Rodzina zast pcza
Download
1 / 13

Rodzina zast?pcza - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

Rodzina zastępcza. Podstawowe informacje o rodzinie zastępczej; Jakie warunki trzeba spełnić, kiedy chce się zostać rodziną zastępczą; Proces zawiązywania się rodziny zastępczej; Podstawowe obowiązki rodziny zastępczej; Świadczenia pieniężne przyznawane rodzinie zastępczej;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rodzina zast?pcza' - meli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rodzina zast pcza
Rodzina zastępcza

 • Podstawowe informacje o rodzinie zastępczej;

 • Jakie warunki trzeba spełnić, kiedy chce się zostać rodziną zastępczą;

 • Proces zawiązywania się rodziny zastępczej;

 • Podstawowe obowiązki rodziny zastępczej;

 • Świadczenia pieniężne przyznawane rodzinie zastępczej;

 • Rodzina zastępcza a rodzina adopcyjna;

 • Adopcja, dokonywana przez obywateli innych państw;

 • Akty prawne regulujące przepisy o rodzinach zastępczych;

 • Gdzie można szukać informacji o rodzinach zastępczych.

1


Podstawowe informacje o rodzinie zast pczej
Podstawowe informacje o rodzinie zastępczej

Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych należy do zadań własnych powiatu.Zadania

pomocy społecznej w powiatach wykonują jednostki organizacyjne – powiatowe centra

pomocy rodzinie. Starosta przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie sprawuje

nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej.

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku

pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Rodzina zastępcza może być

również ustanowiona dla dziecka niedostosowanego społecznie.

Rodziny zastępcze dzielą się na:

 • spokrewnione z dzieckiem;

 • niespokrewnione z dzieckiem;

 • zawodowe niespokrewnione z dzieckiem:

  - wielodzietne,

  - specjalistyczne,

  - o charakterze pogotowia rodzinnego.

2


Jakie warunki trzeba spe ni kiedy chce si zosta rodzin zast pcz
Jakie warunki trzeba spełnić, kiedy chce się zostać rodziną zastępczą

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie

niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące

warunki:

 • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej;

 • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona;

 • wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu;

 • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim;

 • mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania;

 • uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

3


Jakie warunki trzeba spe ni c d
Jakie warunki trzeba spełnić c.d. rodziną zastępczą

Ponadto, przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka

uwzględnia się:

 • osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka,

 • przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

 • odpowiednią różnice wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem,

 • poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno – wychowawczej lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka,

 • zasadę nie rozłączania rodzeństwa,

 • w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko.

4


Proces zawi zywania si rodziny zast pczej
Proces zawiązywania się rodziny zastępczej rodziną zastępczą

Dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej powinny znaleźć ją w rodzinach zastępczych.

Rodziny zastępcze, to forma czasowej opieki nad dzieckiem. Utworzenie rodziny zastępczej

nie zmienia stanu prawnego dziecka.

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje najczęściej na podstawie

orzeczenia sądu, w takiej sytuacji to kandydaci na rodziców zastępczych składają do sądu

opiekuńczego wniosek o ustanowienie ich rodziną zastępczą dla konkretnego dziecka lub

zgłaszają swoją gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej bez wskazywania

konkretnego dziecka.

Jednak w przypadku pilnej konieczności zapewnienia dziecku opieki zastępczej

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej jest możliwe na wniosek lub za zgodą rodziców

dziecka, na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między rodziną zastępczą a starostą

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny. W takiej sytuacji starosta ma

obowiązek niezwłocznego zawiadomienia sądu. Z dniem uprawomocnienia się orzeczenia

sądu regulującego sytuację dziecka umowa, o której mowa powyżej wygasa.

5


Proces zawi zywania si rodziny zast pczej c d
Proces zawiązywania się rodziny zastępczej c.d. rodziną zastępczą

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej może nastąpić w trybie:

 • administracyjnym – umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej może nastąpić na podstawie umowy powierzenia, zawartej pomiędzy rodziną zastępczą, a starostą, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny;

 • sądowym – sąd opiekuńczy wydaje orzeczenie, które stanowi podstawę umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.

  Sąd może umieścić dziecko w rodzinie zastępczej:

 • w trybie natychmiastowym, kiedy wydaje postanowienie o tymczasowym umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej na czas trwania postępowania sądowego,

 • na mocy postanowienia kończącego postępowanie o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.

  Dziecko zostaje umieszczone w rodzinie zastępczej w dniu wydania orzeczenia

  sądu i od tego dnia podejmuje ona obowiązek opieki nad nim i jego wychowania

  oraz od tego dnia przysługuje rodzinie pomoc pieniężna.

6


Podstawowe obowi zki rodziny zast pczej
Podstawowe obowiązki rodziny zastępczej rodziną zastępczą

Rodzina zastępcza ma w szczególności obowiązek:

 • Sprawować osobistą opiekę nad powierzonym dzieckiem,

 • Zapewnić dziecku środowisko wychowawcze, odpowiednie do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, w tym:

  - odpowiednie warunki bytowe,

  - możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego,

  - możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka,

  - możliwość właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

  - odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 • Współpracować z powiatowym centrum pomocy rodzinie,

 • Uczestniczenia w szkoleniu organizowanym przez powiatowe centrum pomocy rodzinie lub, na jego zlecenie, przez ośrodek adopcyjno – opiekuńczy lub inny podmiot.

7


Wiadczenia pieni ne przyznawane rodzinie zast pczej

Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka.

Świadczenia pieniężne przyznawane rodzinie zastępczej

8


Wiadczenia pieni ne przyznawane rodzinie zast pczej c d
Świadczenia pieniężne przyznawane rodzinie zastępczej c.d.

Jeżeli dziecko umieszczone w rodzinie zastępczejposiada dochód, do którego zalicza

się: kwotę otrzymywanej renty rodzinnej lub odszkodowawczej wraz z dodatkiem dla sierot

zupełnych, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, otrzymywane alimenty, kwotę

odpowiadającą dochodom uzyskiwanym z majątku dziecka, to kwotę pomocy pieniężnej

ustalonej dla danego dziecka pomniejsza się o kwotę odpowiadającą 50% dochodu dziecka z

tym, że pomoc pieniężna nie może być niższa niż 10% podstawy, a w przypadku dziecka

niepełnosprawnego lub niedostosowanego społecznie nie może być niższa niż 20 %

podstawy.

Rodzina zastępcza może także otrzymać jednorazowe świadczenie pieniężne na

pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny

dziecka w wysokości do 150% podstawy, tj. 2.470,50 zł.

W przypadku, gdy na skutek zdarzenia losowego dziecko umieszczone w rodzinie

zastępczej wymaga dodatkowej pomocy starosta może przyznać rodzinie zastępczej

jednorazowe świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie skutków zdarzenialosowego

w wysokości do 50% podstawy, tj. 823,50 zł albo okresowe świadczenie pieniężne wypłacane

przez okres bezpośrednich skutków tego zdarzenia.

Niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza otrzymuje dodatkowo na każde

umieszczone w niej dziecko kwotę odpowiadającą 10% podstawy z tytułu sprawowania

osobistej opieki i jego wychowania.

9


Rodzina zast pcza a rodzina adopcyjna
Rodzina zastępcza a rodzina adopcyjna c.d.

 • Rodzina zastępcza to przejściowa forma opieki nad dzieckiem, nad którym biologiczni rodzice nie

  mogą sprawować opieki, tworzona często przez osoby spokrewnione, ale też przez obce; dziecko zachowuje

  kontakt z rodzina macierzystą, po upływie jakiegoś czasu może nawet wrócić do biologicznych rodziców;

  rodzina ma w pewnym zakresie prawo do pomocy finansowej ze strony państwa. Rodzina zastępcza jest

  usługą zarówno na rzecz dzieci jak i ich rodziców biologicznych. Daje dzieciom i rodzicom szansę, aby

  wyeliminować objawy i przyczyny kryzysu np. poprzez: leczenie lub specjalistyczną terapię,

  uporządkowanie sytuacji bytowej (w razie potrzeby korzystając z usług pomocy społecznej), udział

  w szkoleniach lub warsztatach dla rodziców itp. Celem działania rodziny zastępczej jest wzmocnienie

  rodziny naturalnej, tak aby dziecko mogło do niej powrócić i przygotowanie dziecka do tego powrotu

  poprzez zaleczenie ran z przeszłości, wzmocnienie poczucia własnej wartości dziecka i wyrobienie w nim

  umiejętności tworzenia trwałych związków emocjonalnych.

 • Rodzina adopcyjna (przysposabiająca) to forma opieki, w której rodzice przyjmują obce pod

  względem biologicznym dziecko do swojej rodziny ze wszelkimi wynikającymi z tego faktu

  konsekwencjami prawnymi. Między dzieckiem  a nową rodziną powstają relacje prawne jak w normalnej

  rodzinie. Głównym i nadrzędnym celem adopcji jest dobro dziecka. Adoptować można jedynie dziecko, czyli

  osobę która nie ukończyła jeszcze 18 roku życia i nie wstąpiła w związek małżeński. Jeśli dziecko ukończyło

  13 lat wymagana jest jego zgoda do orzeczenia adopcji. W przypadku przysposobienia całkowitego

  dotychczasowe więzi zostają zerwane, a dziecko wchodzi do rodziny adopcyjnej na prawach dziecka

  biologicznego. Dzieje się tak w przypadku dzieci, których rodzice tuż po urodzeniu wyrażają tzw. zgodę

  blankietową na powierzenie dziecka do adopcji i zrzekają się tym samym na zawsze praw rodzicielskich;

  przysposobienie całkowite jest nieodwracalne.

10


Adopcja dokonywana przez obywateli innych pa stw
Adopcja dokonywana przez obywateli innych państw c.d.

 • Adopcja międzynarodowa, jest to przysposobienie prawne cudzego

  dziecka przez rodzinę z innego kraju niż ten, z którego pochodzi

  dziecko. Adopcja międzynarodowa jest orzekana przez sąd tylko

  wówczas, jeśli nie ma szans na znalezienie równie dobrych warunków

  adopcyjnych dla dziecka w kraju ojczystym, również wówczas, gdy

  adopcja zagraniczna może dać szansę dziecku na zastosowanie na

  przykład takich metod leczenia, których nie ma w naszym kraju.

  Adopcja zagraniczna musi być uzasadniona wyraźnym interesem

  dziecka adoptowanego.

11


Akty prawne reguluj ce przepisy o rodzinach zast pczych
Akty prawne regulujące przepisy o rodzinach zastępczych c.d.

Problematyka dotycząca rodzin zastępczych rozproszona została w kilku

aktach prawnych, poczynając od Konwencji o prawach dziecka, a na aktach

wykonawczych kończąc. Podstawowe przepisy regulujące status rodzin

zastępczych ujęte zostały w Ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy

społecznej (Dz.U. z 2004r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz

rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy:

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004r.

  w sprawie rodzin zastępczych (Dz.U. z 2004r., Nr 233, poz. 2344),

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r.

  w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki

  oraz zagospodarowanie (Dz.U. z 2005r., Nr 6, poz. 45).

12


Gdzie mo na szuka informacji o rodzinach zast pczych i nie tylko
Gdzie można szukać informacji o rodzinach zastępczych i nie tylko

 • Biuro Rzecznika Praw Dziecka http://www.brpd.gov.pl/

 • Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich http://www.brpo.gov.pl/

 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka http://www.hfhrpol.waw.pl/

 • Portal Pomocy Społecznej http://www.ops.pl/

 • Portal Organizacji Pozarządowych http://www.ngo.pl/

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej http://www.men.gov.pl/

 • Portal informacyjny http://www.adoptuj.pl/

 • Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych http://www.rodzinyzastepcze.waw.pl/

 • Fundacja Przyjaciółka http://www.fundacja.przyjaciolka.pl/

13