ekonomiczne skutki zjawiska pogoni za rent przyk ady z ycia gospodarczego w polsce n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ekonomiczne skutki zjawiska pogoni za rentą – przykłady z życia gospodarczego w Polsce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ekonomiczne skutki zjawiska pogoni za rentą – przykłady z życia gospodarczego w Polsce

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Ekonomiczne skutki zjawiska pogoni za rentą – przykłady z życia gospodarczego w Polsce - PowerPoint PPT Presentation


  • 238 Views
  • Uploaded on

Ekonomiczne skutki zjawiska pogoni za rentą – przykłady z życia gospodarczego w Polsce. Agnieszka Kożuchowska, Anna Lewandowska, Krzysztof Gocajna. Plan prezentacji. wprowadzenie, podstawowe pojęcia aspekt historyczny grupy interesu skutki i koszty PPR przykłady pogoni za rentą

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ekonomiczne skutki zjawiska pogoni za rentą – przykłady z życia gospodarczego w Polsce' - maris-wolfe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ekonomiczne skutki zjawiska pogoni za rent przyk ady z ycia gospodarczego w polsce

Ekonomiczne skutki zjawiska pogoni za rentą – przykłady z życia gospodarczego w Polsce

Agnieszka Kożuchowska, Anna Lewandowska, Krzysztof Gocajna

plan prezentacji
Plan prezentacji

wprowadzenie, podstawowe pojęcia

aspekt historyczny

grupy interesu

skutki i koszty PPR

przykłady pogoni za rentą

przeciwdziałanie

pogo za rent definicje
Pogoń za rentą - definicje

renta - wszelka korzyść, jaką podmiot może odnieść z działań, w które angażuje jakieś środki mające alternatywne zastosowanie

renta ekonomiczna - formy dochodu wynikające z wykorzystania zasobów produkcyjnych do wytwarzania dóbr i usług

renta polityczna - korzyści związane z wykorzystaniem ograniczonych zasobów (pracy i kapitału) do działalności niezwiększającej produktów służących poprawie dobrobytu społecznego

polityczna pogo za rent ppr
Polityczna pogoń za rentą (PPR)

legalna – na przykład prawnie uregulowany, jawny lobbing

nielegalna – uzyskiwanie uprzywilejowanego traktowania na drodze korupcji

ryzyko – dodatkowy koszt PPR, mający znaczny wpływ na podjęcie decyzji o angażowaniu się w nielegalną działalność

t o historyczne
Tło historyczne

transformacja ustrojowa

współtworzenie struktur państwa przez zorganizowane grupy interesów, korupcja u podstaw nowego systemu

prywata i „układ”

tajne służby, prywatyzacja i próżnia regulacyjna

oficjalny, jawny a ukryty aspekt transformacji

inne warunkowania sprzyjaj ce korupcji
Inne warunkowania sprzyjające korupcji

spadek płac w sektorze publicznym

deficyt zaufania społecznego, podejrzliwość społeczeństwa

mentalność korupcyjna

przekonanie o bezradności

teoria grup interesu
Teoria grup interesu

zorganizowane grupy interesów: „Jeśli jakieś zjawiska społeczne są względnie trwałe i rozpowszechnione, znaczy to, że w tle za nimi kryją się czyjeś interesy.” – Zybertowicz, Pilitowski

ZORGI, których działalność uznajemy za niekorzystną z punktu widzenia dobra wspólnego, określamy mianem antyrozwojowych grup interesu (ARGI)

jeśli zjawisko szkodliwe społecznie trwa dłuższy czas, oznacza to że jakaś grupa interesu zgłasza na nie popyt

skutki i koszty ppr
Skutki i koszty PPR

skutki: monopole; ceny, licencje i koncesje kontrolowane przez ARGI; asymetria informacji; zawyżone bariery wejścia

obniżona sprawność rynku, zwiększone nierówności społeczne, zakłócenie najważniejszego elementu rynkowego – konkurencji

deformowanie struktury wydatków publicznych, obniżanie dochodów państwa i jego pozycji na arenie międzynarodowej

koszty: ryzyko wykrycia i poniesienia kary; nakłady finansowe firm na PPR wpływają negatywnie na inne możliwości alokacji pieniędzy (np. inwestycje, tworzenie nowych miejsc pracy)

politycy w pogoni za rent
Politycy w pogoni za rentą

pogoń za rentą u progu kariery (kosztowne kampanie, zainteresowanie mediów)

Roman Ludwiczuk i afera wałbrzyska (urząd wicestarosty i wakacje na Dominikanie w zamian za rezygnację z prowadzenia kampanii wyborczej)

Zbigniew Chlebowski i afera hazardowa (nowelizacja ustawy o grach i zakładach wzajemnych, zagrożenie interesu ekonomicznego państwa, szacowane straty: 469 mln zł)

lobbying i naciski na partie polityczne

s dziowie w pogoni za rent
Sędziowie w pogoni za rentą

problemy z udowodnieniem korupcji

władza uznaniowa sędziów

sprawy upadłościowe („spółdzielnie” sędziów i syndyków)

raport NIK z lat 2001-2006 (nieprawidłowości w 42 z 55 postępowań)

Piotr Pietras i afera gdańska (i Tygrys na wolności :))

urz dnicy w pogoni za rent
Urzędnicy w pogoni za rentą

ogólny brak zaufania społeczeństwa wobec urzędników

opinia RPO nt. wydawania aktów wykonawczych do ustaw (stan na 25.08.2010 – 185 niezrealizowanych upoważnień)

biurokracja

instrumentalne traktowanie prawa i rynek usług regulacyjnych (np. nierówne traktowanie podatników)

inne przyk ady pogoni za rent
Inne przykłady pogoni za rentą

polityka rolna UE (protekcjonizm, interwencjonizm, redystrybucja)

monopolizacja (licencje na wyłączność świadczenia usługi – Poczta Polska)

ustawa o grach hazardowych z 2009 roku i monopol państwa (dopłaty do gier objętych monopolem)

pomoc publiczna dla przedsiębiorców (poza dotacjami także operacje na podatkach oraz na kredytach)

szczepionka przeciwko grypie (lobbying firm farmaceutycznych)

przeciwdzia anie negatywnym skutkom ppr
Przeciwdziałanie negatywnym skutkom PPR

problemy z całkowitą ochroną przeciwko efektom PPR

Janusz Wojciechowski: „PPR to choroba władzy wynikająca z bezczelności, uczestniczenie zaś w niej społeczeństwa wynika z bezradności.”

porządek prawny może wpływać na koszty organizacji grup interesu

zmiana mechanizmów rekrutacji do klas zagrożonych pogonią za rentą

demontaż ARGI skupionych wokół byłych służb komunistycznych

CBA (?)

dyskusja
Dyskusja

czy da się całkowicie zlikwidować PPR?

inne pomysły ograniczenia korupcji

pozytywne skutki PPR

jak duże ryzyko można podejmować?

bibliografia
Bibliografia
  • Dylus, A., „Kulturowe uwarunkowania korupcji. Doświadczenia Polski” [w:] ”Korupcja: Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie.”, redakcja naukowa Dylus, A., Rudowski, A., Zaborski, M., wyd. Ossolineum, Wrocław 2006.
  • Jarosz, M., „Okazja czyni złodzieja, czyli proces transformacji i prywatyzacji w Polsce.”, [w:] „Korupcja: Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie.”, redakcja naukowa Dylus, A., Rudowski, A., Zaborski, M., wyd. Ossolineum, Wrocław 2006.
  • Strzałecki, T., „Przyczyny korupcji. Studium krajów postkomunistycznych w okresie transformacji.”, [w:] „Korupcja: Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie.”, redakcja naukowa Dylus, A., Rudowski, A., Zaborski, M., wyd. Ossolineum, Wrocław 2006.
  • Wilkin, J., „Teoria wyboru publicznego”, Warszawa 2005.
  • Zybertowicz, A., „Antyrozwojowe Grupy Interesów: zarys analizy” [w:] praca zbiorowa pod red. W. Wesołowskiego i J. Włodarka, „Kręgi integracji i rodzaje tożsamości, Świat”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
  • Zybertowicz, A., Pilitowski, B., „Polityczna pogoń za rentą: Peryferyjna czy strukturalna patologia polskiej transformacji?”, materiały pokonferencyjne, 2008.