rejestracja firmy l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rejestracja Firmy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rejestracja Firmy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Rejestracja Firmy - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

Rejestracja Firmy. Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Krok I – Wpis do EDG lub KRS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rejestracja Firmy' - effie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rejestracja firmy

Rejestracja Firmy

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości

krok i wpis do edg lub krs
Krok I – Wpis do EDG lub KRS

Zgodnie z obowiązującą ustawą z 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101 z późn. zm.), przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą.

Osoba prawna (spółka kapitałowa) to:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka akcyjna.

Nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego to:

 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna.

Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, jej wspólników łączy umowa, ale sama spółka nie może zaciągać zobowiązań, nie ma praw.

krok i wpis do edg lub krs3
Krok I – Wpis do EDG lub KRS

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (prowadzonym przez sądy rejestrowe) przy czym:

 • Osoba fizyczna może zarejestrować swoją działalność indywidualną w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez gminę lub też w KRS;
 • Pozostali przedsiębiorcy: spółki prawa handlowego, fundacje oraz stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą podlegają rejestracji w KRS.

W przypadku niektórych rodzajów działalności wymagany jest wpis do rejestru działalności regulowanej.

krok i wpis do edg lub krs4
Krok I – Wpis do EDG lub KRS

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

Dla mieszkańców Nowego Sącza wXII Wydziale Gospodarczym KRS, ul. Przy Rondzie 7, 31- 547 Kraków

(tel. (012) 619 51 72

Druki KRS W1, KRS W2, KRS W3, KRS W4

krok i wpis do edg lub krs5
Krok I – Wpis do EDG lub KRS

Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej

Urząd Miasta lub Gminy, właściwy wg miejsca zamieszkania przedsiębiorcy ( dla mieszkańców Nowego Sącza w Referacie Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta przy ul. Szwedzkiej 2, I piętro – formularz zgłoszeniowy) Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:

krok ii rejestracja w urz dzie statystycznym
Krok II – Rejestracja w Urzędzie Statystycznym

Rejestracja w Urzędzie Statystycznym (W Krajowym Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej) jest bezpłatna i następuje po złożeniu stosownej deklaracjiRG-1.W wyniku rejestracji firmie zostanie nadany tzw. numer REGON.

Rejestracja odbywa się w Urzędzie Statystycznym województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania ( dla mieszkańców Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego – GUS w Limanowej przy ul. M. B. Bolesnej 18)

krok ii rejestracja w urz dzie statystycznym8
Krok II – Rejestracja w Urzędzie Statystycznym

Niezbędne dokumenty

 • wpis do Ewidencji działalności Gospodarczej lub wyciąg z rejestru Sądowego
 • dowód osobisty właściciela (PESEL).

Dodatkowe zaświadczenia obowiązują przy spółkach lub przy firmach prowadzonych przez osoby fizyczne, ale tylko w przypadku działalności wymagającej zezwolenia lub koncesji.

krok iii wyrobienie piecz tki
Krok III – Wyrobienie pieczątki

Pieczątka firmy powinna zawierać:

 • nazwę firmy,
 • adres firmy,
 • REGON,
 • NIP.
krok iv za o enie konta bankowego
Krok IV – Założenie konta bankowego

Teoretycznie brak jest w polskim prawodawstwie przepisu, który zobowiązywałby przedsiębiorcę do posiadania rachunku bankowego. Jednak część rozliczeń może być dokonywana wyłącznie za jego pośrednictwem:

 • rozliczenia pomiędzy przedsiębiorcami przekraczające określone limity;
 • przekazanie składek przez płatnika do ZUS (z wyjątkiem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej);
 • zapłata związanych z działalnością gospodarczą podatków dokonywana przez prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów (ryczałtowcy mogą wpłacać bezpośrednio na konto urzędu);
 • rachunek jest niezbędny dla otrzymania zwrotów w zakresie podatku od towarów i usług.
krok iv za o enie konta bankowego11
Krok IV – Założenie konta bankowego

Warto dodać, że regulaminy prawie wszystkich banków zakazują dokonywania rozliczeń firmowych za pośrednictwem rachunku osobistego.

Przedsiębiorca może mieć więcej niż jeden rachunek bankowy, w takim wypadku zgłoszeniom w urzędzie skarbowym, ZUS itd. podlegają wszystkie te rachunki.

krok iv za o enie konta bankowego12
Krok IV – Założenie konta bankowego

Niezbędne dokumenty:

 • osoba fizyczna:
 • dowód osobisty;
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (xero, oryginał do wglądu);
 • zaświadczenie REGON;
 • NIP;
 • pieczątka.
krok iv za o enie konta bankowego13
Krok IV – Założenie konta bankowego

Niezbędne dokumenty:

 • spółka prawa handlowego (np. jawna, z ograniczoną odpowiedzialnością):

- odpis z rejestru handlowego;

- aktualny akt notarialny (ważny 3 miesiące) pod warunkiem, że są w nim wymienieni wszyscy członkowie zarządu łącznie z zajmowanymi przez siebie stanowiskami;

- umowa spółki;

- REGON;

- NIP;

- pieczątka;

- dowody osobiste wszystkich wspólników.

krok v rejestracja w urz dzie skarbowym
Krok V – Rejestracja w Urzędzie Skarbowym

W Urzędzie Skarbowym składa się wniosek o nadanie NIP i dokonuje rejestracji firmy jeszcze przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu ( dla mieszkańców Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego w Urzędzie Skarbowym przy ul. Barbackiego 10).

W Urzędzie Skarbowym składamy także oświadczenie w jakich terminach i jakie deklaracje będziemy składać. Na tym etapie dokonuje się również wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) służy do identyfikacji podmiotów płacących podatki w Polsce.

krok v rejestracja w urz dzie skarbowym15
Krok V – Rejestracja w Urzędzie Skarbowym

Do zgłoszenia o nadanie NIP dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ma zastosowanie 

formularz NIP-1.

Przy rejestracji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółek nie posiadających osobowości prawnej ma zastosowanie formularz NIP-3.

Przy zgłoszeniu rejestracyjnym w zakresie podatku od towarów i usług ma zastosowanie formularzu VAT-R. Zgłoszenie VAT wiąże się z koniecznością zapłaty 152zł.

Podatnicy VAT którzy będą dokonywać świadczenia usług podatnikom z UE (spoza Polski) bądź też będą dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw muszą uzyskać tzw. NIP-UE (taki sam jak zwykły NIP, ale z przedrostkiem PL). W tym celu należy złożyć Urzędzie Skarbowym wniosek VAT-R/UE. Złożenie wniosku VAT-R/UE nie jest związane z żadną opłatą.

krok v rejestracja w urz dzie skarbowym16
Krok V – Rejestracja w Urzędzie Skarbowym

Niezbędne dokumenty

- dowód osobisty, - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, - dokument potwierdzający prawo do lokalu (umowa najmu lub inny dokument), w którym będzie miała siedzibę firma, - umowę rachunku bankowego.

krok vi ubezpieczenie zus
Krok VI – Ubezpieczenie - ZUS

W ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej należy zgłosić się do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - właściwej ze względu na adres siedziby (dla mieszkańców Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego przy ul. Sienkiewicza 44) w celu sporządzenia i przekazania do ZUS odpowiednich dokumentów ubezpieczeniowych, przede wszystkim zgłoszeń: siebie jako płatnika składek i siebie jako osoby ubezpieczonej z tytułu prowadzenia działalności.

Ponadto każdy przedsiębiorca zatrudniający nowego pracownika jest zobligowany do odpowiednich wniosków do ZUS w terminie 7 dni.

krok vi ubezpieczenie zus18
Krok VI – Ubezpieczenie - ZUS

I. Zgłoszenie płatnika

 • Druk ZUS ZFA – zgłoszenie płatnika osoby fizycznej;
 • Druk ZUS ZPA – zgłoszenie płatnika składek osoby prawnej lub spółka nie posiadającej osobowości prawnej.

II. Zgłoszenie ubezpieczonego – druk ZUS ZUA

Płatnicy składek mają obowiązek złożenia imiennego zgłoszenia każdej osoby objętej obowiązkowo ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.

krok vi ubezpieczenie zus19
Krok VI – Ubezpieczenie - ZUS

Niezbędne dokumenty

- dowód osobisty, - numer rachunku bankowego,oraz kopie:- decyzji naczelnika urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP, - zaświadczenia urzędu statystycznego o nadaniu aktualnego numeru REGON, które należy dołączyć do zgłoszenia płatnika składek - ZUS ZFA.

krok vii zg oszenie w pa stwowej inspekcji pracy i sanepidzie
Krok VII – Zgłoszenie w Państwowej Inspekcji Pracy i Sanepidzie

Gdy firma zatrudnia pracowników, ma obowiązek – w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności – zawiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy ( w Nowym Sączu przy ul. Długosza 73) i właściwego inspektora sanitarnego ( w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 17 a) o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników, a także złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych w celu spełnienia wymagań dotyczących BHP i przepisów przeciwpożarowych w danej dziedzinie działalności.