POTENCJAŁ DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO
Download
1 / 23

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

POTENCJAŁ DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach. Gotowość szkolna.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach' - malcolm-reynolds


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

POTENCJAŁ DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach


Gotowo szkolna
Gotowość szkolna

Gotowość szkolna to stopień rozwoju dziecka niezbędny do podjęcia obowiązków związanych z rozpoczęciem nauki w szkole. To zespół tych cech psychofizycznych ukształtowanych w okresie pierwszych sześciu lat życia, które umożliwiają dziecku przystosowanie się do nauki w szkole.

Dojrzałym do podjęcia nauki szkolnej jest dziecko, o takim stopniu rozwoju, który

umożliwia mu:

- naukę czytania, pisania i liczenia,

- przystosowanie się do wymagań szkoły,

- zgodne współżycie z grupą rówieśniczą.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach


Czynniki wp ywaj ce na gotowo podj cia nauki w szkole
Czynniki wpływające na gotowość podjęcia nauki w szkole

 • Czynniki indywidualne związane z dzieckiem, do których należą:

 • Stan zdrowia

 • Płeć

 • Właściwości psychiczne ( poziom rozwoju: pamięci, percepcji wzrokowej, słuchowej,

 • myślenia, wypowiedzi słownych)

 • Czynniki zewnętrzne związane z rodziną oraz środowiskiem:

 • Warunki materialne

 • Warunki kulturowe

 • Warunki społeczne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach


Wymagania wobec dziecka kt re ma rozpocz nauk szkoln dotycz rozwoju
Wymagania wobec dziecka, które ma rozpocząć naukę szkolną, dotyczą rozwoju:

 • Fizycznego

 • Ruchowego

 • Poznawczego

 • Emocjonalnego

 • Społecznego

 • Mowy

 • Osiągnięcie odpowiedniego poziomu rozwoju w w/w sferach wpływa na przygotowanie

 • dziecka do czytania , pisania i liczenia.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach


W a ciwo ci rozwojowe oraz kompetencje jakie powinno posiada dziecko rozpoczynaj ce nauk
Właściwości rozwojowe oraz kompetencje jakie powinno posiadać dziecko rozpoczynające naukę

 • Rozwój fizyczny:

 • Dziecko jest ogólnie zdrowe

 • Jego wzrost i waga są odpowiednie do wieku

 • Prawidłowo funkcjonują narządy zmysłów, zwłaszcza wzrok i słuch

 • Jest odporne na zmęczenie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach


Właściwości rozwojowe oraz kompetencje jakie powinno posiadać dziecko rozpoczynające naukę

 • Rozwój ruchowy:

 • Jest sprawne ruchowo: biega, skacze, jeździ na rowerze

 • Chętnie bawi się klockami, odtwarza konstrukcje według wzoru

 • Potrafi w sposób celowy posługiwać się przedmiotami i narzędziami, szczególnie

 • ważna jest motoryka mała (wycina nożyczkami, wiąże sznurowadła, zapina guziki)

 • Samodzielnie wykonuje podstawowe czynności samoobsługowe (je, ubiera się)

 • Uzyskało podstawową orientacje w schemacie własnego ciała, potrafi różnicować

 • prawą i lewą stronę

 • Najczęściej wykonuje czynności jedną ręką, gdyż u większości dzieci dominacja

 • czynnościowa ręki jest ustalona

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach


Właściwości rozwojowe oraz kompetencje jakie powinno posiadać dziecko rozpoczynające naukę

 • Rozwój poznawczy:

 • Dziecko jest spostrzegawcze, zauważa istotne elementy przedmiotu, wskazuje braki

 • w obrazkach

 • Ma zasób wiadomości umożliwiający orientację w najbliższym otoczeniu (potrafi

 • podać swoje imię, nazwisko, wiek, itp.)

 • Rozumie podstawowe pojęcia abstrakcyjne (kształt, wielkość, kierunek, odległość)

 • Zaczyna rozumieć znaczenie symboli

 • Jest dociekliwe, aktywne poznawczo, poszukuje odpowiedzi na interesujące je

 • pytania

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach


Właściwości rozwojowe oraz kompetencje jakie powinno posiadać dziecko rozpoczynające naukę

 • Rozwój poznawczy cd.:

 • Formułuje proste wnioski dotyczące zaobserwowanych zjawisk

 • Dostrzega następstwo znanych zdarzeń

 • Zapamiętuje krótkie wierszyki, piosenki, aktywnie przypomina sobie informacje

 • użyteczne w konkretnym działaniu

 • Potrafi przez dłuższą chwilę skupić uwagę na wykonywanej czynności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach


Właściwości rozwojowe oraz kompetencje jakie powinno posiadać dziecko rozpoczynające naukę

 • Rozwój emocjonalny:

 • Dziecko potrafi rozpoznawać uczucia innych, a także jest coraz bardziej świadome

 • własnych uczuć

 • Stopniowo opanowuje społeczne reguły wyrażania emocji

 • Podejmuje próby kontroli własnych emocji

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach


Właściwości rozwojowe oraz kompetencje jakie powinno posiadać dziecko rozpoczynające naukę

 • Rozwój społeczny:

 • Nawiązuje kontakty społeczne z rówieśnikami i z osobami dorosłymi

 • Współdziała z rówieśnikami w grupie, potrafi czekać na swoją kolej, dzieli się

 • zabawkami

 • Przebywanie z rówieśnikami i wspólna aktywność sprawiają mu przyjemność

 • Dostosowuje swoje zachowanie do obowiązujących reguł, m.in. zakazów i nakazów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach


Właściwości rozwojowe oraz kompetencje jakie powinno posiadać dziecko rozpoczynające naukę

 • Rozwój społeczny cd.:

 • Rozumie znacznie podstawowych norm i łatwych przepisów

 • Słucha poleceń osoby dorosłej, w tym nauczyciela

 • Zaczyna kierować się poczuciem obowiązku

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach


Właściwości rozwojowe oraz kompetencje jakie powinno posiadać dziecko rozpoczynające naukę

 • Rozwój mowy jest procesem, w którym współgrają czynniki biologiczne i społeczne.

 • Zależy on od wrodzonych właściwości organizmu człowieka, ale jest możliwy jedynie

 • w kontakcie ze środowiskiem społecznym, z innymi ludźmi.

 • W procesie kształtowania i rozwoju mowy dziecka można wyróżnić kilka okresów:

 • okres melodii to 0 do 1 roku życia

 • okres wyrazu to 1 do 2 roku życia

 • okres zdania to 2 do 3 roku życia

 • okres swoistej mowy dziecięcej to 3 do 5 roku życia

  Zdaniem specjalistów dojrzałość szkolna w rozwoju mowy to 5-6 rok życia.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach


Właściwości rozwojowe oraz kompetencje jakie powinno posiadać dziecko rozpoczynające naukę

 • W zakresie mowy dziecko sześcioletnie powinno:

 • Prawidłowo wymawiać wszystkie głoski

 • Identyfikować i słuchowo różnicować usłyszane dźwięki mowy

 • Budować proste zdania poprawne pod względem gramatycznym,

 • a równocześnie rozumieć różne struktury zdaniowe w mowie innych

 • Mieć zróżnicowany treściowo i formalnie słownik, posiłkować się neologizmami

 • Być zdolnym do użycia i korzystania z mowy sytuacyjnej i społecznej poprzez pytania,

 • wyrażanie opinii, oceny czy prośby

 • Swobodnie wypowiadać się z właściwą linią prozodyczną (akcent, rytm, melodia)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach


Właściwości rozwojowe oraz kompetencje jakie powinno posiadać dziecko rozpoczynające naukę

Mowa dziecka w tym okresie powinna być istotnym wskaźnikiem różnicującym dzieci na dojrzałe i niedojrzałe do podjęcia nauki w szkole.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach


Dziecko sześcioletnie, posiadać dziecko rozpoczynające naukę

rozpoczynające naukę w szkole powinno

 • Posiadać zdolność rozumienia podstawowych pojęć abstrakcyjnych (kształtu,

 • wielkości, kierunku, odległości, czasu i liczby)

 • Umieć formułować dłuższe wypowiedzi słowne i opowiadać (np. co przedstawia

 • dany obrazek)

 • Mieć prawidłowo wykształconą mowę pod względem gramatycznym

 • i artykulacyjnym

 • Umieć koncentrować się przez dłuższą chwilę, wykazywać się uwagą trwałą

 • i celową

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach


Dziecko sześcioletnie, posiadać dziecko rozpoczynające naukę

rozpoczynające naukę w szkole powinno

 • Cechować się dobrą sprawnością ruchową zwłaszcza w zakresie motoryki małej,

 • szczególnie ważna jest percepcja i koordynacja ruchów rąk przy prawidłowym

 • napięciu mięśniowym oraz tempie

 • Umieć współdziałać w grupie rówieśniczej, podporządkowywać się regułom zabawy

 • oraz poleceniom dorosłych

 • Potrafić opanować swoje emocje oraz ich słowne i ruchowe manifestacje

 • Przejawiać poczucie obowiązku i duże zainteresowanie nauką

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach


Objawami niedojrzałości szkolnej u dziecka sześcioletniego są:

 • Obniżona sprawność ruchowa ( niezgrabnie biega i skacze, ma trudności

 • z rzucaniem i chwytaniem piłki)

 • Trudności z precyzyjnym wykonywaniem codziennych czynności (zawiązywaniem na

 • kokardkę sznurowadeł, zapianiem guzików, posługiwaniem się nożyczkami)

 • Słaba orientacja w schemacie ciała z ustaleniem stron, kłopoty z określeniem

 • kierunku na prawo, na lewo, od siebie, przed, za sobą

 • Trudności z odwzorowywaniem figur (np. kwadratu, rombu)

 • Trudności z wyodrębnianiem elementów z całości czy ich łączeniem w całość

 • (budowanie z klocków, układanie mozaiki według wzoru)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach


Objawami niedojrzałości szkolnej u dziecka sześcioletniego są:

 • Niespostrzeganie szczegółów różnicujących dwa obrazki

 • Trudności w orientacji w czasie (określanie dni tygodnia, pór roku)

 • Trudności z odtwarzaniem prostej melodii i rytmu

 • Trudności z zapamiętaniem wierszyków, tekstu opowiadania

 • Nieprawidłowa wymowa, wady wymowy

 • Trudności w różnicowaniu głosek podobnych (s-z, w-f, b-p)

 • Zaburzenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy głoskowej

 • Trudności w rozpoznawaniu liter podobnych kształtem (m-n, l-t, b-d)

 • Trudności w opanowaniu nauki czytania

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach


Zasoby sześciolatka niezbędne do rozpoczęcia efektywnej sześcioletniego są:nauki pisania to:

 • prawidłowy chwyt przyboru i prawidłowe napięcie mięśni ręki piszącej,

 • zwłaszcza dłoni

 • ukształtowana orientacja w schemacie własnego ciała oraz w przestrzeni

 • (rozumienie pojęć: pod, pomiędzy, za, na itp.)

 • umiejętność odtwarzania wzorów literopodobnych z właściwą precyzją

 • i płynnością ruchów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach


Zasoby sześciolatka sześcioletniego są:

niezbędne do rozpoczęcia efektywnej nauki czytania to:

 • dobrze wykształcone funkcje słuchowo-językowe

 • - dokonywanie słuchowej syntezy i analizy głoskowej oraz sylabowej

 • prostych wyrazów,

 • - różnicowanie i porównywanie głosek, wyrazów

 • - rozpoznawanie rymów

 • gotowość do kojarzenia głoski z jej graficznym obrazem tzn. z literą

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach


Zasoby sześciolatka niezbędne do efektywnego sześcioletniego są:

rozpoczęcia edukacji matematycznej

 • To umiejętności:

 • przeliczania elementów w zakresie 10

 • wskazywania zbiorów, w których jest więcej/mniej elementów

 • dokonywania prostych obliczeń na konkrecie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach


„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka sześcioletniego są:

i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy.” J. Korczak

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach


Dziękujemy za uwagę! sześcioletniego są:

Opracowanie:

Maria Kijak-Parzybut

Dorota Muszyńska

Małgorzata Żerdzińska

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świętochłowicach


ad