Ja wsród innych
Download
1 / 33

Ja wsród innych - PowerPoint PPT Presentation


  • 105 Views
  • Uploaded on

Ja wsród innych. 1 . Grupy społeczne 2. Rodzaje grup 3. Rodzina 4. Funkcje rodziny 5. Grupa rówieśnicza 6. Szkoła 7 . Prawa dziecka. Konwencja Praw Dziecka 8 . Dobre komunikowanie się 9.Komunikacja werbalna i niewerbalna 10.Zasady dobrego słuchania. 1 1 . Słowniczek. Spis treści.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ja wsród innych ' - royal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Spis tre ci

1. Grupy społeczne

2. Rodzaje grup

3. Rodzina

4. Funkcje rodziny

5. Grupa rówieśnicza

6. Szkoła

7. Prawa dziecka. Konwencja Praw Dziecka

8. Dobre komunikowanie się

9.Komunikacja werbalna i niewerbalna

10.Zasady dobrego słuchania.

11. Słowniczek

Spis treści


Człowiek chcąc zaspokoić swoje potrzeby musi funkcjonować w różnych zbiorowościach ludzkich i grupach społecznych. Kiedy jedziemy autobusem, stajemy się członkiem (pasażerem) zbiorowości ludzkiej znajdującej się w autobusie. Więzi społeczne powstają, np. urodzenie się w konkretnej rodzinie i miejscu stwarza więź naturalną. Ale więzi powstają również w wyniku przynależności do określonej grupy np. towarzyskiej.

Grupy społeczne

Pasażer jako grupa społeczna


Rodzina jest naturalną grupą społeczną każdego człowieka. Dlatego nazywamy ją też podstawową grupą społeczną. Składa się z rodziców i dzieci, także adoptowanych. Członkowie rodziny mają określone role : żona, mąż, matka, ojciec, syn, córka, siostra, brat. Rodzina jest grupą społeczną, której członków łączą więzi osobiste oparte na uczuciach. Wyróżniamy trojaki układ tych więzi :

- między małżonkami

- między rodzicami i dziećmi

- między rodzeństwem

Rodzina

Rodzina jako naturalna grupa społeczna


Każda rodzina pełni wiele funkcji. Można je ująć w trzy najważniejsze grupy :

1. Funkcja prokreacyjna, czyli wydawanie na świat potomstwa.

2. Funkcja opiekuńczo – wychowawcza

3. Funkcja socjalizacyjna

Funkcje rodziny


W miarę wszechstronnego dojrzewania biologicznego, społecznego i psychicznego, zarówno mężczyzna jak i kobieta poszukują partnera. Popęd seksualny i uczucie miłości wzbudzają potrzebę bliskości z partnerem i stałości związku. Najczęściej młodzi ludzie zawierają związek małżeński. Małżeństwo jako instytucja powinna zapewnić trwałość związku partnerskiego.

W większości małżeństw wkrótce pojawiają sie dzieci. Rodzina realizuje kolejne swoje funkcje.

Funkcja prokreacyjna


W rodzinie zdobywasz wiedzę o samym sobie. Rodzice pierwsi przekazują Ci informacje o tym, kim jesteś, jaki jesteś. Z rodzicami wchodzisz w pierwsze związki uczuciowe, uczysz jak kochać innych i uczysz się jak być kochany.

Przez pierwsze kilka lat życia rodzice zapewniają Ci byt materialny i wykształcenie. Dają również wsparcie uczuciowe, bezpieczeństwo, opiekę i najważniejsze wskazówki życiowe.

Funkcja wychowawczo - opiekuńcza


Rodzina nie może jednakże ograniczać się do zaspokajania własnych potrzeb. Jaj zadaniem jest również takie wychowanie dzieci, aby mogły one prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie, pracować, czuć się szczęśliwymi i wartościowymi ludźmi.

Wychowanie do życia w społeczeństwie – to proces socjalizacji. Rodzice, realizując zadania socjalizacyjne, przekazują dzieciom normy moralne, religijne, prawne. Wchodząc w rolę męża i żony, ojca, matki, spełniają wobec siebie i dzieci różne obowiązki, przyjmują różne funkcje. Dzieci również postępują podobnie

Funkcja socjalizacyjna


Życie rodziny regulowane jest przez normy, czyli przepisy dotyczące tego, jak powinna zachowywać się osoba należąca do rodziny.

Normy regulują i określają sfery życia jej członków na przykład:

- prawa każdego z członków rodziny

- zakres odpowiedzialności

- sposoby okazywania uczuć

- sposoby spędzania wolnego czasu

- sposoby wzajemnego porozumiewania się

Normy życia rodzinnego


Sieroty oraz dzieci, wobec których rodzice nie spełniają funkcji rodzicielskich (z tego powodu często następuje pozbawienie bądź ograniczenie przez sąd praw rodzicielskich), znajdują opiekę w domach dziecka lub w rodzinach zastępczych. Domy dziecka zaspokoją podstawowe potrzeby materialne swoich wychowanków, ale nie mogą tego uczynić w sferze psychiki. Nawet najlepsze wychowawczynie nie zastąpią rodziców.

Dom dziecka


Grupy rówieśnicze i koleżeńskie wynikają funkcji rodzicielskich (z tego powodu często następuje pozbawienie bądź ograniczenie przez sąd praw rodzicielskich), znajdują opiekę z potrzeby kontaktu z rówieśnikami, wspólnej zabawy, nauki, rozwijania swoich zainteresowań.

Będąc w grupie postępujesz często w określony sposób. Najczęściej spotykane role grupowe to : szef, ekspert, krytykant, buntownik, błazen, sierotka, luzak.

Grupa rówieśnicza


Szkoła – to miejsce dobrze Ci znane. Spędziłeś w jej murach jakąś część życia. Jakie to były lata – wesołe, pracowite, smutne ? A może była to mieszanka wszystkiego po trochu ?

Do organów szkoły zaliczamy :

- dyrektora szkoły

- radę pedagogiczną – wszyscy nauczyciele szkoły

- radę szkoły – przedstawiciele nauczycieli, uczniów, i rodziców (w gimnazjum nie jest obowiązkowa)

Szkoła


Kompetencje dyrektora szkoły murach jakąś część życia. Jakie to były lata – wesołe, pracowite, smutne ? A może była to mieszanka wszystkiego po trochu ? :

- odpowiada za organizacje pracy w szkole i za poziom nauczania

- sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami

- przewodniczy obradom rady pedagogicznej

- zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły

- decyduje o wydaniu pieniedzy na różne potrzeby szkolne np: zakup pomocy naukowych

Dyrektor szkoły


U murach jakąś część życia. Jakie to były lata – wesołe, pracowite, smutne ? A może była to mieszanka wszystkiego po trochu ? prawnienia rady pedagogicznej:

- zatwierdza plan pracy szkoły

- zatwierdza oceny semestralne i roczne uczniów

- decyduje o promocji uczniów do następnej klasy

- przygotowuje projekt statutu szkoły

Rada pedagogiczna


Rada szkoły składa się z przedstawicieli nauczycieli, uczniów i rodziców. Rada szkoły między innymi :

- uchwala statut szkoły

- opiniuje sposób wydawania szkolnych pieniędzy

- gromadzi fundusze na potrzeby szkoły

Rada szkoły


Każda szkoła (zgodnie z prawem) opracowuje swój statut, który określa szczegółowe zasady funkcjonowania szkoły, a także prawa i obowiązki uczniów i nauczycieli. W opracowaniu statutu powinni uczestniczyć nie tylko nauczyciele, ale też uczniowie i rodzice.

Statut szkoły


Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Samorząd uczniowski ma prawo do:

-zapoznania się z treścią programu nauczania,

-rozwijania własnych zainteresowań,

-redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

-organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej,

- wyboru nauczyciela – opiekuna samorządu.

Samorząd uczniowski


Wiesz już, że jako uczeń masz swoje prawa szkoły. Samorząd uczniowski ma prawo do:i obowiązki które określa statut szkoły. Przede wszystkim jesteś człowiekiem w państwie demokratycznym. Twoje prawa określają inne dokumenty prawne, m.in. Konwencja Prawa Dziecka. Została ona uchwalona przez ONZ 20 listopada 1989 r.

Prawa dziecka


Konwencja ta w sposób całościowy określa prawa dziecka i tworzy niezbędne warunki jego prawidłowego rozwoju (w Polsce obowiązuje od 1991 roku)

Konwencja Praw Dziecka


Według wymienionej konwencji masz prawo do : tworzy niezbędne warunki jego prawidłowego rozwoju (w Polsce obowiązuje od 1991 roku)

Życia i rozwoju – nikomu nie można pozbawić bezprawnie Cię życia.

Wypowiedzi – w sprawach ważnych , Ciebie dotyczących, możesz wygłosić swoje zdanie, opinie, oświadczyć swoja wolę.

Konwencja Praw Dziecka


Życia bez przemocy i poniżania – bicie, znęcanie się okrutne i poniżające traktowanie są niedopuszczalne.

Wychowania w rodzinie – nikomu nie wolno zabrać Cię od rodziców, chyba że z bardzo ważnych powodów. Gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno, masz prawo do kontaktu z obojgiem rodziców.

Konwencja Praw Dziecka


Swobody myśli, sumienia i religii – gdy jesteś już wystarczająco świadomy (w wieku 16 lat), sam decydujesz o swoim światopoglądzie. Wcześniej rodzice mają prawo Tobą kierować.

Tożsamości – musisz mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie. Gdy masz 13 lat, musisz być zapytany o zgodę, gdybyś miał być adoptowany.

Konwencja Praw Dziecka


Prywatności – możesz dysponować swoimi rzeczami. Masz prawo do tajemnicy korespondencji, nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów wkraczać w Twoje sprawy osobiste i rodzinne.

Nauki – możesz uczyć się tak długo, jak długo pozwalają na to twoje zdolności, możesz pracować jak skończysz 15 lat.

Konwencja Praw Dziecka


Stowarzyszenia się – możesz należeć do organizacji młodzieżowych. Jeśli masz 16 lat, sam decydujesz o swojej przynależności.

Informacji – powinieneś poznać swoje prawa, mieć dostęp do różnych źródeł wiedzy.

Konwencja Praw Dziecka


Poznaj swoje prawa i naucz się o nie upominać. Pamiętaj jednak, że oprócz praw masz także obowiązki, np. : dobrze się uczyć, rozwijać w maksymalnym stopniu swoje zdolności, by zdobywać zawód. Masz więc obowiązki wobec siebie, ale także wobec rodziców i rodzeństwa.

Korzystając ze swoich praw, pamiętaj, że inni też mają prawa.


Z faktu, iż żyjemy wśród ludzi, wynika konieczność i potrzeby porozumiewania się. Porozumiewamy sie w różnych sprawach. W miarę wzrastania człowiek kontaktuje się z coraz większą liczbą osób, stosując różne sposoby nawiązywania kontaktów i rozwiązywania problemów.

Dobre komunikowanie się


Informacje czyli komunikat, może być przekazywana w różny sposób. Gdy informacja przekazywana jest za pośrednictwem słowa, wtedy mówimy o komunikowaniu werbalnym. Gdy zaś za pośrednictwem innych sygnałów, wtedy mówimy o komunikowaniu się niewerbalnym.

Komunikacja niewerbalna służy wyrażaniu emocji, postaw, ujawnia cechy osobowości, ułatwia przekaz werbalny.

Komunikacja werbalna i niewerbalna


Aby skutecznie porozumiewać się, musisz umieć przede wszystkim słuchać swojego partnera.

Oto kilka zasad dobrego – aktywnego słuchania:

1. Pokazuj bez słów, że słuchasz i starasz sie zrozumieć rozmówcę.

2. Staraj sie poznać intonację i uczucia rozmówcy.

3. Wczuj się w sytuację Twojego rozmówcy, postaw sie na jego miejscu.

4.Nie przerywaj, nie dawaj rad, nie ingeruj.

Zasady dobrego słuchania


Wyróżniamy kilka sposobów rozwiązywania konfliktów : wszystkim słuchać swojego partnera.

1. Walka, czyli dążenie do realizacji interesów za pomocą siły.

2. Ustępstwa polegające na rezygnacji jednej ze stron ze swoich interesów w imię kompromisu.

3. Negocjacja, czyli proces wzajemnego poszukiwania takiego rozwiązania, które satysfakcjonowałoby zaangażowane w konflikt strony.

Jeśli w drodze negocjacji strony nie osiągną porozumienia, można zastosować :

- mediację – udział trzeciej w rozwiązaniu konfliktu

- arbitraż – osoba trzecia narzuca sposób rozwiązania konfliktu skłóconym partnerom.

Rozwiązywanie konfliktów


Zbiorowość ludzka – wszystkim słuchać swojego partnera. to pewna grupa ludzi, między

którymi występują różnego rodzaju

więzi w określonym czasie.

Socjologia – nauka o społeczeństwie, jego strukturze i prawach rozwoju.

Kodeks – zbiór przepisów prawnych, dotyczący danej dziedziny życia społecznego.

Słowniczek


Grupa społeczna – wszystkim słuchać swojego partnera.to zbiorowość osób, które łączą więzi trwalsze, wynikające z uznania wspólnych wartości, poglądów, przekonań, celów i zasad postępowania. Ludzie tworzący grupę społeczną mają poczucie odrębności, odróżnienia sie od innych grup.

Rola społeczna – to postępowanie człowieka zgodnie z zasadami i obowiązkami przejętymi w danej grupie np.: w rodzinie. Szczególnie ważne znaczenie w życiu człowieka mają role zawodowe np.: nauczyciela, lekarza, policjanta.


Adopcja – wszystkim słuchać swojego partnera.uznanie obcego dziecka za własne na podstawie aktu prawnego. Adoptowany przyjmuje wszystkie uprawnienia i obowiązki dziecka w rodzinie, a adoptujący przyjmują uprawnienia i obowiązki rodziców.

Konwencja –międzynarodowa umowa, do której przestrzegania zobowiązują się kraje, które ją podpisały.


KONIEC wszystkim słuchać swojego partnera.


ad