   Eş anlamlı olan isim ve fiiller atılır.

   Gramatik ayrıştırmaya dayalı olarak bir model çıkmayabaşlar:

   Tüm fiiller sistem süreçleridir: VAD içerisinde balonlar içerisinde yeralır

   Tüm isimler harici varlıklar, veri öğesi ya da veri deposudur.

   Seviye 0 VAD çizilir

   Seviye 0 Seviye 1 modele detaylandırılır daha sonra daSeviye 1’deki süreçler Seviye 2 olarak detaylandırılırlar


  Analysis model uml

  Function

  Class diagram

  Object diagram

  Use case diagram

  Activity diagram

  Object

  Data

  Behavior

  State-chart diagram

  Interaction diagram

  Analysis Model - UML


  Unified modeling language uml
  UnifiedModeling Language (UML)

  • Yazılım sistemlerinin modellemesi için geliştirilmiş standart bir dildir

  • Yazılım is ürünlerinin; tanımlanması, görsel hale getirilmesi, belgelendirilmesi

  • Açık standarttır; birçok araç tarafından desteklenir

  • Tüm yazılım geliştirme sürecini destekler

  • Çıkış hedefleri:

   • Kullanımı kolay, görsel bir modelleme dili sunmak

   • Programlama dillerinden ve geliştirme sürecinden bağımsız olmak

   • En iyi yöntemleri bütünleştirmek


  Unified modeling language uml1
  UnifiedModeling Language (UML)

  • Sundukları:

   • Yazılım ürünlerinin gösterimi için yapı tasları ve ilişkiler

   • Sunmadıkları:

   • Sisteminin nasıl gelistirilmesigerektigini tanımlamaz

   • Nesne yönelimli yazılım modellemesi için yapılar sunar, ancak;

    Bu yapıların hangi sıra ile kullanılması gerektigini tanımlamaz

   • Yapıların gelistirme sürecinin hangi asamalarında kullanılması

   • gerektigini tanımlamaz  Uml t rleri1
  UML Türleri

  • Use case diyagramı:       Aktörler ve use case’ler arasındaki ilişkiyi gösterir.

  • Etkinlik (Activity) diyagram:        Çoğu durumun eylem durumu olduğu ve geçişlerin bir durumdaki eylemin sonuçlanması ile tetiklendiği özel bir durum diyagramı türüdür. Bu diyagram daha çok iç işlemler esnasındaki akışı gösterir.


  S ral diyagramlar sequence diagrams
  Sıralı Diyagramlar (Sequencediagrams)


  Use case elemanlar
  Use Case Elemanları

  • Aktör: Sistemin kullanıcıları

  • Use-case: Sistemin destekleyeceği isler


  Use case elemanlar1
  Use Case Elemanları

  • .

  • "uses" ilişkisi ana usecase in bir alt kümesidir, “extends" ilişkisi ise ana usecase den farklı özellikleri (alternatif seçenekleri) olan bir usecase ile ilişkilendirilir.


  Gereksinim analizinde use case
  Gereksinim Analizinde Use Case

  • Bakıs açısı: Sistem, kullanıcısı için “ne” yapacak ?

   • Sistem kapalı bir kutu (“black-box”)

   • Sistem-kullanıcı etkilesimi

   • Sistemin dısarıdan görünen davranısı

  • Ilgilenmediklerimiz:

   • Sistemin iç yapısı

   • Sistem belirlenen davranısı “nasıl” yapacak ?

   • Belirlenen davranıs “nasıl” kodlanacak ?

  • Bu bakıs açısı, sistemdeki tüm islevselligidegil, kullanıcılar için artı degerolusturacakislemleridüsünmemizisaglar


  Gereksinim analizinde use case1
  Gereksinim Analizinde Use Case

  • Kullanıcının gereksinimi olmayan özellikleri tanımlamamızı engeller

  • Kullanıcının da anlayabilecegisekilde sistemin davranıslarını ve sorumluluklarını tanımlar

  • Kullanıcı ile iletisimikolaylastırır

  • Kullanıcı arayüzlerinin tasarlanmasını kolaylastırır

  • Kullanıcı kılavuzlarını yazarken baslangıç noktasını olusturur

  • Gelistirme sürecini baslatır ve tüm temel is adımlarını birbirine baglar

  • Tasarlanacak test durumlarına esas olusturur


  Aktivite diyagramlar
  Aktivite Diyagramları

  • Genel olarak bir akısı veya islemi göstermek için kullanılırlar. (“flowchart” benzeri bir yapı)

  • Activity diyagramın içerisinde

  • Etkinlik (“activity”)

   • Sistem ve aktörler tarafından yapılan isleri ifade etmek için kullanılır

  • Geçis (“transition”)

   • Etkinlikler arasındaki geçisleri ifade etmek için kullanılır  ad