peroperat f erken d nem cerrah kompl kasyonlar n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 64

- PowerPoint PPT Presentation


 • 624 Views
 • Uploaded on

PEROPERATİF ERKEN DÖNEM CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR. Prof. Dr. Levent ELBEYLİ. Non-kardiyak toraks cerrahisinde; Postoperatif iki tip komplikasyon tanımlanabilir 1. Erken komplikasyonlar – postoperatif 30 gün içinde olanlar – peroperatif komplikasyonlar olarakta nitelendirilmektedir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tadita


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Non-kardiyak toraks cerrahisinde;

Postoperatif iki tip komplikasyon tanımlanabilir

1. Erken komplikasyonlar – postoperatif 30 gün içinde olanlar – peroperatif komplikasyonlar olarakta nitelendirilmektedir.

2. Geç komplikasyonlar – postoperatif dönem 30 sonrasında görülen komplikasyonlar

D Kaiser Pneumologie;45:147-52

slide3
Erken Komplikasyonlar:

-ilk 72 saat içinde ve

-72 saatden sonra olanlar

olarakda ayırabiliriz.

slide4
Gelişen cerrahi teknikler, perioperatif medikal ve

yoğun bakım olanakları ile cerrahi morbidite ve

mortalitede azalma olmuştur.

Ancak ileri yaş grubundaki hasta sayısındaki artış,

risk faktörlerinin üstlenilir oluşu ile halen peroperatif ve postoperatif komplikasyonlar önemini korumaktadır

slide5
Non-Kardiyak Toraks Cerrahisinde;

Heterojen bir yapı bulunmaktadır.

Pulmoner cerrahi

  • Bronş Ca
  • Benign lezyonlar
  • Enfeksiyöz nedenler
  • Konjenital problemler
 • Mediasten Cerrahisi
 • Özofagus Cerrahisi
 • Toraks duvarı
 • Diyafragma
 • Hava yolu ve major damar cerrahisi
slide6
Operatif morbidite ve mortalitede, komplikasyonların

gelişiminde

 • Operasyon tarafı
 • Operasyon süresi
 • Cerrahi girişim biçimi

önem taşımaktadır

slide7
ASA 3-4
 • İleri yaş 70 ↑
 • KAH
 • KOAH
 • Co. Morbid? Hastalık
 • Akut hipovolemi
 • Sepsis
slide8
Göğüs cerrahisinde uygulanan yöntemler ve cerrahi işlemler

A- Tanısal

B- Tedavi amaçlı

olarak tanımlanabilir

slide9

Rijid

Flexibl

Tanısal

Bronkoskopi

Mediastinoskopi

Mediastinotomi

VATS

Sternotomi

Mini torakotomi

Standart torakotomi sayılabilir

slide10
Mediastinoskopi
 • Kanama

ile olabilmektedir.

VCS

Azygos

Pul.arter

Bronşial arter

Perikard

slide11
TEDAVİ

VATS

Mini torakotomi standart

Torakotomi

Median sternotomi

Torako-abdominal girişimler sayılabilir

Aksiller

slide16
Pulmoner Rezeksiyonun
 • Kısıtlı (Wedge rezeksiyon, segmentektomi vb.)
 • Standart (lobektomi, pnömonektomi)
 • Parankim koruyucu (sleeve rezeksiyonlar, bronkoplastik işlemler)
 • Genişletilmiş rezeksiyonlar

olarak değişiklik göstermesi komplikasyonlarında biçimini ve oluş sıklığını etkilemektedir.

slide17
Mortalite

Non-kardiyak toraks cerrahisinde erken postoperatif mortalite oranı %2.1-%3.7 arasında değişmektedir.

Japon serisinde (Wada) 30 günlük mortalite tüm ca.rezeksiyonları için %1.3,Pnömonektomi için %%3.2,Lobektomi için ise 1.2 ve kısıtlı rezeksiyonda %0.8 olarak saptanmıştır.

Pnömonektomide bu oran %6-%7.8 arasında iken lobektomide ise bu oran %2-2.9 arasındadır

(Thoracic Surg. Pearson F.G. 2002)

(H Wada.JThorac Cardiovasc Surg 1998;115:70-3)

erken komplikasyonlar yle zetlenebilir
Pulmoner yetmezlik

Aritmi

Kalp yetmezliği

Uzayan hava kaçağı

Bronkoplevral fistül

Postpnömonektomi pul.ödem

Potansiyel boşluk problemleri

Vokal kord disfonksiyonu

Kardiyak herniasyon

Pulmoner emboli

Pulmoner enfarkt

Tümör embolisi

Lober torsiyon-gangren

Özofagus fistülü

Mediastenit

Post pnömonektomi sendromu

MI ve iskemi

Hava embolisi

Erken Komplikasyonlar Şöyle Özetlenebilir
slide22
Cerrahi amfizem

√ Mediastinal

√ Subkutan

Atelektazi

İnterkostal nevralji

Horner sendromu

Laryngeal sinir felci

Şilotoraks

slide23
Pulmoner rezeksiyonlardan sonra ventriküler ve

özellikle supraventriküler aritmiler sık görülür

Lobektomi → %10-20

Pnömonektomi →% 40

Postoperatif kötü prognozun habercisi olabilir. Uzun hastanede kalışlara yol açabilir

slide24
JS Duque’nin çok merkezli çalışmasında morbidite %32.4 olarak bulunmuş.

*Cerrahiye bağlı olarak (%27.3) komp.verilmektedir.

*Hava kaçağı %6.8

*Rezidüel boşluk %4.6

*Ampiyem/Bronkoplevral fistül %4.4

Ann Thorac Surg 1997;63:944-50

 • Söz konusu BPF ve ampiyem pnömonektomilerde oldukça sık karşılaşılmıştır. (21/28, %75)
 • Özelliklede sağ pnömonektomilerde sorun daha sık olmaktadır. (16/21, %76)
 • BPF yaşam kalitesinde önemli düşüklüğe yol açmakta ve prognozu kötü yönde etkilemektedir.
neoadjuavan tedavi
Neoadjuavan Tedavi
 • 13 hastalık bir seride

- Mordidite %62

- Mortalite %23 oranlarda görülmüştür.

WC Fowler.Ann Thorac Surg 1993;55:986-989

 • İspanya çalışmasında

- Morbidite %39

- Mortalite %7.3 olarak tespit edilmiştir.

slide29
Non-kardiyak toraks cerrahisinin kardiyopulmoner sisteme etkisi kardiyovasküler cerrahiden daha fazladır
 • Major akciğer rezeksiyonunu takiben pulmoner yatak miktarındaki azalma sağ ventrikül ve pulmoner arter basıncında ani artışa → sağ ventrikül yetmezliğine yol açabilir
slide30
Toraks Cerrahisi sonrası gelişen bazı fizyolojik

Değişiklikler

 • Akciğer kompliansında ve diffüzyon kapasitesinde azalma
 • Solunum işinde artma
 • Myokard işinin artması ve oksijen ihtiyacının artması
 • Toraks duvarı hareket bozukluğu
 • Solunum işinin veriminde azalma
 • Solunum yetmezliği;
  • Mekanik ventilatör desteğine ihtiyacı bu da pnömoni ve enfeksiyonu getirebilir
slide31
Takujiro;

Hayatı tehdit etmeyen komplikasyonların

oranını %20.6 (n=60)

Hayatı tehdit eden komplikasyonların

oranını ise %12.4 (n=36) olarak vermektedir

slide33
Risk faktörleri
 • 70 yaş ↑
 • Kombine ve
 • Genişletilmiş rezeksiyon
 • Preop EKG patolojileri
 • DLCO %70 
slide34
İntraoperatif Sorular
 • Yeterli venöz kateterizasyonun olmaması
 • Non-invaziv TA takibinin yetersizliği
 • Tek lümen ve
 • Çift lümen entübasyon sorunları
 • Sık ve etkin aspirasyon yapılamaması
 • Uygun (girişim yolunun) sağlanamaması
slide35
Cerrah;
 • Hava yolu emniyetini
 • Rezeksiyon biçimine göre pulmoner arter kontrolünü

mutlaka sağlamalıdır

slide38
Postoperatif Sorunları
 • Operasyon süresi
 • Lenf nodu diseksiyonu
 • Kan transfüzyon ihtiyacı ve miktarı
 • Genişletilmiş rezeksiyon gereksinimini ve biçimi

artıran faktörlerdir

P. Nussbaumer Ther Umsch 2005-62; 77-84

slide39
Cerrahi işlem sırasında

Kanama

Hava kaçağı

İnterkostal

Parankimal

İntratorasik küçük damarlar

Minör

Majör

Alveoler

Bronşial

Trakeal

Pul.arter

Pul.ven

Aorta ve dalları

Kalp boşlukları

Pulmoner arter

Pul.ven

Aorta-dalları

Kalp boşlukları

slide40
Hava Kaçağı

Künt diseksiyon ve keskin diseksiyon

Kebap sendromu (enstrümantal veya tüp mal pozisyonu)

Entübasyona bağlı

Baratravma sonucu sonucu olabilir

slide42
Pnömonektomi;
 • Güdük kaçağı
 • Pulmoner arter
 • Pulmoner ven
 • Extended (perikard rezeksiyonu) rezeksiyon sonrası kardiyak herniasyon
 • Mediastinal şift
 • Perikardiyak tomponand
 • Lenfadenektomiye bağlı şilöz drenaj
 • Karşı tarafta oluşacak pnömotoraks ve hemotoraks

Sleeve pnömonektomide

 • Sütür ayrılması

Karina rezeksiyonlarında;

 • Anastomoz hattında ayrılma

kanamaları

slide46
Kanama
 • Erken dönem kanama cerrahi açıdan önem taşır
 • 700 mlt/24 saatlik bir kanama morbiditede artışını beraberinde getirmektedir
 • İyi hemostaz yapılmaması
 • Açık damar ucu bırakılması / ligasyonun doğru yapılmaması
 • Neo-adjuvant tedavi sonrası vasküler yapıların frajil hale gelişi ile oluşur.
slide47
Pnömonektomi hastasında;

Hasta torakotomi pozisyonundan, supin pozisyonuna çevrilirken medastinal şift için dikkatli olunmalıdır

Akut hipotansiyon →arrest gelişebilmektedir

slide48
Lob torsiyonu
 • Oldukça ender görülen bir komplikasyon (%0.3)
  • Erken dönemde olan hava kaçağının kesilmesi
  • İlgili tarafta solunum sesinin azalması
  • Radyolojik opasite varlığı
  • Bronkoskopi tanıyı güçlendirir.
slide50
Pulmoner Gangren- Enfarkt

Lob torsiyonu, vasküler sleeve sonrası, trombo

emboli , klempleme, ligasyon güdüğünden sonra

olabilir

slide53
Masif Hava Kaçağı
 • Çoğunlukla cerrahi teknik nedenlerle olmaktadır
 • Özellikle pnömonektomi güdük fistülleri morbit ve mortal seyretmektedir
 • İndüksiyon kemo-radyoterapisi alan hastalarda daha beklenir bir komplikasyondur
slide54
Hava embolisi

Non kardiyak pulmoner cerrahide hava embolisi

 • Pulmoner sisteme
 • Sistemik dolaşıma

önemli bir problemdir

Travma ve pulmoner cerrahi ile birlikte tanısal

işlemlerle ve Baro? Travma ile oluşabilir

hava embolisi
Hava Embolisi
 • Diagnostik-transtorasik iğne biyopsileri
 • Törapotik pnömotoraks
 • Mekanik ventilasyon
 • Preop veya operasyon sırasındaki venöz kanülasyon
 • Endobronşial tümör rezeksiyonları

JA Golish Lasers Surg Med 1992;12:338-42

ilotoraks
Şilotoraks

Oldukça düşük bir oranda görülmekte

 • Özofagus hastalıkları cerrahisi
 • Pulmoner hastalıkları cerrahisi
 • Mediastinal kitle cerrahisi
 • Torasik aorta cerrahisi

RJ Cerfolio J Thorac Cardiovasc Surg 1996;112:1361-6

vokal kord disfonksiyonu
Vokal Kord Disfonksiyonu
 • Özellikle sol akc.rezeksiyonlarından sonra görülebilmekte.

Flaire 1996-99 arasında, 99

Hastada İlk hafta içinde yapılan optik incelemede %31 oranında VKD saptamıştır.

Pnömonektomi=50

Lobektomi=49

slide61

Her iki cerrahi prosedürde komplikasyonlar

C Ludwig Ann Thorac Surg 2005;79:968-73 alınmıştır

slide62

Ölüm nedenleri

C Ludwig Ann Thorac Surg 2005;79:968-73) alınmıştır

slide63

Pnömonektomi sonrası mortalite ve morbidite. M Licker Chest 2002;121:1890-1897 alınmıştır.

ad