Kontrola podle l 16
Download
1 / 16

Kontrola podle čl . 16 - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Kontrola podle čl . 16. Centrum pro regionální rozvoj ČR. Kontrola podle čl. 16 v ČR. Obsah Podmínky pro zahájení kontroly výdajů dle čl.16 Postup kontroly soupisky výdajů ČR Soupiska v ýdajů pro české kooperační partnery Shrnutí.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kontrola podle čl . 16' - manton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kontrola podle l 16

Kontrola podle čl. 16

Centrum pro regionální rozvoj ČR


Kontrola podle čl. 16 v ČR

Obsah

Podmínky pro zahájení kontroly výdajů dle čl.16

Postup kontroly soupisky výdajů ČR

Soupiska výdajů pro české kooperační partnery

Shrnutí


Kontrola podle l 16 1 podm nky zah jen kontroly v daj dle l 16
Kontrola podle čl. 16 1. Podmínky zahájení kontroly výdajů dle čl. 16

Kooperační partner ČR

Soupiska výdajů za dílčí část projektu

v aktuálním znění tj. platná poslední

pracovní den měsíce předcházející tomu,

ve kterém je soupiska zpracována/podepsána.

www.ziel3-cil3.eu

Soupiska výdajů pokud výdaje ≥7000€

 • kopie účetních dokladů

 • výstupní sestavu oddělené účetní evidence

 • další doklady dle Náležitostí dokladování pro Cíl 3

+ DÍLČÍ PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA (POKUD NEPŘEDKLÁDÁ SOUPISKU, POPIS VÍCE OBDOBÍ DO NÁSLEDUJÍCÍ ZPRÁVY)

Kontrolor podle čl. 16 CRR ČR


Kontrola podle l 16 2 postup kontroly soupisky v daj r
Kontrola podle čl. 16 2. Postup kontroly Soupisky výdajů ČR

 • Administrativní kontrola

 • provádí 100% kontrolu výdajů na soupisce

 • - požaduje předložení dokladů a jiných podkladů dle Náležitostí dokladování pro Cíl 3 OP přeshraniční spolupráce, zejm.:

 • - předložení účetních dokladů

 • - doložení dokumentace k VŘ (pokud bylo uskutečněno)

 • - doložení výstupů projektu

 • - dodržení povinností uvedených ve Smlouvě/Příručce pro příjemce /Realizačním dokumentu

 • provedení kontroly podle čl. 16 a vystavení Osvědčení o kontrole podle článku 16

 • Kontrola na místě

Kontrolor podle čl. 16 CRR ČR

 • Zkontrolovaná Soupiska výdajů

 • Osvědčení o kontrole podle čl. 16 vč. Kopie Rekapitulace mezd a Přehledu pracovních cest)

 • Zápis z kontroly na místě (v případě provedení)

 • Lhůty pro kontrolu – do 3 měsíců od předložení, v případě zjištění nedostatků se lhůta pozastaví. Lhůta pro odstranění nedostatků je 30 dnů.

 • Lhůty pro předložení třeba odvozovat od termínů v Plánu plateb předkládaném LP. LP je povinen se svými partnery dohodnout závazná a jednotná monitorovací období pro předkládání Soupisky výdajů/Dílčí zprávy.

Kooperační partner ČR


Kontrola podle l 16 3 soupiska pro esk koopera n partnery
Kontrola podle čl. 163. Soupiska pro české kooperační partnery

 • Popis implementace programu Cíl 3/ Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou Republikou v:

 • Příručce pro české kooperační partnery – realizace projektu (aktualizace 1/4/2012)

  • Popis postupů kontroly českých kooperačních partnerů a povinností s tím související

 • Uveřejnění na: www. ziel3-cil3.eu


 • Kontrola podle l 16 3 soupiska pro esk koopera n partnery1
  Kontrola podle čl. 163. Soupiska pro české kooperační partnery

  • Pokyny pro partnery při vyplňování soupisky výdajů:

   - aktualizace 2012_10_19

  • - drobná aktualizace textu, žádné podstatné změny proti předchozím verzím

   Používat aktuální

   verze uveřejněné na webu programu.

  • Soupiska výdajů:

  • aktualizace 2012_08_28

  • nový řádek SUBTOTAL VĚCNÉ VÝDAJE, který zohledňuje sloučené kapitoly: Cestovní náklady + Věcné výdaje + Výdaje na publicitu + Finanční výdaje

  • KP předkládá soupisku se zakrytými sloupci č. (18) – (22)

  • Kontrolor předává soupisku KP se zakrytými sloupci č. (12) – (19)


  Kontrola podle l 16 3 soupiska pro esk partnery
  Kontrola podle čl. 16 3. Soupiska pro české partnery

  • Část A – záhlaví soupisky pro základní identifikační údaje PP a projektu.

  • Část B – obsahová část soupisky – seznam pro výdaje uskutečněné za svůj podíl na projektu.

  • Část C – zápatí soupisky pro potvrzení výše uvedených výdajů


  Kontrola podle čl. 16 3. Soupiska pro české kooperační partnery

  A- Záhlaví:

  Období – partner zadá interval (od-do), ke kterému se Soupiska vztahuje. Období zpravidla odpovídá jednomu monitorovacímu období, ale je možné ji předložit za několik monitorovacích období (uvést datum včetně roku).

  Číslo soupisky výdajů – číslo musí odpovídat pořadovému číslu předložené soupisky výdajů (tj. pořadovému číslu nárokování od data registrace projektu).

  Číslo projektové žádosti – odpovídá údaji uvedenému ve Smlouvě o podmínkách realizace projektu.

  Název projektového partnera – jméno partnera vyplňujícího Soupisku (PP).

  IČ – identifikační číslo partnera vyplňujícího Soupisku (PP).

  Sídlo – sídlo partnera vyplňujícího Soupisku (PP).

  Název vedoucího partnera – jméno vedoucího partnera (LP).

  Název projektu – odpovídá názvu uvedenému ve Smlouvě o podmínkách realizace projektu.

  Plátce DPH – partner zvolí, zda je plátce/neplátce DPH obecně (ANO/NE)

  U plátců DPH: mám nárok na odpočet DPH u níže uvedených výdajů v rámci mého daňového přiznání? Partner zvolí ve vztahu k projektu ANO/NE podle toho, zda má/nemá nárok na odpočet ve svém daňovém přiznání

  kurz EUR/CZK – kurz ECB platný v měsíci, kdy byla zpracována soupiska výdajů (kurz platný pro daný měsíc je zveřejňován na adrese http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm).

  Datum zpracování – datum, kdy byla Soupiska PP zpracována.


  Kontrola podle čl. 16 3. Soupiska pro české partnery

  Vybrat znabízených možnosti v souladu s druhy výdajů uvedených v Náležitostech dokladování uveřejněných na www. crr.cz (např. Nákup služeb, mzdové výdaje…)

  Vždy vyplnit údaj a uvádět stručný popis účelu výdaje v souvislosti s plněním cílů a aktivit projektu v žádosti o projekt. Při dokládání formou „Sestavy“ vypsat všechny relevantní aktivity k údajům na „Sestavě“.

  V případě, že se jedná o Sdílený výdaj, je třeba v tomto sloupci mimo výše uvedeného uvádět také „Sdílený výdaj“.

  B – Sloupce 1-6:

  Vyplnit příslušné číslo podkapitoly a kapitoly podrobného rozpočtu projektu

  Vždy vyplnit údaj o předmětu plnění/fakturace uvedeném na dokladu (např. nájemné, nákup židlí, technické zabezpečení semináře apod.).

  Vždy uvést identifikaci výdaje na IV/NIV dle rozhodnutí partnera, zda výdaj je/bude veden v jeho účetnictví jako investice nebo neinvestice v souladu s účetními předpisy.


  Kontrola podle čl. 16 3. Soupiska pro české partnery

  Vkládat přesný název dodavatele, tak jak je uveden na účetním dokladu. Přesný přepis z dokladu (dle OR nebo ŽL).

  Při použití „Sestavy“ nebo interních dokladů údaj neuvádět.

  B - Sloupce 7-12:

  Uvádět číslo dokladu dle interní číselné řady u partnera, tzn. číslo dokladu, podle kterého je doklad vyhledatelný v účetnictví partnera projektu a měl by být identifikovatelný v analytické účetní evidenci projektu (např. číslo likvidačního listu faktury, interní číslo dokladu).

  Při použití „Sestavy“ údaj neuvádět.

  Uvádět datum uvedené na účetním dokladu, kterým byl náklad vynaložen (např. datum vystavení faktury, datum vystavení interního dokladu apod.).

  Při použití „Sestavy“ údaj neuvádět.

  IČ dodavatele uvedené na účetním dokladu, pokud je údaj k dispozici. Přesný přepis z dokladu (dle OR nebo ŽL).

  Při použití „Sestavy“ nebo interních dokladů údaj neuvádět.

  Datum úhrady dokladu, tj. datum platby uvedené na bankovním výpise, na výdajovém pokladním dokladu aj. V případě úhrady dokladu ve více splátkách je třeba doklad rozdělit do více řádků na soupisce.

  Při použití „Sestavy“ údaj neuvádět.

  Vždy vybrat měnu, ve které je účetní doklad vystaven (CZK nebo EUR).

  Při použití „Sestavy“ uvádět měnu na sestavě.

  V případě, že je doklad vystaven na jinou měnu než CZK nebo EUR, je třeba do soupisky použit národní měnu, a to ve výši uvedené na bankovním výpise.


  Kontrola podle l 16 3 soupiska pro esk partnery1
  Kontrola podle čl. 16 3. Soupiska pro české partnery

  Předložená částka v měně dokladu / Angeforderter Betrag der

  Währung des Beleges

  předložená částka v

  Počet stran

  EUR (indikativní)

  dokladu

  Částka bez

  (Celkem vč. DPH)

  DPH

  Celkem vč. DPH

  DPH odloženo

  DPH

  Seitenanza

  MWSt

  Angeforderter Betrag

  Betrag ohne

  Gesamt inkl.

  hl des

  MWSt

  zurückgestellt

  in EUR (gesamt inkl.

  MWSt

  MWSt

  latente Steuer

  MWSt.)

  Beleges

  ( 13)

  ( 14)

  ( 15)

  (14a)

  ( 16)

  ( 17)

  151 000,00

  6 425,53

  150 000,00

  1 000,00

  1,00

  15

  0,00

  0,00

  Vyplňuje se automaticky.

  Předvyplněné vzorce. Předloženáčástka celkem, tj. součet sl. (13 Předložené částky bez DPH a sl. (14) Předloženéčástky DPH (v měně dokladu).

  B - Sloupce 13-17:

  Předložená částka DPH příslušná k předložené částce bez DPH v měně dokladu. Platí pro neplátce DPH a plátce DPH, kteří nemají nárok na odpočet DPH v rámci svého daňového přiznání.

  Vždy uvést údaj o částce předložené partnerem pro projekt bez DPH.

  Uvádět částku DPH, jejíž nárok může být uznán až po doložení ročního vypořádacího koeficientu pro krácená plnění dle příslušné kap. Příručky pro české žadatele, kap. Věcné příspěvky, DPH a střet zájmů.

  Vyplňuje se automaticky.

  Předvyplněné vzorce. Předložená částka v EUR celkem. V případě, že je měna dokladu v EUR, potom se údaj shoduje se sl. (15).

  Vždy uvádět údaj o počtu stran k dokladování výdaje na příslušném řádku soupisky výdajů, které partner předkládá ke kontrole.

  V případě možnosti a použití limitu 400€ pro dokladování dle Příručky pro příjemce (tzn. nedokládání výdaje do 400 EUR), uvede se 0.


  Kontrola podle čl. 16 3. Soupiska pro české partnery

  VYPLŇUJE KONTROLOR!!!!!

  Uznaná částka kontrolorem podle čl. 16 v EUR

  Pořadové číslo dokladu

  Nárokovaná částka kooperačním partnerem v EUR

  Poznámka kontrolora (číslo důvodu dle Přílohy E v listu xls soupisky v případě dodatečně neuznaných výdajů)


  Kontrola podle čl. 16 3. Soupiska pro české partnery

  C- Spodní část – za partnera

  Prohlášení partnera

  Za projektového partnera (statutárního zástupce)

  Titul, jméno, příjmení statutárního zástupce

  Datum, Podpis , Razítko partnera


  Kontrola podle čl. 16 3. Soupiska pro české partnery

  Spodní část - Výsledek kontroly provedené kontrolorem

  Rozdělení podílu SR na NIV a IV dle podílu rozdělení na soupisce

  Podíly financování uvedené ve Smlouvě/Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SR

  Za CRR ČR – pracovníci z pobočky z Liberce nebo Chomutova

  Titul, jméno, příjmení, funkce

  Datum, Podpis , Razítko CRR ČR


  Kontrola podle čl. 16 4. Shrnutí

  Pravidla pro předkládání soupisky:

  • způsobilé výdaje jsou min. 7000 € s výjimkami uvedené v PPP…!!! správné zatřídění výdajů do kapitol !!!!

  • pro účely předkládání se řídit Náležitostmi dokladování pro Cíl 3 OP přeshraníční spolupráce uveřejněné na www.crr.cz (např. dokládat mediány u DPP/DPČ, …)

  • pro vyplňovány soupisky se řídit Pokyny pro partnery při vyplňování soupisky výdajů

  • výdaje na soupisce byly uskutečněny včetně úhrady nejpozději do data konce monitorovacího období (období shodné se všemi KP)

  • v případě tzv. odložených výdajů se nárokují kurzem aktuální soupisky, kdy již splňují uznatelnost

  • NEPŘEPISOVAT VZORCE (BAREVNÉ BUŇKY), PŘI VKLÁDÁNÍ DALŠÍCH ŘÁDKŮ DÁVAT POZOR NA NAVÁZÁNÍ VZORCŮ !!!! NEMĚNIT FORMÁTY!


  Kontrola podle čl. 16 4. Shrnutí

  • Výstupy Kontrolora CRR ČR

  • 2x originál Osvědčení obdrží KP, z toho jeden originál Osvědčení je určen LP, ke kterému je přikládá kopie sestavy Rekapitulace mezd a Přehledu služebních cest s razítkem a podpisem kontrolora dle čl. 16

  • 2x schválené dílčí zprávy (vrátí KP) a schválenou Dílčí soupisku výdajů

  • Povinnosti PP předat svému LP:

  • 1x originál Osvědčení vč. Sestav Rekapitulace a přehledu služ.cest (Pozor!!! Rekapitulace mezd má zvlášť list pro DPP/DPČ a zvlášť pro pracovní poměry)

  • 1x dílčí zprávu

  • 1x schválenou Dílčí soupisku výdajů


  ad