Arbeidet med rekruttering i fiskeri og kystdepartementet
Download
1 / 12

Arbeidet med rekruttering i Fiskeri- og kystdepartementet - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Arbeidet med rekruttering i Fiskeri- og kystdepartementet. Årsmøte FOSFOR - 4. desember 2007 Politisk rådgiver, John Erik Pedersen. Sentraliserende trender. Flyttestrømmene trekker mot det sentrale Østlandet og storbyregionene for øvrig Periferikommunene mister 30 % av sine ungdomskull

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Arbeidet med rekruttering i Fiskeri- og kystdepartementet' - marlin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Arbeidet med rekruttering i fiskeri og kystdepartementet

Arbeidet med rekruttering i Fiskeri- og kystdepartementet

Årsmøte FOSFOR - 4. desember 2007

Politisk rådgiver, John Erik Pedersen


Sentraliserende trender
Sentraliserende trender

 • Flyttestrømmene trekker mot det sentrale Østlandet og storbyregionene for øvrig

 • Periferikommunene mister 30 % av sine ungdomskull

 • Større likhet i menns og kvinners flyttemønster


Situasjon for fiskeri og havbruk
Situasjon for fiskeri- og havbruk

 • Antall elever som velger fiskeri- og havbruksfag på videregående er fallende, spesielt innenfor fiskeindustri

 • Etterspørselen etter lærlinger er større enn tilbudet

 • Søknadene til universitet/høyskole er stabil (500 per år), men økende for universitet og fallende for høyskolene

 • Næringen signaliserer kun behov for å erstatte naturlig avgang, mao signaliserer ikke behov for mer arbeidskraft

 • Kravene til kompetanse og mer formell kompetanse vil øke


 • Fiskeri - vanskelig å få tak i personell til sertifikatpliktige stillinger

 • Akvakultur – vanskelig å få besatt personer med rett kompetanse i nøkkelstillinger (de med høyere utdanning oppleves ikke å ha nok praksis)

 • Foredlingsindustri – samme som for akvakultur mht til nøkkelstillinger, pluss behov for å rekruttere utenlands arbeidskraft


Bakgrunn for arbeidet i fkd
Bakgrunn for arbeidet i FKD

 • Nedleggelse av FINKO 2002

 • Rapporten ”Fra ungdom til fisker, fra fisker til fartøyeier” utarbeidet av arbeidsgruppe nedsatt av FKD – vært på høring

 • Rapport utarbeidet av næringsorganisasjonene ”Opplæring, rekruttering og kompetanseutvikling i fiskeri- og havbruksnæringen”


Hvordan f lges dette opp i fkd
Hvordan følges dette opp i FKD

Fire prosesser:

 • Organisering av rekrutteringsarbeidet

 • Skolekvoter og lærlingekvoter

 • Etablering som fartøyeier

 • Konkurranse om arbeidskraft med maritim sektor


1 organisering av rekrutteringsarbeidet
1. Organisering av rekrutteringsarbeidet

 • Etablere et overordnet organ for rekrutteringsarbeidet

 • Organiseres som et prosjekt med en styringsgruppe hvor relevante aktører inviteres til å delta

 • Overordnet organ skal dekke bredden av rekrutteringsarbeidet, dvs fra informasjon til grunnskole til profilering av marin sektor og karrieremuligheter

 • Legges til en organisasjon som favner bredt mht til forankring i næringen

 • Jobber nå med å etablere rammer for arbeidet til overordnet organ, dvs formål, finansiering, rollefordeling mellom overordnet organ, opplæringskontorene, nettoppfisk, FOSFOR og fylkeskommunene (utforme tildelingsbrev for arbeidet)


2 skolekvoter
2. Skolekvoter

 • Skolekvoter gis med hjemmel i saltvannsfiskelovens bestemmelser om praktiske fiskeforsøk. Hjemmelen kan ikke nyttes for å tildele kvoter for finansiering av fartøydriften eller annen undervisning.

 • Fra og med 2003 er tildeling av undervisningskvote til den enkelte skole delegert til regionkontorene.

 • FKD beslutter hvor stort kvantum som totalt skal settes av til skolekvoteordningen.


L rlingeordning
Lærlingeordning

 • Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse administrerer en ordning som gir tilskudd til å ha lærlinger om bord i skipsflåten. For fiskeflåten har denne støtten i en tid vært avgrenset til opplæring på båter over 24 meter. Ordninga er nå igjen utvidet til å gjelde kvalifisert opplæring på fiskefartøy mellom 15 til 24 meter.

 • Opplæring som starter fra og med høsten 2007 kan søke om støtte. Nærmere informasjon om krav til opplæring og søknadsfrister fås hos Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse.


3 etablering som fart yeier
3. Etablering som fartøyeier

 • I rapporten fra ”ungdom til fisker, fra fisker til fartøyeier” er det framlagt to forslag til tiltak til hvordan sørge for at fiskere får en mulighet til å etablere seg som fartøyeier.

 • Flertallet foreslår støtte til lån og/eller tilskudd administrert av Innovasjon Norge til kjøp i det ordinære marked

 • Mindretallet foreslår å dele ut rekrutteringskvoter til ungdom under 30 år.


4 konkurranse om arbeidskraft med maritim sektor
4.Konkurranse om arbeidskraft med maritim sektor

 • Nettolønnsordning for maritimt – vurdere å øke fiskarfradraget

 • Arbeidsforhold og særlig maritim sektors skiftordninger

 • Norges fiskerihøgskole i samarbeid med Bygdeforskning i Trondheim kartlegger hvordan rekrutterings- og sysselsettingssystemet fungerer innenfor fikseflåten

 • Enhetlig og positiv profilering av sektoren er viktig


Avslutning
Avslutning

 • Fiskeri- og kystdepartementet tar gjerne imot innspill fra FOSFOR mht arbeidetmed de prosesser som nå er i gang

 • Lykke til med årsmøtet !


ad