Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skolundersökning 2012 Elevenkät Västra Hisingen - Åk 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skolundersökning 2012 Elevenkät Västra Hisingen - Åk 2

Skolundersökning 2012 Elevenkät Västra Hisingen - Åk 2

135 Views Download Presentation
Download Presentation

Skolundersökning 2012 Elevenkät Västra Hisingen - Åk 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Skolundersökning 2012 Elevenkät Västra Hisingen - Åk 2

 2. Innehåll

 3. Innehåll • Om undersökningen • Bakgrund och syfte • Metod och omfattning • Genomförande • Liten ordlista • Läsanvisning • Resultat • Prioritering • Index • Fördelningsdiagram per frågeområde • Kön • Att arbeta vidare med resultatet • Markörs projektgrupp

 4. Om undersökningen

 5. Om undersökningen – bakgrund och syfte • 2010 påbörjade Göteborgsregionen (GR) tillsammans med kommunerna inom regionen arbetet med att ta fram underlag för en gemensam undersökning inom skolan. Syftet med undersökningen är att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. Genom att undersökningen genomförs på samma sätt i alla kommuner ges även möjlighet för regionen att arbeta med gemensamma frågeställningar. En gemensam undersökning möjliggör även för jämförelser mellan den egna kommunen och övriga kommuner inom Göteborgsregionen som därmed kan lära av varandra. • Resultatet av undersökningen ska ligga till grund för verksamhetsutveckling av skolan för såväl Göteborgsregionen totalt som för enskilda skolor och klasser. • Den gemensamma undersökningen omfattar alla kommuners grundskoleelever i årskurserna 2, 5 och 8 samt gymnasielever i årskurs 2. Utöver den gemensamma omfattningen gavs skolorna/kommunerna även möjlighet att utöka undersökningen till att omfatta elever från flera årskurser och/eller föräldrar. • Undersökningsföretaget Markör Marknad och Kommunikation genomförde den första undersökningen 2011 och har även genomfört årets undersökning (2012).

 6. Om undersökningen – bakgrund och syfte • 2011 års undersökning kan ses som en pilot, då det tidigare inte genomförts någon liknande undersökning inom skolan. Svarsfrekvensen bland eleverna landade 2012 för hela undersökningen på 58 procent. Antal elever som omfattades av undersökningen var drygt 60 000 (Göteborgs stad valde att inkludera alla elever i grundskolan i undersökningen). • Inför årets undersökning har vissa justeringar i genomförandet gjorts utifrån lärdomar från den första undersökningen. De största förändringarna har inneburit att det i år har varit färre inblandade vid inrapporteringen av elevantal, men även att det har lagts mer tid till att förankra undersökningen internt. • Resultaten för undersökningen redovisas årskursvis på följande nivåer: • Totalnivå för GR (alla deltagande kommuner) • Kommunnivå • Stadsdel/område (i de fall kommunerna önskar) • Skolnivå

 7. Om undersökningen – metod och omfattning Metod • Alla deltagande kommuner har haft en gemensam ”basenkät” för grundskolans elever åk 2, 5 och 8 samt gymnasieskolans åk 2. De kommuner som önskat, har haft möjlighet att lägga till frågor och målgrupper (såsom föräldrar). • Föräldraenkäten (för de kommuner som valt att föräldrar skall ingå) är identisk för samtliga kommuner. • Undersökningen genomfördes med hjälp av en webbenkät. Omfattning • Den gemensamma målgruppen är grundskoleelever i årskurs 2, 5 och 8 samt gymnasieelever i årskurs 2 inom Göteborgsregionen (ej Härryda). • Övriga målgrupper såsom elever i andra årskurser, vuxenutbildning och särskola samt föräldrar är tillval och varierar mellan kommunerna.

 8. Om undersökningen – genomförande • Undersökningens enkäter togs fram gemensamt inom projektet. Följande enkäter togs fram: • Enkät åk 2 grundskola (har språkligt omarbetats till ett enklare språk inför årets undersökning) • Enkät åk 5 och 8 grundskola • Enkät år 2 gymnasium • Det togs även fram gemensamma enkäter för föräldrar inom grundskola och förskola.

 9. Om undersökningen – genomförande • De deltagande kommunerna utsåg en kommunrepresentant som sedan skickade in namn och kontaktuppgifter till kontaktpersoner ute på de enheter/skolor som ingår i undersökningen till Markör. Kommunrepresentanten ansvarade även för att rapportera in antalet individer som ingår i urvalet till Markör. Utifrån underlaget skapades sedan inloggningsuppgifter på klassnivå. Därefter fick kontaktpersonerna i uppdrag att distribuera ut inloggningsuppgifterna till klasserna, något som i regel skedde via mentorer/pedagoger. • För att svara på enkäten uppmanades elever och föräldrar att via Markörs hemsida www.markor.se/skola gå in på en länk till undersökningen. • Den totala fältperioden kom att omfatta vecka 8-13. • Då fältperioden avslutats sparades kompletta svar ned och bearbetades av Markörs statistiker. • I de fall svaren från en årskurs/skola understiger fem individer redovisas inte svaren.

 10. Om undersökningen – liten ordlista • Index: Visar andelen som svarat instämmande av alla som tagit ställning i frågan (vet ej svar exkluderas). • NKI: Nöjdkundindex, beräknas på tre standardiserade frågor. Frågorna besvaras på en tiogradig skala. • Fördelningsdiagram: Redovisar hur svaren fördelat sig över samtliga svarsalternativ (vet ej svar inkluderas). • Svarsfrekvens: Andelen av totalen som svarat på undersökningen. • Sambandsanalys: Visar på sambandet mellan enskilda frågor och den övergripande nöjdheten.

 11. Om undersökningen – läsanvisning • Kom ihåg att procentandelarna på gruppnivå ofta motsvarar relativt få personer. Varje persons svar kan därmed få stort genomslag. • Om en större andel av gruppen har svarat blir resultatet mer tillförlitligt. Om sju av tio (70%) har svarat är således resultatet mer tillförlitligt än om tre av tio (30%) har svarat. • I samtliga diagram anges antalet svarande, hur många som ingår i urvalet och svarsfrekvensen (anges i procent). • Antalet svarande på frågorna om fritidshem är färre på övriga frågor då alla elever inte har fritidshem. • Om antalet svarande är färre än fem redovisas inte frågan. Det betyder att det kan saknas frågor/siffror i vissa diagram. • Utöver bakgrundsinformation som kön och eventuella tillvalsfrågor består undersökningen i huvudsak av skalfrågor där svarsskalan är från ett till fyra där ett står för ”Stämmer inte alls”, och fyra står för ”Stämmer helt och hållet”.

 12. Resultat

 13. Resultat - Prioritering

 14. Läsanvisning – prioritering • Prioriteringen bygger på en sambandsanalys utifrån de enskilda frågornas påverkan på den övergripande nöjdheten. • Framgångsfaktorer • (Högt samband, högt betyg) • Utveckla • (Högt samband, lågt betyg) De frågor som redovisas i det röda fältet är de frågor som har stort samband på den totala nöjdheten och där färre vid svarstillfället är nöjda (3 och 4). De frågor som redovisas i det gröna fältet är de frågor som har stort samband på den totala nöjdheten och där fler vid svarstillfället är nöjda (3 och 4).

 15. Framgångsfaktorer • (Högt samband, högt betyg) • Jag känner mig trygg i skolan • Jag trivs i skolan • Det finns bra saker att göra på rasterna. • Det är roligt att lära sig nya saker. • Lärarna är snälla mot mig. • Utveckla • (Högt samband, lågt betyg) • Jag får vara med och tycka till om vad vi gör i skolan. • Jag är nöjd med hur jag får använda skolans datorer • De andra barnen är snälla mot mig. • I min skola behandlar vi alla lika (vi retar inte någon på grund av vem man är eller ser ut)

 16. Resultat - Index

 17. NKI Västra Hisingen - Åk 2 Antal svar: 447 av 642 elever Svarsfrekvens: 70 procent

 18. NKI per skola Västra Hisingen - Åk 2 Antal svar: 447 av 642 elever Svarsfrekvens: 70 procent

 19. Delområdesindex Västra Hisingen - Åk 2 Antal svar: 447 av 642 elever Svarsfrekvens: 70 procent

 20. Delområdesindex per skola Västra Hisingen - Åk 2 Antal svar: 447 av 642 elever Svarsfrekvens: 70 procent

 21. Delområdesindex per skola Västra Hisingen - Åk 2 Antal svar: 447 av 642 elever Svarsfrekvens: 70 procent

 22. Delområdesindex per skola Västra Hisingen - Åk 2 Antal svar: 447 av 642 elever Svarsfrekvens: 70 procent

 23. Delområdesindex per skola Västra Hisingen - Åk 2 Antal svar: 447 av 642 elever Svarsfrekvens: 70 procent

 24. Delområdesindex per skola Västra Hisingen - Åk 2 Antal svar: 447 av 642 elever Svarsfrekvens: 70 procent

 25. Delområdesindex per skola Västra Hisingen - Åk 2 Antal svar: 376 (Endast de som svarat att de går på fritidshem)

 26. Resultat - Fördelningsdiagram per frågeområde

 27. Helhetsintryck Västra Hisingen - Åk 2 Antal svar: 447 av 642 elever Svarsfrekvens: 70 procent

 28. Trivsel och trygghet Västra Hisingen - Åk 2 Antal svar: 447 av 642 elever Svarsfrekvens: 70 procent

 29. Delaktighet och inflytande Västra Hisingen - Åk 2 Antal svar: 447 av 642 elever Svarsfrekvens: 70 procent

 30. Skolmiljö Västra Hisingen - Åk 2 Antal svar: 447 av 642 elever Svarsfrekvens: 70 procent

 31. Kunskap och lärande Västra Hisingen - Åk 2 Antal svar: 447 av 642 elever Svarsfrekvens: 70 procent

 32. Bemötande Västra Hisingen - Åk 2 Antal svar: 447 av 642 elever Svarsfrekvens: 70 procent

 33. Fritidshem Västra Hisingen - Åk 2 Antal svar: 376 (Endast de som svarat att de går på fritidshem)

 34. Övriga frågor Västra Hisingen - Åk 2 Antal svar: 447 av 642 elever Svarsfrekvens: 70 procent

 35. Resultat - Kön

 36. NKI Västra Hisingen - Åk 2 Antal svar: 447 av 642 elever Svarsfrekvens: 70 procent

 37. Delområdesindex Västra Hisingen - Åk 2 Antal svar: 447 av 642 elever Svarsfrekvens: 70 procent

 38. Helhetsintryck Västra Hisingen - Åk 2 Antal svar: 447 av 642 elever Svarsfrekvens: 70 procent

 39. Trivsel och trygghet Västra Hisingen - Åk 2 Antal svar: 447 av 642 elever Svarsfrekvens: 70 procent

 40. Delaktighet och inflytande Västra Hisingen - Åk 2 Antal svar: 447 av 642 elever Svarsfrekvens: 70 procent

 41. Skolmiljö Västra Hisingen - Åk 2 Antal svar: 447 av 642 elever Svarsfrekvens: 70 procent

 42. Kunskap och lärande Västra Hisingen - Åk 2 Antal svar: 447 av 642 elever Svarsfrekvens: 70 procent

 43. Bemötande Västra Hisingen - Åk 2 Antal svar: 447 av 642 elever Svarsfrekvens: 70 procent

 44. Fritidshem Västra Hisingen - Åk 2 Antal svar: 376 (Endast de som svarat att de går på fritidshem)

 45. Övriga frågor Västra Hisingen - Åk 2 Antal svar: 447 av 642 elever Svarsfrekvens: 70 procent

 46. Resultat - Kulturskolan

 47. Delområdesindex - Kulturskolan Västra Hisingen - Åk 2 Antal svar: 34 (Endast de som går i kulturskolan)

 48. Kulturskolan Västra Hisingen - Åk 2 Antal svar: 447 av 642 elever Svarsfrekvens: 70 procent

 49. Kulturskolan Västra Hisingen - Åk 2 Antal svar: 34 (Endast de som går i kulturskolan)