leverand rer og operat rer kvalitet og samhandling i bedriftshelsetjenesten n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Leverandører og operatører - kvalitet og samhandling i bedriftshelsetjenesten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Leverandører og operatører - kvalitet og samhandling i bedriftshelsetjenesten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Leverandører og operatører - kvalitet og samhandling i bedriftshelsetjenesten - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Leverandører og operatører - kvalitet og samhandling i bedriftshelsetjenesten. Jarand Hindenes og Hilde Myren. Forskjeller på nomader og fastboende – hvordan kan vi sammen lukke gapet ?. Dilemma; risikoutsatte grupper og risikobasert helseovervåking Hvem eier arbeidsmiljøet ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Leverandører og operatører - kvalitet og samhandling i bedriftshelsetjenesten


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
leverand rer og operat rer kvalitet og samhandling i bedriftshelsetjenesten

Leverandører og operatører - kvalitet og samhandling i bedriftshelsetjenesten

Jarand Hindenes og Hilde Myren

forskjeller p nomader og fastboende hvordan kan vi sammen lukke gapet
Forskjeller på nomader og fastboende – hvordan kan vi sammen lukke gapet ?
 • Dilemma; risikoutsatte grupper og risikobasert helseovervåking
 • Hvem eier arbeidsmiljøet ?
 • Status (fusjon, RUH, observasjonskort)
 • Oppmerksomhet
 • Stabilitet
 • Oppfølging
 • Registrering
slide3

Myndighetskrav

Interne krav

Industriledende

Ergonomi

Div andre

Primær-helsetjenesteAkuttmedisinskberedskap

Støy

Kjemikalier

Psykososialt

slide4

Ergonomi

Div andre

Primær-helsetjenesteAkuttmedisinskberedskap

Støy

Kjemikalier

Psykososialt

verifikasjon av helse og arbeidsmilj et steg i pilens retning
Verifikasjon av helse- og arbeidsmiljø – et steg i pilens retning!
 • Rammeforskriften og påseplikten
  • § 5, ”Operatøren skal påse at alle som utfører arbeid for seg, enten personlig, ved ansatte, ved entreprenører eller underentreprenører, etterlever krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.”
 • En ryddig og veletablert måte for å synliggjøre plikter og ansvar
 • At det hele har en viss formell karakter gjør at regelverk og tolkningen av dette tydeliggjøres
 • Både den som utfører verifikasjonen og den som blir gjenstand for en verifikasjon lærer mye.
 • Myndighetene har vært opptatt av entreprenøransattes helse og arbeidsmiljø og har selv gjennomført en rekke tilsyn som har vist store og mange avvik.
f lgende hadde v r interesse
Følgende hadde vår interesse
 • Leverandørens styringssystem innen helse og arbeidsmiljø
 • Risikovurdering av arbeidsmiljø med vekt på støy, vibrasjon og kjemisk helsefare ved sveising
  • Planer for- og gjennomførte risikovurderinger innen nevnte områder
 • Helseoppfølging av risikoutsatte grupper knyttet til støy, vibrasjon og kjemisk helsefare ved sveising
  • Planer for- og gjennomført helseoppfølging av risikoutsatte grupper
 • Rutiner og håndtering av arbeidsrelatert sykdom (ARS)
hvilken norm som ble lagt til grunn
Hvilken norm som ble lagt til grunn
 • Myndighetskrav og ikke Statoils egne krav
 • Lovgivningen er ikke den enkleste
  • Petroleumsloven med tilhørende rammeforskrift, aktivitetsforskrift og styringsforskrift peker ofte på :
  • Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter og veiledninger
  • En kommer langt med å bruke arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter og veiledninger
risikovurdering av st y vibrasjon og sveising kjemisk helsefare
Risikovurdering av støy, vibrasjon og sveising (kjemisk helsefare)
 • Krav
  • Veldig konkrete myndighetskrav i forskrifter og veiledninger innenfor disse tre områdene
 • Funn
  • Ganske god kompetanse på dette i de ulike BHT’ene
  • Mer eller mindre manglende kompetanse på dette hos entreprenøren
  • Ansvaret stort sett lagt på de som utfører arbeidet ute på installasjonen uten at ledelsen viser engasjement eller stiller krav til dette.
  • Dermed mangler oversikt og dokumentasjon
st y risikovurdering
Støy - risikovurdering
 • Krav
  • Alle som jobber på sokkelen er utsatt for støy over grenseverdien 85 dBA (8 timer) 83 dBA (12 timer) og ulike tiltak er derfor nødvendig
 • Funn
  • Det kan synes som om bruken av hørselvern er ganske god der ute i forhold til bakgrunnsstøy
  • Arbeidsgiveren har ikke gjort målinger eller beregninger på egenprodusert støy. Innføring av ekstra vernetiltak (dobbelt hørselvern og arbeidstidsbegrensning) blir derfor kun basert på kjent bakgrunnsstøy (støykart)
  • Støyreduserende tiltak i forhold til egenprodusert støy eller vurderinger i forhold til dette er ikke dokumentert
  • Eksisterende og tilgjengelig informasjon om bakgrunnsstøy benyttes ikke under planlegging av arbeidet (på land) og kjennes ikke av entreprenørens BHT
  • BHT vet ikke i hvilken grad de ansatte er utsatt for støy
vibrasjon delkropps h ndarmvibrasjon
Vibrasjon (delkropps, håndarmvibrasjon)
 • Krav
  • § 6. Risikovurdering
   • Arbeidsgiveren skal kartlegge og dokumentere i hvilken utstrekning arbeidsutstyret utsetter arbeidstakerne for vibrasjoner og vurdere enhver risiko for deres helse og sikkerhet forbundet med vibrasjoner
   • Klare tiltaksgrenser og grenseverdier som utløser krav om tiltak (vibrasjonsdempende, arbeidstidsbegrensende, helsekontroll)
 • Funn
  • Det blir sannsynliggjort at grupper av ansatte er utsatt for vibrasjon over tiltaksgrensen uten at kartlegging, risikovurdering eller tiltak er utført
  • En av leverandørene kunne legge fram planer for et lovende framtidig system på deler av de kravene som er knyttet til vern mot mekaniske vibrasjoner
  • BHT har liten kjennskap til i hvilken grad de ansatte utsettes for vibrasjoner
kjemisk helsefare ved sveising risikovurdering
Kjemisk helsefare ved sveising - risikovurdering
 • Krav
  • § 9. Kartlegging og måling av forurensninger i arbeidsatmosfæren (varmt arbeid)
   • I arbeidslokaler der det utføres varmt arbeid, skal arbeidsgiver kartlegge hvilke arbeidsoperasjoner som kan medføre forurensning av arbeidsatmosfæren.
   • Det må gjennomføres målinger slik at forurensningsnivået til enhver tid er kjent. Målingene skal gjennomføres når det anses nødvendig og alltid for faste arbeidsplasser.
   • Det skal foretas målinger ved endringer i prosesser, ventilasjonsanlegg, arbeidslokaler eller annet som har betydning for forurensningsnivå eller eksponering.
   • Målingene skal utføres på en slik måte at de tilsammen viser den mengde forurensning alle arbeidstakerne som oppholder seg i arbeidslokalet, utsettes for.
 • Funn
  • Ingen dokumentasjon på slike vurderinger ble lagt fram
  • BHT vet ikke hvem som blir utsatt for hva
risikobasert helseoverv king
Risikobasert helseovervåking
 • Krav
  • Støyutsatte må følges minimum hvert 3. år med hørselskontroll og tettere i starten, tettere for de mest utsatt og tettere for de med begynnende skade
  • Vibrasjonsutsatte skal ha helsekontroll
  • Sveising kan utløse behov for helsekontroll
  • Tilbud om oppfølging skal dokumenteres, avslag på tilbudet skal dokumenteres
 • Funn
  • Store problemer med å få de ansatte inn til kontroll (fra 1/20 til ca. 2/3 har vært inne en gang i løpet av siste 7 år)
  • Stort forbedringspotensial i ansvar, organisering og logistikk rundt innkalling
  • Liten grad av dokumentasjon rundt helseoppfølging utført og etterspurt
  • Kontrollenes innhold lider av at BHT ikke kjenner eksponeringen
  • Mye kunnskap og gode prosedyrer i BHT om hvordan en kunne ha fulgt opp mer i trå med myndighetskrav gitt andre forutsetninger
  • Lite kunnskap hos entreprenøren om myndighetskrav knyttet til risikobasert helseovervåking
arbeidsrelatert sykdom ars
Arbeidsrelatert sykdom (ARS)
 • Krav
  • Systemer som sørger for at vi kan oppdage at noen blir syk på grunn av arbeidet og at vi kan identifisere de områdene som krever vår største oppmerksomhet
 • Funn
  • Variert individuell tilgang til BHT blant annet på grunn av bosetningsmønster
  • BHT har ikke fått forståelsen av at Statoil er forpliktet til å registrere alle arbeidsrelaterte skader og sykdommer som oppstår på sokkelen
avvikene
Avvikene
 • Totalt 9 avvik fra myndighetskrav hvorav 2 handler om HMS-styring, 1 om faktisk risikovurdering av arbeidsmiljø og 6 om helseoppfølging

Disse avvikene kan oppsummeres slik:

 • Det er uklarhet mellom to av leverandørene om hvem som ansvaret i forhold til HMS-styring.
 • Det mangler risikovurdering av støy, vibrasjon, kjemisk helsefare ved sveising for alle 3 leverandører i henhold til myndighetskrav.
 • Over halvparten av de ansatte som er knyttet til kontrakten har ikke vært til helsekontroll siden kontrakten ble inngått i 2002
observasjoner
Observasjoner
 • De ulike bedriftshelsetjenestene kan myndighetskrav og har den faglige evnen til å kunne følge disse
 • Kontraktseier mangler kunnskap om myndighetskrav
 • Kontraktseier har selv ikke involvert seg i risikovurdering og helseoppfølging, og har heller ikke stilt hensiktsmessige krav eller fulgt opp sine 3 leverandører.
 • Vi har i hovedsak konsentrert oss om de faste ansatte hos de 3 leverandørene. Leverandørene har i utstrakt grad selv benyttet seg av innleid arbeidskraft. For disse arbeidstakerne med andre arbeidsgivere, er bildet i beste fall meget utydelig.
v re egne konklusjoner
Våre egne konklusjoner
 • Det er noen begrensninger for leverandørene med tilhørende BHT for å få gjort nødvendig vurderinger av installasjonsspesifikke forhold på grunn av sengeplasser på installasjonene.
  • Leverandørene må gi tydelige begrunnelser for turer til installasjonene
  • Leverandørene må koordinere seg slik at erfaringer og vurderinger fra en installasjon kan nyttiggjøres til en annen
  • Vi må klare å prioritere sengeplass til leverandørene når de må ut
 • Det eksisterer noen gråsoner mellom Statoil og kontraktøren når det gjelder ansvaret for vurderingen av arbeidsmiljøet
  • Oppgang av grensen må gjøres og den må konkretiseres
 • Kontraktene bør bli mer konkret når det gjelder beskrivelse av leverandørenes plikter og ansvar i forhold til risikovurdering av arbeidsmiljø og risikobasert helseoppfølging av egne ansatte
 • Vi bør følge opp våre leverandører rutinemessig og øke samarbeidet innen dette feltet
samarbeidsarenaer kontaktpunkter
Samarbeidsarenaer - kontaktpunkter
 • Helsekontoret offshore – HMS koordinator
 • FAL, YH, Ergonom, HMS leder for RE
 • Telemedisin
 • Tilbakemeldinger mellom FAL/helsekontor og leverandørenes BHT
 • Registrering av Tilløp til ARS og ARS i Synergi ( og personskader). Fokus på eksponering/arbeidsmiljø som årsak..
 • Verifikasjoner
 • Samarbeidsmøter – et uformelt årlig forum?
fremgangsm te ars mars som oppdages p helsekontoret offshore
Fremgangsmåte ARS (MARS) som ”oppdages” på helsekontoret offshore
 • Dokumentasjon i PJ ( sammenheng mellom eksponering og helseeffekt beskrives)
 • FAL får melding og avgjør sannsynlig sammenheng og melder på 154b, evt ber leverandørenes BHT gjøre det i brev hvor de informeres om saken og / eller blir bedt om å følge saken videre. Også ønsker vi tilbakemelding..
et ergonomisk puff

ET ERGONOMISK “PUFF”

Et samarbeidsprosjektet for bedre ergonomi for forpleiningspersonell

v/Joseph Odijk, Statoil og Sidsel Stølsnes, ESS

aktiv fritid et prosjekt i dno for leverand rer og operat rer hvorfor brukte vi ressurser p dette
Aktiv Fritid – et prosjekt i DNO for leverandører og operatører. Hvorfor brukte vi ressurser på dette?
 • Fordi at man øker sin yte- og prestasjonsevne når man er i god fysisk og psykisk form?
 • Fordi at fysisk aktive personer er friskere og har et lavere sykefravær enn de inaktive?
 • Fordi vi har innsett at vi er et speilbilde av samfunnet forøvrig mht livsstil, helse og sykdomsutvikling?
 • Fordi vi vil forebygge sykdom og tilby helsefremmende aktiviteter?
 • For å få opp humøret og få enda gladere arbeidstakere?
 • For å øke samholdet?
 • Fordi Arbeidsmiljøloven sier noe om det?
 • Fordi vi har noen HELSEKRAV ?!
vi produserer ikke bare olje og gass der ute i havet
Vi produserer ikke bare olje og gass der ute i havet
 • Vi produserer flere hundre støyskader i UPN hvert eneste år
 • Gjennom UPN sitt støyprosjekt vil vi i slutten av 2011 være i stand til å peke ut de områdene som med størst sannsynlighet bidrar til støyskadene dersom vi klarer å holde trykket oppe i støyprosjektet (tid og tilgang til anlegg og folk hvor støyen er).
slide24

Thank you

Presentation title

Presenters name

Presenters title

E-mail address, tel: +00 00 00 00

www.statoil.com