Download
prevencia diagnostika a lie ba osteopor zy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prevencia, diagnostika a liečba osteoporózy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prevencia, diagnostika a liečba osteoporózy

Prevencia, diagnostika a liečba osteoporózy

229 Views Download Presentation
Download Presentation

Prevencia, diagnostika a liečba osteoporózy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prevencia, diagnostika a liečba osteoporózy Slovenská zdravotnícka univerzita Osteocentrum MUDr. Kornélia Štefíková PhD

 2. Osteoporóza • závažné chronické ochorenie kostí • s vysokým rizikom zlomenín • s možnými vážnymi následkami, • závažným sociálne-ekonomickým problémom - pre pacienta - pre spoločnosť

 3. Epidemiológia osteoporózy Osteoporózu má vo svete každá tretia žena nad 50 rokov  Osteoporózu má vo svete každý 8 muž nad 50 rokov Ženymajú fraktúru krčku femuru častejšie ako Ca mammy, endometria alebo ovária Muži majú fraktúru krčku femuru častejšie ako Ca prostaty  V Európe vznikne fraktúra krčku femuru každých 30 sekúnd  Fraktúra krčku femuru má 20% letalitu, 40% obmedzenú mobilitu a 25% invalidizáciu  Počet fraktúr krčku sa v priebehu 20 rokov strojnásobí  Ak prekoná žena fraktúru stavca chrbtice má v priebehu roka 5-násobnú pravdepodobnosť vzniku ďalšej fraktúry  Priame náklady na liečbu 2,3 mil fraktúr v Európe a USA sú 23 miliárd USD/rok

 4. Predispozičné fyziologické faktory • Vek nad 65 rokov • Obdobie menopauzy • Oneskorený nástup prvej menštruácie • Nuliparita • Etnický pôvod (kaukazské etnikum)

 5. Rizikové faktory osteoporózy • Zlomeniny po neprimerane malom úraze • Prejavy osteoporózy v rodine ( u matky) • Index telesnej hmotnosti nižší než 19 kg/cm2 • Znížená činnosť žliaz produkujúcich pohlavné hormóny • Fajčenie • Niektoré ochorenia (čriev, obličiek, mentálna anorexia, stavy po transplantáciách orgánov atď.) • Dlhodobá liečba kortikoidmi, antiepileptikami, sexuálnymi antihormónmi)

 6. Faktory životného štýlu • Výživa s nedostatkom vápnika a vitamínu D • Sedavý spôsob života • Nedostatočná fyzická záťaž • Nadmerná konzumácia alkoholu • Stresový spôsob života

 7. Príčiny osteoporotických zlomenín • Oslabená svalová sila a orientácia u starších ľudí • Reumatické ochorenia • Poruchy zraku alebo nedostatočné osvetlenie • Liečba sedatívami a antihypertenzívami • Požitie alkoholu • Nevhodná obuv a šmykľavý terén

 8. Štruktúra kosti Zdravá kosť Osteoporotická kosť

 9. Kostné tkanivo Osteoblasty - novotvorba kosti Osteoklasty - resorpcia kosti Osteocyty - regulácia metabolizmu

 10. Vývoj kostnej hmoty Menopauza Fyziologický vývoj Kostná hmota ZÓNA FRAKTÚR Vplyvy rizikových faktorov 10 20 30 40 50 60 70 0 Vek

 11. Diagnostika osteoporózy • Špecifická anamnéza • Klinické vyšetrenie • Denzitometrické vyšetrenie • Laboratórne vyšetrenia - základné vyšetrenia krvi a moču, - doplňujúce špecifické vyšetrenia • Roentgenové vyšetrenia

 12. Celotelový kostný denzitometer

 13. Lokality merania kostnej hustoty

 14. Denzitometrická diagnostika osteoporózy T skóre = vyjadrenie poklesu kostnej hmoty v porovnaní s priemernou kostnou hmotou mladých jedincov  Norma: T skóre > -1 SD  Osteopénia: T skóre -1 až -2,5 SD  Osteoporóza: T skóre < -2,5 SD  Manifestná osteoporóza: T skóre < -2,5 SD + fraktúra -1 SD dvojnásobné riziko zlomeniny -2 SD štvornásobné riziko zlomeniny

 15. Primárna prevencia osteoporózy Cieľ  Zaistenie dosiahnutia maxima kostnej hmoty v detstve a dospievaní  Udržanie kostnej hmoty v dospelosti Opatrenia  Primeraný prívod vápnika a vitamínu D  Primeraná fyzická aktivita  Vylúčenie toxických vplyvov fajčenie  ťažké kovy  nadmerný prívod fosfátov, atď.)

 16. Sekundárna prevencia osteoporózy Cieľ  Identifikácia pacientov s rizikom osteoporózy Rizikové faktory  Zvýšený kostný obrat  Osteopénia  Zastavenie úbytku kostnej hmoty - predchádzanie rozvoja osteoporózy Opatrenia  Suplementácia vápnika a vitamínu D  Pravidelné a primerané zaťažovanie skeletu pohybom  Hormonálna substitučná terapia (HRT)

 17. Liečba osteoporózy (1) • Suplementácia - vápnika - vitamínu D • Antiresorpčné lieky - kalcitonín - bisfosfonáty (alendronát, rizendronát, ibandronát, zolendronát)

 18. Liečba osteoporózy (2) • Selektívny modulátor estrogénových receptorov - raloxifén • Osteoanabolické lieky - stroncium ranelát - teriparatid • Perspektívne študované lieky - imunologicky podmienená liečba (protilátka so systému OPG/RANKL/RANK)

 19. Záver • prevalencia osteoporózy narastá • v minulosti považovaná ako prirodzená súčasť starnutia • dnes chápaná ako ochorenie • vo väčšine prípadov je dnes možné jej predísť vďaka pokroku: - vo vedeckom poznaní príčin - v diagnostike - v liečbe