polg ri jog 3 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Polgári jog 3. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Polgári jog 3.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Polgári jog 3. - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

Polgári jog 3. Kötelmi jog előadó: dr. Osztovits András. Félév tematikája. Kötelmi jog fogalma. Szerződés alapelvei és tárgya Szerződés létrehozása, érvénytelensége Szerződés módosulása, módosítása, megszűnése Teljesítés, szerződésszegés, szerződési biztosítékok

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Polgári jog 3.' - mauli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
polg ri jog 3

Polgári jog 3.

Kötelmi jog

előadó: dr. Osztovits András

f l v tematik ja
Félév tematikája
 • Kötelmi jog fogalma. Szerződés alapelvei és tárgya
 • Szerződés létrehozása, érvénytelensége
 • Szerződés módosulása, módosítása, megszűnése
 • Teljesítés, szerződésszegés, szerződési biztosítékok
 • Felelősség a szerződésen kívül okozott kárért
 • Szerződésen kívüli károkozás speciális esetei, és a jogalap nélküli gazdagodás
irodalomjegyz k
Irodalomjegyzék
 • Kötelező irodalom:

- Jobbágyi Gábor – Fazekas Judit: Kötelmi jog. Szent István Társulat, 2007, Budapest

- Ujváriné Antal Edit: Felelősségtan. Novotni Kiadó, 2002, Miskolc

 • Ajánlott irodalom:

- Bíró György: Kötelmi jog. Novotni Kiadó, 2004, Miskolc

- Osztovits András: Európai fogyasztóvédelmi magánjog. Hvgorac, 2006, Budapest

k telmi jog
Kötelmi jog

Polgári jog két fő területe:

- személyek joga

- vagyonjog

Vagyonjog két fő területe:

- dologi jog (statikus)

- kötelmi jog (dinamikus)

k telmi jog6
Kötelmi jog
 • Kötelem fogalma:

Két vagy több személy közötti mellérendelt jogviszony, amelynél fogva kikényszeríthető kötelezettség keletkezik valamely szolgáltatás teljesítésére, ugyanakkor jogosultság a szolgáltatás követelésére.

k telmi jog7
Kötelmi jog
 • Kötelem keletkeztető tényállások

(azok a jogi tények, amelyek kötelmi jogviszonyt keletkeztetnek)

 • Szerződés
 • Jogellenes károkozás
 • Egyoldalú jogügylet
 • Közhatalmi aktus
 • Jogalap nélküli gazdagodás
 • Egyéb, törvényben szabályozott tényállás
egyoldal jog gylet
Egyoldalú jogügylet
 • Olyan ingyenes jogügylet, amellyel a nyilatkozó saját vagyona terhére vállal kötelezettséget
 • Ptk-ban nevesített esetei:

1. alapítványrendelés (Ptk.74/A. §)

2. díjkitűzés (Ptk. 592. §)

3. kötelezettségvállalás közérdekű célra (Ptk. 593-596. §)

4. végrendelet (Ptk. 623. §)

5. hagyományrendelés (Ptk. 641. §)

6. meghagyás (Ptk. 642. §)

k zhatalmi aktusok
Közhatalmi aktusok
 • Kivételes, feltételhez kötött kötelemalapító tényállás. Feltételei:

- jogszabály, vagy törvényes jogkörében eljáró állami vagy önkormányzati hatóság írja elő

- szolgáltatás alanyai, valamint az általuk kötelezően tanúsítandó magatartás kellőképpen meghatározott legyen

k zhatalmi aktusok10
Közhatalmi aktusok
 • Forrásai:

- jogszabály

- hatósági határozat

- bírósági határozat

k zhatalmi aktusok11
Közhatalmi aktusok

Jogszabály

 • közvetlenül, vagy közvetve keletkeztethet
 • Pl.: 1991:XXXIII. tv. az önkormányzatok tulajdonába adta a korábbi állami tulajdonú lakásokat; Ptk. 226. § (2) bek.; szerződéskötési kötelezettség előírása
k zhatalmi aktusok12
Közhatalmi aktusok

Hatósági határozat

- közvetlenül keletkeztet,

- a jogszabályi rendelkezés előfeltétel, de a kötelem keletkeztető hatás a határozathoz kötődik.

- Pl.: kisajátítás, önkormányzati lakás bérleti jogának cseréje

k zhatalmi aktusok13
Közhatalmi aktusok

Bírósági határozat

 • Közhatalom bíróság általi, általános érvényű gyakorlása pl.: cégbejegyzés
 • Bírói alakító jog – bíróság mérlegelésén és méltányosságán múlik, hogy keletkeztet-e kötelmet pl.: kártérítés vagy bíztatási kár
 • Konfliktus kezelő bírói ítéletek – szerződés létrehozása (Ptk. 206. §), tartós jogviszony módosítása (Ptk. 241. §), nyilatkozattétel ítélettel pótlása (Ptk. 5. § (3) bek.)
k telmi jog14
Kötelmi jog

Nemzeti jogforrásai:

- Ptk. Negyedik része (198. § - 596. §)

I. cím: A szerződés

II. cím: Felelősség szerződésen kívül okozott károkért és jogalap nélküli gazdagodásért

III. cím: Egyes szerződések

- egyéb törvények (gazdasági társaságok, szerencsejáték, bankügyletek, értékpapírügyletek)

k telmi jog15
Kötelmi jog

Európai közösségi jogforrásai:

 • A Tanács 1985. július 25-i 85/374/EGK irányelve a hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről
 • A Tanács 1985. december 20-i 85/557/EGK irányelve az üzlethelységen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről
 • A Tanács 1986. december 22-i 87/102/EGK irányelve a fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről
 • A Tanács 1990. június 13-i 90/314/EGK irányelve a szervezett utazási formákról
 • ATanács 1993. április 5-i 93/13/EGK irányelve a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről
 • Az Európai Parlament és a Tanács 1994. október 26-i 94/47/EK irányelve az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződések egyes szempontjai vonatkozásában a fogyasztók védelméről
k telmi jog16
Kötelmi jog

Európai közösségi jogforrásai:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 1997. május 20-i 97/7/EK irányelve a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről
 • Az Európai Parlament és a Tanács 1999. május 25-i 1999/44/EK irányelve a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2000. június 8-i 2000/31/EK irányelve a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól („Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2002. szeptember 23-i 2002/65/EK irányelve a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról
k telmi jog17
Kötelmi jog

Európai közösségi jogforrások időbeli hatálya

 • C-302/04. sz. Ynos Kft. ügy – tényállása EU csatlakozás utáni
 • Irányelvek alkalmazása – átültetés problémája
k telmi jog18
Kötelmi jog

Európai közösségi jogforrások tárgyi hatálya

 • „gyengébbik fél”, a fogyasztó védelme magánjogi eszközökkel
 • fogyasztó fogalma: minden olyan személy, aki az adott irányelv hatálya alá tartozó szerződések keretében olyan célból jár el, amely kívül esik saját szakmája, üzleti tevékenysége vagy foglalkozása körén
 • új Ptk. tervezet
szerz d sek joga
Szerződések joga
 • Kötelmi jog része
 • Meghatározása: két vagy több fél joghatás kiváltását célzó egybehangzó akaratnyilatkozata
 • Alapelvei a Bevezető rendelkezésekből:

- jóhiszeműség, tisztesség

- elvárhatóság követelménye

- együttműködési kötelezettség

- rendeltetésszerű joggyakorlás elve

- joggal való visszaélés tilalma

szerz d sek joga20
Szerződések joga
 • Speciális alapelvei:

- szerződési szabadság

- egyenértékűség

- pacta sunt servanda

- clausula rebus sic stantibus

- együttműködés a szerződés megkötése és teljesítése körében