Download
akredytacja certyfikacja i rejestracja w szj n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Akredytacja, certyfikacja i rejestracja w SZJ. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Akredytacja, certyfikacja i rejestracja w SZJ.

Akredytacja, certyfikacja i rejestracja w SZJ.

309 Views Download Presentation
Download Presentation

Akredytacja, certyfikacja i rejestracja w SZJ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Akredytacja, certyfikacja i rejestracja w SZJ. Wykonały: Iwona Michalak Monika Michalak

 2. Zagadnienia • Proces akredytacji • Proces certyfikacji • Zrozumienie roli jednostki akredytującej • Zrozumienie roli jednostek certyfikujących

 3. Akredytacja • Formalne uznanie kompetencji jednostki certyfikującej lub kontrolującej

 4. Procedura akredytacji:

 5. złożenie wniosku o akredytację ze wskazaniem zakresu akredytacji, konieczna dokumentacją i wniesieniem opłaty wstępnej, • przegląd wniosku pod względem formalnym i jego rejestracja, • wybór i uzgodnienie z wnioskodawcą składu zespołu oceniającego, • ocena nadesłanej dokumentacji oraz wizytacja wstępna,

 6. przeprowadzenie na miejscu auditu akredytacyjnego, • analiza zebranego materiału i ocena przez odpowiedni komitet akredytacyjny, • decyzja o udzieleniu akredytacji i o jej zakresie lub odmowa udzielenia akredytacji, • wydanie certyfikatu (dokumentu) akredytacji ze wskazaniem jej zakresu, • nadzór nad jednostką akredytowaną i okresowe (co 3 lata) przedłużanie akredytacji.

 7. Korzyści z akredytacji Dla akredytowanych organizacji: • akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że organizacje działają zgodnie z najlepszą praktyką • akredytacja jest istotnym argumentem przy wyborze dostawców na rynku krajowym i międzynarodowym.

 8. Korzyści z akredytacji Dla konsumentów: • akredytacja podnosi wiarygodność wyników certyfikacji wyrobów • akredytacja wpływa na wysoką jakość wyrobów i usług oraz kompetencji personelu • dzięki akredytacji możliwe są wiarygodne i precyzyjne wyniki analiz oraz badań w obszarach związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem (np. analizy medyczne, badania mechaniczne, badania chemiczne)

 9. akredytowane podmioty dostarczają wiarygodnych informacji, na podstawie których mogą być podjęte decyzje np. w zakresie ochrony środowiska • akredytacja przyczynia się do likwidacji barier w handlu poprzez wzajemne uznawanie procedur oceny zgodności (swobodny handel międzynarodowy jest stymulatorem wzrostu ekonomicznego).

 10. Polskie Centrum Akredytacji (PCA)

 11. Polskie Centrum Akredytacji (PCA) – udziela akredytacji: • jednostkom certyfikującym wyroby, personel, systemy zarządzania, • laboratoriom badawczym i pomiarowym, • jednostkom kontrolującym (inspekcyjnym).

 12. Historia PCA: PCA powstało 1 stycznia 2001 r. na bazie Biura ds. Akredytacji w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) oraz Zespołu Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych w Głównym Urzędzie Miar (GUM), przejmując pracowników oraz wierzytelności i zobowiązania obu instytucji w zakresie akredytacji, w tym: • ponad 430 udzielonych akredytacji; • wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel; • sprawdzone procedury działania; • obszerną bazę auditorów; • kontakty międzynarodowe.

 13. Symbole akredytacji: Symbole akredytacji są wydawane przez PCA w celu posługiwania się nimi przez akredytowane podmioty dla wykazania statusu posiadanej akredytacji. Symbol akredytacji PCA informuje, że kompetencje akredytowanego podmiotu zostały uznane przez PCA.

 14. Certyfikacja • Działanie, w wyniku którego jednostka niezależna od dostawcy i odbiorcy udziela pisemnego zapewnienia, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z określonymi wymaganiami.

 15. Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością polega na poddaniu przez organizację dobrowolnemu zewnętrznemu audytowi przeprowadzanemu przez firmę certyfikującą. • Certyfikacja jest to działanie, zgodnie z którym uprawniona jednostka niezależna stwierdza w wyniku auditu, że system zarządzania spełnia wymagania określone w normie ISO 9001.

 16. Aby przyznany certyfikat ISO miał należną mu wagę, certyfikacja winna być przeprowadzona przez jednostkę posiadającą akredytację w kraju nadania certyfikatu. W Polsce akredytacji takich udziela Polskie Centrum Akredytacji (PCA). • Organizacja nie ma obowiązku przeprowadzania certyfikacji SZJ. Poddanie się certyfikacji jest całkowicie dobrowolne.

 17. Co roku przeprowadzane są w przedsiębiorstwie tzw. zewnętrzne audyty nadzorcze, a co trzy lata pełne audyty mające na celu wnikliwą analizę SZJ w celu przedłużenia terminu ważności certyfikatu o kolejne trzy lata.

 18. Certyfikacja zgodności • Działanie trzeciej osoby (jednostki niezależnej) wykazujące, ze zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi.

 19. Certyfikat zgodności • Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że prawidłowo zidentyfikowany wyrób lub system jest zgodny z określona normą lub właściwym przepisem prawnym

 20. Jednostka certyfikująca Jednostka organizacyjna prowadząca certyfikacje zgodności

 21. Proces certyfikacji składa się z 5 faz: • Faza 1: Inicjacja kontaktu – zainteresowana firma kieruje wniosek o certyfikację do upoważnionej instytucji wraz z niezbędną dokumentacją. • Faza 2: Ocena wstępna – dokonywana przez jednostkę certyfikującą na podstawie wyników ankiety wypełnionej przez zainteresowaną stronę.

 22. Faza 3: Audit certyfikacyjny – wykonywany przez powołany zespół auditorów, w uwzględnionym terminie, zakończony raportem. • Faza 4: Wydanie certyfikatu – na podstawie analizy dokumentów auditu i zrealizowanych działań korygujących wydaje się certyfikat (ważny 3 lata). • Faza 5: Utrzymanie certyfikatu – spełnienie wymagań nadzoru jednostki certyfikującej i przedłużanie ważności certyfikatu.

 23. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC)

 24. PCBC jest: Jest wiodącą organizacją z ponad 50-letnim doświadczeniem w zakresie: • badań i certyfikacji wyrobów, • certyfikacji systemów zarządzania • szkolenia personelu.

 25. Jest liderem wśród jednostek certyfikujących systemy zarządzania oraz wśród jednostek szkolących na polskim rynku.

 26. Historia PCBC: Początki działalności PCBC S.A. sięgają 1958 r., kiedy przy Polskim Komitecie Normalizacji, Miar i Jakości została powołana pierwsza w Polsce organizacja zajmująca się problematyką jakości - Biuro Znaku Jakości, które w latach 70. zostało przekształcone w Centralne Biuro Jakości Wyrobów, a w 1994 roku, na mocy ustawy o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 roku, w Polskie Centrum Badań i Certyfikacji ( PCBC). Od 1 stycznia 2003 roku PCBC S.A., jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, działa w obszarze zgodności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami) o systemie oceny zgodności.

 27. PCBC S.A. prowadzi działalność w zakresie: • organizowania systemu certyfikacji na znaki: B, Q, Eko, Ecolabel, • certyfikowania systemów zarządzania (certyfikaty PCBC S.A. i IQNet), • certyfikowania wyrobów, • oceny zgodności w zakresie 10 dyrektyw, • certyfikowania personelu, • organizowania szkoleń i doskonalenia kadr w dziedzinie jakości (badania, certyfikacja, akredytacja, systemy zarządzania, TQM), • badań wyrobów, • certyfikowania gospodarstw ekologicznych

 28. Znaki oferowane w ramach Certyfikacji Systemów:

 29. Znaki oferowane w ramach Certyfikacji Wyrobów:

 30. Dziękujemy za uwagę ;)

 31. Bibliografia: 1. J. Łunarski, Zarządzanie jakością. Standardy i zasady.,wyd. Naukowo – Techniczne, Warszawa 2008 2. A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, wyd. PWN, Warszawa 2005 3. http://www.pcbc.gov.pl 4. http://www.pca.gov.pl