Uued arengusuunad kutsete s steemis
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Uued arengusuunad kutsete süsteemis. Katrin Kerem Kutsekoja juhatuse liige. Kutsete süsteemi arendamist toetab Euroopa Liit. TÄNANE KUTSETE SÜSTEEM. 16 kutsevaldkonda katvat kutsenõukogu , kus on esindatud nii tööandjate ja töövõtjate organisatsioonid kui riigi esindajad

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - meryle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Uued arengusuunad kutsete s steemis

Uued arengusuunad kutsete süsteemis

Katrin Kerem

Kutsekoja juhatuse liige

Kutsete süsteemi arendamist toetab Euroopa Liit


T nane kutsete s steem
TÄNANE KUTSETE SÜSTEEM

16 kutsevaldkonda katvat kutsenõukogu, kus on esindatud nii tööandjate ja töövõtjate organisatsioonid kui riigi esindajad

338 kutsealal kokku 669 kehtivat kutsestandardit

86tegusat kutset omistavat organit

31073väljastatud kutsetunnistust


Esf programm kutsete s steemi arendamiseks
ESF programm kutsete süsteemi arendamiseks

Üldeesmärk

 • On rakendunud elukestvale õppele ja tööjõu vabale liikumisele toeks olev, tööturu vajadusi arvestav jätkusuutlik kutsete süsteem


Tegevused 1
Tegevused (1)

 • Kutsete süsteemi uue kontseptsiooni ja kvaliteeditagamise põhimõtete välja töötamine.

 • hariduslikke kvalifikatsioone ja kutseid ühendava kvalifikatsiooniraamistiku rakendamine

 • kaardistatakse ning analüüsitakse EL riikide kogemusi kvalifikatsioonisüsteemide arendamisel;

 • analüüsitakse, määratletakse ja arendatakse Eesti kvalifikatsioonisüsteemi rollijaotuseid, koostatakse uus kutsete süsteemi kontseptsioon, metoodika vana ja uue süsteemi seostamiseks ja kutsete süsteemi kvaliteedikäsiraamat;


Tegevused 2
Tegevused 2

Eesti kutsete ja kutsealade klassifitseerimine ja kataloogimine

a) kaardistatakse ja analüüsitakse kutsetegevuste klassifitseerimispõhimõtted ning parimat praktikat teiste riikide kogemuste põhjal;

b) koostatakse uute klassifitseerimispõhimõtete alusel kutsete kataloog;

c) arendatakse metoodikat tööturu ja kutsetetegevuste prognoosiuuringuteks


Tegevused 3
Tegevused (3)

Kutsestandardite koostamise metoodika kaasajastamine, kutsestandardite uuendamine

a) uuendatakse kutsestandardite koostamise metoodika, avaldatakse vastav metoodiline juhend;

b) arendatakse ja laiendatakse tööturu, kutse- ja kõrghariduse esindajate koostöövõrgustikku ja koostöövorme kutsestandardite koostamiseks;

c) koostatakse kutsestandardid ning tõlgitakse inglise ja vene keelde;

d) koostatakse kutsetunnistuste lisad


Tegevused 4
Tegevused (4)

Kutseomistamise süsteemi arendamine

a) töötatakse välja põhimõtted ja piloteeritakse 15 valdkonnas VÕTA-põhist kutseomistamist;

b) käivitatakse osakvalifikatsiooni omistamine 30 kutsealal;

c) töötatakse välja kutseoskuste kompetentsipõhise omistamise metoodiline juhend;

d) käivitatakse kutseoskuste kompetentsipõhine hindamine 25 valdkonnas;

e) luuakse kutseomistamise võimalused kutse- ja kõrgkoolide lõpetajatele.


Tegevused 5
Tegevused (5)

Kutsete süsteemi kompetentsikeskuse väljaarendamine, kvalifikatsioonisüsteemi rakendumisega seotud spetsialistide ning sidusgruppide koolitamine

a) koolitatakse Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutuse töötajaid;

b) koolitatakse kutsestandardite koostajaid, kutsenõukogude liikmeid, KOO vastutavaid isikuid, kutsekomisjonide liikmeid, õpetajaid, täiskasvanute koolitajaid.


Tegevused 6
Tegevused (6)

Programmi tegevustest ja tulemustest teavitamine

a) töötatakse välja kutsete süsteemi kommunikatsioonistrateegia;

b) viiakse läbi programmi tutvustavaid teavitusüritusi;

c) programmi tegevusi tutvustatakse meedias;

d) tellitakse programmi tutvustavaid reklaamtooteid


Kutse te s steem kui liides
KUTSETE SÜSTEEM KUI LIIDES

Tööturg

(avalik, äri-

ja mitte-

tulundus-

sektor)‏

Haridus-

süsteem

(formaalne,

mittefor-

maalne ja

informaal-

ne õpe)

Kut-

sete

süs-

teem


P hikontseptsioon
PÕHIKONTSEPTSIOON

Kutsete süsteem on liides tööturu ja haridussüsteemi vahel

Haridussüsteemi mõistame selle sõna laiastähenduses, st haaravana kogu formaalset (taseme- ja täiendõpet), mitteformaalset ja informaalset õpet

Eesti kutsete süsteem on liides mitte ainult Eesti tööturu ja Eesti haridussüsteemi vahel, vaid ka Euroopa ja maailma tööturu ning Eesti haridussüsteemi vahel ja vastupidi ...


Kutsete s steem ja kvalifikatsioonis steem
KUTSETE SÜSTEEM ja KVALIFIKATSIOONISÜSTEEM

 • Kutsete süsteem onosaõpitulemuste tunnustamisega tegelevast kvalifikatsioonisüsteemist.

 • Kutsete süsteem seob haridussüsteemi tööturuga ja kodanikuühiskonnaga


Kvalifikatsiooniraamistik
KVALIFIKATSIOONIRAAMISTIK

 • Tänane kutsete raamistik 5-tasemeline (I-III – oskustöölised, IV-V – “valgekraed”)

 • Euroopa kvalifikatsiooniraamistik(EQF) (EP ja EN soovitus 14.02.2008):

  • 8 kompetentsipõhist (teadmised, oskused, pädevus (iseseisvuse ja vastutuse ulatus)) taset

  • 2010. a rahvuslikud raamistikud siduda EQF-ga

  • 2012. a diplomi- ja tunnistuse lisadel märge EQF taseme kohta

 • Milline on Eesti kvalifikatsiooniraamistik?


Raamistikud
RAAMISTIKUD

EQF=

=EKR?

EKR – Eesti kvalifikatsiooniraamistik

HR – haridusraamistik

KR – kutsete raamistik

HR

KR

Riiklikud

õppekavad

Kutse-

standardid

HARI-

DUS-

SÜS-

TEEM

TÖÖ-

TURG

Kompe-

tentsid,

kvalifi-

katsioonid

Õpi-

tulemused

(diplomid,

tunnistused)


Uued arengusuunad kutsete s steemis

Suur tänu!