ing marcela p hodov sekce fond eu mpo
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků. Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO. Konference INOVACE 19. září 2013, Liberec. Struktura vystoupení. Strategická východiska podpory MSP Operační program Podnikání a inovace Národní programy Komunitární programy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO' - marvin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ing marcela p hodov sekce fond eu mpo
Nástroje MPO pro podporumalých a středních podniků

Ing. Marcela Příhodová

Sekce fondů EU, MPO

Konference INOVACE

19. září 2013, Liberec

struktura vystoupen
Struktura vystoupení
 • Strategická východiska podpory MSP
 • Operační program Podnikání a inovace
 • Národní programy
 • Komunitární programy
 • Projekty agentury CzechInvest a CzechTrade
 • Seedfond
i strategick v chodiska podpory msp v choz programov dokumenty schv len vl dou
I. Strategická východiska podpory MSPVýchozí programové dokumenty schválené vládou
 • Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti
 • Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období 2014+
 • Národní inovační strategie
i strategick v chodiska podpory msp koncepce podpory msp
I. Strategická východiska podpory MSPKoncepce podpory MSP
 • Kontinuální tvorba koncepčních dokumentů (Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007-2013)
 • Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014-2020 (Koncepce MSP 2014+)
  • zásadní strategický dokument pro přípravu nového programovacího období kohezní politiky EU 2014+ a zejména nového operačního programu pro podporu inovačního podnikání a znalostí a dále také národních programů
  • obsahuje základní problémové okruhy malého a středního podnikání a identifikuje oblasti podpory
  • vymezuje 50 konkrétních opatření, jejichž cílem je efektivní fungování a celkový rozvoj malých a středních podnikatelů
  • Při přípravě konzultován s širokou veřejností – dotazníkové šetření mezi podnikateli
  • Schválena vládou ČR v r. 2012
  • Je v souladu se Strategií mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategií.
i strategick v chodiska podpory msp strategick priority koncepce podpory msp
I. Strategická východiska podpory MSPStrategické priority Koncepce podpory MSP
 • Kultivace podnikatelského prostředí, rozvoj poradenských služeb a vzdělávání pro podnikání
 • Rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu, vývoje a inovací, včetně inovační a podnikatelské infrastruktury
 • Podpora internacionalizace MSP
 • Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice
i strategick v chodiska podpory msp n rodn inova n strategie 2012 2020
I. Strategická východiska podpory MSPNárodní inovační strategie 2012 - 2020
 • Schválena vládou v r. 2011
 • Hlavní cíle NIS:
  • posílení významu inovací a využívání špičkových technologií jako zdroje konkurenceschopnosti ČR
  • zvyšování jejich přínosů pro dlouhodobý hospodářský růst, pro tvorbu perspektivních pracovních míst a pro rozvoj kvalityživota na území ČR.
 • Základní podmínky pro efektivní fungování celého inovačního systému:
  • efektivně fungující výzkum
  • kvalitní vzdělávací systém a lidské zdroje
  • posun firem na trzích a v hodnotových řetězcích směrem k inovačním lídrům
  • 4 hlavní oblasti:
  • excelentní výzkum
  • spolupráce mezi podnikovým a akademickým sektorem při transferu znalostí
  • podpora inovačního podnikání – důraz na MSP!
  • lidé jako nositelé nových nápadů a iniciátoři změn
i strategick v chodiska podpory msp instituce zapojen do program podpory msp
I. Strategická východiska podpory MSPInstituce zapojené do programů podpory MSP

MPO

Agentura pro podporu podnikání a investic

Agentura pro podporu exportu

ČMZRB

ČEB

EGAP

Regionální pobočky

Regionální kanceláře

Zahraničníkanceláře

MSP

MSP

MSP

MSP

MSP

MSP

i strategick v chodiska podpory msp formy podpory a zdroje financov n
I. Strategická východiska podpory MSPFormy podpory a zdroje financování
 • Dotace (granty) - nevratná forma pomoci
 • Finanční nástroje – návratná forma podpory
  • úvěry
  • záruky za úvěry
  • rizikový kapitál
 • Nepřímá podpora
  • zvýhodněné služby (např. poradenství, informační servis aj.)

Strukturální fondyEU (OPPI)

Státní rozpočet ČRNárodní programy

Program švýcarsko-české spolupráce

i strategick v chodiska podpory msp vybran aktu ln projekty 2013 na podporu msp
I. Strategická východiska podpory MSPVybrané aktuální projekty 2013 na podporu MSP
 • Národní program ZÁRUKA pro malé podnikatele (ČMZRB) www.cmzrb.cz
  • Poskytování záruk za úvěry komerčních bank
 • Záchranný kruh MPO – pro podnikatele postižené povodní
  • Kombinace dotací, záruk, zvýhodněných úvěrů, zvýhodněných podmínek pro exportéry
 • OPPI – dotační programy www.mpo-oppi.cz
  • Inovace, Rozvoj, Marketing, Eko-energie, ICT v podnicích a další
 • OPPI – Seed fond www.seedfondmpo.cz
  • Poskytování rizikového kapitálu MSP
 • Projekty agentury CzechInvestwww.czechinvest.org
  • CzechEkoSystem
  • CzechAccelerator
  • CzechLink
 • Služby agentury CzechTradewww.czechtrade.cz
  • Balíčky služeb pro exportéry (průzkum trhu, zprostředkování kontaktů, analýzy)
  • Informační portál www.Businessinfo.cz (legislativa, články, databáze, metodiky)
 • Služby České exportní banky (úvěry a záruky) www.ceb.cz a Exportní garanční a pojišťovací společnosti (pojištění) www.egap.cz
ii opera n program podnik n a inovace opera n program podnik n a inovace 2007 2013
II. Operační program Podnikání a inovaceOperační program Podnikání a inovace 2007 - 2013

OPPI navazuje na Operační program Průmysl a podnikání 2004 – 2006

Globální cíl OPPI:

Zvýšit do konce programovacího období konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy

Finanční alokace: 3,67 mld. EUR, tj. cca 94 mld. Kč

ii opera n program podnik n a inovace dota n programy k 30 6 2013
II. Operační program Podnikání a inovaceDotační programy k 30. 6. 2013

Počet podaných registračních žádostí : 21 364

Hodnota podaných registračních žádostí : 243,3 mld. Kč

Počet podaných plných žádostí : 15 800

Hodnota podaných plných žádostí : 158,1 mld. Kč

Počet vydaných Rozhodnutí : 9 068

Hodnota podpory v Rozhodnutích : 78,2 mld. Kč

slide12
II. Operační program Podnikání a inovaceV loňském roce jsme českým podnikatelům proplatili 14,7 miliard korun

CELKEM: 42,8 mld. Kč

ii opera n program podnik n a inovace oppi dota n programy
II. Operační program Podnikání a inovaceOPPI – dotační programy

OPPI pro podnikatele a firmy

6 prioritních os

16 programů

75 % podpory musí být poskytnuto malým a středním podnikům

 • Finanční alokace (bez technické pomoci):
  • z Evropského fondu regionálního rozvoje: 3,029 mld. €
  • Ze státního rozpočtu ČR: + 15%
  • celkem 3,563 mld €, což je cca 91,95 mld. Kč
ii opera n program podnik n a inovace podpora vavai v oppi
II. Operační program Podnikání a inovacePodpora VaVaI v OPPI

Je zajištěna synergie intervencí mezi OPPI (MPO) a OP VaVpI (MŠMT) kpokrytí celé šíře inovačního procesu

Cíl: Tvorba nových špičkových poznatků a znalostí a jejich přenos do komerční sféry

OP VaVpI – nabídková strana inovačního procesu: cílené zaměření na akademickou sféru, vysoké školy a výzkumné ústavy

OPPI – zajištění poptávkové strany inovačního procesu: opatření pro zakládání nových inovačních firem, rozvoje kapacit VaV v podnicích a v oblasti komercializace výstupů VaV prostřednictvím jednotlivých firem.

ii opera n program podnik n a inovace p klad synergie mezi oppi a op vavpi v libereck m kraji
II. Operační program Podnikání a inovacePříklad synergie mezi OPPI a OP VaVpI v Libereckém kraji
 • Projekt OPPI: Aplikační a vývojové centrum laserových obráběcích strojů
  • Náklady: 29,491 mil. Kč
  • Dotace: 14,744 mil. Kč
 • Projekt OP VaVpI: Centrumrozvoje strojírenského výzkumu Liberec
  • Dotace: 738,047 mil. Kč
 • Příjemce: VÚTS, a.s.

Projet je zaměřen na oblast laserových technologií ve strojírenství. Cílem je vybudovat, technicky vybavit a personálně zajistit pracoviště pro realizaci výzkumně vývojových prací zaměřených na rozvoj dané technologie. Projekt se realizuje souběžně s projektem Centrum rozvoje strojírenského výzkumu.

ii opera n program podnik n a inovace aktivita libereck ho kraje v oppi
II. Operační program Podnikání a inovace Aktivita Libereckého kraje v OPPI:

Hodnota podaných registračních žádostí:11 264 mil Kč

Hodnota podaných plných žádostí:7 201 mil. Kč

Hodnota schválených žádostí:6 899 mil. Kč

Hodnota schválených projektů:3 282 mil. Kč

Proplaceno na účty podnikatelů:1 694 mil. Kč

iii n rodn programy n rodn program z ruka pro mal podnikatele
III. Národní programyNárodní program ZÁRUKA pro malé podnikatele
 • Připraven MPO ve spolupráci s ČMZRB
 • Slouží k poskytování záruk za bankovní úvěry
 • Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk zpřístupnit financování k realizaci podnikatelských záměrů malých podnikatelů
 • Program byl vyhlášen 15. června 2012 a běží kontinuálně
 • Prostředky jsou doplňovány průběžně ze státního rozpočtu ČR
 • Poskytnuté záruky ke dni 30.6.2013:
  • Počet záruk: 1 404
  • Objem záruk: 2 914,5 tis. Kč
slide18
III. Národní programyNárodní programy podpory VaVaI
 • TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty)
  • Resortní program účelové podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje
  • Cílem je podpořit aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblastech: nové materiály a výrobky, nové progresivní technologie a nové informační systémy
  • Trvání: 2009 – 2017, příjem nových žádostí ukončen v r. 2012
  • Rozpočet: 11,2 mld. Kč
 • Inostart
  • Součást implementace Programu švýcarsko–české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie
  • Pro programy MPO vyčleněna částka 10 mil CHF
  • Cílem je umožnit získání úvěrů k realizaci inovativních projektů začínajících podnikatelů (do 3 let od založení) realizovaných na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje
iv komunit rn programy cip komunit rn r mcov program konkurenceschopnost a inovace
IV. Komunitární programyCIP - komunitární rámcový program Konkurenceschopnost a inovace

Komunitární nástroj EU pro podporu podnikání a formování podnikatelského prostředí

V ČR je gestorem programu MPO

3 podprogramy:

 • program pro podnikání a inovace
 • program na podporu politik Informačních a komunikačních technologií
 • program Inteligentní energie pro Evropu
iv komunit rn programy programy horizon 2020 a cosme
IV. Komunitární programyProgramy HORIZON 2020 a COSME

Inteligentní energie

Bezpečná, čistá a účinná energie

IEE

Vedení v oblasti průmyslových technologií: ICT

Podpora ICT

Opatření v oblasti klimatu, účinné využívání zdrojů a surovin

Přístup k rizikovému financování + Inovace v MSP

Eko-inovace

Inovace

Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP)

Konkurenceschopnost

Přístup k financování

Přístup k trhům

Podnikání

Rámcové podmínky

v projekty agentury czechinvest czechekosystem
V. Projekty agentury CzechInvestCzechEkoSystem

Cíl projektu: příprava podnikatelů na (případný) vstup rizikového kapitálu

„Rozvojový plán“ Poradenství – Koučing – Školení

Vstup do projektu

Podávání žádostí1. výzva: 34 žádostí2. výzva: 8 žádostí

Podnikatelský plán přijatelný pro investory

Talent – nápad – nový podnik

Podnik připravený pro investici

Scouting

v projekty agentury czechinvest czechaccelerator 2011 2014
V. Projekty agentury CzechInvestCzechAccelerator 2011 - 2014

Cílové destinace:

Projekt je rozdělen do několika etap, před každou etapou je vyhlášena výzva, v rámci které se vybírají účastníci.

 • Projektu se zúčastnilo již 23 českých společností
slide23
V. Projekty agentury CzechTradeSlužby CzechTrade pro exportéry

INFORMAČNÍ SERVIS:

CENTRUM INFORMAČNÍCH SLUŽEB

EXPORTNÍ PORADENSTVÍ:

OBOROVÍ SPECIALISTÉ

PREZENTACE V ZAHRANIČÍ:

ODDĚLENÍ VELETRHŮ A VÝSTAV

(SVV)

VZDĚLÁVÁNÍ:

ODDĚLENÍ EXPORTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

slide24
V. Projekty agentury CzechTradeInformační servis pro podnikatele
 • Internetový portál zaměřený na všechny oblasti podnikání
  • Zákony, předpisy
  • Praktické rady (řešení konkrétníchsituací při podnikání)
  • Možnosti financování
  • Aktuality, novinky
  • Provozuje CzechTrade
  • Přispívají všechny institucezapojené do podporpodnikání
  • Možnost elektronické komunikace s podnikateli(formuláře, diskuzní fórum,RSS kanály, Newsletter)
vi seed fond pilotn projekt oppi seed fond
VI. Seed fondPilotní projekt OPPI - Seed fond

Hlavní cíle projektu:

Zásadní podpora inovací, podpora zakládání firem

Zapojení soukromýchinvestorů

Efektivní využívání veřejných prostředků

 • Seed fond je určen nositelům nových nápadů – malým a středním podnikům (počet zaměstnanců < 250, součet aktiv < 43 mil. € nebo obrat < 50 mil €)
 • … které přitom hledají finance pro své založení (seed), rozjezd (startup) nebo další rozvoj (expansion), jsou ochotné vzdát se části firmy a spolupracovat s „cizím“ investorem
slide26
VI. Seed fondVnitřní struktura Seed fondu
 • Finanční nástroj SEED je určen
  • začínajícím firmám (obvykle mladším než 5 let)
  • zahajujícím podnikání
  • rozvíjejícím produkt, přičemž nemají ještě tržby
  • i velmi mladým firmám do dvou let historie
  • ... dokonce ještě před vlastním založením společnosti!
 • Finanční nástroj VENTURE je určen
  • vyspělejším firmám (obvykle starším než 5 let)
  • ve stádiu expanze – mají již produkt a tržby
  • mají potenciál k dalšímu rozvoji

Fond

Finanční nástroj VENTURE

Finanční nástroj

SEED

Seed

Expansion

Start-up

Firmy mladší 5 let

Firmy starší 5 let

Se soukromým investorem

Bez soukromého investora

Se soukromým investorem

ing marcela p hodov e mail prihodova@mpo cz
Ing. Marcela Příhodováe-mail: [email protected]

Zdroje informací

www.mpo.cz; www.mpo-oppi.cz

www.seedfondmpo.cz; [email protected]

www.projekt-czechekosystem.cz; www.czechaccelerator.cz

www.czechinvest.org

Zelená linka: 800 800 777

Děkuji za pozornost

Děkuji za Vaši pozornost

ad