1 / 29

Prvi roditeljski sastanak V. a razreda

Prvi roditeljski sastanak V. a razreda. Zagreb, 6. rujna 2012. g. Razrednik: Zoran Čorkalo, prof. Dnevni red:. V. a razred Kalendar za 2012./ 2013. šk. god. Kućni red Škole Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju Pedagoške mjere Razno. 1. V. a razred.

kaemon
Download Presentation

Prvi roditeljski sastanak V. a razreda

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Prvi roditeljski sastanak V. a razreda Zagreb, 6. rujna 2012. g. Razrednik: Zoran Čorkalo, prof.

 2. Dnevni red: • V. a razred • Kalendar za 2012./ 2013. šk. god. • Kućni red Škole • Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju • Pedagoške mjere • Razno

 3. 1. V. a razred • V. a razred broji 20 učenika (12 dječaka i 8 djevojčica) • šestero novih učenika (rodni list i svjedodžba) • raspored sjedenja unaprijed je utvrđen (razrednik, predmetni učitelj)

 4. 2. Kalendar za 2012./ 2013. šk. god. Nastava je počela 3. IX. 2012. g., a završava 14. VI. 2013. g. • 1. pol.: od 3. IX. do 21. XII. 2012. • 2. pol.: od 14. I. do 14. VI. 2013.

 5. zimski odmor: od 24. XII. 2012. do 11. I. 2013. • proljetni odmor: od 25. III. 2012. do 29. III. 2013. (30. – subota, 31. – nedjelja, 1. IV. – Uskrsni ponedjeljak) • ljetni odmor počinje 17. VI. 2013. (tj. posljednji dan nastave je 14. VI. u petak)

 6. Praznici i blagdani: • 8. X. 2012. Dan neovisnosti (ponedjeljak) • 1. XI. 2012. Svi sveti (četvrtak) • 1. IV. 2013. Uskrsni ponedjeljak • 1. V. 2013. Međ. praz. rada (srijeda) • 30. V. 2013. Tijelovo (četvrtak)

 7. Terenska nastava, projekti, integrirana nastava … • u listopadu: posjet zoološkom vrtu, posjet Zvjezdarnici, Dani zahvalnosti za plodove zemlje • u studenom: Dan sjećanja na Vukovar • u prosincu: Dan Ivana Gundulića, Božićna priredba

 8. u veljači: Valentinovo, Poklade • u travnju: Dan planeta Zemlje • u svibnju: Majčin dan, Dan grada Zagreba, Dan škole, terenska nastava – Trakošćan • tijekom godine: kazališta, kino, izložba i dr.

 9. ove godine započinjemo projekt – Nagrađivanjem do boljeg odnosa prema nastavi • svaki će učitelj pratiti rad i ponašanje učenika u okviru razreda • razredi koji budu najuspješniji u zadovoljavanju postavljenih kriterija bit će nagrađeni mjesečno, polugodišnje i godišnje (odlaskom u kino, organiziranjem nastavnog dana prema želji učenika, odlaskom na izlet i sl.)

 10. ove ćemo godine započeti s projektom Upoznajem Zagreb • projekt će se provoditi više nastavnih godina • ove ćemo se školske godine baviti Lenucijevom potkovom • učenici će se podijeliti po interesnim skupinama koje će voditi predmetni učitelji • projekt završava krajem školske godine prezentacijom rada grupe

 11. 3. Kućni red Škole • vrata škole zaključavaju se u 8 h • učenik koji zakasni čeka početak idućeg sata (u predvorju) • učenici za vrijeme velikog odmora ne smiju izlaziti izvan školskog dvorišta

 12. učenici koji ne pohađaju izbornu nastavu ne smiju za njena trajanja napustiti školsku zgradu, već u predvorju škole čekaju početak idućeg sata • učenici su dužni nositi posebnu obuću za boravak u školi • strogo je zabranjeno korištenje mobitela i ostalih uređaja za vrijeme trajanja nastave

 13. učenik ne smije napustiti nastavu bez odobrenja učitelja • u slučaju dogovorenog odlaska liječniku tijekom nastave, učenik o tome donosi pismenu obavijest roditelja • ukoliko je učenik bolestan, roditelj o tome obavještava razrednika, a po povratku s bolovanja donosi liječničku ispričnicu

 14. roditelj može opravdati izostanak učenika do tri dana (usmeno ili pismeno) • dozvolu za izostanak s nastave do tri dana daje razrednik, do 10 dana ravnateljica, više od 10 dana Učiteljsko vijeće (uz pismenu molbu roditelja)

 15. 4. Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju • roditelj ima obvezu pratiti učenikovo pohađanje nastave, njegov rad i napredovanje te pomagati razredniku u rješavanju učenikovih teškoća • roditelj ima pravo biti izvješćivan, usmeno i pismeno, o redovitosti pohađanja nastave, radu, zalaganju, uspjehu i vladanju svoga djeteta

 16. razrednik je obvezan izvješćivati roditelja na individualnim razgovorima i roditeljskim sastancima o učenikovom radu, zalaganju, uspjehu, vladanju i izostancima najmanje četiri puta u nastavnoj godini • ako roditelj ne dolazi na individualne razgovore i sastanke razrednik je dužan pravodobno napismeno izvijestiti roditelja o učenikovim teškoćama ili neuspjehu

 17. usmeno provjeravanje i ocjenjivanje učenikova znanja provodi se, u pravilu, na svakom satu, bez najave • u jednom danu učenika se može usmeno provjeravati iz najviše dva premeta, odnosno iz jednog predmeta u danu kad piše pismenu provjeru

 18. u jednom tjednu pismeno se može provjeravati i ocjenjivati znanje učenika najviše četiri puta • u jednom danu pismene se provjere mogu provoditi iz jednog predmeta

 19. 5. Pedagoške mjere Pohvale i nagrade • učenici koji se ističu u radu, vladanju te aktivnostima u školi i izvan nje

 20. Kazne • opomena (do 10 neopravdanih; izriče je razrednik) • ukor (od 11 do 20 neopravdanih; izriče je Razredno vijeće) • strogi ukor (od 21 do 40 neopravdanih; izriče je Učiteljsko vijeće)

 21. svaka pedagoška mjera – kazna izriče se rješenjem o izrečenoj pedagoškoj mjeri • na rješenje o izrečenoj pedagoškoj mjeri roditelj ima pravo žalbe • prije izricanja pedagoške mjere razrednik je dužan informirati roditelje o učenikovim teškoćama

 22. pedagoške mjere ne navode se u svjedodžbu, već u ostalu pedagošku dokumentaciju • ocjene iz vladanja su: loše, dobro, uzorno • ukoliko učenik dobije pedagošku mjeru – kaznu, ocjena iz vladanja se smanjuje

 23. 6. Razno • Informacije za roditelje • Udžbenici za nastavu • HRVATSKI JEZIK 5, udžbenik hrvatskog • HRVATSKI JEZIK 5, radna bilježnica • RADOST ČITANJA 5, čitanka • RADOST ČITANJA 5 radna bilježnica za književnost i lektiru

 24. Izvannastavne aktivnosti • lutkarska grupa • Dopunska nastava • Učenici – putnici • učenici koji putuju do škole više od 3 km • Izabrati predstavnika roditelja u Vijeće roditelja i zamjenika (predstavnik roditelja 5. a razreda je gospodin Aleksandar Brkljač, a zamjenica je gospođa Tanja Potkonjak-Kolumbić)

 25. Garderobni ormarići • 150 kn • Prehrana u školskoj kuhinji • doručak: 3, 5 kn • ručak: 6, 5 kn • rješenja o dječjem doplatku

 26. svaku promjenu javiti razredniku ili u računovodstvo (krajem mjeseca za idući mjesec) • Osiguranje učenika • Croatia osiguranje – godišnja premija iznosi 30 kn • Izborna nastava: njemački, vjeronauk, informatika • ispis, odnosno upis, moguć je do kraja rujna uz pismenu molbu Učiteljskom vijeću

 27. Modra lasta • pretplata za 1. polugodište iznosi 70 kn • Projekt »Škole za Afriku« • Unicefov projekt kojim se želi omogućiti djeci Afrike pravo na obrazovanje

 28. u njemu će sudjelovati svi razredi kroz razne aktivnosti koje će se organizirati tijekom cijele školske godine • cilj je prikupljanje novčanih sredstava kojima bi se omogućilo djeci Afrike pravo na obrazovanje

 29. Anketni listići • Kontakti: • mobitel: 098 223 866 • mail: zoran.corkalo@skole.hr • internetska stranica: http://www.os-igundulica-zg.skole.hr/skola/djelatnici/zoran_corkalo

More Related