cie predn ky poda astn kom z kladn inform ciu v oblasti bozp so zameran m na z n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Úvod

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 79

Úvod - PowerPoint PPT Presentation


  • 180 Views
  • Uploaded on

Cieľ prednášky : podať účastníkom základnú informáciu v oblasti BOZP so zameraním na ZŠ. Úvod.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Úvod' - shyla


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cie predn ky poda astn kom z kladn inform ciu v oblasti bozp so zameran m na z
Cieľ prednášky :

podať účastníkom základnú informáciu v oblasti BOZP so zameraním na ZŠ

Úvod
slide2

Vážení účastníci !- uvoľnite sa - podstatné veci sú na rozdanom materiály - odložte si písacie potreby / len na nevyhnutné poznámky / - prednáška bude prístupná / podľa požiadavky na USB-kľúč ;resp. odošleme na e- mail /

slide3
Zriadenímbezpečnostnotechnickej služby a pracovnej zdravotnej služby alebo plnením ich úlohdodávateľským spôsobomnie sú dotknuté povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP ani jeho zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a

zdravia zamestnanca.

Zákon NR SR č.124/2006 Z.z. o BOZP

§ 21 ods.7

bozp so zameran m na z

Základná legislatíva

Ústava zákon č. 460/1992 Z.z.

Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. rekod.

Zákon č.124/2006 Z.z. o Bozp …

Zákon č.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve……...

zákon č.125/2006 Z.z. o inšpekcii práce……….

Naväzujúce vyhlášky, nariadenia vlády a tech. normy

Bozp so zameraním na ZŠ
slide5

Ústava V zmysle čl. 36 Ústavy SR zamestnanci majú právo na spravodlivé a upokojujúce pracovné podmienky. Zákon im o. i. zabezpečuje najmä: - ochranu bezpečnosti a zdravia pri práciV zmysle čl. 38 ods.1) Ústavy SRženy, mladiství a osoby zdravotne postihnuté majú právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci a osobitné pracovné podmienky. V zmysle čl. 41 ods.2) Ústavy SR žene v tehotenstve sa zaručuje osobitná starostlivosť, ochrana v pracovných vzťahoch a zodpovedajúce pracovné podmienky.

slide6

Zákonník prácev zmysle ustanovení§ 146ods.1)Ochrana práceje systém opatrení vyplývajúcich z právnych predpisov, organizačných opatrení, zdravotníckych opatrení a sociálnych opatrení zameraných na utváranie pracovných podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca. Ochrana práce jeneoddeliteľnou súčasťoupracovnoprávnych vzťahov.

z konn k pr ce 146
Zákonník práce § 146

ods.2)Starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov pri práci a o zlepšovanie pracovných podmienok, ako základných súčastí ochrany práce jerovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou plánovaniaaplnenia pracovných úloh.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je stav pracovných podmienok, ktoré vylučujú, alebo minimalizujú pôsobenie nebezpečných a škodlivých činiteľov pracovného prostredia na zdravie zamestnancov.

slide8

ods.3) Zamestnávateľ, zamestnanci azástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdraviapri práci a odborová organizácia navzájom spolupracujú pri plánovaní a vykonávaní opatrení v oblasti ochrany práce.ods.4) Znalosť právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je neoddeliteľnou a trvalou súčasťou kvalifikačných predpokladov. Pri hodnotení pracovných výsledkov treba prihliadať na dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.ods.5)Odborným zamestnancompovereným plnením úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a zamestnancom nesmie vzniknúť ujma za plnenie úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

slide9

§ 147ZP -Povinnosti zamestnávateľa. Z týchto vyplýva, že zamestnávatelia sú o. i. povinní:ods.1) v rozsahu svojej pôsobnostisústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri prácia na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce; zamestnávateľ je povinný zlepšovať úroveň ochrany práce vo všetkých činnostiach a prispôsobovať úroveň ochrany práce meniacim sa skutočnostiam.ods.2)Ďalšie povinnosti zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci upravuje osobitný zákon (Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci).

z kon 124 2006z z o bozp 6 v eobecn povinnosti zamestn vate a o i
Zákon č. 124/2006Z.z. o BOZP§ 6Všeobecné povinnosti zamestnávateľa o.i

1) Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný :

c) zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami,

http://www.bozp.anh.sk/ - Bojnanský

slide11
Zoznam ohrození:

1. Ohrozenie organizačnými nedostatkami

2. Ohrozenie usporiadaním pracoviska

3. Ohrozenie v dôsledku nedodržiavania

ergonomických princípov

4. Mechanické ohrozenia

5. Ohrozenie elektrinou

6. Ohrozenie látkami

7. Ohrozenie požiarom a výbuchom

8. Faktory psychického zaťaženia ….

vyhl ka s bp a sb 374 1990 z z
Vyhláška SÚBP a SBÚ č.374/1990 Z.z.

§9 – zabezpečiť školenie a zaučenie pracovníkov a overovať ich znalosti najmenej raz za 12 mesiacov ak vykonávajú o.i. :

- práce vo výškach nad 1,5 m a nemôžu pracovať z pevných a bezpečných pracovných podláh

- na rebríkoch vo výške nad 5 m

§ 14 vertikálne komunikácie o.i. :Ods. 2 - rebrík možno používať len na krátkodobé fyzicky nenáročné práce

- pri vystupovaní a zostupovaní musí byť pracovník otočený tvárou k rebríku a musí mať možnosť pridržať sa ho oboma rukami

slide15
ZOSTATKOVÉ OHROZENIA

-pády materiálu

- skryté vady materiálu

- nepredvídané prekážky v práci

- porezanie, pichnutie, nevhodná poloha

- pády na schodoch, chodbách, triedach a kanceláriách

- úraz el. napätím

- úraz pri organizovaných. podujatiach

slide16
Ak zostatkové ohrozenia nie je možné riešiť a eliminovať známymi technickými úpravami , OOPP, mechanickými zábranami, elektronickými zábranami, či optické zábrany je potrebné stanoviť ďalšie

organizačné opatrenia:

a) častejšia kontrola zariadenia

b) častejšie zaškoľovanie a kontroly obsluhy

c) zvýšenie a zvýraznenie nebezpečných miest (výstrahy, bezpečnostné tabuľky)

resp.zákaz činnosti

slide17
Možný vzor posúdenia rizika

http://www.bozp.anh.sk/ - Bojnanský

Príloha č.1 (kapitola I.3.) Posúdenie rizík poškodenia zdravia pri práci - príklad

Príloha č.4 (kapitola I.3.) Hodnotenie rizík vyplývajúcich z pracovných procesov -

príklad

z kon 124 2006z z o bozp 6 v eobecn povinnosti zamestn vate a o i1
Zákon č. 124/2006Z.z. o BOZP§ 6Všeobecné povinnosti zamestnávateľa o.i.

d) zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, výrobné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov a na ten účel zabezpečovať potrebnúúdržbu a opravy,

z kon 124 2006z z o bozp 6 v eobecn povinnosti zamestn vate a o i2
Zákon č. 124/2006Z.z. o BOZP§ 6Všeobecné povinnosti zamestnávateľa o.i.

k) písomnevypracovaťkoncepciu politikybezpečnosti a ochrany zdravia pri práci obsahujúcu zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a program realizácie tejto koncepcie, ktorý obsahuje najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania; pravidelne ich vyhodnocovať a podľa potreby aktualizovať,

http www bozp anh sk bojnansk
http://www.bozp.anh.sk/ - Bojnanský

uvedený dokument je v praxi zrejme najkomplikovanejším interným predpisom o BOZP.

Príloha č.3 (kapitola I.3.) KONCEPCIA POLITIKY BOZP – príklad

z kon 124 2006z z o bozp 6 v eobecn povinnosti zamestn vate a o i3
Zákon č. 124/2006Z.z. o BOZP§ 6Všeobecné povinnosti zamestnávateľa o.i.

m) vypracovať a podľa potreby aktualizovať vlastný zoznam prác a pracovísk

1. zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, 2. spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy, 3. zakázaných mladistvým zamestnancom,

slide22
Nariadenie vlády č. 272/2004 Z.z.ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien

napr. Telocvik - Toxoplasma gondii - pieskoviská

NARIADENIE VLÁDY č. 313/2006 Z.z.

o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovné zariadenia a o náležitostiach ich prevádzkového poriadku

6 pieskovisko
§ 6Pieskovisko

(1) Prevádzkovateľ musí zabezpečiť čistenie, prekopávanie, prehrabávanie a polievanie piesku v pieskovisku vodou určenou na ľudskú spotrebu1) alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie2) minimálne raz za dva týždne v priebehu sezóny. Sezónou sa na účely tohto nariadenia vlády rozumie obdobie od 15. apríla do 30. septembra kalendárneho roka.

slide24
(2) Najvyššie prípustné množstvo termotolerantných koliformných baktérií a fekálnych streptokokov v piesku pieskoviska je 10 jednotiek tvoriacich kolónie na 1 g vzorky piesku. Piesok pieskovísk nesmie obsahovať žiadne baktérie rodu Salmonella species v 50 g odobratej vzorky a žiadne vajíčka helmintov alebo iné vývojové štádiá týchto parazitov v 15 g vzorky.Vzorky sa odoberajú na začiatku sezóny.
slide25
Nariadenie vlády č. 286/2004 Z.z.

ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov

z kon 124 2006z z o bozp 6 ods 1 v eobecn povinnosti zamestn vate a o i
Zákon č. 124/2006Z.z. o BOZP§ 6 ods .1Všeobecné povinnosti zamestnávateľa o.i.

p) zabezpečiť posudzovanie individuálnych fyzických schopností zamestnanca pri ručnej manipulácii s bremenami, Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z.

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

slide27
na účely tohto nariadenia vlády je ručná manipulácia s bremenami akékoľvek premiestňovanie alebo nesenie bremenavrátane ľudí a zvierat jedným zamestnancom alebo viacerými zamestnancami, jeho zdvíhanie, podopieranie, ukladanie, tlačenie,ťahanie alebo iné pohybovanie, ktoré z dôvodu vlastností bremena alebo nepriaznivých ergonomických faktorov predstavujú riziko poškodenia zdravia, najmä chrbtice zamestnancov.
slide28
Pre tehotné ženy, matky do deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy sa odporúčajú smerné hmotnostné hodnoty pre ženy (maximálna hmotnosť ručne zdvíhaných a prenášaných bremien, maximálny počet zdvihov za minútu)znížiť na menej ako

polovicu.

slide29
VekPodmienkyMaximálna hmotnosť

bremena

MužiŽeny

18 - 29 r.priaznivé 50 kg 15 kg

nepriaznivé 40 kg 10 kg

50 - 60 r. priaznivé 35 kg 10 kg

nepriaznivé 30 kg 5 kg

z kon 124 2006z z o bozp 6 ods 1 v eobecn povinnosti zamestn vate a o i1
Zákon č. 124/2006Z.z. o BOZP§ 6 ods.1 Všeobecné povinnosti zamestnávateľa o.i.

q) zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane preventívnych prehliadok v pravidelných intervaloch s ohľadom na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada,

§ 19,20 - zákona č.126/2006 LPP vo vzťahu k práci / plánovanie financií/

z kon 124 2006z z o bozp 6 ods 2 v eobecn povinnosti zamestn vate a o i
Zákon č. 124/2006Z.z. o BOZP§ 6 ods.2 Všeobecné povinnosti zamestnávateľa o.i.

a) vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia,

b) bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky a viesť evidenciu o ich poskytnutí,

slide32
c) udržiavať osobné ochranné pracovné prostriedky v používateľnom a funkčnom stave a dbať o ich riadne používanie.

NV č. 395/2006 Z.z.

o minim. požiad. na

poskytovanie a používanie OOPP

§ 6

určiť podmienky používania…….

zrozumiteľne zoznámiť zamestnanca….

sprístupniť informácie o OOPP…...

OOPP len certifikované !!!

z kon 124 2006z z o bozp 6 ods 2 v eobecn povinnosti zamestn vate a o i1
Zákon č. 124/2006Z.z. o BOZP§ 6 ods.2 Všeobecné povinnosti zamestnávateľa o.i.

4) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci iného zamestnávateľa, ktorí budú vykonávať práce na jeho pracoviskách a v jeho priestoroch, dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné pre jeho pracoviská a priestory, najmä informácie podľa § 7 ods. 6 písm. a) až c).

slide34
a) nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika, b) preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré zamestnávateľ vykonal na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na jednotlivých pracoviskách, c) opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie,
slide35
Pozn. Zváranie

vyhl. 121/2002 Z.z MV SR §5

Pri činnostiach spojených so zváraním, s tepelným delením a s ďalšími spôsobmi spracúvania kovov (ďalej len "zváranie"), pri ktorých sa používa zváracie zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, vykonáva právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba, pre ktorú sa tieto činnosti vykonávajú, tieto opatrenia:

slide36
a) zabezpečuje, aby zváranie vykonávali len osoby, ktoré majúplatné oprávnenie, b)vydáva písomné povoleniena zváranie pred začatím týchto prác s presne určenými podmienkami z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, za akých možno túto činnosť vykonávať, pričom práce možno začať až po splnení všetkých podmienok povolenia; za vydanie písomného povolenia na zváranie a za vykonanie nariadených opatrení zodpovedá splnomocnená osoba, ktorú v požiarnom štatúte určí štatutárny orgán právnickej osoby alebo podnikajúca fyzická osoba alebo jej zodpovedný zástupca; vzor povolenia je uvedený v príl.č. 1, c)kontroluje miesto zvárania a priľahlé priestory v priebehu zvárania, pri jeho prerušení a po skončení zvárania po nevyhnutný čas,najmenej však osem hodín,
slide37
d) zabezpečuje po skončení činnosti alebo pracovnej zmeny odloženie zváracieho zariadenia s príslušenstvom z miesta zvárania na určené miesto a vykoná potrebné opatrenia proti jeho neoprávnenému použitiu, e) zabezpečuje, aby rozvody elektrickej energie káblami alebo plynu hadicami boli uložené tak, aby nedošlo k ich mechanickému, tepelnému alebo k inému poškodeniu a aby nevytvárali prekážku v prístupových priestoroch okolo zariadenia a pri úniku osôb, f) zabezpečuje čistotu, pevnosť, tesnosť a neporušenosť pripojení vonkajších prívodov k zváracím zariadeniam a ich ochranu pred mastnotou a agresívnymi látkami, ktoré by ich mohli poškodiť; poškodené prívody odstavuje bez zbytočného odkladu z používania a zabezpečí ich výmenu, g) zabezpečuje pri skladovaní, preprave a manipulácii s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi dodržiavanie požiadaviek podľa osobitného predpisu, 4)h) zabezpečuje potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov, prípadne spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, i) zabezpečuje ochranu osôb a okolia pred vznikom požiaru od nebezpečných účinkov zvárania prenosnými zástenami alebo závesmi z nehorľavého alebo neľahko horľavého materiálu.
z kon 124 2006z z o bozp 6 ods 5 v eobecn povinnosti zamestn vate a o i
Zákon č. 124/2006Z.z. o BOZP§ 6 ods.5 Všeobecné povinnosti zamestnávateľa o.i.

5) Zamestnávateľ je povinný vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari, a zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu, ako aj zákazu fajčenia na pracoviskách.

Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov §7 ods.1 pís.c

zákazané je fajčiťc) v základných školách, v stredných školách a v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk + § 11 priestupky

z kon 124 2006z z o bozp 6 ods 10 v eobecn povinnosti zamestn vate a o i
Zákon č. 124/2006Z.z. o BOZP§ 6 ods.10 Všeobecné povinnosti zamestnávateľa o.i.

10) Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný znášať zamestnávateľ; tieto náklady nesmie presunúť na zamestnanca.

z kon 124 2006z z o bozp 7 oboznamovanie a informovanie zamestnancov
Zákon č. 124/2006Z.z. o BOZP§ 7oboznamovanie a informovanie zamestnancov

1) zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca

a) s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť,

slide41
b) s vyskytujúcimi sa a predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a s ochranou pred nimi,

c) so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca.

z kon 124 2006z z o bozp 7 oboznamovanie a informovanie zamestnancov1
Zákon č. 124/2006Z.z. o BOZP§ 7oboznamovanie a informovanie zamestnancov

2) Zamestnávateľ je povinný oboznámiť zrozumiteľne a preukázateľne zamestnanca so zoznamom prác a pracovísk podľa § 6 ods. 1 písm. m).(3) Zamestnávateľ je povinný zamestnanca oboznámiť v súlade s odsekmi 1 a 2 pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku.

slide43
(4) Obsah oboznámenia a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam. Zamestnávateľ je povinný upraviť vnútorným predpisom pravidelnosť opakovaného oboznamovania tak, aby sa vykonávalonajmenej raz za dva roky, ak osobitný predpis neustanovuje kratší čas.
slide44
Vzorový projekt vzdelávania Ministerstva školstva v oblasti BOZP by mal byť spracovaný v priebehu decembra 2006 www.minedu.sk

NV s účinnosťou od 1.1.2006 bude bližšie špecifikovať LPP vo vzťahu k práci a pracovnú zdravotnú službu

z kon 124 2006z z o bozp 8
Zákon č. 124/2006Z.z. o BOZP§ 8

1) Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci v prípade vzniku bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia je zamestnávateľ po zohľadnení veľkosti organizácie, charakteru práce, charakteru nebezpečenstiev a veľkosti rizika povinný

slide46
a) vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov a na poskytnutie prvej pomoci a na ten účel najmä :
slide47
1. písomne určiť postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, 2. vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami vrátane prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci, 3. určiť a odborne spôsobilými osobami vyškoliť a pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci, ako aj na hasenie požiaru, 4. zabezpečiť potrebné kontakty s príslušnými zdravotníckymi pracoviskami, záchrannými pracoviskami a hasičskými jednotkami,
z kon 124 2006z z o bozp 9 kontroln innos
Zákon č. 124/2006Z.z. o BOZP§ 9Kontrolná činnosť

(1) Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať:

slide49
a) stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení,b) či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa,
slide50
c) činnosť zamestnanca na odlúčenom pracovisku a zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku sám, d) riadne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných ochranných opatrení.(2) Zamestnávateľ je povinný odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou.
z kon 124 2006z z o bozp 10 s polupr ca zamestn vate a a zamestnancov
Zákon č. 124/2006Z.z. o BOZP§10spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov

zamestnávateľ je povinný predložiť zamestnancom alebo zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť podklady a poskytnúť primeraný čas na vyjadrenie sa k:

a) návrhu koncepcie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, k návrhu programu jej realizácie a k ich vyhodnoteniu,

slide52
b) návrhu na výber pracovných prostriedkov, technológií, organizácie práce, k pracovnému prostrediu a k pracovisku,

c) návrhu na určenie odborných zamestnancov na vykonávanie preventívnych a ochranných služieb

slide53
d) vykonávaniu úloh preventívnych a ochranných služieb, ak sa tieto úlohy vykonávajú dodávateľskýmspôsobom,

e) posúdeniu rizika, určeniu a vykonávaniu ochranných opatrení vrátane poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov a prostriedkov kolektívnej ochrany,

g) spôsobu a rozsahu informovania zamestnancov, zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a určených odborných zamestnancov na vykonávanie preventívnych a ochranných služieb,

slide54
h) plánovaniu a zabezpečovaniu oboznamovania a informovania zamestnancov podľa § 7 a ku školeniu zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.
12 pr va a povinnosti zamestnancov
§ 12Práva a povinnosti zamestnancov

a) prerokúvať so zamestnávateľom všetky otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiace s jeho prácou; v prípade potreby možno po vzájomnej dohode prizvať na rokovanie aj odborníkov v danom odbore, b) odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko a odobrať sa do bezpečia, ak sa dôvodne domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb.

slide56
(2) Zamestnanec je povinný a) dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracovisku a určené pracovné postupy, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený, b) spolupracovať so zamestnávateľom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť v potrebnom rozsahu tak, aby im umožnil plniť povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a úlohy uložené príslušným inšpektorátom práce alebo orgánom dozoru,
slide57
c) vykonávať práce, obsluhovať a používať pracovné prostriedky, materiály, nebezpečné látky a ostatné prostriedky v súlade s1. návodom na používanie, s ktorým bol riadne a preukázateľne oboznámený, 2. poznatkami, ktoré sú súčasťou vedomostí a zručností v rámci získanej odbornej spôsobilosti,
slide58
d) obsluhovať pracovné prostriedky a vykonávať činnosti s vyšším rizikom, ktoré ustanovujú osobitné predpisy, len ak má na ich obsluhu a vykonávanie osvedčenie alebo preukaz a ak je zamestnávateľom poverený na túto obsluhu alebo vykonávanie činnosti, e) náležite používať bezpečnostné a ochranné zariadenia, nevyraďovať ich z prevádzky a svojvoľne ich nemeniť, f) používať určeným spôsobom pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky,
slide59
g) dodržiavať zákaz vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti ustanovené osobitnými predpismi, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť jeho život alebo zdravie, h) zúčastňovať sa na oboznamovaní a inom vzdelávaní zabezpečovanom zamestnávateľom v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobiť sa overovaniu jeho znalosti, i) podrobiť sa lekárskym preventívnym prehliadkam,
slide60
j) oznamovať bez zbytočného odkladu vedúcemu zamestnancovi alebo podľa potreby bezpečnostnému technikovi, zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru tie nedostatky, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie, najmä bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia, a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní,
slide61
k) nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich vplyvom do práce, l) podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok; okruh zamestnancov zamestnávateľa a iných osôb oprávnených dať zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil vyšetreniu, uvedie zamestnávateľ v pracovnom poriadku alebo vo vnútornom predpise, m) dodržiavať určený zákaz fajčenia na pracoviskách,
slide62
(3) Zákaz požívať alkoholické nápoje na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk sa nevzťahuje na zamestnanca,u ktorého je výnimočne požívanie alkoholických nápojov súčasťou plnenia pracovných úloh alebo je s plnením týchto úloh zvyčajne spojené.
17 pracovn raz in raz choroba z povolania nebezpe n udalos a z va n priemyseln hav ria
§ 17Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a závažná priemyselná havária

(1) Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi vznika) pracovného úrazu alebo služobného úrazu20) (ďalej len "pracovný úraz"), ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav, b)iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa, c) nebezpečnej udalosti,d) bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie.21)

slide64
2) Povinnosť oznámiť zamestnávateľovi vznik udalosti uvedenej v odseku 1 má aj zamestnanec alebo fyzická osoba, ktorá bola svedkom vzniku uvedenej udalosti. Zamestnávateľ je povinný vnútorným predpisom určiť, komu a akým spôsobom sa oznamuje vznik udalosti podľa odseku 1.
slide65
(3) Zamestnávateľ je povinný po oznámení podľa odseku 1 bezodkladne vykonať potrebné opatrenia, aby nedošlo k ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia. Stav pracoviska, ak ide o udalosti podľa odseku 5 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu, nemožno meniť do príchodu príslušných vyšetrujúcich orgánov, okrem vykonania nevyhnutných opatrení na ochranu života a zdravia alebo na zabránenie veľkej hospodárskej škody. Ak sa stav pracoviska mení v dôsledku vykonania opatrení, aby sa zabránilo ďalšiemu možnému ohrozeniu života a zdravia alebo veľkej hospodárskej škode, zamestnávateľ je povinný vyhotoviť dokumentáciu o stave pracoviska potrebnú na vyšetrenie príčin vzniku takej udalosti.
slide66
(4) Zamestnávateľ je povinný registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu (ďalej len "registrovaný pracovný úraz"), tak, žea) zistí príčinu a všetky okolnosti jeho vzniku, a to za účasti zamestnanca, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, ak je to možné so zreteľom na jeho zdravotný stav, a za účasti príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť; v prípade smrti, ťažkej ujmy na zdraví alebo ak predpokladaná dĺžka liečenia je najmenej 42 dní (ďalej len "závažný pracovný úraz"), zamestnávateľ je povinný prizvať k zisťovaniu príčin aj autorizovaného bezpečnostného technika,
slide67
b) spíše záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného pracovného úrazu, c) prijme a vykoná potrebné opatrenia, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu.
slide68
(5) Zamestnávateľ je povinný po prijatí oznámenia bezodkladne oznámiť vznika) registrovaného pracovného úrazu1. príslušnému zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, 2. príslušnému útvaru Policajného zboru, 22) ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin, 3. príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru, ak ide o závažný pracovný úraz, b) bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie, vznik závažnej priemyselnej havárie, choroby z povolania, ohrozenia chorobou z povolania príslušnému inšpektorátu práce.
slide69
7) Zamestnávateľ je povinný a) záznam o registrovanom pracovnom úraze do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel, 1. zaslať príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru, 2. doručiť zamestnancovi, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, alebo pozostalým, ak zamestnanec zomrel v dôsledku pracovného úrazu, b) zaslať príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru správu o prijatých a vykonaných opatreniach pri závažnom pracovnom úraze, pri chorobe z povolania, pri ohrození chorobou z povolania do ôsmich dní odo dňa, keď podľa záznamu o registrovanom pracovnom úraze sa malo opatrenie vykonať.
z kon 124 2006z z o bozp 19 z stupca zamestnancov
Zákon č. 124/2006Z.z. o BOZP§19zástupca zamestnancov

(1) Zamestnávateľ je povinný vymenovať jedného zamestnanca alebo viacerých zamestnancov za zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, a to na základe návrhu príslušného odborového orgánu, zamestnaneckej rady alebo voľby zamestnancov, ak u zamestnávateľa nepôsobí odborový orgán alebo zamestnanecká rada. Zamestnanca možno navrhnúť alebo zvoliť za zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť len s jeho písomným súhlasom

slide71
§19

(2) Jeden zástupca zamestnancov pre bezpečnosť u zamestnávateľa, ktorý vykonáva činnosti podľa prílohy č. 1, môže zastupovať najviac 50 zamestnancov. U ostatných zamestnávateľov môže jeden zástupca zamestnancov pre bezpečnosť zastupovať viac ako 50 zamestnancov, ale nie viac ako 100 zamestnancov.

slide72
(6) Zamestnávateľ je povinný sprístupniť na svojich pracoviskách na obvyklom a voľne prístupnom mieste zoznam zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť spolu s uvedením pracoviska, na ktorom pracujú.

Podľa zákona NRSR č.125/2005 Z.z. o Inšp.práce.. § 19 ods.1 pís a; pokuta až do 2 mil.

/ § 12 ods 1. pís i

upozornenie
Upozornenie !

§ 39Prechodné ustanovenia

(3) Osvedčenie bezpečnostného technika vydané do 30. júna 2006 stráca platnosť31. decembra 2007, ak bezpečnostný technik neabsolvoval aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 23 ods. 6.

slide74
Prípadné otázky ,ktoré sa týkajú všetkých ,

rád zodpoviem / pokiaľ budem vedieť /;

- individuálne otázky po skončení, aby sme

nezdržovali ostatných účastníkov.