organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 583 Views
 • Uploaded on

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Zenon Decyk. PODSTAWA PRAWNA. ROZPORZ Ą DZENIE

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ' - omar


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

Zenon Decyk

podstawa prawna
PODSTAWA PRAWNA
 • ROZPORZĄDZENIE
 • MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lutego 2011 r.

inne rozporz dzenia
INNE ROZPORZĄDZENIA
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

(wchodzi w życie 1.09.2011)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

(wchodzi w życie 1.09.2011)

inne rozporz dzenia4
INNE ROZPORZĄDZENIA
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (wchodzi w życie 1.02.2011)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
inne wa ne rozporz dzenia
INNE WAŻNE ROZPORZĄDZENIA
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (wchodzi w życie 1.09.2011)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia …. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
jakie szko y i plac wki udzielaj pomocy psychologiczno pedagogicznej
Jakie szkoły i placówki udzielają pomocy psychologiczno - pedagogicznej?
 • Przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;
 • Szkoły (podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne) w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi;
 • Placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 • Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze;
 • Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
kto jest obj ty pomoc psychologiczno pedagogiczn
Kto jest objęty pomocą psychologiczno - pedagogiczną?
 • Dzieci i uczniowie uczęszczający do przedszkoli, szkół i placówek,
 • Ich rodzice,
 • Nauczyciele pracujący z dziećmi i uczniami.
kt re dzieci i uczniowie przede wszystkim
Które dzieci i uczniowie przede wszystkim?
 • niepełnosprawni,
 • niedostosowani społecznie,
 • zagrożeni niedostosowaniem społecznym,
 • szczególnie uzdolnieni,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z zaburzeniami komunikacji językowej,
 • z chorobami przewlekłymi,
 • w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej,
 • z niepowodzeniami edukacyjnymi,
 • zaniedbani środowiskowo,
 • z trudnościami adaptacyjnymi.
dzieci i uczniowie niepe nosprawni
Dzieci i uczniowie niepełnosprawni:
 • niesłyszący i słabosłyszący
 • niewidomi i słabowidzący
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Uczniowie ci posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

dzieci i m odzie niedostosowana spo ecznie i zagro ona niedostosowaniem spo ecznym
Dzieci i młodzież niedostosowana społecznie i zagrożona niedostosowaniem społecznym

W uzasadnieniu MEN czytamy:

 • Dzieci i młodzież niedostosowane społecznie pozostają w wyraźnej opozycji do wartości społecznych oraz norm obyczajowych, moralnych i prawnych, a skutkiem ich zachowań jest szeroko rozumiana destrukcja istniejącego ładu społecznego.
 • Dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym cechują się powtarzającymi się i utrwalonymi wzorcami zachowań dyssocjalnych, agresywnych lub buntowniczych, które mogą doprowadzić do przekroczeń norm społecznych i oczekiwań dla danego wieku.

Uczniowie ci posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

uczniowie ze specyficznymi trudno ciami w uczeniu si
Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Dysleksja, dysgrafia, dysortografia
 • Trudności w uczeniu się matematyki

Opinia poradni lub rozpoznanie Zespołu

uczniowie z zaburzeniami komunikacji j zykowej
Uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej

Zaburzenia języka:

 • zaburzenia składni
 • trudności w opanowaniu form gramatycznych

Zaburzenia mowy dotyczące:

 • artykulacji, np. nieprawidłowe wymawianie głosek
 • fonacji, np. mówienie z dużym wysiłkiem
 • płynności mowy, np. jąkanie

Opinia poradni lub rozpoznanie Zespołu

uczniowie z chorobami przewlek ymi
Uczniowie z chorobami przewlekłymi
 • Astma
 • Padaczka
 • Cukrzyca
 • Hemofilia
 • Zaburzenia psychiczne
 • Bulimia
 • Anoreksja
 • Otyłość
 • Inne

Opinia poradni lub zaświadczenie lekarskie

uczniowie w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
Uczniowie w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 • Sytuacja traumatyczna – stan psychiczny lub fizyczny

wywołany działaniem realnie zagraŜającym zdrowiu i życiu prowadzący do głębokich i długo utrzymujących się zmian w funkcjonowaniu człowieka (Strelau)

 • Sytuacja kryzysowa – zbieg zdarzeń, okoliczności i zachowań, które zakłócają normalne funkcjonowanie człowieka. Sytuacja kryzysowa może być spowodowana jednym zdarzeniem traumatycznym lub ujawnić się jako konsekwencja długotrwałych mini kryzysów (zaniedbań, konfliktów) w sferze wychowawczej, edukacyjnej, psychologicznej
 • Opinia poradni lub rozpoznanie Zespołu
uczniowie z niepowodzeniami edukacyjnymi
Uczniowie z niepowodzeniamiedukacyjnymi
 • Niepowodzenie edukacyjne - stan, w jakim

znalazło się dziecko na skutek niemożności sprostania wymaganiom szkolnym (Konopacki)

 • Drugoroczność, wieloroczność
 • Opinia poradni lub rozpoznanie Zespołu
uczniowie zaniedbani rodowiskowo
Uczniowie zaniedbani środowiskowo

Sytuacje związane z:

• sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,

• sposobem spędzania czasu wolnego,

• kontaktami środowiskowymi.

 • Opinia poradni lub rozpoznanie Zespołu
uczniowie z trudno ciami adaptacyjnymi
Uczniowie z trudnościami adaptacyjnymi
 • Trudności adaptacyjne związane z:

• różnicami kulturowymi

• ze zmianą środowiska edukacyjnego,

w tym związanych z wcześniejszym

kształceniem zagranicą.

Opinia poradni lub rozpoznanie Zespołu

uczniowie szczeg lnie uzdolnieni
Uczniowie szczególnie uzdolnieni
 • Uczniowie uzdolnieni kierunkowo
 • Uczniowie uzdolnieni wszechstronnie

Opinia poradni lub rozpoznanie Zespołu

na czym polega pomoc psychologiczno pedagogiczna
Na czym polega pomocpsychologiczno – pedagogiczna?
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:
 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,
 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,
istota zmian
Istota zmian:
 • Na każdym etapie edukacyjnym:
 • dokładne poznanie dziecka, jego potrzeb i możliwości,
 • wczesne wdrożenie działań pomocowych, adekwatnych do tego rozpoznania.
kto organizuje pomoc pp
Kto organizuje pomoc pp?

Dyrektor organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

 • nauczyciele,
 • wychowawcy grup wychowawczych,
 • specjaliści wykonujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w szczególności:
 • psycholodzy,
 • pedagodzy,
 • logopedzi,
 • doradcy zawodowi.
formy pomocy
Formy pomocy

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

1) klas terapeutycznych;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej

- w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;

6) porad i konsultacji.

w przedszkolu i plac wce pomoc psychologiczno pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie
W przedszkolu i placówce pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
 • zajęć specjalistycznych:
 • korekcyjno-kompensacyjnych,
 • logopedycznych,
 • socjoterapeutycznych
 • innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • porad i konsultacji.
rodzaje zaj
Rodzaje zajęć
 • Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów.

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.

Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów.

slide26
Zajęcia specjalistyczne:
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów.
 • Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów.
 • Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.
 • Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia te prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.
slide27
Rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w formie:

• porad,

• konsultacji,

• warsztatów,

• szkoleń.

od czego zacz
Od czego zacząć?

Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz

specjaliści w przedszkolu, szkole i placówce prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,

slide29
Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, odbywa się poprzez:
 • w przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

b) w klasach I-III szkoły podstawowej – obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,

c) w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – doradztwo edukacyjno - zawodowe;

na etapie edukacji przedszkolnej
Na etapie edukacji przedszkolnej:

Praca zespołów do spraw wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Celem wczesnego wspomagania jest stymulacja rozwoju psychoruchowego oraz społecznego dziecka – od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Wczesne wspomaganie jest prowadzone bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Obserwacja pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), wpisana w podstawę programową wychowania przedszkolnego.

slide31
Informacja o stanie przygotowań dziecka do pojęcia nauki w szkole podstawowej powinna odnosić się do stopnia opanowania przez dziecko wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w następujących obszarach:
 • umiejętności społeczne i odporność emocjonalna,
 • umiejętności matematyczne i gotowość do nauki czytania i pisania,
 • sprawność motoryczna i koordynacja ruchowo - wzrokowa,
 • samodzielność, w tym wykonywanie czynności samoobsługowych.
nauczyciel dokonuj cy diagnozy przedszkolnej
Nauczyciel dokonujący diagnozyprzedszkolnej:
 • określa również potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania,
 • odnosi się także do podjętych lub potrzebnych działań służących rozwijaniu jego potencjału i zaspokajaniu potrzeb.
slide33
ZESPÓŁ

W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki.

Dyrektor niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną tworzy ZESPÓŁ, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej uczniowi.

zesp tworzony jest r wnie dla ucznia posiadaj cego
Zespół tworzony jest również dla ucznia posiadającego:
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii;

dalsze kroki
Dalsze kroki
 • Dyrektor wyznacza osobę koordynującą prace Zespołu
 • Osoba koordynująca pracę Zespołu zwołuje spotkania Zespołu.
 • W spotkaniach Zespołu mogą uczestniczyć rodzice ucznia.
 • O terminie spotkania Zespołu informuje rodziców ucznia - dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki.
slide36
W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:
 • przedstawiciel poradni psychologiczno – pedagogicznej - na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły i placówki,
 • inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista - na wniosek rodzica ucznia.
post powanie zespo u w przypadku
Postępowanie Zespołu w przypadku:
 • Dzieci lub uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Pozostałych dzieci lub uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną
dzieci i uczniowie kt rzy nie maj kszta cenia specjalnego
Dzieci i uczniowie, którzy nie mająkształcenia specjalnego
 • Zespół ustala i przekazuje dyrektorowi zalecany zakres, formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi.
 • Dyrektor na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
 • Wymiar godzin zajęć, (z wyjątkiem klas terapeutycznych) ustala się z uwzględnieniem godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy KN
wa ne
WAŻNE
 • O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia
 • Zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, opracowuje dla ucznia PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH
plan dzia a wspieraj cych zawiera
Plan działań wspierających zawiera:
 • cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
 • metody pracy z uczniem;
 • zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
 • działania wspierające rodziców ucznia, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
zesp dokonuje oceny efektywno ci pomocy psychologiczno pedagogicznej udzielanej uczniowi
Zespół dokonuje oceny efektywności pomocypsychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi,
 • danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej – po zakończeniu jej udzielania;
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym - przed opracowaniem arkusza organizacji przedszkola, szkoły lub placówki na kolejny rok szkolny,
 • na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne, a w przypadku klasy terapeutycznej — na wniosek wychowawcy klasy,

Dokonując oceny zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

slide42
KIPU
 • Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia.
 • Karty nie zakłada się dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
karta zawiera
Karta zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko ucznia;

2) nazwę przedszkola lub szkoły oraz oznaczenie grupy lub oddziału, do którego uczeń uczęszcza;

3) informację dotyczącą:

a) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii,

b) potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną stwierdzonej w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych,

slide44
4) zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;

5) zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

7) ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

8) terminy spotkań zespołu;

9) podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu.

Informację, o której mowa w pkt 6, wpisuje do karty dyrektor przedszkola lub szkoły oraz umieszcza datę i podpis.

Po każdym spotkaniu zespołu kartę przedstawia się dyrektorowi przedszkola lub szkoły.

slide45
Kartę dołącza się do dokumentacji badań i czynności uzupełniających, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Po zakończeniu uczęszczania przez ucznia do przedszkola, po ukończeniu przez ucznia szkoły oraz w przypadku przejścia ucznia do innego przedszkola lub szkoły, rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują oryginał karty. W dokumentacji pozostaje kopia karty.

w przypadku ucznia posiadaj cego orzeczenie o potrzebie kszta cenia specjalnego
W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
 • Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
slide47
Zespół ustala i przekazuje dyrektorowi zalecany zakres, formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi.
 • Ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym (IPET)
program okre la
Program określa:

1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym w przypadku:

a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym.

slide49
3) formy i metody pracy z uczniem;

4) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły,

5) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,

slide50
6) zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,

7) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań.

Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

slide51
Zespół dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i, w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno -terapeutycznego.
od kiedy
Od kiedy?
 • W przedszkolach, gimnazjach i placówkach, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych oraz w oddziałach specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych pomoc psychologiczno - pedagogiczna na zasadach określonych w rozporządzeniu jest udzielana od roku szkolnego 2011/2012.
w terminie do dnia 31 marca 2011 r
W terminie do dnia 31 marca 2011 r.:
 • Dyrektorzy
 • przedszkoli,
 • gimnazjów,
 • placówek, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy,
 • szkół podstawowych specjalnych,
 • szkół ponadgimnazjalnych specjalnych,
 • szkół podstawowych ogólnodostępnych i szkół
 • ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, w których zorganizowano oddziały specjalne,

utworzą dla uczniów zespoły.

zespo y wykonaj nast puj ce zadania
Zespoły wykonają następujące zadania:
 • ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz moŜliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;
 • określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię, także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii;
 • zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i sposobu ich realizacji – w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
slide55
W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w roku szkolnym 2010/2011, zespoły wykonają w/w zadania, po dokonaniu oceny efektywności tej pomocy.