slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Reģionālo Eiropas Savienības Stuktūrfondu informācijas centr u (RSIC) darbība Latvijā

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Reģionālo Eiropas Savienības Stuktūrfondu informācijas centr u (RSIC) darbība Latvijā - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Reģionālo Eiropas Savienības Stuktūrfondu informācijas centr u (RSIC) darbība Latvijā Kalsnava, 2009. gada 22. oktobris. Reģionālie ES struktūrfondu informācijas centri Latvijā. Reģionālo ES struktūrfondu informācijas centru izveide un darbība.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Reģionālo Eiropas Savienības Stuktūrfondu informācijas centr u (RSIC) darbība Latvijā' - yelena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Reģionālo Eiropas Savienības Stuktūrfondu informācijas centru (RSIC) darbība Latvijā

Kalsnava, 2009. gada 22. oktobris

re ion lo es strukt rfondu inform cijas centru izveide un darb ba
Reģionālo ES struktūrfondu informācijas centru izveide un darbība
 • ESF Nacionālās programmas projekts2006. gada marts – 2006. gada 31. decembris
 • 2008 - 2010. gadā Tehniskās palīdzības projekts

„Eiropas Sociālā fonda/ Eiropas Reģionālās attīstības fonda/ Kohēzijas fonda tehniskā palīdzība (REĢIONS) plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai”

 • 2008. – 2011. gadā Līgums ar ZM par informēšanas un konsultēšanas pakalpojumu sniegšanu par Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumiem
re ion lo es strukt rfondu inform cijas centru darb bas virzieni 1
Reģionālo ES struktūrfondu informācijas centru darbības virzieni (1)
 • Informēšana
  • Vispārēja informācija par ES fondu, ELFLA un citu finanšu līdzekļu pieejamību
  • Informācija par ES fondu vadības jautājumiem
 • Konsultēšana
  • Vispārīgas konsultācijas projektu pieteicējiem par ES fondiem, valsts investīciju programmām - pieteikšanās kārtība, projekta pieteikuma sagatavošanai un iesniegšanai nepieciešamā dokumentācija, informatīvu materiālu nodrošināšana, projekta atbilstība reģiona attīstības programmai

P.S. Projekta sagatavošana neietilpst RSIC pakalpojumu klāstā

re ion lo es strukt rfondu inform cijas centru darb bas virzieni 2
Reģionālo ES struktūrfondu informācijas centru darbības virzieni (2)
 • Ziņu lapas sagatavošana un izplatīšana par finansējuma piesaistes aktualitātēm plānošanas reģionu mājaslapās, e-pasts interesentiem
 • Semināru, informatīvo dienu, reģionālo konferenču organizēšana plānošanas reģionos par ES fondiem
 • Informācijas par ES fondiem apkopošana un apstrāde
 • Datu bāzes papildināšana par ES fondu līdzekļu izlietojumu plānošanas reģionos
 • ES fondu publicitātes nodrošināšana
rsic m r auditorija
RSIC mērķauditorija
 • Pašvaldības
 • Pašvaldību iestādes
 • Izglītības (vispārējās, profesionālās, augstākās, tālākizglītības) iestādes
 • Valsts iestādes
 • Uzņēmēji pilsētās un laukos
 • Biedrības un nodibinājumi
 • Citi interesenti
rsic inform cijas telpa 2009 gada septembris oktobris
RSIC informācijas telpa (2009.gada septembris-oktobris)
 • Rīgas reģionā – Ādaži, Saulkrasti, Limbaži, Sēja, Carnikava, Tukums, Garkalne, Ropaži, Ķekava, Salaspils, Sigulda, Mālpils, Jaunpils, Engure, Mārupe, Babīte, Kandava, Ogre, Sigulda, Salacgrīva, Ikšķile, Rīga
 • Zemgalē - Bauska, Dobele, Aizkraukle, Pļaviņas, Jēkabpils
 • Vidzemē -Gaujiena, Zvārtava, Galgauska, Alūksne, Gulbene, Lizums, Valmiera, Cēsis, Valka, Madona, Smiltene, Mūrmuiža, Ranka, Sēļi, Grundzāle
 • Latgalē – Kārsava, Daugavpils, Preiļi, Viļāni, Rēzekne, Dagda, Riebiņi, Ilūkste, Viļaka, Baltinava, Balvi, Rugāji, Zilupe
 • Kurzemē – Novadnieki, Nīca, Brocēni, Jūrkalne, Saldus pag, Abavciems, Rudbārži, Zvārde, Raņķi, Īvande, Stende, Liepāja, Ventspils, Kuldīga, Talsi, Aizpute, Saldus, Puze, Skrunda, Nīkrāce, Ziras, Laidze
inform cijas telpa kop 2006 gada latgales pl no anas re iona es strukt rfondu inform cijas centrs
Informācijas telpa kopš 2006. gadaLatgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs
piem rs no re ion lo es strukt rfondu inform cijas centra darba ikdienas
Piemērs no Reģionālo ES struktūrfondu informācijas centra darba ikdienas

Ja semināra mērķauditorija ir uzņēmējs...

Ja uz informācijas centru atnācis, piezvanījis, atrakstījis uzņēmējs…

slide10
ERAF 2.3.2.2."Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem īpaši atbalstāmajās teritorijās "
 • Aktivtātes mērķis: veicināt uzņēmējdarbības attīstību īpaši atbalstāmajās teritorijās, tādējādi samazinot nelabvēlīgās atšķirības starp reģioniem un sekmējot līdzsvarotu valsts attīstību
 • Vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai aktivitātes ietvaros maksimāli pieļaujamais finansējuma apjoms: Ls 150 000
 • Projekta īstenošanas laikā var saņemt avansa maksājumu, kas nepārsniedz 35% no finansējuma apmēra
 • Atbalsta intensitāte no kopējām attiecināmām izmaksām:
  • 55% mikro (sīkajiem), mazajiem un vidējiem komersantiem
 • Projektu iesniegšanas termiņš: līdz 31.12.2009.
 • Projekti jāiesniedz: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)
 • Papildus informācija: http://www.liaa.gov.lv/lv/es_strukturfondi/es_strukturfondi/atbalsts_ieguldijumiem_attisti/
slide11
LAP pasākums “"Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"
 • Pasākuma mērķis - veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu komercdarbību (uzņēmējdarbību) vai nodarbinātību lauku teritorijā.
 • Finansējuma apjoms: no 35 000 – 245 000 LVL (atkarībā no projekta iesniedzēja un darbības veida)
 • Atbalsta intensitāte – 40%
 • Projektu iesniegšanas termiņš: plānots 2009.gada nogalē.
 • Projekti jāiesniedz: Lauku atbalsta dienests (LAD)
 • Papildus informācija: http://www.lad.gov.lv/index.php?d=2638
slide12
LAP pasākums “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
 • Finansējuma apjoms: līdz 14 000 (20 000) LVL
 • Atbalsta intensitāte – līdz 50%
 • Projektu iesniegšanas termiņš: pašlaik noslēdzas 1.kārtas projektu iesniegšana.
 • Projekti jāiesniedz: vietējā organizācijā (kopējo sarakstu ar kontaktiem skatīt LLF mājas lapā: http://llf.partneribas.lv)
 • Papildus informācija: http://www.lad.gov.lv/index.php?d=3648
zieme valstu un baltijas valstu mobilit tes programma uz m jdarb ba un r pniec ba
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Uzņēmējdarbība un rūpniecība”
 • Programmas mērķis ir nostiprināt un veicināt ekonomisko sadarbību, uzņēmējdarbību, reģionālu sadarbību un inovācijas
 • Atbalsta intensitāte – 70%
 • Projektu iesniegšanas termiņš: 2010.gada sākums.
 • Projekti jāiesniedz: elektroniski uz e-pastu: [email protected]
 • Papildus informācija: http://www.norden.lv/lv/grants/37
piem rs no re ion lo es strukt rfondu inform cijas centra darba ikdienas1
Piemērs no Reģionālo ES struktūrfondu informācijas centra darba ikdienas

Ja semināra mērķauditorija ir nodibinājumi un biedrības...

Ja uz informācijas centru atnācis, piezvanījis, atrakstījis nodibinājuma vai biedrības pārstāvis...

esf 1 5 2 2 2 nevalstisko organiz ciju administrat v s kapacit tes stiprin ana
ESF 1.5.2.2.2. “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”
 • MK noteikumi Nr.963, kas spēkā stājās 11.12.2008
 • Atklātā projektu iesniegumu atlase notiks vismaz četras reizes, kur pirmajā kārtā ir plānots finansējums 491 963 latu apmērā (plānots izsludināt 2009.g.beigās)
 • Projekta iesniedzējs un sadarbības partneri var būt biedrības un nodibinājumi.
 • Mērķis: panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā
 • Atbalsta intensitāte - 95%.
 • Minimālā attiecināmo izmaksu summa 1 projektam – 1 000 LVL
 • Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 1 projektam – 25 000LVL
 • Papildus informācija: http://www.lsif.lv/projektu-konkursi
igaunijas latvijas p rrobe u sadarb bas programma
Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma

www.estlat.eu

Projektu konkurss – no 01.12.2009.-19.02.2010.

Projekta ilgums - līdz 24 mēneši

Atbalsta intensitāte – 90%

slide17
LAP pasākums “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
 • Finansējuma apjoms: līdz 14 000 (20 000) LVL
 • Atbalsta intensitāte – līdz 90%
 • Projektu iesniegšanas termiņš: pašlaik noslēdzas 1.kārtas projektu iesniegšana.
 • Projekti jāiesniedz: vietējā organizācijā (kopējo sarakstu ar kontaktiem skatīt LLF mājas lapā: http://llf.partneribas.lv)
 • Papildus informācija: http://www.lad.gov.lv/index.php?d=3648
latvijas veices sadarb bas programmas grantu sh mas nvo fonds
Latvijas - Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO fonds"

Mērķa grupa - bērni, jaunieši, seniori

Projektu ilgums – līdz 12 vai 18 mēnešiem

Projektu iesniegšanas termiņš: 2010.gada sākums

Papildus informācija: http://www.lsif.lv/projektu-konkursi

da di fondi finans juma piesaistei nvo
Dažādi fondi finansējuma piesaistei NVO

Kopienu iniciatīvu fonds www.iniciativa.lv

Kultūrkapitāla fonds www.kkf.lv

Konrāda Adenauera fonds www.kas.de

Frīdriha Ēberta fonds www.fes-baltic.lv

ES Programma “Jaunatne darbībā” www.jaunatne.gov.lv

Latviešu fonds ASV www.latviesufonds.com

Fonds “Cerību Bura” www.ceribubura.lv

AB.LV Sabiedriskā Labuma Fonds www.abfonds.lv

Akadēmisko Programmu Aģentūra www.apa.lv (Mūžizglītības programmas, NordPlus)

Valsts izglītības attīstības aģentūra www.viaa.gov.lv (Mūžizglītības programmas)

slide21
Uz tikšanos

ar Plānošanas reģionu

ES struktūrfondu informācijas centru darbiniekiem

Kurzemē, Latgalē, Vidzemē, Zemgalē un Rīgas reģionā!

ad