Nsan kaynaklari planlamasi ve kar yer y net m
Download
1 / 32

- PowerPoint PPT Presentation


 • 243 Views
 • Uploaded on

İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI VE KARİYER YÖNETİMİ. PERSONELİ GÜÇLENDİRME. PERSONELİ GÜÇLENDİRME (EMPOWERMENT).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - micah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nsan kaynaklari planlamasi ve kar yer y net m

İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI VE KARİYER YÖNETİMİ

PERSONELİ GÜÇLENDİRME

Personel Güçlendirme


Personel g lend rme empowerment
PERSONELİ GÜÇLENDİRME (EMPOWERMENT)

 • Üretim faktörlerinden biri ve diğer faktörlerin de etkin ve verimli kullanımını sağlayan insan faktörünün potansiyelini artırmak ve yaratıcılık özelliğini kullanmak için önemli yönetim tekniklerinden biri Personel Güçlendirme’dir.

Personel Güçlendirme


Nsan kaynaklari planlamasi ve kar yer y net m

 • Vogt ve Murrel’e göre personeli güçlendirme, yardımlaşma, paylaşma, yetiştirme, eğitme ve takım çalışması yolu ile bir organizasyondaki çalışanların karar verme yetkilerini artırma ve çalışanları geliştirme süreci olarak tanımlanabilir.

Personel Güçlendirme


Nsan kaynaklari planlamasi ve kar yer y net m

 • Gandz’a göre personeli güçlendirme, geleneksel olarak yönetimsel bir ayrıcalık olan karar verme veya onaylama yetkisinin organizasyon çalışanlarına da verilmesini ifade etmektedir. Bowen ve Lawler ise personeli güçlendirme kavramını ‘’çalışanların, organizasyonun dört girdisini paylaşmaları’’ olarak tanımlarlar.

Personel Güçlendirme


Nsan kaynaklari planlamasi ve kar yer y net m

Bunlar:

 • Organizasyonun performansına ilişkin bilgi paylaşımı,

 • Çalışanların organizasyonun performansını anlamalarını ve katkıda bulunmalarını sağlayacak olan bilginin paylaşımı,

 • Organizasyon farkı ile ilgili ödüllerin paylaşımı,

 • Organizasyonun yön ve performansını etkileyecek karar alma yetkisinin paylaşımıdır.

Personel Güçlendirme


Tarihsel geli im
Tarihsel Gelişim

Günümüzün örgütleri, sorunlara çözümler üreten, kararlar alan, inisiyatif kullanan ve sonuçların sorumluluğunu taşıyabilen işgörenlere ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, daha esnek, daha hızlı, yaklaşımı, her ne kadar işletmenin verimliliği üzerinde olumlu sonuçlar yarattıysa da; işgücü devri, işe devamsızlık ve işe yabancılaşma gibi işgören performansını olumsuz etkileyecek bir takım durumları ortaya çıkarmasından dolayı ağır eleştirilere hedef olmuştur.

Personel Güçlendirme


Nsan kaynaklari planlamasi ve kar yer y net m

 • 20. Yüzyılın ikinci yarısının başından itibaren; güdüleme kuramlarının ortaya atılması ve işgörenin gereksinmelerinin karşılanmasının önem kazanması, geleneksel örgütlerin karşılaştığı sorunların çözümünde iş görenlerin ortaya koyduğu önerilerin ve yardımların işletme performansına yaptığı etkinin anlaşılması, ardından Japon yönetim yaklaşımlarının gündeme gelmesiyle birlikte iş görenin kararlara katılımı ve grup çalışması kavramları gündeme gelmiştir.

Personel Güçlendirme


Nsan kaynaklari planlamasi ve kar yer y net m

İşletmelerin hiyerarşik ve merkezi yapılarının değişmeye başlamasıyla birlikte müşteri taleplerindeki değişmelere uyabilen, merkezi yapıdan uzak, esnek uzmanlaşmaya sahip örgütler türemiştir. Özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde yaşanan gelişmelerle rekabetin hız kazanması; örgütlerin verimlilik, etkinlik ve dolayısıyla karlılık gibi değişkenlere ulaşması; yeni yönetim anlayışlarına temel oluşturmuştur.

Personel Güçlendirme


Nsan kaynaklari planlamasi ve kar yer y net m

 • Küreselleşme ve rekabetin ortaya çıkardığı ve önemini arttırdığı önemli bir yönetim kavramı da personeli güçlendirmedir. Personel güçlendirme kavramı, işletme yönetiminde çok tartışılan katılım, yetki devri ve motivasyon kavramlarının bir uzantısı sayılabilir. Bunlardan farkı, güçlendirme kavramının hem daha geniş bir anlam taşıması hem de uygulanmasının diğerleri kadar kolay olmamasıdır.

Personel Güçlendirme


Personel g lendirmenin temel unsurlar
Personel Güçlendirmenin Temel Unsurları önemini arttırdığı önemli bir yönetim kavramı da personeli güçlendirmedir. Personel güçlendirme kavramı, işletme yönetiminde çok tartışılan katılım, yetki devri ve motivasyon kavramlarının bir uzantısı sayılabilir. Bunlardan farkı, güçlendirme kavramının hem daha geniş bir anlam taşıması hem de uygulanmasının diğerleri kadar kolay olmamasıdır.

 • Personel güçlendirmenin başarılı olabilmesi için bir arada bulunması gereken unsurlar; bilgi paylaşımı, aşağıdan yukarıya doğru problem çözme, görev bağımsızlığı ve tutum geliştirme olarak sıralanmaktadır.

Personel Güçlendirme


Nsan kaynaklari planlamasi ve kar yer y net m

 • İşgörenleri önemini arttırdığı önemli bir yönetim kavramı da personeli güçlendirmedir. Personel güçlendirme kavramı, işletme yönetiminde çok tartışılan katılım, yetki devri ve motivasyon kavramlarının bir uzantısı sayılabilir. Bunlardan farkı, güçlendirme kavramının hem daha geniş bir anlam taşıması hem de uygulanmasının diğerleri kadar kolay olmamasıdır. güçlendirmenin hayati olması ve ölçülebilmesi için, işletmenin stratejik hedefleri ile bireysel hedeflerinin bağlantılı olması gerekmektedir. Bu nedenle güçlendirme, iş görenlerin yeteneklerine güven duymaya dayanır. Bunun da ötesinde bir kimsenin kendi yeteneğine güvenmesi şeklinde ifade edilebilir.

Personel Güçlendirme


Personel g lendirmeye duyulan htiyac n nedenleri
Personel Güçlendirmeye Duyulan İhtiyacın Nedenleri önemini arttırdığı önemli bir yönetim kavramı da personeli güçlendirmedir. Personel güçlendirme kavramı, işletme yönetiminde çok tartışılan katılım, yetki devri ve motivasyon kavramlarının bir uzantısı sayılabilir. Bunlardan farkı, güçlendirme kavramının hem daha geniş bir anlam taşıması hem de uygulanmasının diğerleri kadar kolay olmamasıdır.

Günümüzde organizasyonların özellikle personeli güçlendirme uygulamalarına başvurmalarını gerektiren başlıca sebepler aşağıdakilerdir:

 • Küresel hale gelmiş bulunan iş ortamının oluşması ve bunun gerektirdiği artan rekabet ve çok hızlı bir biçimde değişen dış çevre,

 • İşletmelerde çalışan bireylerin eğitim düzeylerinin ve buna bağlı olarak beklentilerinin, ihtiyaçlarının artması,

 • Artan rekabet nedeniyle işletmelerin müşterilerine daha hızlı, onların istediği şekilde, cevap verme zorunluluğunun artması,

 • Klasik organizasyonlardaki, hiyerarşiye dayanan komuta-denetim anlayışının, giderek mevcut koşullara cevap vermemesi,

 • Enformasyon teknolojisindeki büyük ilerlemeler,

 • Bilgi ve insan unsurunun işletmenin rekabetçi bir üstünlüğe sahip olmasını belirleyen en önemli faktörler olarak görülmeleri.

Personel Güçlendirme


Nsan kaynaklari planlamasi ve kar yer y net m

Bir güçlendirme modelindeki temel unsurlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Etkin bir liderlik sistemi kurulmalıdır,

 • Güçlü bir çift yönlü iletişim kurulmalı ve desteklenmelidir,

 • Uygulama grupları oluşturulmalıdır,

 • Performans yönetimi ile ilgili bir ödüllendirme sistemi kurulmalıdır,

 • Personellerin desteği gereklidir,

 • Personel ilişkileri içerisinde liderlik takımına ilişkin bir destek hizmeti kurulmalıdır.

Personel Güçlendirme


Personel g lendirme kavram n n benzer kavramlarla li kisi
Personel Güçlendirme Kavramının Benzer Kavramlarla İlişkisi

 • Katılmalı Yönetim

  Katılım, çalışanların içinde bulundukları örgütü ve işlerini etkileyen problemlerin çözümünde fikirlerini açıklama süreci olarak ifade edilmektedir. Yapılan araştırmalar, iş görenlerin büyük bir çoğunluğunun organizasyon performansını ve kalitesini artırma konusunda kişisel sorumluluk almak istediklerini göstermektedir.

Personel Güçlendirme


Nsan kaynaklari planlamasi ve kar yer y net m

 • Yönetime katılmanın üç önemli özelliği vardır. Bunlardan birincisi; bir örgütün alt yönetim kademelerinin ya da iş görenlerin örgüt politikası ve yönetimi konusunda kararlara katılmaları, ikincisi; katılanların böyle bir yönetim türü ile psikolojik benlik gereksinmelerini tatmin edecekleri bir demokratik ortama kavuşmaları, üçüncüsü ise; yönetici ile iş gören arasında bir diyalog ve işbirliğinin geliştirilerek örgütün daha gerçekçi ve ekonomik karar verme olanaklarına, başka bir deyimle, yönetsel etkinlik ve verimliliğe kavuşturulmasıdır.

Personel Güçlendirme


Nsan kaynaklari planlamasi ve kar yer y net m

 • Yetki Devri Bunlardan

  Yetki devri, üstlerin sahip oldukları yetkinin bir kısmını astlara devretmesidir. Bu noktada iş görenlerin devredilen yetkiyi kullanma sürecinde çalışma şartlarını ve kendisini nasıl gördüğü göz ardı edilmektedir. Halbuki güçlendirme kavramı hem güçlendirmeyi kolaylaştıracak koşulların üst yönetimce sağlanmasını hem de sağlanan bu koşulların astlar tarafından nasıl algılandığını içermektedir. Diğer bir ifadeyle sadece uygun koşulları sağlamak yeterli değildir, aynı zamanda iş görenlerin kendisini güçlendirilmiş hissetmesi de gerekmektedir.

Personel Güçlendirme


Nsan kaynaklari planlamasi ve kar yer y net m

 • İş Zenginleştirme Bunlardan

  İş genişletme yapılacak görevlerin artırılması anlamına gelirken, iş zenginleştirme, planlama ve kontrol etme konularında iş gören sorumluluklarının artırılmasıdır. İş zenginleştirme, iş görenin sorumluluklarının artmasını, ilave yetkiler elde etmek için bulunduğu pozisyondan başka bir pozisyona geçmesini ya da aynı pozisyonda değişik rol ve yetkiler edinmesini sağlamaktadır.

Personel Güçlendirme


Nsan kaynaklari planlamasi ve kar yer y net m

 • İş zenginleştirme bazı yönleriyle güçlendirmeye benzemesine rağmen, güçlendirmeden oldukça farklıdır. Bu farklardan birincisi; güçlendirme iş görenlerin sağlanan koşulları bireysel olarak algılama biçimlerine odaklanırken, iş zenginleştirme bireylerden ziyade işin kendisi ve özelliklerine odaklanmaktadır. İkincisi ise, güçlendirmede iş görenin kendi işini ve çalışma koşullarını şekillendirme ve bu yolla örgütsel faaliyetleri ve sonuçları etkileme gücü bulunmaktadır.

Personel Güçlendirme


Nsan kaynaklari planlamasi ve kar yer y net m

 • Motivasyon benzemesine rağmen, güçlendirmeden oldukça farklıdır. Bu farklardan

  Motivasyon, insanların ortak amaçlar için maddi ve manevi güçlerinin harekete geçirilmesidir. Motivasyon esas etkilerini davranışlarda gösterir. Bireyin neler yapmayı seçtiği ve amaçlarına ulaşmak için bu eylemi hangi yoğunlukta yaptığı, motivasyonu anlamak için önemlidir.

Personel Güçlendirme


Nsan kaynaklari planlamasi ve kar yer y net m

 • Bir iş yerinde motivasyondaki değişimler iş performansını etkileyebilir veya etkilemeyebilir. İş görenin motivasyonunu artırarak iş performansını artırmayı amaçlayan bir motivasyon programı, eğer iş görenin yaptığı iş görev başındaki çabasına önemli ölçüde bağlı değilse başarılı olamayacaktır. Problemlerin üstesinden gelme arzusu, kendini inisiyatif almaya yetkili hissetme ve yaptığı işin önemli olduğuna inanma motivasyonu arttırıcı faktörlerdir.

Personel Güçlendirme


Personeli g lendirmede rol alanlar
Personeli Güçlendirmede Rol Alanlar performansını etkileyebilir veya etkilemeyebilir. İş görenin motivasyonunu artırarak iş performansını artırmayı amaçlayan bir motivasyon programı, eğer iş görenin yaptığı iş görev başındaki çabasına önemli ölçüde bağlı değilse başarılı olamayacaktır. Problemlerin üstesinden gelme arzusu, kendini inisiyatif almaya yetkili hissetme ve yaptığı işin önemli olduğuna inanma motivasyonu arttırıcı faktörlerdir.

 • Personeli güçlendirme, karar verilip aynı gün kusursuz biçimde uygulamaya geçirilebilecek bir araç değildir. Güçlendirme belirli bir süreç içerisinde belli bir planlama, hazırlık ve çeşitli uygulamalar sonucunda sorunsuz bir biçimde uygulamaya geçirilebilir. Yani güçlendirmeyi bir yönetim anlayışı olarak görmek ve bunu tüm yapıyı etkileyecek şekilde uygulamaya geçirmek önemli bir noktadır. Bu nedenle; personeli güçlendirmenin uygulanması sürecinde güçlendirmenin yapılacağı örgüt, güçlendirmeyi uygulamaya koyacak yöneticiler ve güçlendirilecek olan işgörenlerin birbirleriyle olan etkileşimleri ve güçlendirme süreciyle olan uyumları, uygulamanın başarı veya başarısızlığında aynı oranda etkili olmaktadır.

Personel Güçlendirme


Nsan kaynaklari planlamasi ve kar yer y net m

 • Personeli Güçlendirme ve Örgüt performansını etkileyebilir veya etkilemeyebilir. İş görenin motivasyonunu artırarak iş performansını artırmayı amaçlayan bir motivasyon programı, eğer iş görenin yaptığı iş görev başındaki çabasına önemli ölçüde bağlı değilse başarılı olamayacaktır. Problemlerin üstesinden gelme arzusu, kendini inisiyatif almaya yetkili hissetme ve yaptığı işin önemli olduğuna inanma motivasyonu arttırıcı faktörlerdir.

 • Çağdaş bir işyeri ortamının öncelikli özelliklerinden biri, çalışanlarına değer vermesi, emeği ve çabayı takdir etmesidir. Böyle bir işyeri kültürü, yaratıcılığı, işbirliğini, ekip çalışmasını, karşılıklı güveni, problem çözmeyi, açık ve dürüst iletişimi ve çatışmayı çözmeyi teşvik eder. Çalışanlara duygusal açıdan sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlar. Ülsever politik, coğrafi yapılarına, gelişmişlik düzeylerine bakılmaksızın, tüm ülkelerde insana yapılan yatırımın yaratacağı katma değerin; makine, bilgisayar, arazi, bina gibi fiziki sermaye yapılacak yatırımdan daha fazla katma değer yaratacağını söylemektedir.

Personel Güçlendirme


Nsan kaynaklari planlamasi ve kar yer y net m

 • Örgütlerin yapı ve işleyiş tarzları, güçlendirme üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Bu etki aşağıdaki şekillerde ortaya çıkabilir:

 • Örgüt yapısının basık olması güçlendirmeyi kuvvetlendirir.

 • İş tanımları ve işleyiş prosedürlerinin katılımcılığa imkân verecek tarzda tasarlanması güçlendirmeyi olumlu yönde etkiler.

 • Açık ve net bir misyon tarifi ve bunun paylaşılması güçlendirmeyi hızlandırır;

 • Güçlendirilmiş davranışları destekleyen bir ödüllendirme sisteminin varlığı güçlendirmeyi daha da kuvvetlendirir.

 • Örgütte bilgi paylaşımını sağlayacak sistemin oluşturulması güçlendirmeyi destekler.

 • İşgörenlerin kendini geliştireceği eğitim ve öğrenme ortamını yaratmak güçlendirmeyi olumlu etkiler.

Personel Güçlendirme


Nsan kaynaklari planlamasi ve kar yer y net m

 • Personeli Güçlendirme ve Yönetici üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Bu etki aşağıdaki şekillerde ortaya çıkabilir:

 • Çalışanlar çoğu kez birim yöneticilerinin kendilerine güç kazandıracağına inanırlar ve bu nedenle güçlendirilmeyi beklerler. Yöneticilere ise devamlı şekilde takım üyelerinin neden “güçlendirilmiş birey” davranışı göstermedikleri sorulur. İnsanlar, halihazırda sahip oldukları bilgi, beceri ve motivasyonlarıyla zaten güç sahibidirler. Güçlendirme, bu gücün açığa çıkarılması esasına dayanan bir yönetim uygulamasıdır. Bu uygulamada orta kademe yöneticilerin güçlendirmeyi doğru anlamaları, ve üzerlerine düsen rollerin bilincinde olmaları onların temel güçlendirme sorumluluğudur.

Personel Güçlendirme


Nsan kaynaklari planlamasi ve kar yer y net m

 • Personeli Güçlendirme ve üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Bu etki aşağıdaki şekillerde ortaya çıkabilir:İşgörenler

 • İşgörenlerin kendilerini iyi tanımaları (yani kimdir, istekleri ve kariyer hedefleri nelerdir, kuvvetli/zayıflı yönleri nelerdir), sürekli kendilerini geliştirme arzusunda olmaları, değişime açık olmaları ve değişime kolay uyum sağlamaları güçlendirmeyi olumlu yönde etkiler. Pek çok akademisyen ve yönetici, örgütlere rekabet avantajı sağlayan en önemli faktörün işgörenler olduğunu ve başarıya ulaşmada işgörenlerin katılımlarının sağlanmasının gerekliliği konusunda hemfikirdirler. Küresel rekabet ve değişim, risk alabilen, inisiyatif kullanabilen ve yaratıcılıkları gelişmiş çalışanları gerekli kılmaktadır.

Personel Güçlendirme


Personel g lend rme yakla imlari
PERSONELİ GÜÇLENDİRME YAKLAŞIMLARI üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Bu etki aşağıdaki şekillerde ortaya çıkabilir:

 • Davranışsal Yaklaşım

  Güçlendirme, astlara güç verme ya da onları güçlü kılma olarak ele alındığı taktirde, bu durumda güç kavramının da incelenmesi gerekir.

  Özetle, personeli güçlendirmeyi davranışsal boyutta ele alan yazarlar, üst yönetimin güçlendirme boyutunda ne yapması gerektiğini açıklamaya çalışmaktadırlar.

Personel Güçlendirme


Nsan kaynaklari planlamasi ve kar yer y net m

 • Psikolojik Yaklaşım üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Bu etki aşağıdaki şekillerde ortaya çıkabilir:

  Spreitzer’ e göre psikolojik güçlendirme bir süreçtir. Bu süreçten de anlaşılacağı üzere çalışanlar bir sistem olarak; kontrol merkezi, kendine saygı, bilgi paylaşımı ve ödüller gibi motivasyonel unsurlardan gelen uyaranlar neticesinde, anlam, kararlılık ve etki duygularının da içinde bulunduğu bir işlem sürecinden sonra, yönetsel verimliliğe ve yenilikçiliğe ulaşmaktadırlar.

Personel Güçlendirme


Nsan kaynaklari planlamasi ve kar yer y net m

Sözü edilen bu üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Bu etki aşağıdaki şekillerde ortaya çıkabilir:ögeleri kısaca açıklayalım:

 • Kendine Saygı;Genel olarak, kendine değer verme duygusu olarak tanımlanmaktadır.

 • Kontrol Merkezi; Bireylerin dış etkileri minimize ederek, kendi hayatlarında nelerin olacağına karar vermelerine yönelik inançlarının derecesini göstermektedir. Hayatlarının kontrolünün kendileri olduğuna inanan bireyler, iş ve iş çevrelerini şekillendirmekte ve bunun sonucu olarak kendilerini güçlenmiş hissetmektedirler.

Personel Güçlendirme


Nsan kaynaklari planlamasi ve kar yer y net m

 • Bilgi üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Bu etki aşağıdaki şekillerde ortaya çıkabilir:; Bilginin iletimi çeşitli şekillerde olabilmektedir. Bu kanallar, güçlendirilen yönetilen-yönetici, yönetilen-yönetilen, yönetici-yönetici şeklinde olabileceği gibi fonksiyonel bölümler arasında da olabilmektedir.

 • Ödüller; İşgörenlere verilen ödüller, finansal ödüller ve finansal olmayan ödüller olarak sınıflandırılabildiği gibi performansa yönelik ödüller ve manevi ödüller olarak da sınıflandırılabilmektedir.

 • İş Değerleri; İşgörenlerin, çalışmakla ne elde edebilecekleri ile iş ortamında nasıl davranmaları gerektiğine dair kişisel kanaatlerdir.

Personel Güçlendirme


Nsan kaynaklari planlamasi ve kar yer y net m

 • Ekonomik Yaklaşım üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Bu etki aşağıdaki şekillerde ortaya çıkabilir:

  İnsanların gelişmeleri diğer bir deyişle güçlenmeleri, bir örgüt yönetimi için maliyet gerektirdiği kadar, işgören için de ayrı bir kazanç anlamına gelmektedir. Buradaki maliyet ve kazanç gibi finansal ifadeler, personel güçlendirmenin ekonomik yaklaşımını ortaya koymaktadır.

Personel Güçlendirme


Nsan kaynaklari planlamasi ve kar yer y net m

 • Katılım Yaklaşımı üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Bu etki aşağıdaki şekillerde ortaya çıkabilir:

 • Katılımın bedensel olmaktan ziyade, zihinsel ve düşünsel bir faaliyet olduğu öncelikle bilinmelidir. Çalışanlar, üyesi bulundukları örgütlerin gelecekleri hakkında katılım yapabildikleri ölçüde kendilerini güçlenmiş hissetmektedirler.

 • Bowen ve Lawler’a göre çalışanları güçlendirmede üç şekilde katılım söz konusudur. Bunlar:

 • Öneri Şeklinde Katılımlı Personel Güçlendirme

 • İşe Katılımlı Personel Güçlendirme

 • Yüksek Katılımlı Personel Güçlendirme

 • Bütün bu açıklamalar gösteriyor ki güçlendirme (empowerment), İKY biriminin yoğun desteği sayesinde mümkündür. Güçlendirme esnasında İKY birimi; eğitim, geliştirme ve kariyer planlaması ve yönetimi başta olmak üzere, performans değerleme teşvik ve ödül yönetimi, ücret sistemleri vb. fonksiyonların yardımıyla sisteme doğrudan katkı yapmaktan sorumludur.

Personel Güçlendirme


Hazirlayanlar
HAZIRLAYANLAR üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Bu etki aşağıdaki şekillerde ortaya çıkabilir:

Çağdaş ÖZER

Bircan KÜÇÜKKUL