slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
I. posiedzenie Zespołu Zarządzającego Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

I. posiedzenie Zespołu Zarządzającego Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

I. posiedzenie Zespołu Zarządzającego Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Dr Maciej Zathey Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'I. posiedzenie Zespołu Zarządzającego Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego' - marika


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

I. posiedzenie Zespołu Zarządzającego

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Dr Maciej Zathey

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

slide2

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

 • Szerokie spektrum Strategii Województwa:
 • Strategia jako dokument programujący rozwój regionalny w szerszej perspektywie wykraczającej poza minimum określone uregulowaniami prawnymi dla samorządu wojewódzkiego
  • rola wspierania samorządów lokalnych w regionie
  • uczestnictwo partnerów społeczno-gospodarczych i instytucji naukowo-badawczych
  • oddolny sygnał dla szczebla rządowego

Kształt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Podejście zbieżne z nową koncepcją polityki regionalnej

slide3

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Podmioty zaangażowane w proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

 • Sejmik i Zarząd Województwa Dolnośląskiego
 • Komitet Sterujący
 • Rada Rozwoju Dolnego Śląska
 • Zespół Zarządzający Projektem Strategii
 • Grupa robocza
 • Fora subregionalne
 • KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWD
slide4

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

 • Zadania Rady Rozwoju Dolnego Śląska

Opiniowanie i inicjowanie projektów wspierających rozwój regionu

Współpraca z podmiotami zaangażowanymi w realizację polityki rozwoju Dolnego Śląska

Definiowanie kierunków polityki rozwoju Dolnego Śląska;

Doradztwo władzom samorządowym w bieżących działaniach związanych z realizacją polityki regionalnej

Debata nad aktywnością samorządu województwa w obszarach, które w istotny sposób wpływają na rozwój regionu

Pełnienie roli Rady Programowej Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (ROT)

Powoływanie Zespołów Roboczych Rady Rozwoju

Definicja i ocena założeń aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa

slide5

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Rada Rozwoju Dolnego Śląska

Na spotkaniu 2-4 lutego 2012 r. w Łomnicy zaprezentowano 5 referatów dotyczących Strategii:

Wizja i priorytety SRWD

Propozycje działań i priorytetów SRWD

System wdrażania SRWD

Edukacja i szkolnictwo wyższe

Pozycjonowanie Województwa Dolnośląskiego w strukturze funkcjonalnych powiązań w Europie Środkowej jako proces podnoszenia kompetencji i rangi regionu

slide6

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

 • Zadania Komitetu Sterującego

Definicja i ocena założeń aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa

Formułowanie opinii i rekomendacji w zakresie realizacji procesu aktualizacji Strategii

Opiniowanie dokumentów powstających w procesie aktualizacji Strategii, w tym jej kolejnych projektów

Ocena modelu wdrażania Strategii

Ocena uwag i propozycji zgłoszonych podczas konsultacji społecznych

Współpraca z pozostałymi podmiotami zaangażowanymi w proces aktualizacji Strategii

slide7

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Zespół Zarządzający Projektem Strategii

Uczestnictwo w pracach dotyczących programowania procesu aktualizacji

Uczestnictwo w opracowaniu założeń aktualizacji Strategii

Opiniowanie dokumentów powstających w trakcie procesu aktualizacji Strategii, w tym projektu SRWD oraz analiz cząstkowych

Weryfikacja diagnozy społeczno–gospodarczej regionu oraz wizji, misji i celów strategicznych, kierunków działań

Udział w warsztatach, spotkaniach i konferencjach dotyczących aktualizacji Strategii

Udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii oraz weryfikacja zgłoszonych uwag

Weryfikacja raportu z konsultacji społecznych Strategii

Udział w procedurze oceny ex-ante i oddziaływania na środowisko Strategii

slide8

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

 • Zadania Grupy Roboczej
 • Weryfikacja diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej z analizą pod kątem mocnych i słabych stron
 • Określenie potencjałów endogenicznych i głównych czynników rozwojowych oraz prognozowanie trendów rozwojowych także w ujęciu subregionalnym
 • Identyfikacja barier i problemów rozwojowych oraz obszarów strategicznej interwencji w ujęciu geograficznym
 • Uczestnictwo w pracach nad przygotowaniem projektu Strategii.
slide9

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Fora Subregionalne i ich zadania

 • Analiza subregionu pod kątem mocnych i słabych stron
 • Określenie potencjałów rozwojowych i głównych czynników rozwojowych w subregionie
 • Identyfikacja barier i problemów w subregionie
 • Określenie obszarów strategicznej interwencji w subregionie
 • Wypracowanie pożądanych kierunków działań dla subregionu
slide10

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Fora Subregionalnemogą zostać powołane w ramach wydzielonych geograficznie obszarów funkcjonalnych – subregionów:

 • Subregion I. Obszar Wrocławia
 • – powiaty: Oleśnicki, Oławski, Strzeliński, Wrocławski, Średzki, Wołowski, Trzebnicki, Milicki oraz miasto Wrocław
 • 2) Subregion II. Obszar Legnicko-Głogowski
 • – powiaty: Legnicki, Lubiński, Głogowski, Jaworski, Polkowicki, Górowski, Bolesławiecki, Złotoryjski oraz miasto Legnica
 • 3) Subregion III. Obszar Sudecki
 • – powiaty: Wałbrzyski, Kamiennogórski, Jeleniogórski, Lwówecki, Lubański, Zgorzelecki, Świdnicki, Dzierżoniowski, Ząbkowicki, Kłodzki oraz miasto Jelenia Góra
slide11

Harmonogram prac - planowany

 • Luty – Marzec
 • Lipiec – Sierpień
 • Wrzesień – Październik
 • Kwiecień – Czerwiec
 • Listopad 2012
 • Konsultacje społeczne projektu SRWD

Analiza

SWOT

Ostateczna wersja SRWD – strategiczne priorytety rozwojowe Dolnego Śląska do 2020 r.

 • Projekt
 • Strategii

Identyfikacja obszarów wzrostu i obszarów problemowych

Ocena ex-ante

 • Przyjęcie SRWD

Diagnoza Dolnego Śląska

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Intensywne prace

 Zespół Zarządzający

 • Grupa Robocza

Dodatkowe prace

 Zespół Zarządzający

 Grupa Robocza

slide12

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Analiza SWOT Dolnego Śląska

 • Analiza SWOT Dolnego Śląska ma zidentyfikować (wskazać):
      • Potencjały rozwojowe na obszarze województwa
 • Problemowe zakresy tematyczne dotyczące:
  • sfery gospodarczej
  • struktura gospodarkiregionu, przedsiębiorczość, innowacyjność, inwestycje zagraniczne, turystyka
  • sfery społecznej
  • demografia, kapitał społeczny, zasoby ludzkie, edukacja, sektor pozarządowy, zdrowie, kultura, społeczeństwo informacyjne
  • sfery przestrzennej
  • dostępność komunikacyjna, infrastruktura, procesy urbanizacyjne, energetyka
 • Bariery, które wstrzymują wykorzystanie potencjału rozwojowego województwa i jego subregionów
 • Oddziaływania transgraniczne i ponadregionalne obszarów graniczących województwem dolnośląskim
 • Specjalizacje Dolnego Śląska w ujęciu geograficznym
slide13

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Obszary problemowe i obszary wzrostu

W Strategii określone zostaną Obszary Strategicznej Interwencji Dolnego Śląska:

 • Obszary problemowe:identyfikacja i analiza w ujęciu geograficznym z uwzględnieniem zakresów tematycznych określonych przez analizę SWOT na obszarze województwa
 • Obszary wzrostu (obszary posiadające potencjał rozwojowy): identyfikacja i analiza w ujęciu geograficznym z uwzględnieniem zakresów tematycznych określonych przez analizę SWOT na obszarze województwa
 • Analiza komplementarności OSI na obszarze województwaz zapisami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego i innych strategicznych dokumentów krajowych

Zasadniczą wartością wyznaczenia OSI będzie lepsze zaadresowanie i poprawa efektywności interwencji publicznej prowadzonej w ramach polityki rozwoju – na podstawie zaktualizowanej strategii rozwoju regionu

slide14

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

 • Konsultacje społeczne projektu SRWD
 • Konferencje : regionalna i subregionalne
 • (uczestnictwo partnerów społeczno-gospodarczych oraz przedstawicieli JST)
 • Seminaria: regionalne i subregionalne tematyczne seminaria związane z realizacją strategii
 • Planowany termin lipiec – sierpień 2012:
 • 1. Wrocław – rozpoczęcie
 • 2. Wałbrzych
 • 3. Legnica
 • 4. Jelenia Góra
 • 5. Kudowa Zdrój – transgraniczne
 • 6. Zgorzelec – transgraniczne
 • 7. Wrocław – podsumowanie
 • Udostępnienie opinii publicznej projektu aktualizowanej wersji strategii oraz możliwość zgłoszenia uwag w formie pisemnej

podkład: http://maps.geoportal.gov.pl