projekta ievie anas nosac jumi
Download
Skip this Video
Download Presentation
Projekta ieviešanas nosacījumi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Projekta ieviešanas nosacījumi - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Projekta ieviešanas nosacījumi. Vides investīciju fonds. 08.11.2007. likums "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos" uzrauga projektu īstenošanu un līgumu par projektu īstenošanu izpildi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekta ieviešanas nosacījumi' - mercer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vides invest ciju fonds
Vides investīciju fonds

08.11.2007. likums "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos"

 • uzrauga projektu īstenošanu un līgumu par projektu īstenošanu izpildi
 • pārbauda projektu īstenotāju iesniegtos pārskatus par projektu īstenošanas progresu un veic projektu rezultātu monitoringu
l guma sl g ana ar pieg d t ju un mont t ju
Līguma slēgšana ar piegādātāju un montētāju
 • Līgumu slēdz:
 • ar komersantu, kas norādīts projekta pieteikumā;
 • par iekārtām un darbiem, kas norādīti projekta pieteikumā!
slide5
MK not. Nr.11 10.7.p. projekta iesniedzējs uz iekārtas uzstādīšanas dienu ir saņēmis visas vides aizsardzības vai būvniecības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās atļaujas vai citu veidu dokumentus, kas nepieciešami,

lai uzsāktu iekārtas būvniecību

vai uzstādīšanu.

slide6
Viens maksājums par FAKTISKI veiktiem izdevumiem.

Ja izdevumi veikti ATBILSTOŠI LĪGUMAM par projekta īstenošanu!

nosac jumi maks juma sa em anai
Nosacījumi maksājuma saņemšanai
 • projekta īstenošanas pārskats
 • maksājuma pieprasījums
 • iekārtu uzstādīšanas vietas fotofiksācija, tai skaitā iekārtas tehniskie rādītāji vai modeļa koda fotofiksācija
 • projekta aktivitāšu izpildi un samaksu apliecinoši dokumenti

20 d.d. laikā pēc projekta pabeigšanas

samaksu apliecino ie dokumenti
Samaksu apliecinošie dokumenti
 • Pakalpojumu/būvdarbu līgums, tāme
 • Darbu/pakalpojuma saņemšanu apliecinošs dokuments (pieņemšanas-nodošanas akts)
 • Izdevumus pamatojošais dokuments (rēķins, faktūrrēķins, preču-pavadzīme rēķins)
 • Bankas konta izdruka (par periodā veiktajiem darījumiem)
slide9
Finansējuma saņēmējs visus maksājumus projekta ietvaros veic bezskaidras naudas veidā ar pārskaitījumu no finansējuma saņēmēja konta!

Finansējumu par nebilstoši veiktajiem izdevumiem nevarēs saņemt!

atbild ba par rezult tu
Atbildība par rezultātu

Monitoringa pārskats –

3 gadus pēc projekta īstenošanas beigām!

CO2 emisijas samazinājums kg gadā!

5 gadus p c projekta beig m
5 gadus pēc projekta beigām
 • iekārtas ekspluatē īpašumā, kur tās uzstādītas
 • saražoto enerģiju izmanto tikai mājsaimniecības vajadzībām
 • mājai nemaina lietošanas veidu un to nenojauc
 • māja netiek atsavināta, izīrēta un izmantota saimnieciskās darbības veikšanai
izmaks to kpfi l dzek u atg ana
Izmaksāto KPFI līdzekļu atgūšana

Atmaksā visu saņemto finansējumu, ja 5 gadu periodā:

 • iekārta nav atrodama
 • iekārta netiek ekspluatēta
 • iekārtas un/vai ēka tiek izmantota ienākumu gūšanai
 • konstatēta krāpšana
p rbaudes steno anas viet
Pārbaudes īstenošanas vietā
 • Pirms līguma noslēgšanas
 • Projekta īstenošanas laikā
 • 5 gadus pēc projekta īstenošanas beigām
inform cija
Informācija

Vides investīciju fonda mājas lapā

 • Līguma veidne
 • Vadlīnijas projekta īstenošanai un monitoringam
 • Pārskata un maksājuma pieprasījuma forma
 • Piemēri
 • Jautājumi un atbildes
kontakti
Kontakti

SIA „Vides investīciju fonds”

Tālr.: 67845111

E-pasts: [email protected]

ad