Izmai as nodok u likumdo an
Download
1 / 101

Izmainas nodoklu likumdo ana - PowerPoint PPT Presentation


 • 521 Views
 • Uploaded on

Izmaiņas nodokļu likumdošanā. No 2010.gada 1.janvāra. Pievienotās vērtības nodoklis . Grozījumi likumā Grozījumi MK noteikumos Nr.933 (Nr.1649). Ar 1.12.2009 tiek ieviestas šādas normas (22.10.2009.likuma grozījumi).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Izmainas nodoklu likumdo ana' - shea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Izmai as nodok u likumdo an

Izmaiņas nodokļu likumdošanā

No 2010.gada 1.janvāra


Pievienot s v rt bas nodoklis

Pievienotās vērtības nodoklis

Grozījumi likumā

Grozījumi MK noteikumos Nr.933 (Nr.1649)


Ar 1 12 2009 tiek ieviestas das normas 22 10 2009 likuma groz jumi
Ar 1.12.2009 tiek ieviestas šādas normas (22.10.2009.likuma grozījumi)

 • apliekamo personu iespēja apvienoties PVN maksātāju grupā (iespēja vairākiem viena koncerna uzņēmumiem iesniegt vienu PVN deklarāciju un savstarpēji veiktajiem darījumiem PVN nepiemērot);

 • tiesības samazināt budžetā maksājamā nodokļa summu par zaudētā parāda nodokļa summu (iespēja, izpildoties vairākiem nosacījumiem, saņemt no valsts PVN summas par zaudētiem parādiem, attieksies uz rēķinos norādītām PVN summām, kas izrakstīti sākot ar 1.1.2009.) papildus arī 01.12.2009 grozījumi;

 • īpašo nodokļa režīmu preču importa darījumos (iespēja, izpildot vairākus nosacījumus, saņemt no VID atļauju, lai atliktu muitas deklarācijā aprēķinātās PVN summas par iekšzemē importētajām precēm samaksu līdz tās uzrādīšanai atbilstošā taksācijas perioda PVN deklarācijā).


Pa pvn re ma piem ro ana pre u importa dar jumos
Īpašā PVN režīma piemērošana preču importa darījumos

 • 24.11.2009 MK noteikumi Nr.1359;

 • Iesniegums izmantojot EDS;

 • VID piešķir atļauju 5 darbdienu laikā, ja nav nodokļu parādu;

 • VID piešķir atļauju 15 darbdienu laikā, ja ir nodokļu parādi;


22 10 2009 likuma groz jumi kas st jas sp k ar 01 12 2009
22.10.2009 likuma grozījumi, kas stājas spēkā ar 01.12.2009

 • Jauna kārtība reģistrēšanai ar PVN apliekamo personu reģistrā:

 • Jauna kārtība izslēgšanai no ar PVN apliekamo personu reģistra:

 • Ja persona nebūs savlaicīgi reģistrējusies pirms 10 000 latu sliekšņa pārsniegšanas, tā:

  • līdz reģistrācijas brīdim VID ar PVN apliekamo personu reģistrā aprēķina un maksā valsts budžetā nodokli no preču un pakalpojumu vērtības, kas pārsniedz 10000 latu;

  • līdz taksācijas periodam sekojošā mēneša 15. datumam aprēķina un iemaksā nodokli valsts budžetā, iesniedzot nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu.


 • Pvn piem ro ana apb ves zemei 16 06 2009 likuma groz jumi
  PVN piemērošana apbūves zemei, 16.06.2009. likuma grozījumi

  • Apbūves zemes pārdošana - ar PVN apliekams darījums.

  • Apbūves zeme - zemesgabals, kura apbūvei vai inženierkomunikāciju izbūvei tajā vai kuram domāto ceļu, ielu vai inženierkomunikāciju pievada izbūvei ir izsniegta būvatļauja. Zemesgabals uzskatāms par apbūves zemi, ja būvatļauja minēto būvdarbu veikšanai izsniegta pēc 31. 12.2009.


  Kokmateri li
  Kokmateriāli grozījumi

  • Lai apkarotu nodokļu krāpniecības iespējas, nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus kokrūpniecības nozarē strādājošiem komersantiem, kā arī palielinātu PVN maksājamo apjomu valsts budžetā, EK nosūtīts lūgums pagarināt PVN reversās maksāšanas kārtību darījumiem ar kokmateriāliem Latvijā līdz 31.12.2014.

  • Saskaņā ar 2009.gada 7.decembra EP lēmumu apgriezto PVN maksāšanas kārtību darījumos ar kokmateriāliem Latvijai ir atļauts piemērot līdz 31.12.2012.


  Groz jumi ar 01 01 2010 01 12 2009 likums un mk noteikumi nr 1649
  Grozījumi ar 01.01.2010 (01.12.2009 likums un MK noteikumi Nr.1649)

  • Pakalpojumu sniegšanas vietas maiņa:

  • PVN pārmaksu atmaksas jauna kārtība:

  • PVN taksācijas periods;

  • PVN maksāšanas termiņi;

  • Īpašā nodokļa maksāšanas kārtība un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība;

  • Citi precizējumi un uzlabojumi:

   • PVN piemērošana pārdodot preci, par kuru iepriekš nav atskaitīts priekšnodoklis.


  Pakalpojumu snieg anas vietas mai a
  Pakalpojumu sniegšanas vietas maiņa Nr.1649)-

  • Galvenais mērķis - iekasēt nodokli tajā vieta, kur notiek patēriņš;

  • Pēc būtības neskar vietēji sniegtos pakalpojumus;

  • Pamatā darījumos starp apliekamām personām;


  Pakalpojumu snieg anas vieta
  Pakalpojumu sniegšanas vieta Nr.1649)

  • Būtiskākie likuma panti:

   • 4. pants izteikts jaunā redakcijā, šīs normas noteiks tikai preču piegādes vietu;

   • Jauns 4.1 pants, nosaka pakalpojumu sniegšanas vietu, arī darījumiem ES teritorijā


  Pakalpojumu snieg anas vieta1
  Pakalpojumu sniegšanas vieta Nr.1649)

  • Jaunie termini (1. pants):

   • 72) saimnieciskās darbības mītnesvieta - personas, kas veic saimniecisko darbību/pamata saimnieciskās darbības veikšanas vieta, kurā atrodas minētās personas vadība un kur tiek pieņemti galvenie ar saimnieciskās darbības veikšanu saistītie administratīvie lēmumi;

   • 73) pastāvīgā iestāde - personas saimnieciskās darbības veikšanas vieta, kurā tai pastāvīgi ir nepieciešamie tehniskie un darbaspēka resursi, lai piegādātu konkrētas preces vai sniegtu konkrētus pakalpojumus, kā arī saņemtu un izmantotu savai darbībai preces un pakalpojumus;


  Pakalpojumu snieg anas vieta2
  Pakalpojumu sniegšanas vieta Nr.1649)

  • Vecā norma (4. pants 3. daļa)

   (3) Par pakalpojumu sniegšanas vietu uzskatāma pakalpojumu sniedzēja juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta, ja šajā pantā nav noteikts citādi.

  • Jaunā norma (4.1 panta 4.un 5. daļa)

   (4) Ja pakalpojums tiek sniegts jebkurai personai, kas veic saimniecisko darbību, pakalpojuma sniegšanas vieta, ja šajā pantā nav noteikts citādi, ir:

   • 1) pakalpojuma saņēmēja saimnieciskās darbības mītnesvieta;

   • 2) pakalpojuma saņēmēja pastāvīgās iestādes atrašanās vieta, ja pakalpojums tiek sniegts pakalpojuma saņēmēja pastāvīgajai iestādei, kas neatrodas šīs personas saimnieciskās darbības mītnesvieta;

   • 3) pakalpojuma saņēmēja deklarētā dzīvesvieta vai pastāvīgā uzturēšanās vieta, ja pakalpojuma saņēmējam nav saimnieciskās darbības mītnesvietas vai pastāvīgās iestādes.


  Pakalpojumu snieg anas vieta3
  Pakalpojumu sniegšanas vieta Nr.1649)

  • Jaunā norma (4.1 panta 5. daļa)

   (5) Ja pakalpojums tiek sniegts personai, kas neveic saimniecisko darbību, pakalpojuma sniegšanas vieta ir:

   • 1) pakalpojuma sniedzēja saimnieciskās darbības mītnesvieta;

   • 2) pakalpojuma sniedzēja pastāvīgās iestādes atrašanās vieta, ja pakalpojums tiek sniegts no pakalpojuma sniedzēja pastāvīgās iestādes, kas neatrodas šīs personas saimnieciskās darbības mītnesvieta;

   • 3) pakalpojuma sniedzēja deklarētā dzīvesvieta vai pastāvīgā uzturēšanās vieta, ja pakalpojuma sniedzējam nav saimnieciskās darbības mītnesvietas vai pastāvīgās iestādes.


  Pakalpojumu snieg anas vieta4
  Pakalpojumu sniegšanas vieta Nr.1649)

  Vecā norma (4. pants 4. daļa 2. punkts)

  (4) Pakalpojumu sniegšanas vieta ir tā vieta, kur tie tiek sniegti, šādiem pakalpojumiem:

  2) ar preču pārkraušanu un uzglabāšanu, kā arī citi ar transportēšanu saistītie pakalpojumi;

  Jaunā norma (4.1 panta 7. daļa 1 .punkts)

  (7) Ja pakalpojumu sniedz personai, kura neveic saimniecisko darbību, pakalpojuma sniegšanas vieta ir vieta, kur faktiski notiek pakalpojumu sniegšana, šādiem pakalpojumiem:

  1) preču iekraušanas, izkraušanas, pārkraušanas, uzglabāšanas pakalpojumi, kā arī citi ar preču transportēšanu saistīti pakalpojumi;


  Pakalpojumu snieg anas vieta5
  Pakalpojumu sniegšanas vieta Nr.1649)

  Vecā norma (4. pants 4. daļa 3. punkts)

  (4) Pakalpojumu sniegšanas vieta ir tā vieta, kur tie tiek sniegti, šādiem pakalpojumiem:

  3) ar kustamo (ķermenisko) lietu (īpašumu) saistītie pakalpojumi (ieskaitot novērtēšanu, remontu, apkopi), izņemot šo lietu nomu.

  Jaunā norma (4.1 panta 7. daļa 1 .punkts)

  (7) Ja pakalpojumu sniedz personai, kura neveic saimniecisko darbību, pakalpojuma sniegšanas vieta ir vieta, kur faktiski notiek pakalpojumu sniegšana,šādiem pakalpojumiem:

  2) ar kustamu lietu saistītie pakalpojumi (tai skaitā novērtēšana, remonts, apkope, apstrāde, pārstrāde).


  Pakalpojumu snieg anas vieta6
  Pakalpojumu sniegšanas vieta Nr.1649)

  Vecā norma (4. pants 5. daļa)

  (5) Ar nekustamo īpašumu saistītu pakalpojumu (ieskaitot ekspertu, arhitektu, būvdarbu, to sagatavošanas, koordinācijas un uzraudzības pakalpojumus) sniegšanas vieta ir tā vieta, kur šis īpašums atrodas.

  Jaunā norma (4.1 panta 8. daļa)

  (8) Ar nekustamo īpašumu saistīto pakalpojumu, tai skaitā nekustamā īpašuma starpnieku un ekspertu pakalpojumu,viesu izmitināšanas pakalpojumu, nekustamā īpašuma nomas pakalpojumu, būvdarbu pakalpojumu, būvdarbu sagatavošanas (tai skaitā arhitektu pakalpojumu), būvdarbu koordinācijas un uzraudzības pakalpojumu sniegšanas vieta ir tā vieta, kur šis nekustamais īpašums atrodas.


  Pakalpojumu snieg anas vieta7
  Pakalpojumu sniegšanas vieta Nr.1649)

  Vecā norma (4 .pants 6. daļa)

  (6) Transporta pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā vieta, kur notiek transportēšana. Pasažieru transporta pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā vieta, kur notiek pasažieru pārvadāšana, ievērojot iekšzemē un citās valstīs veiktos attālumus.Preču transporta pakalpojumiem, kas saistīti ar preču eksportu, preču importu un tranzīta pārvadājumiem, pakalpojuma sniegšanas vieta nav iekšzeme.

  Jaunā norma (4.1 panta 9., 10. un 11 .daļa)

  (9) Pasažieru transporta pakalpojuma sniegšanas vieta ir vieta, kur faktiski notiek pasažieru pārvadāšana, proporcionāli iekšzemē un citās valstīs veiktajiem attālumiem.


  Pakalpojumu snieg anas vieta8
  Pakalpojumu sniegšanas vieta Nr.1649)

  Vecā norma (4. pants 6. daļa)

  (6) Transporta pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā vieta, kur notiek transportēšana.Pasažieru transporta pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā vieta, kur notiek pasažieru pārvadāšana, ievērojot iekšzemē un citās valstīs veiktos attālumus. Preču transporta pakalpojumiem, kas saistīti ar preču eksportu, preču importu un tranzīta pārvadājumiem, pakalpojuma sniegšanas vieta nav iekšzeme.

  Jaunā norma (4.1 panta 9., 10. un 11 .daļa)

  (10) Preču transporta pakalpojuma, kas nav preču transporta pakalpojums Eiropas Savienības teritorijā, sniegšanas vieta, ja šo pakalpojumu sniedz personai, kas neveic saimniecisko darbību, ir vieta, kur faktiski notiek preču pārvadāšana, proporcionāli iekšzemē un citās valstīs veiktajiem attālumiem.


  Pakalpojumu snieg anas vieta9
  Pakalpojumu sniegšanas vieta Nr.1649)

  Vecā norma (4. pants 6. daļa)

  (6) Transporta pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā vieta, kur notiek transportēšana. Pasažieru transporta pakalpojuma sniegšanas vieta ir tā vieta, kur notiek pasažieru pārvadāšana, ievērojot iekšzemē un citās valstīs veiktos attālumus. Preču transporta pakalpojumiem, kas saistīti ar preču eksportu, preču importu un tranzīta pārvadājumiem, pakalpojuma sniegšanas vieta nav iekšzeme.

  Jaunā norma (4.1 panta 9., 10. un 11 .daļa)

  (11) Preču transporta pakalpojuma Eiropas Savienības teritorijā sniegšanas vieta, ja šo pakalpojumu sniedz personai, kas neveic saimniecisko darbību, ir tā Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā uzsāk preču transportēšanu.


  Pakalpojumu snieg anas vieta10
  Pakalpojumu sniegšanas vieta Nr.1649)

  • (17) Transportlīdzekļa nomas pakalpojuma, kurā transportlīdzekļa nepārtraukts valdījums vai izmantošana nepārsniedz 30 dienas (kuģiem 90 dienas), sniegšanas vieta ir vieta, kur transportlīdzekli faktiski nodod pakalpojuma saņēmēja rīcībā.

  • (18) Restorānu un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vieta, izņemot, gadījumus kad šos pakalpojumus sniedz uz kuģiem, gaisakuģos vai vilcienos pasažieru pārvadāšanas posmā Eiropas Savienības teritorijā, ir vieta, kur faktiski notiek šo pakalpojumu sniegšana.

  • (19) Restorānu un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vieta ir pasažieru pārvadājuma sākumpunkts, ja šos pakalpojumus praktiski sniedz pasažieriem uz kuģiem, gaisakuģos vai vilcienos pasažieru pārvadāšanas posmā Eiropas Savienības teritorijā starp pasažieru pārvadājuma sākumpunktu un galamērķi bez apstāšanās ārpus Eiropas Savienības teritorijas.


  Pakalpojumu snieg anas vieta11
  Pakalpojumu sniegšanas vieta Nr.1649)

  • Izslēgts 7. panta pirmās daļas 3. punkts.

   3) pakalpojumiem, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar šo likumu nav iekšzeme, izņemot šā likuma 6. panta pirmajā daļā minētos pakalpojumus;

  • Izslēgts 22., 23., 24. un 25. pants.

  • 28. pantā izslēgta trešā, ceturtā, sestā, septītā un astotā daļas.

  • Izslēgts 31 .pants.


  Pvn maks ana
  PVN maksāšana Nr.1649)

  • (114) Par pakalpojumiem, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā likuma 4.1 panta ceturto daļu, un kas saņemti no citas dalībvalsts personas vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētas personas, kas neveic saimniecisko darbību iekšzemē, nodokli aprēķina un maksā budžetā:

   • 1) pakalpojuma saņēmējs, ja tas ir persona, kas veic saimniecisko darbību, un šos pakalpojumus saņem savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai;

   • 2) Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā reģistrēta juridiskā persona, kura nav saimnieciskās darbības veicēja.

  • (115) Šā panta 1 .14 daļas nosacījumi attiecas arī uz valsts vai pašvaldību institūcijām, ja tās šos pakalpojumus saņem saimnieciskās darbības nodrošināšanai.


  Pvn maks ana1
  PVN maksāšana Nr.1649)

  • (116) Ja personai, kas iekšzemē sniedz pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā likuma 4.1 panta ceturto daļu, iekšzemē ir pastāvīgā iestāde, kas piedalās šo pakalpojumu sniegšanā, nodokli par šo pakalpojumu valsts budžetā maksā šīs personas pastāvīgā iestāde.

  • (117) Par šā likuma 4.1 panta sestajā un astotajā daļā minētajiem pakalpojumiem, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar šo likumu ir iekšzeme un kas saņemti no citas dalībvalsts personas vai Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētas personas, kas neveic saimniecisko darbību iekšzemē, nodokli aprēķina un maksā valsts budžetā pakalpojuma saņēmējs, ja tas ir apliekamā persona.


  Pvn maks ana2
  PVN maksāšana Nr.1649)

  • (118) Par šā likuma 4.1 panta sestajā un astotajā daļā minētajiem pakalpojumiem, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar šo likumu ir iekšzeme, nodokli valsts budžetā maksā pakalpojuma sniedzējs,ja šo pakalpojumu saņēmējs ir neapliekama persona.

  • (119) Šā likuma 4.1 panta ceturtajā daļā minētos pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta ir cita dalībvalsts, trešā valsts vai trešā teritorija, apliekamā persona iekļauj tā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā, kad pakalpojums sniegts tā saņēmējam vai atlīdzība par pakalpojumu saņemta pirms pakalpojuma sniegšanas.


  Pvn p rmaksu atmaksa
  PVN pārmaksu atmaksa Nr.1649)

  • Pārmaksas atmaksa komersantiem, kam piešķirts augstas uzticamības statuss.

  • Jauna kārtība PVN pārmaksu atmaksai ar 01.07.2010.

  • Pārmaksas, kas izveidojušās līdz 30.6.2010 - atmaksā 30 dienu laikā pēc pamatota pieprasījuma saņemšanas un nodokļu administrēšanas pasākumu veikšanas. (pārejas noteikumu 63.punkts)


  Pvn taks cijas periods
  PVN taksācijas periods Nr.1649)

  Veca norma (9. pants 1. daļa)

  (1) Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendārais mēnesis.

  Jaunā norma (9. panta 1 .daļa)

  (1) Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendārais mēnesis apliekamai personai, kuras veikto apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā pārsniedz 35 000 latu vai kura veic šā likuma 4.1 panta ceturtajā daļā vai 18. pantā noteiktos darījumus, kuru sniegšanas vieta ir cita dalībvalsts.


  Pvn taks cijas periods1
  PVN taksācijas periods Nr.1649)

  • (11) Apliekamajai personai, kura neatbilst šā panta pirmajā daļā un 1.2 daļā minētajiem nosacījumiem vai kura taksācijas gadā reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, taksācijas periods ir viens kalendārais ceturksnis.

  • 12) Apliekamajai personai, kuras veikto ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā nepārsniedz 10 000 latu un kura neveic šā likuma 4.1 panta ceturtajā daļā vai 18. pantā noteiktos darījumus, kuru sniegšanas vieta ir cita dalībvalsts, taksācijas periods ir pusgads.

  • (13) Ja pirmstaksācijas gada laikā veikto apliekamo darījumu apjoms ir mainījies, nodokļa taksācijas periodu maina taksācijas gada sākumā, izņemot šā panta 1.4 daļā noteiktos gadījumus.


  Pvn taks cijas periods2
  PVN taksācijas periods Nr.1649)

  • (14) Ja apliekamā persona, kurai saskaņā ar šā panta 1.1 vai 1.2 daļu taksācijas periods ir viens kalendārais ceturksnis vai pusgads, veic šā likuma 4.1 panta ceturtajā daļā vai 18. pantā noteiktos darījumus, kuru veikšanas vieta ir cita dalībvalsts, tai, sākot ar nākamo kalendāro mēnesi, taksācijas periods ir viens kalendārais mēnesis un tas tiek saglabāts līdz taksācijas gada beigām.

  • (15) Par taksācijas perioda maiņu apliekamā persona informē Valsts ieņēmumu dienestu:

   1) ja periodam ir jāmainās no ceturkšņa uz mēnesi, - iesniedzot nodokļa deklarāciju par janvāri;

   2) ja periodam ir jāmainās no mēneša uz ceturksni, - iesniedzot paziņojumu līdz taksācijas gada 31 janvārim.


  Pvn maks anas termi i
  PVN maksāšanas termiņi Nr.1649)

  • 12. panta 1 .daļa izteikta šādā redakcijā

   (1) Nodokli, kas aprēķināts par taksācijas periodu, apliekamā persona iemaksā valsts budžetā 20 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām.


  Pvn maks anas termi i1
  PVN maksāšanas termiņi Nr.1649)

  • 12. panta 1.6 daļa izteikta šādā redakcijā:

  • (16) Nodokli par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem izņemot tos pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā likuma 4.1 panta ceturto daļumaksā valsts budžetā par to taksācijas periodu, kad nosūtītas preces vai sniegts pakalpojums un izrakstīts nodokļa rēķins vai saņemts avanss saskaņā ar rēķinu.

  • 12. panta 1.9 daļa izteikta šādā redakcijā:

  • (19) Nodokli par saņemtajiem pakalpojumiem maksā tajā taksācijas periodā, kad saņemts pakalpojums (un saņemts nodokļa rēķins) vai samaksa par pakalpojumu veikta avansā.


  Pvn deklar ciju iesnieg ana
  PVN deklarāciju iesniegšana Nr.1649)

  Vecā norma (11 .panta 1 .daļa)

  (1) Apliekamā persona iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam nodokļa deklarāciju ar nodokļa aprēķinu par taksācijas periodu 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi. Apliekamās personas, kuras pievienotās vērtības nodokli maksā budžetā centralizēti par vairākām filiālēm, kā arī zemnieku saimniecības pēc saskaņošanas ar Valsts ieņēmumu dienestu nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu iesniedz ne vēlāk kā 25 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

  Jaunā norma (11 .panta 1 .daļa)

  (1) Apliekamā persona nodokļa deklarāciju un tās pielikumus Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu - deklarācijas iesniegšanas termiņš ir 20 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām


  Pvn deklar ciju iesnieg ana1
  PVN deklarāciju iesniegšana Nr.1649)

  • 11. pants papildināts ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

   (11) Ja apliekamā persona nodokļa deklarāciju un tās pielikumus iesniedz VID papīra formā - deklarācijas iesniegšanas termiņš ir 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

  • Jauna PVN deklarācijas forma no 01.02.2010 (MK noteikumi Nr.1640)


  Pvn deklar ciju iesnieg ana2
  PVN deklarāciju iesniegšana Nr.1649)

  Vecā norma (11 .panta 6. daļa)

  (6) Apliekamā persona nodokļa deklarāciju par taksācijas gadu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam līdz nākamā gada 1. maijam. Nodokļa deklarācija par taksācijas gadu Valsts ieņēmumu dienestam iesniedzama arī tajā gadījumā, ja apliekamā persona darbojusies nepilnu gadu.

  Jaunā norma (11 .panta 6. daļa)

  (6) Apliekamā persona iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam līdz nākamā gada 1. maijam nodokļa deklarāciju par taksācijas gadu šādos gadījumos:

  1) ja mainās ar nodokli apliekamo un neapliekamo darījumu proporcija par taksācijas gadu;

  2) ja ir veikta jebkāda maksājamā nodokļa vai atskaitītā priekšnodokļa korekcija

  saskaņā ar šajā likumā noteiktajām prasībām;

  3) ja ir veikti darījumi, kas saistīti ar maksāšanas līdzekļu (valūtas), citu naudas tirgus instrumentu, atvasināto finanšu instrumentu un pārvedamo vērtspapīru tirdzniecību Finanšu instrumentu tirgus likuma izpratnē (tai skaitā valūtas nākotnes darījumu pirkšana un pārdošana).


  Pvn deklar ciju iesnieg ana3
  PVN deklarāciju iesniegšana Nr.1649)

  Jaunā norma (11 .panta 11. daļa)

  (11) Apliekamā persona, kura veic preču piegādi ES teritorijā vai citu dalībvalstu apliekamām personām sniedz citā dalībvalstī ar nodokli apliekamus pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā likuma 4.1. panta ceturto daļu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā deklarāciju par katru kalendāro mēnesi šā panta pirmajā vai otrajā daļā noteiktajā termiņā.


  Pa nodok a maks anas k rt ba un priek nodok a atskait anas k rt ba
  Īpašā nodokļa maksāšanas kārtība un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība

  • Jauns 13.4 pants

  • piemēro - apliekamā persona, kura atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijam:

   a) iepriekšējā taksācijas gadā ar nodokli apliekamo darījumu vērtība nav pārsniegusi 70 000 latu;

   b) reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, taksācijas gadā neplāno darījumu apjomu lielāku par 70 000 latiem;


  Pa nodok a maks anas k rt ba un priek nodok a atskait anas k rt ba1
  Īpašā nodokļa maksāšanas kārtība un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība

  • Īpašo nodokļa maksāšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtību ir tiesības piemērot arī apliekamai personai, kurai iepriekšējā taksācijas gadā ar nodokli apliekamo darījumu vērtība ir sasniegusi vai pārsniegusi 70 000 latu un kura ir lauksaimniecības produkcijas ražotājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrība, attiecībā uz šādu lauksaimniecības produktu piegādi:

  • a) dzīvi dzīvnieki;

  • b) piens un piena pārstrādes produkti;

  • c) putnu olas;

  • d) dabīgais medus;

  • e) dārzeņi, sakņaugi, bumbuļaugi;

  • f) graudaugu produkti;

  • g) eļļas augu sēklas un augļi; dažādi graudi, sēklas un augļi.


  Pa nodok a maks anas k rt ba un priek nodok a atskait anas k rt ba2
  Īpašā nodokļa maksāšanas kārtība un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība

  • nodokli valsts budžetā maksā par to taksācijas periodu, kad ir saņemta samaksa par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem taču ne vēlāk kā pēc sešiem mēnešiem pēc rēķina izrakstīšanas.

  • priekšnodokli par saņemtajām precēm un pakalpojumiem apliekamo darījumu nodrošināšanai ir tiesības atskaitīt tajā taksācijas periodā, kad tās ir samaksājušas no citām apliekamajām personām saņemtajos nodokļa rēķinos norādītās nodokļa summas.

  • apliekamās personas, kuras vēlas piemērot īpašo nodokļa maksāšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtību, par to informē VID līdz taksācijas gada 31.janvārim vai iesniedzot iesniegumu par reģistrāciju VID ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā (spēkā no 01.01.2011).

  • Nav tiesību izvēlēto kārtību mainīt ātrāk, kā ar nākamo taksācijas gadu.


  Pa nodok a maks anas k rt ba un priek nodok a atskait anas k rt ba3
  Īpašā nodokļa maksāšanas kārtība un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtība

  • 2010.gadā apliekamā persona Valsts ieņēmumu dienestu informē līdz 2010.gada 30.jūnijam vai iesniedzot iesniegumu par reģistrāciju VID ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā. Šo kārtību piemēro ar nākamo 2010.gada taksācijas periodu pēc VID informēšanas vai ar pirmo taksācijas periodu pēc reģistrācijas VID ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā


  Cit s dal bvalst s samaks t pvn atmaksa
  Citās dalībvalstīs samaksātā PVN atmaksa atskaitīšanas kārtība

  Likums papildināts ar 12.4 un 12.5 pantu

  12.4 pants. Apliekamās personas pieteikuma iesniegšana nodokļa atmaksas saņemšanai citā dalībvalstī

  (1) Apliekamā persona iesniedz pieteikumu nodokļa atmaksas saņemšanai par citā dalībvalstī iegādātajām precēm, saņemtajiem pakalpojumiem un par preču importu, ja laika periodā, par kuru pieprasa atmaksāt nodokli, šī persona:

  1) ir bijusi reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli

  apliekamo personu reģistrā;

  2)nav bijusi reģistrēta dalībvalsts, kurai pieprasa nodokļa atmaksu, ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā;

  3)nav veikusi dalībvalstī, kurai pieprasa nodokļa atmaksu, apliekamus darījumus, kuru veikšanai būtu jāreģistrējas šīs dalībvalsts ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.


  Cit s dal bvalst s samaks t pvn atmaksa1
  Citās dalībvalstīs samaksātā PVN atmaksa atskaitīšanas kārtība

  12.4 pants. Apliekamās personas pieteikuma iesniegšana nodokļa atmaksas saņemšanai citā dalībvalsti

  (2) Ministru kabinets, ievērojot šā panta pirmās daļas nosacījumus, nosaka:

  • 1) kārtību, kādā apliekamā persona iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam pieteikumu citā dalībvalstī samaksātā nodokļa atmaksāšanai;

  • 2) kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests izskata pieteikumu un pārsūta to dalībvalstij, kurai pieprasa nodokļa atmaksu;

  • 3) pieteikumā iekļaujamo informāciju;

  • 4) periodu, par kuru pieprasa atmaksāt nodokli un atmaksājamā nodokļa minimālo summu.


  Nodok a r ini
  Nodokļa rēķini atskaitīšanas kārtība

  8. pantā izslēgta 4.2 daļa

  (42) Apliekamā persona, saņemot šā likuma 31 .pantā minētos pakalpojumus no citas dalībvalsts personas un šā likuma 4. panta septītajā daļā minētos pakalpojumus no Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētas personas, par saņemtajiem pakalpojumiem nodokļa rēķinu neizraksta. Apliekamā persona nodokļa aprēķināšanai un priekšnodokļa atskaitīšanai veic nepieciešamos aprēķinus uz pakalpojuma sniedzēja izrakstītā nodokļa rēķina pamata.

  8. pantā 5.1 daļas 2. punkts izteikts šādā redakcijā:

  2)rēķinavienas vai vairāku sēriju kārtas numurs,kas unikāli identificē rēķinu;

  Atteikšanās no pavadzīmēm ar VID piešķirtiem numuriem.


  Nodok a r ini1
  Nodokļa rēķini atskaitīšanas kārtība

  likumā minētā rēķinu kārtas numura sērija ir nodokļa rēķina identifikācija, ko apliekamā persona var izmantot, lai ar burtiem, cipariem vai citādā veidā apzīmētu atsevišķi veidotas rēķinu grupas (piemēram, grupējot rēķinus pēc apliekamo darījumu veida, preču vai pakalpojumu saņēmējiem).(180.1 punkts)


  Nodok a r ini2
  Nodokļa rēķini atskaitīšanas kārtība

  • 8. pants papildināts ar 5.3 daļu šādā redakcijā:

   (53) Ja šā panta 5.1 daļā noteiktajā kārtībā izrakstītais nodokļa rēķins ir anulēts, apliekamā persona savā grāmatvedībā saglabā anulēto nodokļa rēķinu, lai pamatotu izrakstīto nodokļa rēķinu kārtas numuru secības neievērošanu.

  • 8. daļa izteikta šādā redakcijā:

   (8) Par nodokļa rēķinu var izmantot dokumentu, kurā nav ietverta šā panta sestās daļas 2. punktā minētā informācija, ja tas ir izsniegts par darījumu, kura vērtība bez nodokļa ir mazāka par 20 latiem.

   Vecā redakcija:

   (8) Ja kases čeks ir izsniegts par darījumu, kura vērtība bez nodokļa ir mazāka par 20 latiem un tajā nav ietverta šā panta sestās daļas 2. punktā minētā informācija, kases čeks izmantojams par nodokļa rēķinu, ja tajā ir ierakstīts preču (pakalpojumu) saņēmēja nosaukums (fiziskajai personai — vārds, uzvārds), juridiskā adrese (fiziskajai personai — deklarētā dzīvesvieta) un Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas reģistrācijas numurs. Ierakstu preču piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs) izdara čeka virspusē vai otrā pusē. apliecinot ierakstu ar parakstu un spiedogu.


  Nodok a r ini3
  Nodokļa rēķini atskaitīšanas kārtība

  Likuma 8.panta otrā daļa ir piemērojama būvniecības pakalpojumiem ar brīdi,

  • kad parakstīts būvobjekta pieņemšanas akts par katru no būvdarbu izpildes posmiem vai

  • par kopējo darbu izpildi saskaņā ar noslēgto līgumu, vai

  • ar brīdi, kad saņemts avanss materiālu iegādei vai citām vajadzībām, kas saistītas ar būvniecības pakalpojumu sniegšanu. (162.punkts)


  Citi groz jumi
  Citi grozījumi atskaitīšanas kārtība

  • 6. pants papildināts ar 12. daļu šādā redakcijā:

   (12) Ar nodokli neapliek apliekamās personas veiktu preču piegādi, ja apliekamā persona par šīm precēm nav atskaitījusi priekšnodokli un preces tika iegādātas un izmantotas šā likuma 6. panta pirmajā daļā minēto darījumu nodrošināšanai.

  • 13.1 panta trešajā daļā "12 procenti" aizstāti ar "14 procenti".


  Citi groz jumi1
  Citi grozījumi atskaitīšanas kārtība

  nekustamā īpašuma pārdošanas darījumā ēkas vai būves vērtība un zemes vai tās daļas vērtība nav atsevišķi nodalāmas (117.punkts)


  Eksports
  Eksports atskaitīšanas kārtība

  par eksportu apliecinošiem dokumentiem izmanto:

  • izvešanas muitas deklarāciju, kas noformēta atbilstoši normatīvajiem aktiem muitas jomā,

  • vai noteikumos minēto vismaz divu dokumentu kombinācijas, kas nepārprotami apliecina eksporta faktu (154.punkts)


  Vid pie irtie pavadz mju numuri
  VID piešķirtie pavadzīmju numuri atskaitīšanas kārtība

  • Jāveic atlikumā esošo numuru inventarizācija uz 31.12.2009. g.

  • Līdz 15.01.2010. g. jāiesniedz VID pārskats par pavadzīmju numuru izlietojumu.

  • Neizlietotie pavadzīmju numuri jāanulē.

   Pārejas noteikumu 118. punkts


  Groz jumi likum par nodok iem un nodev m
  Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” atskaitīšanas kārtība

  • Papildināts likuma 24. pants dodot iespēju atkārtoti pagarināt vai sadalīt termiņos tos maksājumus kuru samaksas termiņš jau bija pagarināts.

  • Iesniegums par atkārtotu pagarināšanu jāiesniedz pirms beidzas nokavētā maksājuma samaksas termiņš. JP iesniegumam pievieno bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu uz iesnieguma mēneša pirmo datumu (sagatavotu atbilstoši gada pārskatu sagatavošanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem)


  Atk rtota samaksas termi a pagarin ana vai atlik ana uz laiku l dz 6 m ne iem
  Atkārtota samaksas termiņa pagarināšana vai atlikšana uz laiku līdz 6 mēnešiem

  Tiesības pretendēt ja izpildās šādi nosacījumi:

  • Iesniedz pierādījumus, ka pagarināšana (atlikšana) ļaus stabilizēt finansiālo stāvokli un nokavētie maksājumi tiks samaksāti termiņā

  • Nodokļu saistību izpilde var izraisīt maksātnespēju, nelabvēlīgas sociālekonomiskās sekas vai konkurences izkropļojumu nozarē

  • Uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav izsniegti aizdevumi privātpersonām (akcionāriem, dalībniekiem, vadībai) kuri nav atmaksāti

  • Nodokļu parāds ir saistīts ar vienuno sekojošiem apstākļiem:


  Atk rtota samaksas termi a pagarin ana vai atlik ana uz laiku l dz 6 m ne iem1
  Atkārtota samaksas termiņa pagarināšana vai atlikšana uz laiku līdz 6 mēnešiem

  • Debitoru parādu summa > vai = ar nokavēto nodokļu parādu summu;

  • Krājumu vērtība > vai = ar nokavēto nodokļu parādu summu un krājumi ir izveidojušies realizācijas apjūmu samazināšanās dēļ;

  • Termiņā nav saņemta vai ir saņemta daļēja samaksa par valsts un pašvaldību pasūtījumu izpildi;

  • Budžeta iestādēm un valsts kapitāla sabiedrībām, piešķirtā finansējuma vai valsts apmaksāto pakalpojumu apjoma samazinājums pārsniedz 30%;


  Groz jumi likum par nodok iem un nodev m1
  Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” uz laiku līdz 6 mēnešiem

  • Papildināts 26.1 pants, dodot tiesības VID vienlaikus ar pieņemtā audita lēmuma paziņošanu piemērot prasības nodrošināšanas līdzekļus.

  • Kā arī uzsākt bezstrīdus piedziņu gadījumā, ja VID konstatē, ka nodokļu maksātājs izved, atsavina, slēpj mantu ... pirms lēmuma pieņemšanas par audita rezultātiem.


  Groz jumi likum par nodok iem un nodev m2
  Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” uz laiku līdz 6 mēnešiem

  • Papildināts 28. pants, nosakot ka VID ir tiesības audita rezultātā precizēt atmaksātās vai novirzītās nodokļu summas.

  • 28.1 pantā izslēgtas normas par pavadzīmēm ar VID piešķirtiem numuriem.

  • Par gadu pagarināti iepriekš noteiktie termiņi deklarāciju iesniegšanai EDS.


  Izmai as likum par uz mumu ien kuma nodokli
  Izmaiņas likumā uz laiku līdz 6 mēnešiem“Par uzņēmumu ienākuma nodokli”

  • Izmaiņas apliekamā ienākuma koriģēšanā

  • Izmaiņas reprezentācijas izdevumu atskaitīšanā

  • Izmaiņas ar saimniecisko darbību nesaistītu izdevumu atskaitīšanā

  • Izmaiņas komersantiem, kas darbojas īpaši atbalstāmajās teritorijās

  • Izmaiņas UIN avansa maksājumu noteikšanas kārtībā


  Izmai as apliekam ien kuma kori an
  Izmaiņas apliekamā ienākuma koriģēšanā uz laiku līdz 6 mēnešiem

  • Grozījumi likuma 6.4 panta : apliekamais ienākums nav jākoriģē par procentu maksājumiem, ko maksā:

   1.1. kredītiestādēm, kuras ir Latvijas vai EEZ rezidenti, vai konvencijas valsts rezidenti;

   1.2. Latvijas Republikas Valsts kasei;

   1.3. Ziemeļu Investīciju bankai;

   1.4. Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai;

   1.5. Eiropas Investīciju bankai;

   1.6. Eiropas Padomes un attīstības bankai;

   1.7. Pasaules Bankas grupai;

   1.8. finanšu iestādei, kura atbilst likuma 6.4panta 4.2daļas kritērijiem.

  • Apliekamo ienākumu nekoriģē par procentu maksājumiem par Latvijas un citu Eiropas Ekonomikas zonas valstu publiskās apgrozības parāda vērtspapīriem


  Izmai as reprezent cijas izdevumu atskait an
  Izmaiņas reprezentācijas izdevumu atskaitīšanā uz laiku līdz 6 mēnešiem

  • Likuma 6.panta 1 .daļas 5.punkts -ar UIN apliekamā ienākuma palielināšana

   Ar UIN apliekamais ienākums tiek palielināts par 60% (bija 40%) no reprezentācijas izdevumiem izmantotās summas.

   Mērķis- izslēgt iespējamo izvairīšanos no dividenžu aplikšanas.

   Tiek izstrādāti MK noteikumi, kas definēs kādi izdevumi ir attiecināmi uz reprezentācijas izdevumiem.


  Izmai as ar saimniecisko darb bu nesaist tu izdevumu atskait an
  Izmaiņas ar saimniecisko darbību nesaistītu izdevumu atskaitīšanā

  Likums paredz uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām ar koeficentu 1,5 palielināt:

  • izdevumos neiekļaujamās izmaksas, kas nav saistīta ar saimniecisko darbību;

  • Sociālās infrastruktūras uzturēšanas radītos zaudējumus.

   (5. pants)


  Izmai as uin avansa maks jumu noteik anas k rt b
  Izmaiņas UIN avansa maksājumu noteikšanas kārtībā atskaitīšanā

  • 23. panta 1.1 daļas 2. punkts papildināts, dodot iespēju prasīt VID noteikt samazinātu UIN avansa maksājumu apmēru ja ir samazinājies arī (aprēķinātās, prognozējamās) peļņas apmērs

  • Noteikts, ka soda sankciju (nokavējuma naudu) VID aprēķina tikai tajos gadījumos, kad starpība starp rezumējošā kārtībā aprēķināto nodokli un samazinātajiem avansa maksājumiem pārsniedz 20% no taksācijas gadā aprēķinātā nodokļa


  Izmai as uin avansa maks jumu noteik anas k rt b1
  Izmaiņas UIN avansa maksājumu noteikšanas kārtībā atskaitīšanā

  Jauna redakcija likuma 23. panta 8. daļai

  “Jaunizveidots nodokļa maksātājs avansa maksājumus par pirmo taksācijas periodu un laika posmu līdz gada pārskata iesniegšanai var veikt labprātīgi.”


  Groz jumi likum par iedz vot ju ien kuma nodokli
  Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” atskaitīšanā

  • Ienākuma nodoklis no kapitāla

  • Ienākuma nodokļa likmes izmaiņas

  • Samazinās ar nodokli neapliekami objekti

  • Nodokļa pārmaksu atmaksāšanas kārtība

  • Labuma no darba devējam piederoša vieglā pasažieru automobiļa izmantošanas personīgām vajadzībām aplikšana ar nodokli

  • Patentmaksa

  • Citas izmaiņas


  Ien kums no kapit la
  Ienākums no kapitāla atskaitīšanā

  • Kapitāla pieaugums - ienākums kas veidojas pie objekta atsavināšanas:

   • ienākumi no akciju un kapitāla daļu,

   • finanšu instrumentu,

   • ienākums no uzņēmuma pārdošanas (uzņēmuma kā mantas kopuma realizācija),

   • intelektuālā īpašuma atsavināšanas (patenti, preču zīmes),

   • Ienākums no ieguldījuma fondiem,

   • Ienākuma no nekustamā īpašuma atsavināšanas.


  Ien kums no kapit la1
  Ienākums no kapitāla atskaitīšanā

  • Kapitāla ienākumi, kas gūti pasīvi, neveicot darījumus:

   • Ienākums no akcijām un kapitāla daļām (dividendes)

   • Procentu ienākumi un tam pielīdzinātie maksājumi, tai skaitā ienākums no privāto pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas)


  Apliekamais objekts
  Apliekamais objekts atskaitīšanā

  Kapitāla pieauguma ienākumaar nodokli apliekamais objekts (ienākums no objektu atsavināšanas) = ieņēmumi - iegādes izmaksas (t.sk. komisijas u.c. izmaksas, kas tieši saistītas ar iegādi)

  Nodokļa likme = 15 %

  Kapitāla ienākumam(dividendes un procenti) = bruto (teorētiski aprēķinātie) ieņēmumi

  Nodokļa likme = 10%


  Nodok a maks ana
  Nodokļa maksāšana atskaitīšanā

  • IIN no kapitāla pieauguma - maksā deklarējot ienākumus (MK noteikumi Nr.1660), tā paša taksācijas gada laikā, atkarībā no darījuma apjoma un summas. Īpaša kārtība (MK noteikumi Nr.1638) ja darījuma būtiskās sastāvdaļas nav vienā taksācijas gadā.

  • IIN no kapitāla ienākumiem -maksā ienākuma izmaksātājs, ieturot nodokli pie nodokļa aprēķināšanas.


  Nodoklis no dividend m
  Nodoklis no dividendēm atskaitīšanā

  • Dividendēm nodokļa maksāšanas pienākums rodas aprēķināšanas brīdī.

  • Ar nodokli apliks tās dividendes ko noteiks 2010. gadā no 2009. gada peļņas.

  • Ja iepriekšējo gadu peļņu dala 2010. gadā - apliek ar nodokli

  • Ja 2010. gadā izmaksā jau iepriekš aprēķinātas (sadalītas), bet neizmaksātas dividendes - ar nodokli neapliek


  Iz mumi
  Izņēmumi atskaitīšanā

  Ar IIN neapliek ienākumu no kapitāla pieauguma:

  • Ja tas ir īpašumā (no dienas kad nekustamais īpašums reģistrēts Zemesgrāmatā) ilgāk par 5 gadiem un vismaz gadu līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas brīdim ir personas deklarētā dzīves vieta (kas nav deklarēta kā papildu adrese)


  Iz mumi1
  Izņēmumi atskaitīšanā

  • Ja nekustamais īpašums, kuru atsavina ir mantots līgumiskā, testamentārā vai likumiskā ceļā no laulātā (tad piemēro Uzņēmumu) uzskata, ka nekustamais īpašums ir viņu pārdzīvojušā laulātā īpašumā no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums reģistrēts Zemesgrāmatā kā mantojuma atstājēja īpašums.


  Iz mumi2
  Izņēmumi atskaitīšanā

  • Ar nodokli neapliek ienākumu no kapitāla pieauguma, ja ienākums no īpašuma atsavināšanas ir radies saistībā ar mantas sadali laulības šķiršanas gadījumā un vismaz gadu līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas brīdim tas ir bijis abu laulāto deklarētā dzīvesvieta (kas nav deklarēta kā papildu adrese)

  • Atsavināšana = maiņa, pārdošana, dāvināšana u.c.


  Kapit la akt va v rt bas noteik ana
  Kapitāla aktīva vērtības noteikšana atskaitīšanā

  • Ja kapitāla aktīvs iegūts uz dāvinājuma līguma pamata vai mantojuma ceļā, par tā iegādes vērtību uzskata mantojuma masā ietilpstošā kapitāla aktīva vērtību vai dāvinājuma līgumā norādītā konkrētā kapitāla aktīva vērtību.

  • Ja nekustamais īpašums iegūts atjaunojot īpašuma tiesības, tad par iegādes vērtību uzskata nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību (aktuālo).


  Ien kums no kapit la2
  Ienākums no kapitāla atskaitīšanā

  • Ja taksācijas gadā ir atsavināti vairāki kapitāla aktīvi, tad taksācijas gada kapitāla pieaugumu summē. Ja aprēķinātais kapitāla pieaugums vai tā summa ir negatīva, nodokļa aprēķināšanas vajadzībām to neņem vērā.

  • Ja par taksācijas gadu aprēķinātais kapitāla pieaugums no viena kapitāla aktīva atsavināšanas ir negatīvs, bet no cita kapitāla atsavināšanas ir pozitīvs, tad radušos zaudējumus var segt ar pozitīvo kapitāla pieaugumu.

  • Ja par taksācijas gadu aprēķinātais kapitāla pieaugums vai tā summa ir negatīva, tad radušos zaudējumus nevar pamest nākošo taksācijas gadu kapitāla pieauguma segšanai.

  • Zaudējumus no kapitāla pieauguma nevar segt uz taksācijas gada cita veida ienākumu rēķina.


  Deklar an s pien kums
  Deklarēšanās pienākums atskaitīšanā

  Grozījumi paredz, ka maksātājs, kas gūst ienākumu no kapitāla pieauguma, VID deklarāciju iesniedz:

  • Līdz ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam, ja ieņēmumi no kapitāla aktīvu atsavināšanas mēnesī pārsniedz 500 LVL

  • Ja kopējie ieņēmumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem mēnesī ir līdz 500 LVL - par ceturksnī gūto ienākumu līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam.


  Saimniecisk s darb bas defin cija
  Saimnieciskās darbības definīcija atskaitīšanā

  Fiziskās personas darbība ir kvalificējama kā saimnieciskā darbība, ja tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

  • Darījumu regularitāte un sistemātiskums (3 un vairāk darījumi taksācijas periodā vai 5 un vairāk darījumi 3 taksācijas periodos);

  • Ieņēmumi no darījuma pārsniedz 10 000 LVL un vairāk taksācijas gadā, izņemot ienākumu no personīgā īpašuma atsavināšanas;

  • Darbības ekonomiskā būtība, vai personas īpašumā esošo lietu apjoms, norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību.


  Saimnieciska darb ba
  Saimnieciska darbība atskaitīšanā

  • Saimnieciskā darbība nav darījumi ar kapitāla aktīviem un dividenžu vai procentu ienākumu saņemšana.

  • Nodokļa likme ienākumiem no saimnieciskās darbības - 26%

  • Patentmaksa no 30 līdz 50 latiem

   (MK noteikumi Nr.1646)


  Ien kuma no augo a me a un kokmateri lu p rdo anas aplik ana
  Ienākuma no augoša meža un kokmateriālu pārdošanas aplikšana

  • Nodokļa likme 10%

  • Saglabājas izdevumu normas

  • Ienākumu, kas gūts sākot ar 2010. gadu, no fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, apliks ar IIN 10%, bet starpnieku ienākumus, kā saimniecisko darbību ar 26% nodokli.


  Ien kumi no lauksaimniec bas
  Ienākumi no lauksaimniecības aplikšana

  • Samazinās ar IIN neapliekamo ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas no 4 000 latiem uz 2 000 latiem;

  • Iekļaus apliekamā ienākuma aprēķinā summas, kas izmaksātas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai ES atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai;


  Izmai as nodok u stimulos
  Izmaiņas nodokļu stimulos aplikšana

  • Izslēgts nodokļa stimuls ieguldījumiem investīciju fondos (plānots saglabāt pārejas periodu par jau veiktajiem ieguldījumiem; Ienākuma pieaugumu, kas gūts pēc 31.12.2009. apliks ar IIN 10% likmi.

  • Iemaksām pensiju fondos un apdrošināšanas ieguldījumiem samazināts nodokļa stimula apmērs no 20% līdz 10%; Ienākuma pieaugumu, kas gūts pēc 31.12.2009. apliks ar UN 10% likmi.


  Balvas konkursos un sacens bas
  Balvas konkursos un sacensības aplikšana

  • Samazinās konkursos un sacensībās saņemto naudas balvu (prēmiju) ar IIN neapliekamo slieksni no 150 uz 100 latiem;

  • Samazinās publiskos starptautiskos konkursos un starptautiskās sacensībās gūto balvu un prēmiju neapliekamo slieksni no 3 000 latiem uz 1000 latiem;


  D vin jumi
  Dāvinājumi aplikšana

  • Dāvanas no fiziskām personām vienmēr apliks ar nodokli, ja tās ir dāvinātas saimnieciskās darbības ietvaros.

  • Dāvanas no fiziskām personām neapliksar nodokli tad, ja dāvinātāju un ar maksātāju saista laulība vai radniecība līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē;

  • Dāvanu no fiziskas personas līdz 1 000 latiem ar nodokli neapliks, ja dāvanai nav atlīdzības raksturs;

  • Izslēgta norma, kas paredzēja, ka darba devēja dāvanas minimālās algas apmērā ar IIN neapliek;


  Nodok a p rmaksu atmaksa
  Nodokļa pārmaksu atmaksa aplikšana

  • Sākot ar 2010. gada 1. janvāri, VID pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas radies sakarā ar iesniegtajām gada ienākumu deklarācijām, būs tiesīgs atmaksāt 12 mēnešu laikā.


  No viegla autotransporta izmanto anas g tais labums
  No viegla autotransporta izmantošanas aplikšanagūtais labums

  • Tiek uzskatīts, ka no katras vieglā pasažieru automobiļa izmantošanas personīgām vajadzībām darbinieks vai uzņēmuma īpašnieks gūst nosacītu labumu (mašīnas izmantošanas veidā) no 40 līdz 150 latiem mēnesī (bruto ienākums)

  • Darbinieka nosacīti gūto labumu apliks ar IIN un VSAOI


  No viegla autotransporta izmanto anas g tais labums1
  No viegla autotransporta izmantošanas gūtais labums aplikšana

  • Ja ar automobili brauks viens darbinieks, tad nosacīti gūto labumu (IIN un VSAOI aprēķinu) attiecinās uz vienu personu, ja ar automobili brauks vairāki darbinieki, tad uzņēmums varēs izvēlēties, vai gūto labumu attiecināt uz konkrētu personu vai uz visiem automobiļa izmantotājiem proporcionāli.


  No viegl autotransporta izmanto anas g tais labums
  No vieglā autotransporta izmantošanas gūtais labums aplikšana

  Nodokli paredzēts aprēķināt par katru vieglo pasažieru automobili, bet MK Noteikumi(1666) nosaka atsevišķus izņēmumu gadījumus, kad nodokli varēs nerēķināt, piemēram:

  • ja uzņēmuma pamatdarbība ir vieglo pasažieru transporta pakalpojumu sniegšana,

  • darbinieks ir noslēdzis līgumu par darba devēja automašīnas izmantošanu un par to veic atbilstošus maksājumus uzņēmumam,


  Pazi ojumi par izmaks m
  Paziņojumi par izmaksām aplikšana

  • 2009. gadam beidzoties, darba devējs var neizsniegt darbiniekam paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām;

  • Paziņojums darba devējam jāizsniedz tikai pēc darbinieka rakstiska pieprasījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas;

  • Ierēdnim vai valsts amatpersonai bez rakstiska pieprasījuma darba devējam ir jādod paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām;


  Neapliekamais minimums un atvieglojumi par apg d jamajiem
  Neapliekamais minimums un atvieglojumi par apgādājamajiem aplikšana

  • Neapliekamais minumus 35 lati mēnesī (420 lati gadā)

  • Atvieglojumi par apgādībā esošu personu 63 lati mēnesī (756 lati gadā)

   Papildus atvieglojumus invalīdiem un politiski represētajām personām tiek saglabāti iepriekšējā līmenī


  Attaisnotie izdevumi
  Attaisnotie izdevumi aplikšana

  23.10.2009. MK Noteikumi Nr. 1223

  • Sākot ar 2010. gada 1. janvāri attaisnotie izdevumi par izglītības un ārstniecības pakalpojumiem būs 150 lati gadā.


  Citas izmai as
  Citas izmaiņas aplikšana

  • Ar nodokli tiks aplikts nekustamā īpašuma vērtības pieaugums vai tā daļa, kas iegūts beidzoties nomas līgumam un kuru nodrošināja iznomātajā īpašumā nomnieka veiktie rekonstrukcijas, restaurācijas, renovācijas, uzlabošanas vai citi kapitālie ieguldījumi, ja minēto pieaugumu vai tā daļu iznomātājs nav kompensējis nomniekam.


  Citas izmai as1
  Citas izmaiņas aplikšana

  • Precizētas normas par ienākuma gūšanu no lauksaimniecības kooperatīvās sabiedrības -ar nodokli apliks pārpalikuma daļu, kuru saņem (noteiktajiem kritērijiem atbilstoša) lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedrs, atbilstoši viņa izmantoto kooperatīvās sabiedrības pakalpojumu apjomam.


  Valsts soci l apdro in ana
  Valsts sociālā apdrošināšana aplikšana

  • Mainītas likmes pensionāriem un pašnodarbinātām personām
  Groz jumi likuma par nekustam pa uma nodokli
  Grozījumi likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1577)

  • Paplašināts ar nodokli apliekamo objektu loks (dzīvojamās mājas, inženiertehniskās būves)

  • Nodokļa likme individuālajām dzīvojamām mājām, dzīvokļu īpašumiem - no 0,1 % līdz 0,3%no kadastrālās vērtības

  • Nodokļa likme zemei, saimnieciskajā darbībā izmantojamām ēkām un inženiertehniskajām būvēm - 1,5%no kadastrālās vērtības

  • Saglabāts 25% nodokļa pieauguma ierobežojums pašreiz esošajiem objektiem līdz 2010. g. beigām. Nepiemēro nodoklim mazākam par 5 Ls. un nodoklim par neapstrādātu lauksaimniecības zemi)

  • Neapstrādātai lauksaimnieciskajai zemei- 3%


  Progresīvā nekustamā īpašuma nodokļa likmes individuālajām dzīvojamajām mājām un dzīvokļu īpašumiem :

  • īpašumiem ar kadastrālo vērtību līdz 40 000 latiem - 0,1% likme

  • No 40 001 - 75 000 latiem - likme 0,2%

  • Virs 75 000 latiem - 0,3% no kadastrālāsvērtības.


  Groz jumi likum par nekustam pa uma nodokli
  Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” individuālajām dzīvojamajām mājām un dzīvokļu īpašumiem :

  • Minimālais nodoklis par katru nekustamā īpašuma objektu - 5 lati.

  • Ar 2010. gada 1 .jūliju zemesgrāmatu tiesneši reģistrē īpašnieku maiņu tikai tad ja ir nomaksāts Nī nodoklis (pašvaldībām jānodrošina datu tiešsaistes režīms)

  • Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību nosaka Valsts zemes dienests


  Groz jumi likum par nekustam pa uma nodokli1
  Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” individuālajām dzīvojamajām mājām un dzīvokļu īpašumiem :

  • Noteikts pašvaldības pienākums piešķirt nodokļa atvieglojumu individuālo dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašniekiem, kuriem ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas vai ģimenes statuss, 90% apmērā no aprēķinātā nodokļa.


  N nodok a maks ana 2010 gada
  NĪ nodokļa maksāšana 2010. gada individuālajām dzīvojamajām mājām un dzīvokļu īpašumiem :

  • Nodokļa maksāšanas paziņojuma par inženiertehniskajām būvēm, individuālajām dzīvojamajām mājām, dzīvokļu īpašumiem nosūtīšanas termiņš 2010. gada 15. septembris;

  • Šai maksātāju kategorijai nodokļa nomaksas termiņš 2010. gada 15. novembris NĪ nodoklis zemei īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un dabas pieminekļos 2010. gadā nepārsniedz 2009. gadā noteiktā nodokļa apmēru.


  Par vieglo automobi u un motociklu nodokli
  “Par vieglo automobiļu un motociklu individuālajām dzīvojamajām mājām un dzīvokļu īpašumiem :nodokli”

  • Tiek mainīta nodokļa piemērošanas sistēma jauniem un iepriekš nereģistrētiem vieglajiem automobiļiem, nodokli aprēķinot atkarībā no automobiļa radīto oglekļa diokstda (C02) izmešu daudzuma.

  • Nodoklis motocikliem - likme 0,10 latu par vienu dzinēja tilpuma kubikcentimetru.

  • Nodokli ar 2010. gada 1 .janvāri pēc jaunās sistēmas paredz piemērot vieglajiem automobiļiem un motocikliem, kuri iepriekš nav reģistrēti vai pirmo reizi reģistrēti ārvalstīs pēc 2009. gada 1. janvāra.


  Groz jumi likuma par akc zes nodokli
  Grozījumi likuma “Par akcīzes nodokli” individuālajām dzīvojamajām mājām un dzīvokļu īpašumiem :

  • Ar 2010. gada 1. februāri paredzēts palielināt akcīzes nodokli vīnam un raudzētajiem dzērieniem par 12,5% un starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilp.% (ieskaitot) par 7,1 %.

  • Ar 2010. gada 1. janvāri noteikt akcīzes nodokļa minimālo līmeni cigaretēm 48 latu par 1000 cigaretēm apmērā.


  Groz jumi likum par akc zes nodokli
  Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” individuālajām dzīvojamajām mājām un dzīvokļu īpašumiem :

  • Sākot ar 2010.gada 1.janvāri veicot nodokļa atmaksu lauksaimniecības produkcijas ražotājam, pirmajā pusgadā rēķina ne vairāk kā 50 litrus dīzeļdegvielas par katru lauksaimniecībā izmantoto zemes hektāru


  Groz jumi likum par dabas resursu nodokli
  Grozījumi likumā “Par dabas resursu nodokli” individuālajām dzīvojamajām mājām un dzīvokļu īpašumiem :

  • Palielinātas likmes par dabas resursu ieguvi, atkritumu apglabāšanu, gaisa piesārņošanu


  Groz jumi gada p rskatu likum
  Grozījumi Gada pārskatu likumā individuālajām dzīvojamajām mājām un dzīvokļu īpašumiem :

  papildinājumi likuma 54.panta pirmajā daļā, kas paredz sabiedrībām, kuru rādītāji nepārsniedz divus no šādiem kritērijiem:

  • bilances kopsumma – 250 000 latu;

  • neto apgrozījums – 500 000 latu;

  • pārskata gada vidējais darbinieku skaits – 25,

   nesagatavot naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, neaprēķināt un nenorādīt finanšu pārskatos atliktā nodokļa aktīvu un saistību summas.


  Groz jumi gada p rskatu likum1
  Grozījumi Gada pārskatu likumā individuālajām dzīvojamajām mājām un dzīvokļu īpašumiem :

  • Likuma grozījumos paredzētā atļauja nesagatavot naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, neaprēķināt un nenorādīt finanšu pārskatā atliktā nodokļa aktīvu un saistību summas piemērojama gada pārskatiem, sākot ar 2009.pārskata gadu.


  ad