Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t
Download
1 / 43

- PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Práva a povinnosti rodičů v oblasti péče o dítě. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ. Ředitel školy Zástupce ředitele Třídní učitel Výchovný poradce Koordinátor protidrogové prevence a poradce pro volbu povolání. VÝCHOVNÝ PORADCE. Odpovídá za :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - mariam-holder


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Organiza n d z
ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ

 • Ředitel školy

 • Zástupce ředitele

 • Třídní učitel

 • Výchovný poradce

 • Koordinátor protidrogové prevence a poradce pro volbu povolání


V chovn poradce
VÝCHOVNÝ PORADCE

Odpovídá za :

 •  evidenci všech žáků se specifickými vývojovými poruchami všech tříd školy,

 •  evidenci problémových žáků a vedení výchovné komise školy – výchovného aktivu školy,

 •  koordinaci spolupráce se školním psychologem; s PPP, s SPC;

 •  za koordinaci spolupráce s OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí) Ostrov, s orgány justice , policie a dalších státních orgánu při řešení jednotlivých problémů žáků I.stupně,

 •  za koordinaci plánů práce, tématických plánů a úprav ŠVP přípravné třídy a třídy s UVP;

 •  řízení MS I.stupně.


Koordin tor protidrogov prevence a poradce pro volbu povol n
Koordinátor protidrogové prevence a poradce pro volbu povolání

Odpovídá za :

 •  za vedení a koordinaci preventivního programu školy proti zneužívání návykových látek, a sociálně patologických jevů

 •  spolupráci s OPPP, Úřadem práce a dalšími institucemi, které se podílejí na odstraňování sociálně patologických jevů mezi školní mládeží,

 •  spolupráci se zástupci Lokálního partnerství lokality Jáchymov – s pracovní skupinou Prevence sociálně patologických jevů.

 •  spolupráci se SŠ a učilišti regionu

 •  zajištění procesu profesionální orientace žáků a kariérového poradenství, za poskytování poradenství žákům a rodičům, za vyplňování a kompletaci přihlášek, za všechny akce související s touto oblastí poradenství.


Pedagogicko psychologick poradna
PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA povolání

 • SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

 • NÁPRAVA SPU

 • SPECIFICKÉ PORUCHY CHOVÁNÍ

 • KOMUNIKACE V RODINĚ

 • ŠKOLNÍ KARIÉRA DÍTĚTE


1 specifick poruchy u en
1. SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ povolání

 • Dyslexie – porucha čtení

 • Dysgrafie – porucha psaní

 • Dysortografie – porucha pravopisu

 • Dyskalkulie – porucha matematických schopností


Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t

PŘÍČINY SPU povolání

 • lehké mozkové dysfunkce (ADHD, ADD)

 • dědičnost

 • kombinace dědičnosti a lehkých mozkových dysfunkcí

 • neurotická nebo nejasná etiologie (původ).

 • Všechny uvedené poruchy jsou zdravotním oslabením


Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t

DOPORUČENÍ PRO PRÁCI S ŽÁKY SE SPU povolání

 • SEZNÁMIT DÍTĚ S PORUCHOU

 • DÍTĚ NESMÍ SVÉ PORUCHY ZNEUŽÍVAT

 • KLID NA PRÁCI

 • DOVOLIT POUŽÍVAT POMŮCKY

 • VŽDY ZJISTIT, ZDA DÍTĚ ROZUMÍ ÚKOLU

 • SPOLUPRÁCE S UČITELEM a PPP


Sluchov pam
SLUCHOVÁ PAMĚŤ povolání

 • Dítě se slabou sluchovou pamětí má problémy zapamatovat si pokyn, nepamatuje si básničku, říkánku, může mít problém se zapamatováním si přečteného textu.

  Náprava:

  Opakování textu hrou (balení kufru, přijela tetička z Ameriky, říkadla, básničky, písničky).


Rozli ov n kr tk ch a dlouh ch samohl sek
ROZLIŠOVÁNÍ KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SAMOHLÁSEK povolání

Proč dítě nepíše čárky nad samohláskami:

 • nedostatečně rozvinuté sluchové vnímání (dítě neslyší rozdíl mezi dlouhou a krátkou samohláskou)

 • dále obtížné vnímání a reprodukce rytmu

 • kontrolovat si co napsalo

 • nesoustředěnost, spěch nebo nedbalost


Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t

NÁCVIK povolání

 • provádět denně, časté opakování

 • vše, co dítě píše, ať si říká polohlasně

 • práce s bzučákem

 • vytleskávat

 • graficky znázornit např.: venku prší …_

 • vymýšlet slova na různě dlouhé slabiky (hádá, má, nemá, kráva, pátá atd.)


Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t

PROSTOROVÁ A PRAVOLEVÁ ORIENTACE povolání

1. pojmy svislé (nahoře, dole, nad, pod)

2. směr (vepředu, vzadu, před, za, první, poslední)

3. pojmy vodorovné(vpravo, vlevo – nejnáročnější)


Sluchov anal za a synt za
SLUCHOVÁ ANALÝZA A SYNTÉZA povolání

 • ROZKLAD VĚT NA SLOVA

 • ROZKLAD SLOV NA SLABIKY

 • ROZKLAD SLABIK NA HLÁSKY


2 poruchy chov n
2. PORUCHY CHOVÁNÍ povolání

 • poškození centrální nervové soustavy - v době před narozením, při porodu a také i časně po porodu

 • vliv genetiky

 • můžeme je vhodnými výchovnými postupy ovlivnit

 • částečně pomáhá i sám vývoj dítěte, protože tím, jak dítě dospívá, zraje i centrální nervová soustava, a některé negativní projevy v chování dítěte ztrácejí na intenzitě (popř. i vymizí)

 • není však dobré spoléhat na to, že vývoj sám vše spraví, protože správnou výchovou mu můžeme hodně napomoci


Zp soby projev poruch chov n
ZPŮSOBY PROJEVŮ PORUCH CHOVÁNÍ povolání

 • Poruchy motoriky - neklid, hyperaktivita, nebo naopak hypoaktivita. Rychlá a snadná unavitelnost. Obtíže v jemné nebo i hrubé motorice (pohybech), neobratnost, nešikovnost, malá koordinovanost pohybů

 • Emoční poruchy a poruchy chování - emoční labilita (citová nestálost), časté výkyvy nálad, “náladovost”. Také výkyvy ve výkonnosti (to souvisí s výkyvy nálad, afektivitou, unavitelností atd.). Impulzivita, snížené sebeovládání, jednání “bez zábran”. Nízká frustrační tolerance - i slabé podněty je vyvedou z míry, neadekvátní reakce, sklon k afektivním výbuchům

 • Poruchy koncetrace pozornosti a paměti - nesoustředěnost, nepozornost, netrpělivost, časté zapomínání

 • Poruchy řeči, vnímání a myšlení - opožděný vývoj řeči, poruchy a vady výslovnosti (dyslalie), artikulační neobratnost. Poruchy zrakového vnímání - špatné rozlišování podobných tvarů. Poruchy sluchového vnímání - špatné rozlišování sluchově podobných hlásek. Porucha orientace v prostoru a pravolevé orientace


Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t

HLAVNÍ VÝCHOVNÉ ZÁSADY povolání

 • klidné, láskyplné rodinné prostředí, dítě musí vědět, že ho máme rádi, i když zlobí

 • stanovit řád

 • důslednost ve výchově

 • jednotné výchovné působení v rodině

 • soustředit se na kladné stránky osobnosti dítěte

 • usměrňování aktivity dítěte a přívod přiměřenýcn podnětů


D t bez v chovn ch z sad
DÍTĚ BEZ VÝCHOVNÝCH ZÁSAD povolání

 • Nadměrné upoutávání pozornosti

 • Negativismus

 • Lži

 • Krádeže

 • Agresivita

 • Šikana

 • Záškoláctví

 • Útěky z domova a toulky

 • Vandalismus

 • Alkoholismus a drogová závislost


Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t

HIERARCHIE POTŘEB povolání

 • 1) MÍSTO

 • 2) BEZPEČÍ

 • 3) PÉČE, PODNĚT, VÝŽIVA

 • 4) PODPORA, OPORA

 • 5) LIMIT


3 komunikace v rodin
3. KOMUNIKACE V RODINĚ povolání

 • Nerozmazlujte mě. Vím dobře, že bych neměl dostat všechno, oč si řeknu – já vás jen zkouším.

 • Nebojte se být přísní a pevní. Mám to raději – cítím se tak bezpečněji.

 • Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky. Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.

 • Nedělejte ze mě menšího, než jsem. Nutí mě to, abych se choval nesmyslně jako „velký“.

 • Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti. Daleko víc na mě zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí.


Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t

 • Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy povolání. Nabourává to můj smysl pro hodnoty.

 • Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád/a. Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která mě ohrožuje.

 • Nechraňte mě před všemi následky mého jednání. Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.

 • Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám. Dokážu se s nimi vyrovnat.

 • Nesekýrujte mě. Musel bych se bránit tím, že budu „hluchý“ a budu dělat mrtvého brouka.


Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t

 • Nedávejte ukvapené sliby povolání. Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.

 • Nezapomínejte, že se nedokážu vždycky vyjádřit tak, jak bych chtěl. Nejsem proto někdy zcela přesný a nebývá mi rozumět.

 • Nepokoušejte nadměrně mou poctivost. Dostanu strach a pak lžu.

 • Nebuďte nedůslední. To mě úplně mate.

 • Neříkejte mi, že mě nemáte rádi. I když někdy dělám příšerné věci.


Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t

 • Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hlouposti povolání. Pro mne jsou hrozivě skutečné a hodně pro mě znamená,když se mi snažíte porozumět.

 • Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní. Hrozně mě šokuje, když zjistím, že to tak není.

 • Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se mi omluvit. Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejší.

 • Nezapomínejte, jak rychle dospívám. Je to určitě těžké, držet se mnou krok, ale prosím, snažte se.

 • Nezapomeňte, že nemohu dobře vyrůst bez spousty lásky a laskavého porozumění. Ale to vám nemusím říkat, že ne?


4 koln kari ra d t te
4. ŠKOLNÍ KARIÉRA DÍTĚTE povolání

JAK PŘEŽÍT ŠKOLU?

 • Ve škole

 • Doma

 • Jak se učit?

 • Při zkoušení

 • Při písemné práci

 • Jak se z toho nezbláznit? Relaxuj!

 • Jak řešit problémy ve škole?


Ve kole
VE ŠKOLE povolání

 • Naslouchej! Buď jedno velké ucho při výkladu

 • Piš! Smysluplné zápisky, v kterých se dokážeš orientovat

 • Ptej se! Na to, co ti není jasné (a neboj se zeptat)


Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t
DOMA povolání

 • Zajisti si! Klid, podmínky k učení (udělej dohodu s rodiči, sourozenci, kamarády)

 • Připrav si! Vše potřebné pro studium k ruce

 • Vytvoř si! Studijní plán + program každého dne + čas domácí přípravy (2-3 hod. domácí přípravy)


Jak se u it
JAK SE UČIT? povolání

 • Přečti si! Celou probranou látku –budeš vědět, o čem se učíš

 • Čti! Danou látku znovu - po částech

 • Dělej si! Průběžně poznámky na papír = tahák. Vyber to nejdůležitější (hlavní myšlenky). Piš v heslech. Graficky rozčleňuj.

 • Ptej se a odpovídej na kontrolní otázky! Kdo? Kdy? Co? Kde? Proč? Za jakým účelem?

 • Opakuj! Samostatně, co ses naučil – pro připomenutí použij “tahák”

 • Kontroluj! S pomocí učebnice, sešitu, taháků + znovu zopakuj

 • Zkoušej sám sebe! Zadej si kontrolní otázky, odpovídej stručně písemnou či ústní formou.

 • Když ještě látku neumíš, vrať se v učení zpátky!

 • Prostřídávej předměty!

 • Začni tím lehčím!

 • Odškrtávej splněné úkoly!

 • Uč se v blocích - jeden předmět 30 minut!

 • Vymez si čas na celkové opakování + procvičení!


P i zkou en
PŘI ZKOUŠENÍ povolání

 • Vyber si zrakem neutrální bod ve třídě, fixuj ho očima

 • Nedívej se na třídu ani zkoušejícího

 • Vybav si a uveď hlavní myšlenky – “tahák”

 • Rozveď hlavní myšlenky – uveď podrobnosti a příklady

 • Mluv souvisle a v klidu


P i p semn pr ci
PŘI PÍSEMNÉ PRÁCI povolání

 • Pozorně si přečti zadané úkoly

 • Správně si rozvrhni čas

 • Ujasni si význam hlavních bodů v zadání

 • Odpovídej a řeš všechny otázky (princip: „alespoň něco“)


Jak se z toho nezbl znit
JAK SE Z TOHO NEZBLÁZNIT? povolání

 • Věnuj se nějaký čas něčemu jinému (hudba, sport, kamarádi…),zkrátka tomu, co máš rád/a.

 • Dobře a pravidelně spi a odpočívej.


Jak e it probl my ve kole
JAK ŘEŠIT PROBLÉMY VE ŠKOLE? povolání

 • Prostuduj si dobře školní řád!

 • Jednej slušně – na úrovni!

 • Nehádej se s učiteli – nauč se klidně formulovat své požadavky!

 • Překročíš-li hranice slušnosti, jdi se hned po hodině omluvit!

 • Nečti a Nejez při hodině, Nebav se se spolužáky!

 • Neměj “připomínky”!

 • Nesnaž se zviditelnit za každou cenu!

 • “Netvař se”!

 • Máš-li problémy se studiem, projev zájem o předmět – využij doučování!

 • Nos pomůcky a odevzdávej zadané práce v termínu!

 • Hlídej si počet zameškaných hodin a pozdních příchodů!

 • Včas předkládej omluvenky!

 • Nevíš-li kudy kam, vyhledej profesionální pomoc psychologa nebo výchovného poradce!


Spc speci ln pedagogick centrum
SPC povolání – speciálně pedagogické centrum

 • poskytuje odborné služby klientům s  handicapem mentálním, tělesným, kombinovaným, logopedickým a klientům postiženým pervazivními vývojovými poruchami / např. autismem/

 • pro klienty se zrakovým a sluchovým handicapem zprostředkují pracovníci SPC rodičům, příp. pedagogům, kontakt na odborná pracoviště v Plzni


Psychologick vy et en
PSYCHOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ povolání

a)odložení začátku povinné školní docházky

b)návrh pro přijetí do přípravných tříd

c)zařazení do základní školy praktické

d)zařazení do základní školy speciální (ve spolupráci s odbornými lékaři)

e)přeřazení do základní školy praktické / speciální

f)kontrolní vyšetření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

g)profesní orientace žáků 9. ročníků základní školy praktické

h)vyšetření dětí s postižením (doporučení ošetřujících lékařů) – zařazení do IVP v SPC


Speci ln pedagogick vy et en
SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ VYŠETŘENÍ povolání

-přijetí dětí s OŠD do přípravných tříd a SMŠ

-přijetí dětí do 1. ročníku základní školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

-přijetí do základní školy praktické

-přijetí do základní školy speciální

-kontrolní vyšetření dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

-přijetí dětí do individuální pedagogické péče v SPC

-vyšetření komunikačních dovedností dítěte

-vyšetření dětí s hlubokým mentálním postižením


Dal slu by spc kv
DALŠÍ SLUŽBY SPC KV povolání

 • Odborné konzultace a metodická pomoc při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení

 • Individuální rozvoj dětí a žáků s hlubokým mentálním postižením

 • Psychologické speciálně pedagogické terapie

 • Individuální logopedická péče v SPC

 • Alternativní komunikace

 • Skupinová terapie starších mentálně postižených klientů s programem rozvoje osobnosti

 • Skupinová terapie pro děti předškolního věku s handicapem v oblasti jemné motoriky, pozornosti, grafomotoriky a komunikačních dovedností


Ospod
OSPOD povolání

 • ORGÁN SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ , Zákon č. 359/2006 Sb.

 • Ochrana práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu.

 • Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění.

 • Působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.


Ospod se zam uje na 6
OSPOD SE ZAMĚŘUJE NA (§6): povolání

 • Děti, jejichž rodiče zemřeli.

 • Rodiče, kteří neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti.

 • Rodiče, kteří nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti.


Ospod se zam uje na 61
OSPOD SE povoláníZAMĚŘUJE NA(§6):

c) Děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití.


Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t

§6, d) Děti, které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte.

§6, e)Děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu.


Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t

§6, f) Děti, které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců.


Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t

§6, g) Děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popř.násilím mezi dalšími fyzickými osobami.

§6, h) Děti, které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popř.jiných osob odpovědných za jejich výchovu.


Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t

§7 rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popř.násilím mezi dalšími fyzickými osobami.

 • Každý je oprávněn upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče.

 • Každý je oprávněn upozornit OSPOD na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti.


Pr va a povinnosti rodi v oblasti p e o d t
§8 rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popř.násilím mezi dalšími fyzickými osobami.

§ 8

 • Dítě má právo požádat OSPOD o pomoc při ochraně svého života a tyto orgány mu mí pomoci. Dítě má právo požádat tyto orgány i bez vědomí rodičů.


Dal aktivity ospodu
DALŠÍ AKTIVITY OSPODu rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popř.násilím mezi dalšími fyzickými osobami.

 • ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OSVOJENÍ A PĚSTOUNSKOU PÉČI

 • SJEDNÁNÍ ÚSTAVNÍ VÝCHOVY A OCHRANNÉ VÝCHOVY

 • Zřizuje zařízení sociálně právní ochrany (odborné poradenství, rekreační tábory, zařízení pro výkon pěstounské péče).

 • Poskytování sociálně právní ochrany pověřenými osobami.

 • Řeší přestupky.