Sistema de Gestió Mediambiental segons Norma ISO 14001/ 96 Parcs i Jardins de Barcelona Institut Municipal - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sistema de Gestió Mediambiental segons Norma ISO 14001/ 96 Parcs i Jardins de Barcelona Institut Municipal PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sistema de Gestió Mediambiental segons Norma ISO 14001/ 96 Parcs i Jardins de Barcelona Institut Municipal

play fullscreen
1 / 9
Sistema de Gestió Mediambiental segons Norma ISO 14001/ 96 Parcs i Jardins de Barcelona Institut Municipal
131 Views
Download Presentation
minnie
Download Presentation

Sistema de Gestió Mediambiental segons Norma ISO 14001/ 96 Parcs i Jardins de Barcelona Institut Municipal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sistema de Gestió Mediambiental segons Norma ISO 14001/ 96 Parcs i Jardins de BarcelonaInstitut Municipal

  2. Cronología • 1994 Estrasburg “Gestió Diferenciada” • 1995 - 2005 Pla dels Espais Verds • 1999 - 2000 Implantació ISO 14001 • 2001 Certificació del SGMA

  3. Racionalització de processos Reducció de costos Millora relacions contractuals Millora de comunicació Interna-Externa Avantatges de la Normalització

  4. Esculls de l’Implantació • Canvi de Cultura de la Organització. • Noves càrreges de Treball. • Implicació total de l’Alta Direcció. • Resistències a la monitorització de processos. • Implicació de Proveïdors de productes/serveis.

  5. IMPLANTACIÓ I FUNCIONAMENT • Estructura i responsabilitats • Formació, sensibilització i competència • professional • Comunicació • - Documentació del SGMA • - Control de la documentació • - Control operacional • - Plans d’emergència i capacitat de resposta POLITICA MEDIAMBIENTAL PLANIFICACIÓ • Aspectes mediambientals • Requisits legals i altres • Objectius i fites • - Programes de gestió mediambiental COMPROVACIÓ I ACCIÓ CORRECTORA • - Seguiment i mesurament • - No conformitat, acció correctora i • acció preventiva • Registres • - Auditoria del SGMA REVISIÓ PER LA DIRECCIÓ AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ Sistema de Gestió Mediambiental:Esquema General

  6. Seqüència d’implantació ETAPA 1: REVISIÓ MEDIAMBIENTAL INICIAL ETAPA 2: REGISTRE DE LEGISLACIÓ MEDIAMBIENTAL ETAPA 3: REGISTRE D’ASPECTS MEDIAMBIENTALS ETAPA 4: DISSENY POLITICA,OBJECTIUS I PROGRAMA MEDIAMBIENTALS ETAPA 5: DISSENY DE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA ETAPA 6: DISSENY DE SUPORT DOCUMENTAL: MANUAL, PROCEDIMENTS, REGISTRES ETAPA 7: IMPLANTACIÓ PRÀCTICA ETAPA 8: AUDITORIA PRÈVIA ETAPA 9: AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ

  7. GESTIÓ I MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES PÚBLIQUES I ARBRAT VIARI DE LA CIUTAT DE BARCELONA Abast del Sistema de Gestió Mediambiental

  8. Consum d’Aigua reduït fins 0.58m3/m2. Reaprofitament d’Aigua del Subsòl. Reducció Impacte Tractaments Fito. Gestió de Residus. Formació i Sensibilització. Fites significatives

  9. Programa de Gestió /04