1 / 13

Gehalte van een stof

Gehalte van een stof. mol molariteit percentage promillage ppm. Mol. Een mol is een hoeveelheid stof uitgedrukt in aantal deeltjes . Eén mol is een pakketje van 6,02 . 10 23 deeltjes. Mol.

mala
Download Presentation

Gehalte van een stof

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Gehalte van een stof mol molariteit percentage promillage ppm

 2. Mol • Een mol is een hoeveelheid stof uitgedrukt in aantal deeltjes. • Eén mol is een pakketje van 6,02 . 1023 deeltjes.

 3. Mol • De coëfficiënten in een reactievergelijking geven zowel de verhouding van het aantal moleculen als van het aantal mol aan, waarin stoffen reageren of ontstaan • 1 molecuul weegt X u. • 1 mol moleculen weegt X gram.

 4. Molariteit • Het gehalte (of de concentratie) van een stof uitgedrukt in mol stof per liter oplossing Eenheid: M = mol/ liter (Molair) • De molariteit zegt niets over de totale hoeveelheid oplossing (en opgeloste stof) die je hebt.

 5. Percentage (%) • Aantal delen van een stof per 100 delen mengsel • hoeveelheid stof X x 100 hoeveelheid mengsel • Procenten worden gebruikt als het gehalte van een stof vrij hoog is. • Het maakt niet uit of de hoeveelheid stof in een massa-eenheid of in volume-eenheid wordt uitgedrukt

 6. Promillage • Aantal delen van een stof per duizend delen mengsel • hoeveelheid stof X x 1000 hoeveelheid mengsel • Promillages worden bij kleinere gehaltes gebruikt

 7. ppm • Het aantal delen van een stof in een mengsel per miljoen delen mengsel • hoeveelheid stof X x 106 • hoeveelheid mengsel • het gehalte aan schadelijke stoffen in de lucht geeft men vaak aan in ppm.

 8. MAC- waarde • De maximaal aanvaardbare concentratie van een stof in de lucht (mg/ m3).

 9. ADI-waarde • Aanvaardbare dagelijkse inname van een stof per kg lichaamsgewicht.

 10. In 100 gram tonijn zit 20 microgram vitamine B12.Hoeveel massa-ppm vitamine B12 bevat de tonijn? • Eerst zorgen dat de hoeveelheid B12 en de hoeveelheid tonijn in dezelfde massa-eenheid worden uitgedrukt. • Dan invullen in de formule. • 20. 10-6 / 100 * 106 = 0,2 ppm

 11. oefensommen • Men lost 3,78 g NaCl op tot 3 liter oplossing.Bereken de molariteit van de oplossing. • Hoeveel g stof moet men oplossen om te verkrijgen: • 8 liter 0,221 M KCl-oplossing • 60 ml 1,42 M HCl-oplossing • Aan 1,2 liter 0,25 M Mg(NO3)2 voegt men 400 ml water toe. • Bereken de molariteit van de verdunde oplossing.

 12. Oefensommen • Hoeveel gram komt overeen met: 1,22 mmol jood (I2) • Hoeveel mol komt overeen met: 4,6.102 gram stikstof (N2)

 13. Oefensommen • De massa van 0,2 mol citroenzuur is 38,4 gram. Bereken met behulp van dit gegeven de molecuulmassa van citroenzuur.

More Related