slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eiropas Savienības Kultūras kontaktpunkts Latvijā PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eiropas Savienības Kultūras kontaktpunkts Latvijā

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Eiropas Savienības Kultūras kontaktpunkts Latvijā - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Eiropas Savienības Kultūras kontaktpunkts Latvijā. KKP mērķis: nodrošināt efektīvu ES kultūras programmas īstenošanu Latvijā kultūras attīstības veicināšanai. Pamatfunkcijas:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Eiropas Savienības Kultūras kontaktpunkts Latvijā' - miach


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide5
KKP mērķis:nodrošināt efektīvu ES kultūras programmas īstenošanu Latvijā kultūras attīstības veicināšanai.

Pamatfunkcijas:

 • Veicināt un koordinēt EK programmu “Kultūra”(2007-2013) un EK programmu “Eiropa pilsoņiem” (2007-2013) aktivitāšu ieviešanu Latvijā.
 • Veicināt kultūras institūciju un organizāciju līdzdalību EK programmā “Kultūra” (2007-2013).
 • Vadīt, koordinēt un īstenot informācijas un publicitātes pasākumus.
izgl t bas audiovizu l s jomas un kult ras izpilda ent ra
Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra
 • Ir atbildīgā iestāde Eiropas Kopienas darbību vadīšanā izglītības, audiovizuālās un kultūras jomās.
izgl t bas audiovizu l s jomas un kult ras izpilda ent ras p rzi eso s kopienas programmas
Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras pārziņā esošās Kopienas programmas
 • Mūžizglītības programma
 • “Erasmus Mundus” - sadarbības un mobilitātes programma
 • “Kultūra” (2007-2013) - atbalsta programma EK pasākumiem kultūras jomā
 • “Jaunatne darbībā”- programma jauniešiem
 • “Eiropa pilsoņiem (2007-2013)- programma aktīvai Eiropas pilsonības veicināšanai
 • “MEDIA 2007” - audiovizuālās nozares programma
izgl t bas audiovizu l s jomas un kult ras izpilda ent ras funkcijas
Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras funkcijas:
 • Aicinājumu un pieteikuma formu izstrāde
 • Projektu atlase
 • Projektu līgumu parakstīšana
 • Projektu uzraudzība
 • Pārbaudes
slide10
Programmas juridiskais pamats:
 • Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 151. un 251. pants
 • 12.12.2006. Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes Lēmums Nr. 1903/2006/EK, ar ko izveido EK programmu “Kultūra” (2007–2013)

Lēmuma teksts latviešu valodā –

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/lv/oj/2006/l_378/l_37820061227lv00220031.pdf

slide11
Eiropas Kopienas programma „Kultūra”

(2007-2013) ir iepriekšējās Eiropas Kopienas programmas „Kultūra 2000” turpinājums.

Programma paredzēta dažādu kultūras nozaru (vizuālā māksla, skatuves māksla, literatūra, kultūras mantojums, tulkošana, u.c.) atbalstam, nevienu nozari īpaši neizceļot par prioritāru, bet atbalstot dažādu kultūras jomu sinerģiju.

Netiek atbalstīti audiovizuālās nozares projekti.

slide12
Programmas darbības laiks ir no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim.

Kopējais programmas budžets 7 gadiem ir 400 milj. EUR.

slide13
Vispārējais mērķis:
 • uzlabot kopīgo kultūras telpu, ko lieto eiropieši un kas balstīta uz kopīgu kultūras mantojumu, attīstot kultūras sadarbību starp programmas dalībvalstu kultūras veidotājiem, citām kultūras procesos iesaistītajām pusēm un kultūras institūcijām. Tādā veidā Programma dod būtisku ieguldījumu Eiropas pilsonības stiprināšanā.

Specifiskie mērķi:

 • Veicināt kultūras darbinieku starpvalstu mobilitāti.
 • Veicināt mākslas darbu, kultūras un māksliniecisku produktu starptautisku apriti.
 • Sekmēt starpkultūru dialogu.
slide14
Programmas dalībvalstis:
 • 27 ES dalībvalstis;
 • EEZ valstis (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija);
 • ES Kandidātvalstis (Horvātija, Turcija un bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika), kā arī Serbija;
 • Rietumbalkānu valstis (atbilstoši noslēgtajiem saprašanās memorandiem).
slide15
Atbilstīgie projektu iesniedzēji:
 • jebkura publiska vai privāta organizācija, kuras galvenā darbības joma ir kultūra (piem. biedrība, NVO, valsts, pašvaldības iestādes, teātris, izglītības iestāde utt.);
 • tulkošanas projektos – izdevniecības.
1 1 daudzgadu sadarb bas projekti
1.1. Daudzgadu sadarbības projekti

Ilgtspējīgi un strukturēti sadarbības projekti, kas apkopo Eiropas kultūras pakalpojumu sniedzēju zināšanas un pieredzi.

Projekta ilgums: 3-5 gadi.

Projekta finansējums: 200 000 - 500 000 EUR gadā (50 % no projekta kopbudžeta (400 000 EUR - 1 000 000 EUR gadā)).

Partneru skaits: jāpiedalās vismaz 6 dažādām Programmas dalībvalstīm.

1 2 1 sadarb bas projekti
1.2.1. Sadarbības projekti

Kultūras nozaru un starpnozaru sadarbības pasākumi starp Eiropas kultūras pakalpojumu sniedzējiem.

Projekta ilgums: 1-2 gadi.

Projekta finansējums: 50 000 EUR –200 000 EUR gadā(50 % no projekta kopbudžeta (100 000 - 400 000 EUR )).

Partneru skaits: jāpiedalās vismaz 3 dažādām Programmas dalībvalstīm.

sadarb bas projektu partneri
Sadarbības projektu partneri
 • Līderorganizācija/koordinātors– Kultūras operātors no Programmas dalībvalsts, kas uzņemas koordinātora lomu projekta īstenošanas laikā un kurš kopumā ir atbildīgs par projekta īstenošanu atbilstoši dotācijas līgumam.
 • Līdzorganizātors- Kultūras operātors no Programmas dalībvalsts ar noteiktu un būtisku iesaisti projekta plānošanā, īstenošanā un finansēšanā.
 • Asociētais partneris- Kultūras operātors no piemērotās valsts vai trešās valsts, kurš ņem dalību projekta aktivitāšu īstenošanā, taču ne tādā līmenī kā līdzorganizātori.
slide20
Vērtēšanas kritēriji

Maksimālais punktu skaits daudzgadu sadarbības projektiem un sadarbības projektiem ir 35 punkti un, lai projekts tiktu atbalstīts, minimālais punktu skaits ir 26,25 (75%) un noteiktās pozīcijās punktu skaits nedrīkst būt mazāks par 3,5.

Sadarbības projektiem ar trešajām valstīm maksimālais punktu skaits ir 40 punkti un, lai projekts tiktu atbalstīts minimālais punktu skaits ir 30 (75%) un noteiktās pozīcijās punktu skaits nedrīkst būt mazāks par 3,5.

v rt anas krit riji 1 1 daudzgadu sadarb bas projektiem un 1 2 1 sadarb bas projektiem
Vērtēšanas kritēriji 1.1. Daudzgadu sadarbības projektiem un 1.2.1. Sadarbības projektiem
slide23
Likvidēts 5% ierobežojums projektu

līdzorganizatoriem.

Noteiktas pieļaujamās izmaksas atsevišķām

budžeta pozīcijām.

slide24
Uzmanība jāpievērš:
 • Iesniedzējorganizācijas atbilstībai (juridiskais statuss, valsts, darbības joma);
 • Kultūras sadarbības pieredzei (pieteikuma sagatavošana, darbības pārskats, CV);
 • Finansu resursiem;
 • Projekta atbilstībai (partneru skaits, projekta ilgums, sākuma un beigu datumi, pieprasītā finansējuma apjoms);
 • Kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem;
 • Projekta ieviešanas un finanšu plānam.
slide25
Pieteikuma veidlapa:

1.daļa – informācija par iesniedzējorganizācijām;

2.daļa – informācija par projektu;

3.daļa – informācija par projekta budžetu.

Aizpildāma elektroniski jebkurā ES oficiālajā valodā, taču ieteicams aizpildīt angļu, vācu vai franču valodā.

pieteikuma veidlapas pielikumi 1 1 daudzgadu sadarb bas projektiem
Pieteikuma veidlapas pielikumi 1.1. Daudzgadu sadarbības projektiem
 • Oficiāla pavadvēstule;
 • Darbības pārskats par pēdējiem 2 gadiem;
 • CV;
 • Juridiskās personas identifikācijas veidlapa;
 • Finanšu identifikācijas veidlapa (tikai līderorganizācijai);
 • Oficiāli pārskati (tikai līderorganizācijai);
 • Finanšu kapacitātes veidlapa (tikai līderorganizācijai);
 • Pilnvara (tikai līdzorganizatoriem);
 • Neatkarīga ārējā audita pārskata ziņojums, ja attiecināms;
 • Sadarbības līgums;
 • Budžeta veidlapa.
pieteikuma veidlapas pielikumi 1 2 1 sadarb bas projektiem
Pieteikuma veidlapas pielikumi 1.2.1. Sadarbības projektiem
 • Oficiāla pavadvēstule;
 • Darbības pārskats par pēdējiem 2 gadiem;
 • CV;
 • Juridiskās personas identifikācijas veidlapa;
 • Finanšu identifikācijas veidlapa (tikai līderorganizācijai);
 • Oficiāli pārskati (tikai līderorganizācijai);
 • Finanšu kapacitātes veidlapa (tikai līderorganizācijai);
 • Pilnvara (tikai līdzorganizatoriem);
 • Budžeta veidlapa.
1 2 2 liter ro tulkojumu projekti
1.2.2. Literāro tulkojumu projekti

Atbalsts daiļliteratūras tulkošanai un publicēšanai no

vienas Eiropas valodas otrā Eiropas valodā.

Projekta finansējums: 2 000 - 60 000 EUR (līdz 50% no kopējiem

tulkošanas un publicēšanas izdevumiem).

Projekta ilgums: līdz 24 mēneši.

Viena konkursa ietvaros atļauts iesniegt 1-10 grāmatu tulkojuma

pieteikumu.

Atbilstīgie projektu iesniedzēji: izdevniecības vai izdevēju grupas,

kas reģistrētas kādā no Programmas dalībvalstīm.

pieteikuma veidlapas pielikumi 1 2 2 liter ro tulkojumu projektiem
Pieteikuma veidlapas pielikumi 1.2.2. Literāro tulkojumu projektiem
 • Oficiāla pavadvēstule;
 • Iesniedzējorganizācijas vadītāja un projekta vadītāja CV;
 • Iesniedzējorganizācijas pēdējo divu gadu darbības pārskats;
 • Jebkādi citi papildus materiāli par iesniedzējorganizāciju;
 • Tulkojamās (-o) grāmatas (-u) eksemplāra (-u) kopija (-as);
 • Tulkotāju CV;
 • Līguma starp izdevēju un tulkotāju par katras grāmatas tulkošanu kopija;
 • Līguma par katras grāmatas tulkošanas tiesībām kopija;
 • Tulkošanas tiesību īpašnieka goda deklarācija gadījumā, ja īpašnieks no tiesībām atsakās un līgums par tulkošanas tiesībām netiek slēgts;
 • Izdevēja parakstīta deklarācija, kurā apliecināts, ka tulkotāja vārds un informācija par Eiropas Savienības atbalstu tiks skaidri norādīta katrā izdotajā darbā.
1 3 sadarb bas projekti ar tre aj m valst m
1.3. Sadarbības projekti ar trešajām valstīm

Sadarbības projekti kultūras jomā, kas paredzēti kultūras vērtību apmaiņai starp Programmas dalībvalstīm un trešajām valstīm.

Trešās valstis: Katru Programmas gadu viena vai vairākas trešās valstis tiek izvēlētas katram attiecīgajam gadam no valstīm, kuras ar ES noslēgušas asociāciju vai sadarbības nolīgumus (kuros ir ietverta klauzula par kultūras jomu).

Mērķis: Sekmēt kultūras dialogu starp ES un trešajām valstīm.

2008. Gada trešā valsts ir Brazīlija.

slide35
Šis atbalsta virziens ir paredzēts tām organizācijām, kuras sekmē vienotas kultūras pieredzes izjūtu ar patiesu Eiropas dimensiju.

Līdz 2013.gadam organizācijas var pieteikties ikgadējai darbības dotācija, bet no 2010.gada arī daudzgadu atbalstam 3 gadu garumā (2011-2013 gads).

Atbalsta saņemšanai var pieteikties privātas vai publiskas neatkarīgas bezpeļņas organizācijas (1 organizācija vai asociācija), kas pastāv vismaz 2 gadus un kura darbojas Eiropas līmenī.

Projekta finansējums: līdz 80 % no organizācijas gada izdevumiem.

slide36
Saskaņā ar šo daļu piemērotas ir 4 organizācijukategorijas:

a)vēstnieki;

b)atbalstīšanas tīkli;

c)festivāli;

d)politikas atbalsta struktūras kultūras darba kārtībai:

i) strukturētām dialoga platformām;

ii)politikas analīzes sanāksmēm.

Kategorijām ir noteikti atšķirīgi maksimāli pieļaujamie finanšu

līdzekļi, bet jebkurā gadījumā tie nevar pārsniegt80 % no kopējiem

attaisnotajiem izdevumiem.

slide37
Vēstnieki ir organizācijas, kas Eiropas līmenī ar savas ietekmes palīdzību kultūras jomā ir piemērotas, lai „pārstāvētu” Eiropas kultūru un tādējādi pildītu savu lomu kā Eiropas Kultūras Vēstnieks. Organizāciju aktivitātēm ir jāaptver vismaz 7 Programmas valstis.
 • Atbalsta tīkli ir asociēto biedru atbalstīti un garantē nozīmīgu specifisku kategoriju kultūras operatoru vai kultūras nozaru pārstāvēšanu Eiropas līmenī. Atbalsta tīkliem ir jābūt eksistējošiem vismaz vienu gadu.
 • Festivāli kas ietver ārvalstu aktivitātes ar Eiropas pievienotām vērtībām aptverot vismaz 7 Programmas valstis. Festivālam ir jābūt slavenam un atpazīstamam Eiropas līmenī un jāpastāv jau vismaz 5 gadus.
slide38
d) politikas atbalsta struktūras kultūras darba kārtībai, sīkāk sadalītas divās apakškategorijās:
  • i) strukturētas dialoga platformas;

Ir pieņemtas strukturētā dialogā ar Komisiju un ir atbilstošas

Komisijas definētajām prioritātēm speciālajos aicinājumos.

Platformām būtu jābūt kultūras sektoru nevalstisku organizāciju

veidotām ar starptautisku vai Eiropas līmeņa dimensiju.

  • ii) politikas analīzes sanāksmes.

Dažādu tipu privāto vai publisko ieinteresēto pušu sanāksmes (tādas

kā, piemēram, nacionālo kultūras departamentu, reģionālo vai

vietējo varas institūciju, kultūras observatoriju vai fondu,

universitāšu, kuras specializējas kultūras jomās), kurām ir teorētiska

un praktiska pieredze analīzē, kultūras politikas attīstīšanā vai spēja

novērtēt kultūras politikas vienā vai vairākās prioritātēs, kas saistītas

ar Eiropas darba kārtību kultūrai, kā to ir definējusi Eiropas

Padome.

slide41
Atbalsts informācijas analīzei, vākšanai un izplatīšanai, kā

arī projektu ietekmes palielināšanai kultūras sadarbības

jomā, ietver gan atbalstu kultūras kontaktpunktu darbībai,

gan atbalstu analīzes veikšanai par kultūras sadarbības

nozari, gan arī atbalstu informācijas vākšanai un

izplatīšanai, kā arī projektu ietekmes palielināšanai kultūras

sadarbības jomā.

Šim instrumentam būtu jāpadara iespējama pieredzes un

labas prakses apmaiņa, un informācijas izplatīšana par

Programmu, kā arī Eiropas kultūras sadarbība plašākā

nozīmē.

slide42
Partneru meklēšanas datubāzes:

Visu programmas dalībvalstu Kultūras kontaktpunktu sadarbībā ir

izveidota datu bāze Partner Search Mechanism

http://baroja.mcu.es/pcc/index.htm

Citas:

Balkānu valstis: http://www.balkankult.org/bk

Austrija: http://www.kulturkontakt.or.at/KulturKontakt.aspx

Čehija: http://www.divadlo.cz

Vācija: http://deutsche-kultur-international.de

Horvātija: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=230#

Spānija:

http://www.dialogointercultural2008.es/principal.asp?cadena=engp

ortada.aspqqqqcapqqqqengqqqq

slide43
Latvijas panākumi EK programmā “Kultūra 2000” viena gada & daudzgadu projekti + īpašās akcijas projekti ar Latvijas līdzdalību
slide44
Latvijas kultūras organizācijas –

Kultūra2000 dalībnieces

 • Jāzepa Mediņa mūzikas skola
 • LU Latviešu valodas institūts
 • SIA “Apgāds Zvaigzne ABC”
 • Latvijas Jaunā teātra institūts
 • Biedrība “Laikmetīgais mākslas centrs”
 • Cēsu pilsētas dome
 • Veselavas pagasta padome
 • Brocēnu kultūras nams
 • Lapmežciema kultūras nams u.c.
latvijas kult ras organiz cijas ek programmas kult ra 2007 2013 dal bnieces
Latvijas kultūras organizācijas – EK programmas “Kultūra” (2007-2013) dalībnieces
 • Latvijas Jaunā teātra institūts
 • Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs
 • SIA “Liepnieks un Ritups”
 • Mākslas menedžmenta un informācijas centrs – MMIC
 • Apgāds “Atēna”
slide46
Papildus nacionālais līdzfinansējums Latvijā:
 • LR Kultūras ministrija - www.km.gov.lv
 • Latvijas Kultūrkapitāla fonds - www.kkf.lv

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras un Eiropas Komisijas

interneta mājas lapās ir publicēta Programmas rokasgrāmata (ceļvedis), kas ir

vienots dokuments visiem programmas gadiem un aizstāj iepriekš katru aicinājumu

papildinošās specifikācijas. Tajā atrodama sīki izklāstīta informācija par

pieteikšanās nosacījumiem, kas jāņem vērā, pildot projekta pieteikuma veidlapu un

tās pielikumus.

Programmas rokasgrāmata angļu valodā:

http://eacea.ec.europa.eu/culture/guide/documents/culture_programme_guide_en.pdf

Pieteikuma veidlapas un to pielikumi:

http://eacea.ec.europa.eu/culture/guide/funding_en.htm

Izglītības, audiovizuālās jomas

un kultūras izpildaģentūras mājas lapa:

http://eacea.ec.europa.eu/

es kult ras kontaktpunkts

ES kultūras kontaktpunkts

Laura Turlaja

LR Kultūras ministrija

Antonijas ielā 9, 2. stāvā

Rīga, LV-1010

Tel.: 67 330 228

Fakss: 67 227 916

E-pasts: Laura.Turlaja@km.gov.lv

www.km.gov.lv/kultura2000

es kult ras kontaktpunkts1

ES kultūras kontaktpunkts

Ilva Indriksone

LR Kultūras ministrija

Antonijas ielā 9, 2. stāvā

Rīga, LV-1010

Tel.: 67 330 229

Fakss: 67 227 916

E-pasts: Ilva.Indriksone@km.gov.lv

www.km.gov.lv/kultura2000