toraks travmalar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Toraks travmalar? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Toraks travmalar?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

Toraks travmalar? - PowerPoint PPT Presentation


  • 377 Views
  • Uploaded on

Toraks travmaları.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Toraks travmalar?' - marion


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

TORAKS TRAVMALARITüm travma olguları içinde, kafa ve ekstremite travmalarından sonra üçüncü sıklıkta toraks travmaları yer almaktadır. Travma sonucu oluşan ölümlerin % 25’inden toraks yaralanmaları sorumludur. Toraks travmalarının önde gelen nedeni %40–70 gibi bir sıklıkla trafik kazalarıdır.

slide3
SINIFLANDIRMA

Toraks yaralanmaları, klasik olarak penetre ve non-penetre (künt) olmak üzere iki kategoride incelenir. Künt travmalarda, penetre travmaların aksine, toraks içi yapılar dışarısı ile direkt olarak temasta değildir. Tüm toraks travmalarının %70-80’inden sorumlu olan künt travmaların çoğu, trafik kazaları sonucu gelişmektedir.

Künt toraks travmalarının çoğunda, travmanın şiddeti ile orantılı olarak diğer sistemlere ait organlarda da hasar ortaya çıkabilir.

slide4
ÖN TANI VE İLK YARDIM

Toraks travmaları, basit izole kot fraktüründen, yaşamı tehdit eden yaralanmalara kadar geniş bir yelpaze oluşturur. Oluşan hasarın yaygınlığı, kalp ve akciğer fizyolojisinin bozulma derecesiyle doğrudan orantılıdır. Tedavinin ilk basamağı, dolaşım ve solunum sistemlerindeki dengesizliğin düzeltilmesine yöneliktir. Bu amaçla yapılacak temel girişimler;

(a) Havayolu devamlılığının sağlanması,

(b) Hayatı tehdit eden major hemorajinin kontrolü,

(c) Dolaşımın sağlanması

(d) . Sıvı ve kan replasmanı,

(e) Plevra boşluğundan sıvı ve havanın boşaltılması, şeklinde sayılabilir.

slide5
Derin hemodinamik bozukluğu olanlarda, şok gelişimine yol açan nedenlerin ortaya konması yaşamsal önem taşır.

Toraks Travmalı Olgularda Şok Etiyolojisi

Tansiyonpnömotoraks

Hemotoraks

Kardiyak tamponad

Myokardial kontüzyon

Hava embolisi

Büyük damar yaralanması

Geniş pulmoner kontüzyon

Diyafragma rüptürü

slide6
Toraks travmalı bir olguda ilk olarak kesin tanıya gidilmeli, hastanın hayatını tehdit eden anatomik ve patolojik durumlar belirlenmelidir.

Üst havayolu tıkanıklığı bulunan hastalar, siyanotik ve soluk görünümlü olup stridor ve yüzeyel solunum ile birlikte suprasternal, supraklaviküler ve interkostal çekilmeler mevcuttur.

Hemitorakslardan biri diğerine göre daha belirgin, fakat hareketleri az ise nedeni büyük olasılıkla hemotoraks ya da pnömotorakstır. Bunun tersine, hemitorakslardan biri diğerine göre daha çökük ve hareketi kısıtlı ise kot fraktürü araştırılmalıdır.

slide7
Tansiyon pnömotoraks ve masif hemotoraks, solunum seslerinde azalma ve trakeanın karşı tarafa yer değiştirmesine yol açar, ancak masif hemotoraksta boyun venleri tansiyon pnömotoraksın aksine sönüktür. Hastada filiform bir nabız mevcut ve boyun venleri dolgunsa, ayırıcı tanı kardiyak tamponad ve tansiyon pnömotoraks arasında yapılmalıdır. Hemorajik şok tablosu göğüs radyografileri ve eksternal kayıplarla açıklanamıyorsa, batın içi kanama aranmalıdır.
slide8
Büyük çoğunluğu konservatif ya da kapalı su altı drenajı, perikardiyosentez, trakeostomi ve göğüs duvarı laserasyonlarının primer onarımı gibi minör cerrahi girişimlerle tedavi edilebilen toraks travmalı olguların %10-15’inde torakotomi gerekir.

Torakotomi uygulananların yaklaşık yarısında da akciğer onarımı ya da rezeksiyonuna ihtiyaç duyulur. Lobektomi üstü rezeksiyonların bildirilen yüksek mortalite ve morbidite oranları göz önüne alınarak, olabildiğince parankim koruyucu rezeksiyonlar tercih edilmelidir.

slide9
Torakotomi Endikasyonları - Akut

Masif ve sürekli intraplevral kanama

Perikardiyosentezden sonra tekrarlayan kardiyak tamponad

Torasik inlet’de vasküler yaralanma

Travmatik torakotomi

Masif hava kaçağı

Trakeobronşiyal yaralanma

Özefagus yaralanması

Büyük damar yaralanması

Mediasteni kat eden yaralanma

Büyük damarları embolize eden kurşun çekirdeği

slide10
Torakotomi Endikasyonları - Kronik

Organize hemotoraks

Kronik travmatik diyafragma hernisi

Kronik kardiyak septal ya da vasküler lezyonlar

Kronik anevrizma

Ampiyem

Enfekte intrapulmoner hematom

Arterio-venöz fistül

Kapanmayan duktus torasikus fistülü

slide11
I-Göğüs Duvarı Yaralanmaları

1-kot fraktürü

2-mediastinal amfizem ve cilt altı amfizemi

3-klavikula ve scapula fraktürü

4-sternum fraktürü

slide12
Kot Fraktürü

Göğüs kafesine yüksek enerjili direkt travma sonucu gelişir. Torasik yaralanmalarda kot fraktürlerine %35-40 oranında rastlanır.

İzole tek kot fraktürü solunum dinamiğini önemli ölçüde etkilemezken, sternokondral eklem ayrılması ya da dörtten fazla kotun eş-taraflı fraktürü, ventilasyonu bozmasının yanında alttaki akciğerin yaralanmasına da yol açabilir

slide13
En sık olarak dört ve dokuzuncu kotlar arasındaki kotlar travmaya maruz kalır.

Üst kotlar olarak tanımlanan birinci ve ikinci kot fraktürlerinde, vasküler yaralanma insidansı yüksek olduğundan dikkatli araştırma gerekir. Benzer şekilde, alt kot fraktürlerinde karaciğer ve dalak yaralanmalarının gözden kaçırılmaması için batın mutlaka incelenmelidir.

Posttravmatik plevral ağrı; özellikle de palpasyonla lokalize ağrı genellikle tanı koydurur. Göğüs radyografileri düşünülen intratorasik yaralanmaların tanısında büyük ölçüde kullanılır.. Üst kot fraktürlü hastalarda rutin aortagrafi yapılmalıdır

slide14
Kot fraktürlerinin tedavisindeki temel ilke, yandaş yaralanmaların araştırılması ve göğüs hareketlerini kısıtlayıp solunum dinamiğini bozan ağrının giderilmesi esasına dayanır. Ağrı kontrolü için parenteral analjezik kullanımı yanında, interkostal sinir blokajı ve epidural analjezi ya da intraplevral katater analjezisi uygulanabilir. Bronşiyal sekresyonların temizlenmesi için solunum fizyoterapisi, hastanın erken mobilizasyonu ile derin inspirium egzersizleri önerilir. Özellikle yaşlı ve KOAH’lı hastalarda, nazotrakeal aspirasyon ya da bronkoskopi ile bronş temizliği gerekir.
slide15
Yelken Göğüs:

Unilateral ya da bilateral multipl kot fraktürleriyle göğüs duvarının instabil olması ya da kotların kostokondral bileşkeden ayrılması sonucunda olan toraksın diğer kısımlarından bağımsız hareket eden bir alanın oluşmasıdır.

Toraks travmalı olguların yaklaşık %5’inde izlenen yelken göğüs, özellikle kot kompliyansının azaldığı yaşlı olgularda daha sık rastlanır.Yetersiz ventilasyon, çoğunlukla olaya eklenen akciğer kontüzyonu ile beraber solunum yetmezliğine yol açabilir.

slide16
Tedavi, arteriyel kan gazı ölçümlerine göre düzenlenir.

Solunum hızının 30/dk’yı aşması,

PaO2’nin 60 mmHg’nın altında olması,

PaCO2’nin 45 mmHg’nın üstünde bulunması,

endotrakeal entübasyon ve mekanik ventilasyon endikasyonları arasındadır.

slide17
Mediastinal Amfizem ve Cilt Altı Amfizemi

Mediastinal amfizem

Trakeobronşiyal yaralanma,

Özofagus yaralanması,

Akciğer yaralanması.

Cilt altı amfizemi

Açık yaradan hava girmesi,

Gaz üreten mikroorganizmalar,

Retroperitoneal Gastrointestinal sistem yaralanmaları

Mediastinal amfizem.

slide18
Cilt altı amfizemi: Özellikle künt yaralanmalardan sonra görülen bir durumdur.

Tedavinin temeli, bunu oluşturan nedene ve bu nedenin ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Cilt altındaki hava zamanla emilir ve kaybolur.

slide20
Scapula ve Klavikula Fraktürü

Skapula kırıkları nadirdir ve zorlayıcı çarpmadan kaynaklanır. Tedavi; omuzun immobilizasyonunu takip eden erken hareket egzersizlerinden ibarettir.

Diğer taraftan klavikular kırıklar daha sık görülürler ve genellikle izoledirler.

Künt toraks travması ile oluşan izole klavikula kırıklarında genellikle büyük bir intratorasik yaralanma yoktur. Ancak keskin kırık uçları subklavian damarları ya da brakial pleksusu zedeleyebilir.

slide21
Sternum Fraktürü

Çoğunlukla otomobil kazalarında direksiyona direkt çarpma sonucu oluşur.

Yaşlı hastalar ve araç içinde önde oturan şahıslar ve önden çarpışmaya maruz kalan kişiler büyük risk altındadırlar.

slide22
Fraktür sıklıkla sternum gövdesi ile manubrium’un birleşme yerinde izlenir. Myokardiyal kontüzyon, trakeobronşiyal ve pulmoner yaralanma gibi eşlik eden viseral organ yaralanma insidansı yüksektir.

Çok şiddetli ağrı mevcuttur ve solunum ile ağrı artar ve lokalize hassasiyet,şişlik ve deformite mevcuttur.bu fraktürlerin radyografik olarak görüntülenmesi için lateral grafi gerekir.

slide23
Sternal fraktürlerin tedavisi kot fraktürleri gibidir ve ağrı kontrolü ile pulmoner hijyenden ibarettir. Eğer fraktür şiddetli derecede yerinden oynamış ise midline insizyonlu açık redüksiyon yapılarak çapraz tellerin kullanıldığı internal fiksasyon gerçekleştirilir.
slide24
Her iki yanda sternokondral fraktürlerin oluşması sonucu sternumun serbest hale gelmesi, “flail” sternum olarak tanımlanan, nadir fakat ciddi bir patolojinin gelişimine yol açar. Öksürmek mekanik olarak mümkün değildir. Solunum yetmezliği tedavisi yanında operatif girişim gereklidir.
slide25
II.Plevra Yaralanmaları

Pnömotoraks

Künt travmalarda kırık kot fragmanlarının akciğer parankiminde hasar oluşturması ya da intraalveoler basıncı arttıran akselerasyon-deselerasyon sonucu gelişen pnömotoraks, toraks travmalarında sık rastlanan bir bulgudur. Çoğu kez hemotoraks ile birliktedir

slide26
Açık pnomotoraks: Göğüs duvarında defekt oluşması ile gelişen açık pnömotoraksta, ani olarak intraplevral basıncın atmosfer basıncı ile eşdeğer hale gelmesi ve böylelikle gaz alışverişi için gerekli basınç farkının ortadan kalkması ile ventilasyon durur. İnspiriumda mediasten ve içindeki organlar sağlam tarafa, ekspiriumda ise hasta tarafa doğru itilirler. Venöz dönüş bozulur ve kardiyak debi düşer. Acil olarak yapılması gereken, göğüs duvarındaki defektin dıştan bası ile kapatarak açık pnömotoraksın kapalı hale getirilmesidir ki bu da tüp torakostomi ile tedavi edilir.
slide27
Tansiyon pnomotoraks:

Klinik tanıdır ve mutlaka radyolojik doğrulanması gerekli değildir. Akciğer parankimi ve/veya trakeabronşial sistemden intraplevral boşluğa tek yönlü hava kaçışı sonucu burada giderek artan bir basınçla oluşan pnömotoraks, aynı taraf akciğerinde total kollaps oluşturduktan sonra trakea ve mediasteni karşı tarafa iterek venöz dönüşte azalmaya ve diğer akciğerde de sıkışmaya neden olabilir.

slide30
Tansiyon pnömotoraksın en sık görülen nedenleri; büyük bir amfizem bülünün rüptürüyle oluşan pnömotoraks ve ciddi parankim laserasyonu oluşturan künt toraks travmalarıdır. Önemli bir nedenide internal juguler ven ve subklavyen ven kateterizasyonudur. Solunum sıkıntısı, taşikardi, hipotansiyon, trakeal deviasyon, unilateral solunum seslerinin alınamaması en önemli bulgulardır. Boyun venlerinin distansiyonu ve siyanoz geç dönem bulgularıdır
slide31
Tedavide dekompresyon acil olarak uygulanmalıdır. Pnömotorakslı tarafta midklavikuler çizgi üzerinden 2. İKA'dan girilen bir iğne ile basınçlı hava boşaltılarak basit pnömotoraksa dönüştürülmelidir. Daha sonra aynı yerden uygulanan tüp torakostomi yeterli olur. Eğer primer neden trakeabronşial yaralanma ise buna yönelik tedavi yapılmalıdır.
slide32
Hemotoraks

Akciğer kaynaklı olabileceği gibi, toraks içi vasküler yapıların rüptürü ya da toraks içi herhangi bir organdan doğan kanamalardan kaynaklanabilir. Kanın plevra boşluğunda toplanarak semptomlara yol açması nedeni ile solunum seslerinin o tarafta duyulmaması ve perküsyonda matite alınması ile hemotorakstan şüphe edilerek akciğer radyografisi istenir.

slide33
Ayakta çekilen grafilerde hemotoraksın görülebilmesi için en az 300-500 ml kanın plevra boşluğunda toplanmış olması gerekir. Yatar pozisyonda ise 1000 ml’lik bir hemotoraks bile gözden kaçabilir. Bu nedenle, hemotorakstan şüphe ediliyor ve hasta oturamayacak durumdaysa toraks bt ile değerlendirilmeli. Kesin tanı için torasentez ile konulur.
slide38
Toraks içi kanama herhangi bir organdan olabilir, ancak künt travmalarda sıklıkla interkostal arterler,kanamadan sorumludur.

Tedavi, erken dönemde beklemeden drenaj uygulamak şeklindedir. Geç kalınırsa plevra boşluğundaki kan pıhtılaşmaya başlar ve organize fibrin oluşarak fibrotoraks gelişir. Bu durum akciğerin ekspansiyonunu kısıtlayarak restriktif tipte bir solunum fonksiyon bozukluğu oluşturur.

slide39
Hemotoraksta torakotomi endikasyonları;

(a) İlk anda boşaltılan kanın 1500 ml ya da 20 ml/kg’ı aşması,

(b) Kanamanın saatte 250 ml ya da 2 ml/kg olarak 3 – 4 saatten fazla sürmesi,

slide40
III.Akciğer Yaralanmaları

Pulmoner Kontüzyon

Özellikle otomobil kazalarından sonra oluşan ve sıklıkla yelken göğüs ile birlikte bulunan pulmoner kontüzyon, travmaya maruz kalan akciğer alanlarında intra-alveoler hemoraji ve interstisyel ödem ile karakterizedir. %22-30 arasında mortalitesi vardır. Kontüzyonların bir çoğu küçük bir alandadır ve hastanın morbiditesini etkilemez iken büyük kontüzyonlarda hipoksi ve mekanik ventilasyon gereksinimi görülebilir.

slide41
Klinik olarak önemli olabilecek kontüzyonlar ilk çekilen akciğer grafisinde görülürler ancak aspirasyondan ayırt edilmesi güçtür. 2 antitenin ayırt edilmesinde bir kaç özellik önemli rol oynar. Genellikle pulmoner kontüzyonlar ilk çekilen grafide görülür. Aspirasyonda ise genellikle travma sonrası ilk çekilen röntgen normal iken sonraki saatlerde infiltrasyon gelişir. Aspirasyon nedeniyle gelişen infiltrasyonlar pulmoner segmentlerde anatomik olarak görülür iken kontüzyon travma alanınında görülürler ve lober veya segmental anatomi ile ilişkisiz olabilirler.
slide42
Aspirasyonda bol miktarda partiküler madde içeren sekresyonlar olurken kontüzyonlar daha çok kanlı sekresyonlarla olurlar. Her iki durumda da ilk yaklaşım desteklemektir, ve fizyolojik parametrelerin seri olarak değerlendirilmesi radyolojik takibi içerir. Bununla birlikte aspirasyonu olan hastalar erken bronkoskopiden fayda görürler.
slide43
Arteriyel PO2 60 mmHg’nın üzerinde olacak şekilde O2 verilmeli ve gerektiğinde mekanik ventilatör desteği sağlanmalıdır. Pnömoni, %50-70 oranıyla en sık görülen komplikasyon olup bunu akciğer absesi ve ampiyem izlemektedir.
slide44
Pulmoner Hematom

Ekstravaze olmuş kanın akciğer parankimi içine toplanması ile oluşur.ateş,ağrı ve hemoptizi vardır. İlk günkü grafilerde flu, birkaç gün geçtikten sonra ise 2-5 cm çaplı, sınırları oldukça net ve düzgün lezyonlar olarak izlenir. Çoğu 2-4 hafta içinde spontan olarak rezorbe olur. konservatif olarak izlenen olgularda ise lezyonun 4-6 hafta içinde rezorbe olmaması durumunda torakotomi uygulanması gerekir.

slide45
Trakeobronşiyal Yaralanma

Künt travma sonucu gelişen trakeal ya da bronşiyal yırtılmalar, ender görülen fakat son derece ciddi yaralanmalardandır. Servikal trakea yaralanmalarıyla ilgili semptomlar cilt altı amfizemi, dispne, disfoni ve hemoptizidir.Servikal trakeanın künt yaralanmalarında boyun BT ve bronkoskopi yapılmalıdır.

slide46
Travmanın üstünden aylar ya da yıllar geçtikten sonra stenoz, kollaps ve enfeksiyon tablosu içinde hasta başvurabilir. Künt travma sonucu gelişen intratorasik havayolu hasarı, çoğunlukla karinaya (distal ya da proksimal) 2 cm mesafe içindedir. Trakeobronşial yaralanma şüphesi olan hastalar hava yollarının değerlendirilmesi için acil bronkoskopi yapılmalıdır. Rijid veya flexibl bronkoskopların her ikiside kullanılabilir
slide47
Endoskopik olarak yırtılmanın yeri belirlendikten sonra, hastanın durumu uygun olur olmaz çift lümenli endotrakeal tüp kullanarak trakeobronşiyal tamir yapılır. Operasyonda, yaralanmış bronş uçları debride edildikten sonra, atravmatik non-absorbabl monofilaman sütür materyali kullanarak, düğümler lümen dışında kalacak şekilde onarılır. Doku gerginliğinden kaçınmak ve sütür hattını plevra, interkostal adale ya da omental flep ile koruma altına almak, girişimin başarısını arttıran faktörlerdendir.
slide48
IV.Kalp ve Büyük Damar Yaralanmaları

Akut Kardiyak Tamponad

Kalbin künt yaralanmaları, çoğunlukla otomobil kazalarında direksiyona çarpma sonucu gelişir. Rutin radyografilerde mediastinal ya da kardiyak genişleme ve hidrotoraks izlenmesi, kalp yaralanmasını düşündürür. Künt kardiyak travmanın tanısında EKG bulgularının yararı büyüktür. İskemik infarktüsten farklı olarak, kalp kontüzyonunda görülen EKG değişiklikleri daha kısa sürer ve travmadan 24-48 saat sonra ortaya çıkabilir.

slide49
Myokardiyal kontüzyonun akut fonksiyonel komplikasyonları arasında;

Aritmi,

Myokardiyal rüptür,

Ventriküler rüptür,

Sol ventrikül yetmezliği, sayılabilir.

slide50
Mutlak yatak istirahati, hareketlerin EKG bulguları düzelene kadar sınırlandırılması ve yeterli oksijenizasyon sağlanması, tedavinin ana hatlarını oluşturur. Bu hastalarda kalp debisi %50 azaldığından, sıvı yüklenmesinden kaçınılmalıdır. Vücudun diğer kısımlarındaki yaralanmalar da göz önünde bulundurularak, antikoagulan tedavi uygulanmamalıdır. ventriküler aritmi geliştiğinde ise, antiaritmik infüzyonuna gerek duyulur.
slide51
Travmatik Aort Rüptürü

Torasik aorta ve dallarının künt travma ile yaralanmasından sorumlu tutulan başlıca dört mekanizmadan söz edilir:

(a) Trafik ya da uçak kazalarında oluşan horizontal deselerasyon

(b) Asansör kazalarında izlenen vertikal deselerasyon

(c) Otomobil kazalarında direksiyonun sternal kompresyonu

(d) Göçük altında kalma sonucu oluşan “crush” yaralanma

slide52
Bu kuvvetlerin arkus aorta ve inen aortanın ani fleksiyon ve torsiyonuna yol açarak, duvarının hasar görmesi sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Horizontal deselerasyon sonucu gelişen rüptürler %90 oranında aortik istmusta lokalizedir. Vertikal deselerasyon yaralanmaları da çıkan aorta ya da arkus aortayı etkilemektedir.
slide53
Aort rüptürünün yol açtığı belirtiler arasında, dispne, inspirium ve ekspiriumla değişiklik göstermeyen retrosternal ve interskapular ağrı, disfaji ve ses kısıklığı sayılabilir.

Göğüs grafilerinde mediasten genişlemesi saptanması, aort rüptürü için mutad bir bulgudur. Ancak definitif tanı için aortografi yapılır.

slide54
TORASİK TRAVMA TEDAVİSİNDEKİ PROSEDÜRLER

Tüp torakostomi

Torakotomi

Pulmoner rezeksiyon

Bronkoskopi

Trakeabronşial Rekonstriksiyon

slide55
TORASİK TRAVMAYI TAKİP EDEN KOMPLİKASYONLAR

Ampiyem: Torasik travmalar sonrası %3 civarında görülürler. Persistan bronkoplevral fistül ve organizan hemotoraks riski artırır. Tedavide tüp torakostomi, fibrinolitik tedavi, torakotomi ile dekortikasyon yapılır.

Organizan hemotoraks: Hemotoraks vakalarının yaklaşık %15'de görülür. Torakotomi ile boşaltılır.

Bronkoplevral fistül.

Bronşial stenoz.

Şilotoraks.

acil servisde acil torakotomi endikasyonlar
Acil Servisde Acil Torakotomi Endikasyonları

Hızlıca Acil Servis’e transportu yapılmış bazı yaşam belirtileri olan (agonal solunum gibi) penetre toraks travmalı hastalar

Penetre toraks travması acil servis’e ulaştıktan hemen sonra kardiak arrest olduğunda

Flail chest veya major toraks duvarı anormalliği veya ileri gebelik varlığında CPR gereksinimi (açık kalp masajı ihtiyacı vardır)

Kontrol edilemeyen intraabdominal kanama (diyafragma seviyesinde aort klempi gerektirir)

acil torakotomi prosed r
Acil Torakotomi Prosedürü

Hastayı entübe et ve solut

Sol toraks duvarını hızla iodinle yıka

Sternumun 2 cm solundan 4. İKA’daki meme başı altından kesi uygula. Kesiyi kosta üst sınırından uygula (alt sınırda damar ve sinirler vardır) .En az anterior axiller çizgiye kadar uzat

Kosta ayırıcıyı yerleştir ve aç

Perikardı horizontal olarak aç ( frenik sinire paralel olarak)

acil torakotomi prosed r1
Acil Torakotomi Prosedürü

Kalp masajı / kalp laserasyonlarının parmakla kontrolü

Diyaframın hemen üstünden aorta etrafını parmakla kör olarak disseke et ve aortaya klemp uygula (vasküler klemple),

Kanayan major pulmoner laserasyonlarda vasküler klemplerden faydalan

Subklavian bölgedeki herhangi bir major kanamayı tamponla

Hızla fazla miktarda volüm resüsitasyonu için sağ atriuma katater yerleştirilebilir