komplexn inovace v uky pr va pro modern spole nost cz 1 07 2 2 00 28 0080 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080 - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080. Právo jako filozofický pojem. Co je to právo? – I. Hledání správného práva je stejně staré jako právo samo „Právníci stále ještě hledají definici práva“ – píše Immanuel Kant ve své Kritice čistého rozumu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080' - merrill-donaldson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
komplexn inovace v uky pr va pro modern spole nost cz 1 07 2 2 00 28 0080

Komplexní inovace výuky práva pro moderní společnost CZ.1.07/2.2.00/28.0080

Právo jako filozofický pojem

co je to pr vo i
Co je to právo? – I.
 • Hledání správného práva je stejně staré jako právo samo
 • „Právníci stále ještě hledají definici práva“ – píše Immanuel Kant ve své Kritice čistého rozumu
 • „Tážeš-li se mě, co je to právo, pak to nevím a netážeš-li se mě, pak to vím.“
 • Právo je společenský fenomén – žádný jiný živý tvor ho nepotřebuje
 • Právo ohromuje svou přizpůsobivostí a ochotou nabídnout se každému, kdo se legitimuje mocí
co je to pr vo ii
Co je to právo? – II.
 • Je mezinárodní právo právem ve vlastním slova smyslu?
 • Lze normativní systémy v tzv. primitivních kmenových společnostech považovat za právní systémy?
 • Je sankce nutným znakem práva?
 • Je právo systém donucujících rozkazů a zákazů suverénní moci?
 • Je nemorální právo právem?
p rodn z kony a spole ensk normy
Přírodní zákony a společenské normy
 • V přírodních zákonitostech platí kauzální vztah příčiny a následku, mohou být podrobeny verifikaci, tj. mohou být pravdivé nebo nepravdivé.
 • Kritériem existence právní normy není její pravdivost či její správnost, ale její platnost. Tedy jinými slovy nikoliv že něco je, ale že něco má být.
 • Přírodní zákony vyjadřují to, co je (tedy bytí), zatímco společenské a právní normy vyjadřují to, co má být (tedy mětí).
p irozenopr vn teorie
Přirozenoprávní teorie
 • Idea spočívající více na víře než na rozumovém poznání
 • Dualistický přístup – přirozené a pozitivní právo
 • Nad platným právem každého státu existuje nějaké vyšší právo, kterému pozitivní právo nesmí odporovat
 • Přirozené právo je nezměnitelné a všeobecně závazné pro všechny osoby ve všech dobách
zdroje p irozen ho pr va
Zdroje přirozeného práva
 • Příroda – pravidla přirozeného práva jsou odvozena z řádu přírody a přirozené podstaty člověka (Aristoteles)
 • Bůh – pravidla přirozeného práva pochází z božího zjevení (T. Akvinský)
 • Lidský rozum – racionální myšlení má zajistit obsahově správné poznání (J. Locke)
funkce p irozen ho pr va
Funkce přirozeného práva
 • Ospravedlnění pozitivního práva
 • Ochranný filtr proti evidentně nespravedlivému pozitivnímu právu
 • Pomocný prostředek k řešení případů, kdy pozitivní právo mlčí
probl m obsahu p irozen ho pr va
Problém obsahu přirozeného práva
 • Jak lze objektivně zakotvit pravidla přirozeného práva?
 • Teorie přirozeného práva o proměnlivém obsahu
 • Idea spravedlnosti je absolutní, ale její aplikace se musí přizpůsobit času, místu a okolnostem
 • Důvodem jsou rozdíly v morálních postojích
v znam p irozenopr vn ch idej
Význam přirozenoprávních idejí
 • Působivost ideje přirozeného práva nespočívá v jeho reálné existenci, ale v tom, věří-li velký počet lidí v tuto ideu a jednají-li podle této víry
 • Teorie společenské smlouvy
 • Koncepce lidských práv
 • Situace při změnách politických režimů
pr vn pozitivismus
Právní pozitivismus
 • Monistická teorie
 • Laicizace práva, racionalismus a voluntarismus
 • Teze společenského faktu: Existence a obsah práva jsou determinovány prameny práva, které mají povahu společenských faktů (např. legislativou, judikaturou, obyčejem, právní vědou)
 • Konkrétní právní řády se mohou lišit v tom, co se v nich uznává jako pramen práva
teze odd litelnosti
Teze oddělitelnosti
 • Platnost práva je od morálky v principu oddělitelná – morální kvalita nemusí být nutnou podmínkou právní platnosti
 • Exkluzivní positivisté – platnost práva je od morálky vždy oddělená; veškeré právo se zakládá na pramenech práva a vše, co nemá formu pramene práva, není právo
 • Inkluzivní pozitivisté – není pravda, že platnost práva je nutně závislá na jeho morální kvalitě, ale je to možné (je to jenom otázka nahodilosti)
d len pozitivistick ch teori
Dělení pozitivistických teorií
 • Historický pozitivismus – právo je historicky vzniklý fenomén
 • Normativistický pozitivismus – právo je uzavřený normativní systém
 • Realistický pozitivismus – právo je reálný systém spojený s působením státních orgánů
 • Institucionalistický pozitivismus – právo je normativní systém a zároveň skutečnost společenského života
znaky pozitivismu podle harta
Znaky pozitivismu podle Harta
 • Právní normy jsou rozkazy lidských bytostí
 • Mezi právem a morálkou neexistuje žádná souvislost
 • Významová analýza právních pojmů se liší od empirického a normativního poznání práva
 • Právo je uzavřený logický systém, kde je možné prostřednictvím logické dedukce, z předem daných právních norem dospět ke správným právním rozhodnutím a to bez odkazu na sociální cíle nebo morální kritéria
 • Morální soudy není možné racionálně zdůvodnit
sociologick jurisprudence
Sociologická jurisprudence
 • Právo je nutno zkoumat v jeho interakci se společností (v interakci práva na jedné straně a postojů lidí žijících v rámci práva na straně druhé)
 • Zkoumá účinky práva na lidi a lidí na právo
 • Nevidí právo v knihách (zákonících) – law in books, ale právo v jeho realizaci – law in action