1 / 26

GOSPODINJSKO - TEHNIŠKI DAN 8. RAZREDA

GOSPODINJSKO - TEHNIŠKI DAN 8. RAZREDA. JABOLKO - KRALJ SADEŽEV. 4. 11. 2009. Razlogi za tehniški dan. Shema šolskega sadja promocija sadja spodbujanje učencev k večjemu uživanju sadja medpredmetno povezovanje. SKUPINA – UČILNICA ZA KEMIJO IN GOSPODINJSTVO (učiteljica Pavlina Zorman).

miller
Download Presentation

GOSPODINJSKO - TEHNIŠKI DAN 8. RAZREDA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. GOSPODINJSKO - TEHNIŠKI DAN 8. RAZREDA JABOLKO - KRALJ SADEŽEV 4. 11. 2009

  2. Razlogi za tehniški dan • Shema šolskega sadja • promocija sadja • spodbujanje učencev k večjemu uživanju sadja • medpredmetno povezovanje

  3. SKUPINA – UČILNICA ZA KEMIJO IN GOSPODINJSTVO (učiteljica Pavlina Zorman) • priprava jabolčne marmelade • priprava jabolčnega džema • priprava jabolčne pite • spoznavanje domačih sort jabolk

  4. 2. SKUPINA – UČILNICA ZA KEMIJO IN GOSPODINJSTVO (učiteljica Urška Beznik) • priprava jabolčnega nektarja, kisa • priprava jabolčne marmelade • izdelki iz jabolk - pecivo • spoznavanje domačih sort jabolk

  5. 3. SKUPINA – LIKOVNA UČILNICA (učiteljica Nada Hodnik) • risanje tihožitja z jabolki na platno z akrilnimi barvami • spoznavanje domačih sort jabolk

  6. 4. SKUPINA – SLOVENŠČINA(učiteljica Marija Helena Logar) • spoznavanje literarnih del, ki opisujejo sadež jabolko • sestavljanje pesmi o jabolku • oblikovanje napisov s kaligrafsko pisavo za sadne izdelke • priprava dramskega nastopa na temo jabolka • spoznavanje domačih sort jabolk

  7. 5. SKUPINA – RAČUNALNICA(učitelj pripravnik Robert Čuk) • pomoč pri oblikovanju pokrovčkov za sadne izdelke • izdelava naslova Jabolko - kralj sadežev • iskanje domačih sort jabolk prek svetovnega spleta • dokumentiranje tehničnega dneva s fotoaparatom

  8. KONČNI IZDELKI

More Related