Download
kende popularitet hos datastyrte teknikker for fysisk aktivitet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
3D Printer Pris PowerPoint Presentation
Download Presentation
3D Printer Pris

3D Printer Pris

103 Views Download Presentation
Download Presentation

3D Printer Pris

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Økendepopularitethosdatastyrteteknikker for fysiskaktivitet • I prosessen med interaksjon med datamaskiner , kan barn lære en rekkefysiskeaktiviteteriskolenogkommeopp med lekog studier somutgjør en god kombinasjon. Slikefunksjonerskaløkei de kommendeårene , ogspesifikke design er iutvikling. Nye funksjonerbliri dag testetogvurdertogvilblidesignet for langtidsbrukog for å forbedrefysiskaktivitetpåskolen.

  2. CONTACT US • Edumax AS Postboks 2036 - Høyden • 1520 Moss • Våre besøksadresse er: Edumax AS • Henrik Gerners gate 11 • 1530 Moss • For more information visit us:-http://www.maxstore.no/