P prava a zen projekt
Download
1 / 69

Příprava a řízení projektů - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

26.10 . 2012, Brno Připravil: Ing. Romana Pikulová. Příprava a řízení projektů. „Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích třetího světa“. Příprava a řízení projektů. Identifikace projektového záměru .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Příprava a řízení projektů' - lolita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P prava a zen projekt

26.10. 2012, Brno

Připravil: Ing. Romana Pikulová

Příprava a řízení projektů

„Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích třetího světa“


Identifikace projektov ho z m ru

Příprava a řízení projektů

Identifikace projektového záměru


Matice logick ho r mce

Příprava a řízení projektů

Matice logického rámce

 • LFM (Logical Framework Matrix), Metoda LR, ...

 • nástroj v procesu plánování, realizace, monitorování a hodnocení programu nebo projektu transformace žádosti do LFM

 • celý projekt je jasně a stručně popsán na „jediném“ listu papíru

 • možnost posoudit, zda má projekt šanci na realizaci


V znam lfm

Příprava a řízení projektů

Význam LFM

Matice logického rámce pomáhá:

 • vyjasnit účel projektu,

 • identifikovat požadavky na informace,

 • definovat klíčové prvky projektu,

 • analyzovat stav před započetím plánování,

 • usnadnit komunikaci mezi všemi zainteresovanými stranami,

 • určit způsob měření úspěšnosti projektu.
Projektov z m r

Příprava a řízení projektů

Projektový záměr

 • konkrétní představa o budoucím projektu,

 • projektová fiše = cca 2 – 3 strany textu,

 • základní informace o projektu

  1) cíle projektu / vize projektu,

  2) zdroje financování a realizátor,

  3) způsob realizace,

  4) časový harmonogram,

  5) předpokládané výstupy projektu.


Projektov dost

Příprava a řízení projektů

Projektová žádost

 • vyplňuje žadatel s cílem získání peněžních prostředků,

 • musí být předložena v souladu s podmínkami programu (prováděcí dokument),

 • žádost se předkládá zprostředkujícímu subjektu ve stanoveném termínu (dle požadavků výzvy


V zva k p edkl d n dost

Příprava a řízení projektů

Výzva k předkládání žádostí

- aktivita řídícího orgánu příslušného programu

 • v termínu výzvy jsou přijímány žádosti o dotace,

 • obsahuje číslo výzvy, název programu, prioritní osy, oblasti podpory, místo předložení projektové žádosti, den, datum a hodiny, do kdy musí být výzva předložena


V zva k p edkl d n dost1

Příprava a řízení projektů

Výzva k předkládání žádostí

Typy výzev:

1) průběžná (časově neomezená)

2)kolová (časově omezená, většinou 3 měsíce)


V zva k p edkl d n dost2

Příprava a řízení projektů

Výzva k předkládání žádostí

Výzva průběžná

 • termín, ve kterém se přijímají žádosti o dotace,

 • stanoven první den, od kterého se žádosti přijímají,

 • žádostí po celé programové období nebo do vyhlášení konce příjmu žádostí,

 • žádosti jsou hodnoceny průběžně, žadatelé jsou informováni průběžně o zbývající alokaci připadající na výzvu


V zva k p edkl d n dost3

Příprava a řízení projektů

Výzva k předkládání žádostí

Výzva kolová

 • termín, ve kterém se přijímají žádosti o dotace,

 • časově omezené období (2 – 3 měsíce),

 • žádosti se hodnotí najednou, po ukončení výzvy.


Obsah projektov dosti

Příprava a řízení projektů

Obsah projektové žádosti

 • Informace o žadateli (adresa, osoby žadatele – statutární zástupce, zkušenosti žadatele)

 • Informace o projektu – prioritní osy, typ účetní jednotky, výběr režimu podpory

  Režim podpory

  - regionální investiční podpora – poskytnutí veřejné podpory, cílem je napomáhat hospodářskému rozvoji nejvíce znevýhodněných regionů prostřednictvím podpory investic a tvorby pracovních míst

  1) projekty zakládající veřejnou podporu (výše regionální investiční podpory 40 %, 50 %, 60 % ze ZV a dle velikosti podniku)

  2) projekty nezakládající veřejnou podporu (výše regionální investiční podpory až 85 % ze ZV)


Ve ejn podpora

Příprava a řízení projektů

Veřejná podpora

 • každá podpora poskytnutá v jakékoliv formě státem nebo ze státních prostředků, která může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby a pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy,

 • tato podpora je neslučitelná se společným trhem a je zakázaná,

 • poskytování může být povoleno na základě blokové výjimky

  Bloková výjimky

 • výjimka ze zákazu veřejné podpory, která může být poskytnuta, aniž by podléhaly schválení EK

 • povinnost poskytovatele zaslat EK přehled o poskytování veřejné podpory na základě blokové výjimky,

 • dány nařízením EK upravující veřejnou podporu pro malé a střední podniky, pro zaměstnanost, podpora vzdělání … .


Region ln mapa intenzity ve ejn podpory

Příprava a řízení projektů

Regionální mapa intenzity veřejné podpory


Projekt zakl daj c ve ejnou podporu

Příprava a řízení projektů

Projekt zakládající veřejnou podporu

 • rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení (hřiště, bazény, wellness),

 • výstavba vleků,

 • nákup moderních technologických zařízení.

  Projekt nezakládající veřejnou podporu

 • projekty, které by měly sloužit bez rozdílu všem osobám, není naplněn znak zvýhodnění určitého podnikání,

 • budování a obnova místních komunikací III. a IV. třídy,

 • obnova veřejného prostranství obce, parkové úpravy, nákup a výsadba veřejné zeleně,

 • cyklotrasy a cyklostezky.


Podpora v re imu de minimis

Příprava a řízení projektů

Podpora v režimu De minimis

 • svou podstatou připomíná blokové výjimky, nejedná se o veřejnou podporu, nemusí být oznamována EK,

 • taková podpora, která nesmí přesáhnou během tří let (u jednoho příjemce) hodnotu 200 000 EUR,

 • podporu De minimis není možné kombinovat s jiným typem veřejné podpory,

 • v programovém období 2004 – 2006 finanční strop 100 000 EUR


Obsah projektov dosti1

Příprava a řízení projektů

Obsah projektové žádosti

4) Dopady a místa realizace projektu

- projekt musí mít vždy dopad do území vymezeného pro program,

 • zadává se dle úrovní NUTS (5 – úroveň obce, 4 – úroveň okresu, 3 – úroveň kraje, 2 – úroveň regionu),

 • místo realizace – úroveň NUTS 5 (obec, město)

  5) Popis projektu – cíle projektu, aktivity, soulad s prioritní osou

  Cíl projektu – nezaměňovat prostředek za cíl!

  Příklad:

  Cílem projektu není nákup investičního majetku, ale je prostředkem, jak naplnit zaměření oblast intervence.

  Cílem projektu je vybudování logistického kontaktního místa, které bude sloužit pro aktivní činnost vysokoškolských studentů, akademických a ostatních pracovníků vysokých škol.


Obsah projektov dosti2

Příprava a řízení projektů

Obsah projektové žádosti

6) Personální zajištění projektu – projektový tým (manažer projektu, ekonom projektu, dotační expert, právní zajištění projektu, investiční konzultant, technický manažer projektu)

7) Harmonogram projektu

 • datum zahájení / ukončení projektu

 • datum zahájení realizace projektu / datum ukončení realizace


Příprava a řízení projektů

GANTTŮV DIAGRAM:

 • jednoduchý nástroj projektového řízení,

 • zcela srozumitelný a komplexní,

 • umožňuje předpovídat výsledky vyplývající z časových, nákladových, kvalitativních a kvantitativních omezení,

 • tvořen grafem s vodorovnými úsečkami, které zobrazují časové souvislosti jednotlivých kroků projektu,

 • každý krok projektu je v diagramu znázorněn vodorovnou čárou, jejíž délka a umístění odpovídá jeho plánovanému časovému průběhu,

 • celkový diagram pak ukazuje všechny aktivity projektu v časové posloupnosti a zároveň znázorňuje, které činnosti mohou probíhat současně,

 • Speciální software (Ganttproject, Microsoft Project)

 • nevýhodou je, že nezobrazuje vzájemnou závislost činností a nedá se použití u rozsáhlých projektů.Příprava a řízení projektů

PŘÍKLAD NA GANTTŮV DIAGRAM

ZMĚNA FIREMNÍ STRATEGIE AUTOMOBILKY

Jste v pozici předsedy představenstva velké automobilky a jste

zodpovědný za změny firemní strategie, pokud dochází k poklesu

prodejů vašich výrobků na trhu vlivem zvýšené aktivity konkurence.

Vedení koncernu rovněž sleduje vaše obchodní úspěchy a tak mu

neušlo, že v poslední době dochází k trvalému snižování prodejů vašich

výrobků. Uložilo vám zpracovat novou koncepci firemní strategie

nejpozději do 19 týdnů při minimalizaci nákladů.

Ve spolupráci s externí agenturou pro výzkum trhu a s týmem manažerů

vlastní firmy jste připravili projekt přípravy nové strategie. Projekt

obsahuje dvanáct činností, které podle vaší zkušenosti na sebe musejí

navazovat tak, jak ukazuje následující tabulka:Obsah projektov dosti3

Příprava a řízení projektů

Obsah projektové žádosti

8) Podpora „de minimis“ – 200 000 EUR

9) Hodnoty indikátorů

- indikátory slouží pro monitorování průběhu a výsledku realizace

projektů, oblastí podpory, prioritních os a programů vzhledem ke

stanoveným cílům.

 • Seznam sledovaných indikátorů schvaluje monitorovací výbor a je součástí prováděcího dokumentu.

 • Plnění monitorovacích indikátorů se vykazuje v monitorovacích zprávách.

 • Nedodržení monitorovacích ukazatelů může vést k částečnému nebo dokonce i úplnému odebrání poskytnuté dotace.

 • Dle typu projektu se vykazují příslušné indikátory,

 • Příklad: Projekt zaměřený na regeneraci náměstí

  • Počet nově vybudovaných a technicky zhodnocených parkovišť

  • Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve venkovských oblastech

  • Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně


Obsah projektov dosti4

Příprava a řízení projektů

Obsah projektové žádosti

10) Horizontální priority

- pro dosažení udržitelného a vyváženého rozvoje regionů podpořených ze strukturálních fondů, jsou do realizace zahrnuty dva hlavní horizontální cíle:

1) Udržitelný rozvoj - dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí, Evropský parlament definoval jako „zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a příští generace.“

V projektové žádosti se hodnotí dopad realizace projektu na udržitelný rozvoj (pozitivní, neutrální, negativní) a následně se může vykazovat příslušným kritériem (snížení emisí, rozšíření zelených ploch v sídlech apod.)

2) Rovné příležitosti - rovnost mužů a žen, odstraňování diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace


Obsah projektov dosti5

Příprava a řízení projektů

Obsah projektové žádosti

11) Rozpočet projektu – struktura rozpočtu (způsobilé, nezpůsobilé výdaje) (viz. přednáška)

12) Struktura financování – výše dotace (viz. přednáška)

13) Finanční plán – žádosti o platby dotace (viz. přednáška)

14) Publicita

15) Přílohy projektu

16) Čestná prohlášení


Studie proveditelnosti feasibility study

Příprava a řízení projektů

Studie proveditelnosti (Feasibility Study)

 • označovaná jako technicko-ekonomická studie

 • obsahuje komplexní popis projektu

 • u většiny OP součástí povinných příloh (ale např. u OPŽP nahrazuje žádost studii proveditelnosti)

 • hlavní informační zdroj pro hodnocení projektu


Studie proveditelnosti feasibility study1

Příprava a řízení projektů

Studie proveditelnosti (Feasibility Study)

 • slouží k posouzení realizovatelnosti projektu

 • z finančního hlediska – posouzení efektivnosti projektu

 • doporučená struktura SP – dle Patrik Sieber


Struktura studie proveditelnosti

Příprava a řízení projektů

Struktura studie proveditelnosti

 • Obsah

 • Úvodní informace

 • Stručné vyhodnocení projektu

 • Stručný popis podstaty projektu a jeho etap

 • Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix

 • Management projektu a řízení lidských zdrojů

 • Technické a technologické řešení projektu

 • Dopad projektu na životní prostředí

 • Zajištění investičního majetku

 • Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)

 • Finanční plán a analýza projektu

 • Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

 • Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza)

 • Harmonogram projektu

 • Závěrečné zhodnocení projektu

 • Přílohy


Struktura studie proveditelnosti1

Příprava a řízení projektů

Struktura studie proveditelnosti

 • Obsah

 • informace o počtu a struktuře kapitol

  2) Úvodní informace

 • účel, pro který je studie zpracována, k jakému datu, info o zadavateli, zpracovateli SP + kontakty

 • Stručné vyhodnocení projektu

 • popis zásadních závěrů, které vyplývají ze zpracované studie proveditelnosti,

 • ve stručné a shrnující podobě je zde uvedeno zhodnocení finanční efektivitu projektu, jeho realizovatelnost

  4)Stručný popis podstaty projektu a jeho etap

 • obsahuje komplexní popis hlavních charakteristik projektu a jeho etap,

 • obsahuje název, smysl a zaměření projektu, jaké služby případně produkty budou díky projektu poskytovány a jaký problém řeší, kdo je investorem (resp. vlastníkem či provozovatelem) projektu, jaká je kapacita (velikost) projektu a jaká je jeho lokalizace

 • jakými etapami projekt prochází a čím jsou specifické, jak řešeno variantní zpracování v rámci studie a jaká jsou ostatní významná specifika projektu.


Struktura studie proveditelnosti2

Příprava a řízení projektů

Struktura studie proveditelnosti

5) Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix

 • analýza trhu a odhad poptávky

 • marketingová strategie

 • marketingový mix

 • Management projektu a řízení lidských zdrojů

 • obsahem je plán a uspořádání problémů souvisejících s otázkou samotného managementu projektu,

 • veškeré plánování, organizování, řízení a kontrolu všech procesů, organizačních jednotek a veškerých lidských zdrojů.

  7)Technické a technologické řešení projektu

  - technické a technologické aspekty projektu, jako je zvolená technologie, technické parametry jednotlivých zařízení, výhody a nevýhody těchto předpokládaných řešení, vyplývající technická rizika


Struktura studie proveditelnosti3

Příprava a řízení projektů

Struktura studie proveditelnosti

 • Dopad projektu na životní prostředí

 • popis veškerých kladných i negativních vlivů, které plynou z realizace projektu v jeho jednotlivých etapách.

 • Zajištění dlouhodobého majetku

 • vymezení struktury dlouhodobého majetku, určení výše investičních nákladů, problematika servisních podmínek a případného znovupořízení, amortizační schéma.

  10) Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)

 • viz. přednáška

  11) Finanční plán a analýza projektu

  - viz. přednáška


Struktura studie proveditelnosti4

Příprava a řízení projektů

Struktura studie proveditelnosti

 • Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

 • viz. přednáška

 • Řízení rizik (citlivostní analýza)

 • vymezení největších zdrojů rizika v projektu, uvedení jejich pravděpodobností a event. opatření na jejich snížení, výsledky citlivostní analýzy.

  14)Harmonogram projektu

 • Ganttův diagram (minulé cvičení)

  15) Podrobné závěrečné hodnocení projektu

  - komplexní a propracovaný závěr, který zahrnuje výsledné posouzení projektu ze všech uvažovaných hledisek a vyjádření k realizovatelnosti a finanční rentabilitě projektu.


Cost benefit anal za

Příprava a řízení projektů

Cost – benefit analýza

 • Cost-benefit analýza (CBA) neboli analýza nákladů a přínosů je metodou, která vymezuje dopady zamýšleného investičního projektu;

 • Vykazuje, co komu výsledky projektu přináší a co komu bere;

 • Vymezuje skupinu všech účastníku, kterých se projekt dotkne at přímo či nepřímo a ty nazývá Beneficienty;

 • Costs jsou veškeré negativní dopady neboli záporné efekty plynoucí z investice pro beneficienty.

 • Benefits jsou veškeré pozitivní dopady neboli kladné efekty plynoucí z projektu.


Cost benefit anal za1

Příprava a řízení projektů

Cost – benefit analýza

V rámci analýzy jsou vyčísleny nejen veškeré financní náklady a výnosy, ale také všechny nepřímé důsledky. Na rozdíl od finančních analýz, tak umožnuje hodnotit také investice, které nejsou ziskové a finančne výnosné, ale mají jiný společenský užitek.


Cost benefit anal za2

Příprava a řízení projektů

Cost – benefit analýza

Doporučený postup tvorby:

 • 1. Definujte podstatu projektu,

 • 2. Vymezte strukturu beneficientů,

 • 3. Popište rozdíly mezi investiční a nulovou variantou,

 • 4. Určete a kvantifikujte všechny relevantní náklady a přínosy ve všech fázích projektu,

 • 5. Vyčleňte „neocenitelné“ náklady a užitky a slovně je popište,

 • 6. Převeďte „ocenitelné“ náklady a přínosy na hotovostní toky,

 • 7. Stanovte diskontní sazbu,

 • 8. Vypočtěte kriteriální ukazatele,

 • 9. Posuďte projekt na základě vypočtených ukazatelů a neocenitelných efektů,

 • 10. Rozhodněte o přijatelnosti a financování investice.


Doklad o majetkopr vn ch vztaz ch k m stu realizace projektu

Příprava a řízení projektů

Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu

 • Souvisí-li realizace projektu s konkrétními pozemky nebo budovami, musí být pro zajištění udržitelnosti projektu jednoznačně vyjasněny majetkoprávní vztahy spojené s projektem;

 • Pokud je žadatel vlastníkem předmětných nemovitostí, většinou již dnes prokazovat vlastnické právo nemusí;

 • Jinak doloží např. nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce, smlouvu o smlouvě budoucí na odkup apod. v délce trvání na dobu realizace projektu + udržitelnost [3 (OPPI), 5 (ROP), 10 (EEA granty), výjimečně i 20 let (EVVO v rámci OPŽP)].


Prok z n pr vn formy adatele

Příprava a řízení projektů

Prokázání právní formy žadatele

Množství dokumentů v rámci této přílohy se odvíjí od typu žadatele. Může to být například:

 • základací nebo zřizovací listina,

 • výpis z registru ekonomických subjektů,

 • smlouva o založení svazku obcí,

 • zakladatelská smlouva

 • Územně samosprávné celky a malí a střední podnikatelé již dnes nic nedokládají.


Podrobn rozpo et projektu

Příprava a řízení projektů

Podrobný rozpočet projektu

 • Žadatel je povinen předložit rozpočet v takové podrobnosti, aby hodnotitelé byli schopni posoudit jeho přiměřenost včetně přiměřenosti jednotlivých položek a podpoložek.

 • Žadatel jednak rozpočet vyplní v žádosti o dotaci na předepsaném formuláři a jednak přiloží tištěné podrobné rozpočty pro jednotlivé položky a podpoložky projektu do úrovně například jednotlivých kusů, pokud tak neučiní v rámci jednotlivých položek a podpoložek rozpočtu žádosti.

 • DPH je vždy součástí rozpočtu. Pokud žadatel má nárok na odpočet DPH, tato částka je uváděna v položce nezpůsobilých výdajů, pokud nárok na odpočet nemá, ceny uvedené v rozpočtu žádosti jsou včetně DPH.


Projektov dokumentace

Příprava a řízení projektů

Projektová dokumentace

 • Při předložení žádosti je vyžadována projektová dokumentace v podrobnosti dokumentace pro stavební povolení (příp. ohlášení pro stavby, které stavební povolení nevyžadují) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění, bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;

 • Pokud se výše uvedená dokumentace nezpracovává doloží žadatel jednoduché výkresy (půdorysy atd.), ze kterých jsou zřejmé aktivity projektu a lze z nich posoudit adekvátnost způsobilých výdajů;


Zemn rozhodnut souhlas

Příprava a řízení projektů

Územní rozhodnutí (souhlas)

 • Pro projekty, u nichž je vyžadováno dle § 76–86 stavebního zákona územní rozhodnutí (příp. územní souhlas dle § 96), dokládá žadatel toto územní rozhodnutí (územní souhlas) na celý projekt s jednoznačným vyznačením nabytí právní moci;

 • Je-li územní a stavební řízení spojeno (dle § 78, odst.1 stavebního zákona), žadatel předloží při podání žádosti sdělení stavebního úřadu o spojení územního a stavebního řízení.

 • Je-li územní rozhodnutí nahrazeno veřejnoprávní smlouvou dle § 78, odst. 3–5 stavebního zákona, doloží žadatel při předložení žádosti platnou veřejnoprávní smlouvu.


Stavebn povolen ohl en
Stavební povolení (ohlášení)

 • Pro projekty, u nichž je vyžadováno podle stavebního zákona stavební povolení, dokládá žadatel toto povolení na celý projekt s jednoznačným vyznačením nabytí právní moci nejpozději před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace.

 • O stavební povolení musí být zažádáno již při předložení žádosti. Tato skutečnost bude prokázána na základě předložené žádosti o stavební povolení s razítkem odpovědného stavebního úřadu.

 • V případě staveb, u kterých postačí ohlášení stavby dle § 104 stavebního zákona, předloží žadatel souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, případně doklad o ohlášení stavby a čestné prohlášení žadatele, že stavební úřad nezakázal provedení ohlášené stavby.


Finan n zdrav adatele

Příprava a řízení projektů

Finanční zdraví žadatele

 • Žadatelé předkládají buď:

  • Opisy daňových přiznání k dani z příjmů společně s povinnými přílohami (např. rozvaha, výkaz zisku a ztráty) za poslední 2 roky hospodaření ověřené finanční úřadem, ne starší 60 dnů.

  • u obcí tzv. Fin 2-12 M, tj. výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků

  • a nebo nepředkládají nic, pokud to poskytovatel dotace umožňujě (např. ROP Jihovýchod ve své aplikace pro tvorbu CBA využívá dostupných dat z databáze a stahuje si je do aplikace, tedy není třeba finanční zdraví vyhotovovat a prokazovat, aplikace to provede automaticky po zadání IČ.

 • Finanční zdraví se hodnotí, tzn. ne každý žadatel může být oprávněným, především pokud je jeho dluhová služba nepřiměřená a ohrožuje jeho další existenci.


Dal p lohy

Příprava a řízení projektů

Další přílohy

 • Prohlášení nemovitosti za nemovitou kulturní památku

  • Tento doklad předkládá žadatel pouze v případě, pokud se jeho projekt týká objektu zapsaného v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky (dále jen „ÚSKP“). Doklad bude mít charakter potvrzení o začlenění objektu v ÚSKP – potvrzují referáty kultury příslušného krajského úřadu nebo úřadu obce s rozšířenou působností.

 • Fotodokumentace

  • Slouží jako dokumentace výchozího stavu projektu, z tohoto důvodu je třeba její detailnost (tzv. pohled ze všech světových stran).


Dal p lohy1

Příprava a řízení projektů

Další přílohy

 • Znalecký posudek

  • V případě, že žadatel v projektové dokumentaci uvede nákup nemovitostí (pozemků, budov), které přímo souvisí s projektem, je znalecký posudek vyhotovený znalcem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a ne starší než 6 měsíců před datem registrace projektu, povinnou součástí příloh, kterou musí žadatel předložit při podání žádosti.

 • Souhlas zřizovatele s projektem

  • V případech, kdy je žadatelem příspěvková organizace, musí doložit souhlas svého zřizovatele s projektem

 • Doklad o zařazení projektu do IPRM (Integrovaný plán rozvoje města)

  • Města nad 20 000 obyv. vyhotovují tyto dokumenty a pokud je to u projektu vyžadováno nebo bodově zvýhodněno a projekt se na vymezeném integrovaném území vyskytuje, dostává od města Potvrzení souladu s IPRM


Dal p lohy2

Příprava a řízení projektů

Další přílohy

 • Znalecký posudek

  • V případě, že žadatel v projektové dokumentaci uvede nákup nemovitostí (pozemků, budov), které přímo souvisí s projektem, je znalecký posudek vyhotovený znalcem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a ne starší než 6 měsíců před datem registrace projektu, povinnou součástí příloh, kterou musí žadatel předložit při podání žádosti.

 • Souhlas zřizovatele s projektem

  • V případech, kdy je žadatelem příspěvková organizace, musí doložit souhlas svého zřizovatele s projektem

 • Doklad o zařazení projektu do IPRM (Integrovaný plán rozvoje města)

  • Města nad 20 000 obyv. vyhotovují tyto dokumenty a pokud je to u projektu vyžadováno nebo bodově zvýhodněno a projekt se na vymezeném integrovaném území vyskytuje, dostává od města Potvrzení souladu s IPRM


Finalizace projektov dosti

Příprava a řízení projektů

Finalizace projektové žádosti

Je důležité důkladně si ověřit:

 • Datum, čas a místo odevzdání

 • Formu odevzdání (osobně, elektronicky…)

 • Počet kopií (v tištěné i el. podobě)


Finalizace projektov dosti1

Příprava a řízení projektů

Finalizace projektové žádosti

Po dokončení sepisování žádosti:

 • Žádost ještě naposledy přečtěte a zkontrolujte

 • Žádost v el. podobě zkontrolujte pomocí funkce „Kontrola“

 • Zkompletujte příslušné přílohy a jejich kopie/ověřené kopie

 • Očíslujte přílohy a vytvořte jejich seznam


Finalizace projektov dosti2

Příprava a řízení projektů

Finalizace projektové žádosti

 • Žádost finálně uložte, vygeneruje se pro ni kontrolní kód – kód tištěné a el. verze se VŽDY musí shodovat.

 • Žádost vytiskněte a nechte podepsat oprávněným zástupcem


Kontrola a finalizace v programu benefit7

Příprava a řízení projektů

Kontrola a finalizace v programu Benefit7


Finalizace projektov dosti3

Příprava a řízení projektů

Finalizace projektové žádosti

Odevzdání:

 • Nenechávejte na poslední chvíli!

 • V zalepené obálce (krabici) dle pokynů specifikovaných ve výzvě.

 • Obálku správně označit (dle pokynů), často se na ni lepí kopie úvodní strany žádosti


Finalizace projektov dosti4

Příprava a řízení projektů

Finalizace projektové žádosti

Kontrola ze strany žadatele:

 • Ověřte si shodnost kódu el. a tištěné verze

 • Žádost je podepsaná

 • Přílohy jsou kompletní a očíslované

 • V případě nemovitostí jsou doložena vlastnická práva, u staveb zákres do katastrální mapy

 • Vhodný je použití finalizačního „checklistu“


Hodnocen dosti

Příprava a řízení projektů

Hodnocení žádosti

Kontrola ze strany hodnotitele:

Formální nedostatky - nečíslované přílohy, chybějící kopie přílohy

Závažné chyby - chybějící celá příloha, špatně členěný rozpočet, nedodržení limitu výdajů…


Hodnocen dosti1

Příprava a řízení projektů

Hodnocení žádosti

 • Hodnocení hodnotící komisí dle bodové stupnice (je dobré se s ní jako žadatel předem seznámit).

 • Předložení Výboru Regionální rady, ten projekty rozdělí:

  • Projekty doporučené k financování

  • Projekty zařazené mezi náhradní

  • Projekty nedoporučené k financování


Hodnocen dosti2

Příprava a řízení projektů

Hodnocení žádosti

 • Hodnocení hodnotící komisí dle bodové stupnice (je dobré se s ní jako žadatel předem seznámit).

 • Předložení Výboru Regionální rady, ten projekty rozdělí:

  • Projekty doporučené k financování

  • Projekty zařazené mezi náhradní

  • Projekty nedoporučené k financování


Zaji t n investi n ho a ob n ho majetku

Příprava a řízení projektů

Zajištění investičního a oběžného majetku

 • vymezení struktury majetku

 • členění majetku

  1) dlouhodobý majetek – hmotný, nehmotný, finanční

  2) krátkodobý majetek – zásoby, pohledávky, krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky.

 • podrobné popsání majetku – investiční majetek, materiálové a zbožové dodávky,

 • Výstupem:

  • finální seznam investic,

  • datum pořízení investice a životnost investice ,

  • rozdělení majetku na investiční a neivestiční majetek


Finan n pl n a anal za projektu

Příprava a řízení projektů

Finanční plán a analýza projektu

1) Kalkulace investiční a provozní fáze projektu

 • investiční výdaje (rozpočet projektu – rekapitulace)

  v členění na způsobilé a nezpůsobilé výdaje, DPH projektu

 • pozor na %, event. max. částky jednotlivých kapitol rozpočtu


Příprava a řízení projektů

1) Kalkulace investiční a provozní fáze projektu

 • provozní náklady

  • rozdělení nákladů na fixní a variabilní,

  • náklady spojené s provozem projektu,

  • př. elektrická energie, vodné a stočné, náklady na vytápění, mzdové náklady, pojištění, náklady na údržbu a drobné opravy, telefon, internet, spotřební materiál, suroviny, reklama, inzerce, poplatky.


Příprava a řízení projektů

 • Kalkulace investiční a provozní fáze projektu

 • provozní výnosy – musí navazovat na kap. 5 studie proveditelnosti (odhad poptávky)

  • př. tržby z ubytování, tržby z provozu vleku, tržby z pronájmu ….


Finan n pl n a anal za projektu1

Příprava a řízení projektů

Finanční plán a analýza projektu

2) Finanční plán

 • 2 způsoby výpočtu - dle typu projektu:

  1) nově vzniklý projekt

  2) přírůstková metoda


Pl n pr b hu n klad

Příprava a řízení projektů

Plán průběhu nákladů


Pl n pr b hu v nos

Příprava a řízení projektů

Plán průběhu výnosů


Pl novan stavy majetku a zdroje kryt

Příprava a řízení projektů

Plánované stavy majetku a zdroje krytí

 • popis zdrojů financování projektu

 • vlastní zdroje

 • cizí zdroje

 • dotace


Hodnocen efektivity a udr itelnosti projektu

Příprava a řízení projektů

Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

 • Diskontní sazba

 • Dle metodického pokynu EK pro provádění analýz nákladů a přínosů budou v období 2007-2013 používány následující výše diskontních sazeb pro jednotlivé projekty:

 • reálná finanční diskontní sazba ve výši 5 %;

 • reálná společenská diskontní sazba ve výši 5,5 %;


V po et kriteri ln ch ukazatel

Příprava a řízení projektů

Výpočet kriteriálních ukazatelů

 • Finanční čistá současná hodnota (FNPV)

 • Finanční vnitřní výnosové procento (FRR)

 • Index rentability (FNPV/I)

 • Diskontovaná doba návratnosti


Finan n ist sou asn hodnota

Příprava a řízení projektů

Finanční čistá současná hodnota

Metoda čisté současné hodnoty (net present value, NPV) udává dnešní rovnovážnou tržní cenu investice při daném očekávaném výnosu a pokud vychází kladná, vyjadřuje přidanou hodnotu ke zdrojům financování, plynoucí z této investice do reálných aktiv. Tímto jednoduchým pravidlem se usnadňuje řízení, investiční rozhodování a dochází k oddělení vlastnictví od řízení. Při výpočtu čisté současné hodnoty vycházíme z následujícího vzorce:

NPV = PVCF – IN, PVCF = NCFt / (1 + r)t

 • kde NPV….…………... čistá současná hodnota investice (projektu)

 • IN ………………... investiční náklady

 • PVCF……………. současná hodnota budoucího cash flow

 • n .....................…. doba životnosti investice (resp. délka daného horizontu)

 • t ………………….. časové období


Finan n vnit n v nosov procento

Příprava a řízení projektů

Finanční vnitřní výnosové procento

Vnitřní výnosové procento (internal rate of return, IRR) nebo také jinak zvaná výnosová míra diskontovaného hotovostního toku udává diskontní sazbu, při níž se čistá současná hodnota investice rovná nule. Pravidlo IRR nám říká, že máme využít každou investiční příležitost, která nabízí vyšší výnosovou míru než jsou alternativní náklady kapitálu (to je v podstatě pravidlo NPV, jen formulované z jiného pohledu). Jinak řečeno, vybízí pravidlo výnosové míry k přijetí investice až „do bodu, v němž se mezní výnos z investice rovná výnosové míře z ekvivalentních investic na kapitálovém trhu.“ K výpočtu IRR se tudíž využívá vzorce pro čistou současnou hodnotu, kterou položíme rovnu nule.

NPV= NCFt / (1 + r)t = 0


Index rentability

Příprava a řízení projektů

Index rentability

 • Metoda indexu výnosnosti tvrdí, že máme přijmout všechny projekty, u nichž index výnosnosti je vyšší než 0. Toto pravidlo, když se podíváme na konstrukci vzorce, říká v podstatě totéž jako pravidlo NPV. Oproti NPV ale není schopna zaznamenat dodatečné nebo uzavírací investice.

  IV = NPV / IN

 • IN je počáteční diskontovaný investiční výdaj (v tomto případě investiční náklady). Pokud se, jak je obvyklé, rozhoduje mezi více variantami investice, které mají kladnou NPV, je vhodné spočítat index výnosnosti přírůstkové investice.


Diskontovan doba n vratnosti

Příprava a řízení projektů

Diskontovaná doba návratnosti

Diskontovaná doba návratnosti (DDN) je zdynamizovaná metoda doby návratnosti (payback period). Udává čas, ve které se očekávané diskontované čisté hotovostní toky vyrovnají počáteční investici neboli kdy se suma kladných hotovostních toků vyrovná sumě záporných toků. Tato metoda není explicitně vyjádřitelná vzorcem, proto je možné dobrat se k výsledku jen pomocí postupného načítání čistých ročních hotovostních toků diskontovaných alternativním nákladem kapitálu do doby, kdy takto kumulovaná suma se vyrovná investičním nákladům. Pokud jsou investiční náklady jeden rok vyšší než kumulované diskontované čisté cash flow a další rok je tomu již obráceně, došlo k vyrovnání těchto dvou veličin (NPV = 0) v průběhu tohoto roku. Upřesnění, v kterém měsíci k tomu došlo, se provádí lineární interpolací. Po úpravě trojčlenky můžeme získat následující vzorec využívající principu interpolace.

kde m ................ počet měsíců

KDCF ......... kumulované diskontované cash flow po roce t

Projekt, který má být efektivní, musí mít diskontovanou dobu návratnosti kratší, než je předpokládaná doba životnosti investice nebo doba stanovená vedením společnosti či v tomto případě délkou stanoveného horizontu, kdy vedení žadatele předpokládá návratnost předkládaného projektu pro další aktivity a rozvoj.


ad