Kurs for htv 25 01 2011 r d og rettleiing i arbeidet med tilsetjingssaker
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

KURS FOR HTV 25.01.2011 Råd og rettleiing i arbeidet med tilsetjingssaker. Connie Hamre Anne Siri Bentsen. Tillitsvalde sine rettar i tilsetjingssaker. Arbeidsgjevar har rett til å tilsetje Dei tillitsvalde har rett til medverknad

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - angelo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kurs for htv 25 01 2011 r d og rettleiing i arbeidet med tilsetjingssaker

KURS FOR HTV 25.01.2011Råd og rettleiing i arbeidet med tilsetjingssaker

Connie Hamre

Anne Siri Bentsen


Tillitsvalde sine rettar i tilsetjingssaker
Tillitsvalde sine rettar i tilsetjingssaker

 • Arbeidsgjevar har rett til å tilsetje

 • Dei tillitsvalde har rett til medverknad

 • Tillitsvalde sine rettar er fastsette i Hovudavtalen, §3-2

 • ATV har ei sentral rolle på kvar einskild arbeidsplass før utlysing, drøfte stillingsbehov

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."


Rettar for s kjaren
Rettar for søkjaren

 • Forvaltningslova

 • Tilsetjingssaker er einskildvedtak

 • Søkjaren har rett til innsyn i utvida søkjarliste

 • - søknaden med vedlegg til han/ho som er innstilt eller tilsett

 • - opplysningar om seg sjølv som er framkome gjennom referansar

 • - skriftleg referat frå intervju

 • - innstilling

 • Dersom ein føler seg forbigått kan ein be SIVILOMBODSMANNEN gjennomgå og gje uttale

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."


F rearbeid f r tilsetjing
Førearbeid før tilsetjing

 • Drøfting av stillingsbehov – rutinar for drøfting av stillingar og kompetanse kvart år.

 • Resultata kan bli at det er behov for færre arbeidstakarar. Kva gjer du då?

 • Rekruttering av fleire arbeidstakarar, kan det vere grunnlag for utlysing av ledig stilling

 • Ved ledig stilling: Overtallige må sikrast, arbeidstakarar med særrettar, intern utlysing fordi det finst personar med førerett.

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."


4 rs regelen
4 - års regelen

 • Arbeidsmiljølova, § 14-9

 • ” For arbeidstakar som har vært sammenhengendeansatt i meir enn fire år, kommer reglene om oppsigelse av arbeidsforholdet til andvendelse”

 • Ein arbeidstakar som har vore tilsett meir enn fire år, er fast tilsett. Har ikkje førerett til stilling

 • Vikariat, fleire arbeidsstader – kommunen og fylkeskommunen er ein arbeidsgjevar

 • Stillingsstorleik – status når ein passerar fire år som er avgjerande

 • Unntak: ikkje fyller lovfesta kompetansebehov

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."


F rerett til stilling
Førerett til stilling

 • Arbeidstakarar som har rettar etter AML § 4-6 – utan utlysing

 • Har krav på stilling utan å måtte konkurrere med søkjarar utanfrå

 • AML, § 14-2 –

 • - arbeidstakar som er sagt opp frå stilling

 • - arbeidstakar som har vore mellombels tilsett ( ikkje vikariat) i 12 mnd dei siste to åra.

 • AML, § 14-3, HTA

 • - deltidstilsette har førerett til å utvide stillingsstorleik dersom vedkomande er kvalifisert

 • HTA: ” ved ledig stilling skal deltidstilsette ved intern utlysing i kommunen tilbysutvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel stilling, dersom vedkommende er kvalifisert for stillingen”

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."


Utlysing
Utlysing

 • Ei stilling kan lysast ut ekstern(offentleg) eller internt

 • Offentleg utlysing inneber at stillinga vert lyst ut i presse eller NAV systemet

 • Intern utlysing inneber at det berre er dei som er tilsette i verksemda som kan søkje.

 • Alle offentlege stillingar skal lysast ut.

 • Etter Oppl.lova § 10-4 skal alle undervisningsstillingar og rektorstillingar lysast ut offentleg. Gjeld alle leiarstillingar i offentleg skule. Unntak: stillingar som er ledige for mindre enn seks månader

 • Barnehagelova har ikkje tilsvarande reglar – kommunale reglement, rutinar

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."


Utlysing1
Utlysing

 • Dersom bhg eigar ikkje får kvalifiserte førskulelærar i stilling som ped leiar skal det søkjast om dispensasjon frå utdanningskravet. Det må då dokumenterast at stillinga har vore lyst ut offentleg

 • Kvalifikasjonsprinsippet – må lysast ut off. om dette skal gjelde reelt

 • Intern utlysing kan nyttast for å invitere søkjarar som har delstilling, og som ønsker å utvide stillingsstorleik, til å søkje ledige stillingar

 • Aktuelt i ein situasjon der det er risiko for overtall, eller ved omorganisering

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."


Vurdering av s kjarane
Vurdering av søkjarane

 • Kvalifikasjonsprinsippet, HTA 2.2

 • Opplæringslova, § 10-5. Val mellom fleire søkjarar

 • Utdanningskrav, forskrift til opplæringslova kap.14

 • Kompetkrav Barnehagelova §§ 17 og 18

 • Minimumskrav: I tillegg kan arbeidsgjevar stille krav om tilleggskompetanse. I så fall skal dette gå fram av utlysingsteksten

 • Andre krav: Arbeidsgjevar kan fastsetje andre krav, til dømes praksis og personlege eigenskapar

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."


Tilsetjing
Tilsetjing

 • Melding om vedtak – tilbod om stilling

 • Søkjarar som ikkje får tilbod om stilling, skal også ha skriftleg melding om vedtaket. Ikkje klagerett

 • Tilsetjingsform: Hovudregelen er at tilsetjing skal vere fast, AML § 14-9

 • Arbeidsavtale – arbeidsgjevar skal lage eit utkast til arbeidsavtale. Arbeidstakar har rett til å møte med tillitsvald i samband med utarbeiding og endring av arbeidsavtale

 • Endring av arbeidsavtale, fristar, prosess og innhald finn du i AML §§ 14-5 og 14-6

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."