Download
ny riktning mot nytt l rande n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ny riktning – mot nytt lärande PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ny riktning – mot nytt lärande

Ny riktning – mot nytt lärande

352 Views Download Presentation
Download Presentation

Ny riktning – mot nytt lärande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ny riktning – mot nytt lärande

 2. CFL • Arbetar med utveckling av flexiblare former för vuxnas lärande • Är en statlig myndighet inom Utbildnings- och kulturdepartementet • CFL arbetar genom sina målgrupper: • Kommunal vuxenutbildning • Folkbildning (folkhögskolor, studieförbund) • Stödjer och uppmuntrar lokala initiativ och nätverk

 3. CFL • Operativa verksamheten förlagd till Härnösand och Norrköping • Myndighetsledning finns i Hässleholm • Bildades den 1 januari 2002 då Statens skolor för vuxna och delar av Distum slogs samman • Översyn av myndighets-strukturen inom skolväsendet klar 1.11.2007, förändringarna träder i kraft 1/10 2008

 4. Webb 2.0 och digitala lärresurser • Digitala lärresurser är material som finns tillgängliga digitalt, till exempel via CD-rom eller Internet. Det kan vara bilder, ljud, animationer, text, video eller kombinationer av dessa. Tillsammans kan flera digitala lärresurser bilda delar av en kurs eller en hel kurs. • Webb 2.0 är ett samlingsbegrepp för en ny generation tjänster och sajter på webben. I stora drag kan man säga att det nya med webb 2.0 är användargenerat innehåll: en mix av - sociala nätverk - ytor för samarbete - kommunikation.

 5. Den pedagogiska nyttan med digitala lärresurser • De finns närhelst man behöver dem • Man kan återanvända dem • De kan presentera information både visuellt och auditivt • De kan visa på samband, åskådliggöra processer, ge översikt och simulera skeenden • De kan manipuleras, d v s det är ofta möjligt att styra takten på exempelvis en presentation själv • De är lätta att uppdatera

 6. SAFIR • CFL har producerat en webbaserad kursmodell för undervisning i svenska som främmande språk • Fritt tillgänglig http://safir.cfl.se/safir/index.htm http://www.cfl.se/safirenglish/ http://www.cfl.se/safiromvardnad/

 7. Home Care Fritt tillgänglig http://www.cfl.se/homecare

 8. Google Earth • MSU Multimediabyrånhttp://www.multimedia.skolutveckling.se/Tema/Anvanda_larresurser/Google-Earth/ • Pedagogens guide till planetenhttp://www.multimedia.skolutveckling.se/mmb_new/root/kurser/planeten/index.html

 9. Lärresurser och lärarsajter • Lektion.se ett exempel • The English Database ett exempel • Kursnavet http://kursnavet.cfl.se • LTS-kurser http://lts.cfl.se/ http://www.lektion.se/http://www.epostservice.com/read.asp?issueid=39391&userid=5072008 http://www.englishdatabase.com/http://www.englishdatabase.com/staticpages/flooding.htm

 10. Digitala lärresurser på Kursnavet Kursnavet är en databas med webbaserade lärresurser – ett bibliotek på Internet med digitalt utbildningsmaterial

 11. Kursnavet Kursnavet är fritt tillgängligt för alla som arbetar med utbildning i olika sammanhang. Dela med sig och återanvända – inte uppfinna hjulet på nytt.

 12. Lärresurser En kurs Lärobjekt Modul

 13. http://kursnavet.cfl.se Innan du kan använda Kursnavet behöver du ladda ner ”plugins”. 2

 14. Titta gärna på filmen om Kursnavet! Tänker du använda Kursnavet ska du registrera dig. 3

 15. Klicka!

 16. Innehåller drygt 6 500 unika lärbjekt 4 000 pedagoger är registrerade användare 75 st besökare per dag Moduler Lärobjekt 6

 17. Högerklicka för att välja Förhandsgranska!

 18. Högerklicka för att välja Kopiera URL!

 19. Klicka OK. Länken kan du sedan klistra in i valfritt dokument, t.ex. Word eller e-post.

 20. Exempel på lärobjekt som är… • tydliga och intuitiva, som i denna vokalövning • relevanta • tillför något bortom det skrivna språket • fyller en funktion • underlättar förståelsen • möjliggör experimenterande

 21. Vokalövning http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/standardtemplates/Player.aspx?navigation=full&object=105506&courseid=0&sound=on&preview=false • Gambitshttp://kursnavet.cfl.se/broker/pages/standardtemplates/Player.aspx?navigation=full&object=11968&courseid=0&sound=on&preview=false • Dukninghttp://kursnavet.cfl.se/broker/pages/standardtemplates/Player.aspx?navigation=full&object=104323&courseid=0&sound=on&preview=false • Trädtesthttp://kursnavet.cfl.se/broker/pages/standardtemplates/Player.aspx?navigation=full&object=73682&courseid=0&sound=on&preview=false • Motornhttp://kursnavet.cfl.se/broker/pages/standardtemplates/Player.aspx?navigation=full&object=15464&courseid=0&sound=on&preview=false • Färgexperimenthttp://kursnavet.cfl.se/broker/pages/loader.aspx?objectid=49176

 22. Fler exempel från Kursnavet • Byggarbetsplatsen 1 (SFI) http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/loader.aspx?objectid=84191 • Byggarbetsplatsen 2 (SFI) http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/loader.aspx?objectid=84226 • Studiekörkortet (Svenska, studieteknik) http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/loader.aspx?objectid=57643 • Selma (Svenska) http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/loader.aspx?objectid=65113 • Biologi, spec avsnitt 7: försurning http://kursnavet.cfl.se/broker/pages/loader.aspx?objectid=49632

 23. Läs mer om digitala lärresurser • PDF på http://itforpedagoger.skolutveckling.se/teman/digitala_larresurser/

 24. MSU: PIM och IT för pedagoger • http://www.pim.skolutveckling.se/ • http://itforpedagoger.skolutveckling.se/

 25. Lärresurssidan http://larresurs.cfl.se http://www.resurs.folkbildning.net/VERKTYGSLADAN/default.htm

 26. www.cfl.se

 27. CFL:s resurssidor • Gå till http://www.cfl.se • och sök reda på sidorna om • Lärresurser • Lärstilar • Pedagogik • under • Bygg upp din kunskap 30

 28. Webb 2.0 Lärresurssidan http://larresurs.cfl.se

 29. Webb 2.0 • Skifte i användning och inte teknik • Nya digitala kompetenser • Hantera informationen med RSS och taggning • Exempelvis Netvibes http://www.netvibes.com • ingrid.anderson@hotmail.com.....cflcfl

 30. Digital kompetens • Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande • 8 nyckelkompetenser • Digital kompetens är nyckelkompetens nr 4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:01:SV:HTML

 31. Webb 2.0 i utbildningen • Personliga lärmiljöer (PLE - Personal Learning Environments) • Web 2.0 och lärande (Bloggar för lärande, Wiki som kunskapsbygge, Samarbetsverktyg on-line) • Digitala klyftor mellan lärare och elever och mellan skola och arbetsliv • Skolor med ”tunna klienter” eller som saknar datorer • Är bloggar bra verktyg just för vuxenstuderande? • Hur betygsätter man ett arbete med en wiki? • Oklart om upphovsrätt och vem som äger vad på webben

 32. Skolbloggar • En pionjär: Rut Grüters-Eiken i Diu 2005.3 http://www.diu.se/nr3-05/nr3-05.asp?artikel=s14 • Klassblogg + elevbloggar • Att föra loggbok och reflektera över sitt lärande • Skriva och kommentera varandras texter • Redovisa (hem)uppgifter, recensioner, labbrapporter, projekt etc. • Will Richardson: http://www.weblogg-ed.com/

 33. Mer om skolbloggar • Artiklar i Diuhttp://www.diu.se/nr3-05/nr3-05.asp?artikel=s13 • http://www.diu.se/nr3-05/nr3-05.asp?artikel=s20 • Elearning News http://www.bostroem.com/elearning.htm • LearningNet Bloggar i undervisningen – ett exempel http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=280303av Lasse Bourelius: • ”Kamratrespons via bloggar ger studenterna bättre skrivsjälvkänsla och skrivträning.”

 34. Bloggverktyg • Bloggar • Blogger https://www.blogger.com/start • Worldpress http://wordpress.com/ • Terapad http://www.terapad.com/(en hel gratis webbsajt inkl blogg) • Blogmeister (classblogmeister.com/) och Edublogs (edublogs.org/) är bloggverktyg framtagna för främst lärare och studenter • Livejournal (www.livejournal.com/) är ett lättanvänt gratisverktyg på svenska. • Instruktion: MSU:s Multimediabyrånhttp://www.multimedia.skolutveckling.se/ • Blogga busenkelthttp://www.multimedia.skolutveckling.se/Trekvarten/Publicera/Blogga-busenkelt/

 35. Eduspaces • Elgg http://eduspaces.net/ • http://eduspaces.net/ingridap/

 36. Wiki som kunskapsbygge • Wikipedia http://www.wikipedia.org/ • Svenska Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/ • Ingans http://ingan.wikispaces.com/ • Nätverkswiki http://ndl.cfl.se/Huvudsida Film om Wikipedia och källkritikfrånStefan Jönsson i Älmhult http://www.almhult.se/download/18.6c603f99112b8bcbfe6800014041/Kallkritik6.wmv

 37. Några wiki-verktyg • MediaWiki http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki för nedladdning. Wikipedias modell. On line-verktyg • wikispaces http://www.wikispaces.com/ • wetpaint http://www.wetpaint.com/ • pbwiki http://pbwiki.com/ • Jämför wikis http://www.wikimatrix.org/

 38. Den sociala webben Facebook http://www.facebook.com Hi5 http://www.hi5.com Ning http://www.ning.com/

 39. Diverse (samarbets)verktyg on line • Google Dokument http://www.google.com/google-d-s/intl/sv/tour1.html • Writeboard http://www.writeboard.com/ • Zoho Writer http://writer.zoho.com • Zoho Sheet http://sheet.zoho.com/ • Zoho Show http://show.zoho.com • Num Sum http://www.numsum.com/ • aprex http://www.aprex.com.br/ • Thinkature http://thinkature.com • ConceptShare: conceptshare.com • Backpackit http://backpackit.com • Stixy http://stixy.com/ • Mashable http://mashable.com/2007/07/28/online-storage/ för fillagring/delning på nätet http://123.writeboard.com/9bfa1647309996f0d

 40. Bild och video • Bildspel, dela: Slideshare http://www.slideshare.net/exempel http://www.slideshare.net/peter_johansson/web2-071115 • Bilder, dela: Flickr http://www.flickr.com • Bilder, editera: http://www.loonapix.com/ ger effekter, ramar etc http://www.picnik.com ger text och effekter http://www.splashup.com/ som Photoshop • Video, dela: YouTube http://youtube.comTeacherTube http://www.teachertube.com • Video, redigera: http://www.jaycut.com

 41. Smartboard • Lektion.se nyhetsbrev: http://www.epostservice.com/read.asp?issueid=40634&userid=5072008 • Natur & Kulturs turné: Framtidens lärandehttp://www.framtidenslarande.se/laromedel/framtidenslarande/

 42. Kommunikation Istället för telefon(konferens) • Skype http://skype.com • Teamspeak http://www.teamspeak.com/ • MSN datorsamtal • Yugma https://www.yugma.com/demo/yugma-demo.php samarbetsverktyg en till många eller många till många desktop to desktop (kan kombineras med Skype)

 43. Chatt • MSN Grupp • Campfire http://www.campfirenow.com/

 44. Videomail • http://lts.cfl.se/videomail/ • LTS kurserhttp://lts.cfl.se/

 45. Framtiden? • Horizon Reporthttp://www.nmc.org/pdf/2008-Horizon-Report.pdf • Gräsrotsvideo • Samarbetswebb • Mobilt bredband • Data Mashups • Kollektiv intelligens • Social Operating Systems • KK-stiftelsen artikel av Stefan Pålssonhttp://www.nmc.org/pdf/2008-Horizon-Report.pdf

 46. Ingrid Anderson Pavlasevic ingrid.anderson@cfl.se 011-24 04 81