1 / 24

Obsah

Obsah. 1.1 Hlavné etapy 1.2 Kľúčové problémy špecifické pre vyraďovanie 1.3 Hlavné oblasti a činnosti 1.4 Rozdiely medzi vyraďovaním a prevádzkou. 1. Proces vyraďovania. Výučbové ciele : Vysvetli hlavné úlohy vyraďovania. Urči hlavné oblasti a činnosti vyraďovania. 1.1 Hlavné etapy.

makaio
Download Presentation

Obsah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Obsah 1.1 Hlavné etapy 1.2 Kľúčové problémy špecifické pre vyraďovanie 1.3 Hlavné oblasti a činnosti 1.4 Rozdiely medzi vyraďovaním a prevádzkou Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 2. 1. Proces vyraďovania Výučbové ciele: • Vysvetli hlavné úlohy vyraďovania. • Urči hlavné oblasti a činnosti vyraďovania. Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 3. 1.1 Hlavné etapy Vyraďovanie Pojem vyraďovanie sa vzťahuje na administratívne a technické úkony vykonané pre umožnenie ukončenia nejakého alebo celého štátneho dozoru z jadrového zariadenia (okrem úložiska, ktoré je podľa definície, predmetom uzavretia a nie vyraďovania). (IАЕА, “Decommissioning of nuclear power plants and research reactors”, Safety Standard Series WS-G-2.1, Vienna, 1999) Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 4. Proces vyraďovania Všetky hlavné činnosti v procese vyraďovania sú priamo alebo nepriamo dôležité z hľadiska bezpečnosti. Sú spojené s: • okamžitými vplyvmi/dopadmi na osobnú bezpečnosť; • nárazovými efektami na bezpečnosť počas realizácie nasledujúceho kroku činností, vrátane tých, u ktorých sa predpokladá, že budú vykonané po pomerne dlhej časovej odozve; • dopadom/vplyvom na obyvateľstvo a ŽP; • dopadom/vplyvom na budúce generácia. Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 5. Možnosti/stratégie vyraďovania • Okamžitá demontáž • Odložená demontáž (safe storage, safe enclosure) • Uloženie na mieste Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 6. Fáza dekontaminácia a demontáže Záveračná fáza Fáza prípravy Fáza dozoru a údržby Fáza prípravy Fáza dekontaminácia a demontáže Hlavné etapy vyraďovania Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 7. Fáza prípravy • špecifikácia plánu vyraďovania • vyvzenie paliva a odvoz rádioaktívnych materiálovytvorených počas prevádzky; • ohodnotenie množstva, ktoré produkované pri demontáži; • príprava na získanie povolení/súhlasov; • aktualizácia technickej dokumentácie jadrového zariadenia; • zavedenie zmien do systému QA; • vývoj programov prípravy a príprava inštruktorov pre udržanie kvalifikácie (rekvalifikáciu) personálu Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 8. Fáza dozoru a údržby • prevádzka a údržba zostávajúceho vybavenia a budov; • kontrola nad normálnou prevádzkou a stavom systémov • monitoring ŽP; • oboznámenie s vývojom technológii a získanými svetovými skúsenosťami; • klasifikácia vybavenia vo vzťahu k možnosti opätovného použitia; • čiastočné odstránenie vybavenia; • kontrola nad procesmi starnutia materiálov a hodnotenie zmien ich charakteristík; • návrh a výstavba zaraidení pre skladovanie RAO; • spracovanie a úprava RAO; • aktualizácia plánu vyraďovania; • príprava vybavenia spojeného s činnosťami prebiehacej etapy vyraďovania; • vývoj a realizácia prípravy. Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 9. Fáza dekontaminácie a demontáže • povoľovanie činností spojených s demontážov; • inštalácia vybavenia pre dekontamináciu a demontáž • dekontaminácia a demontáž • kvalifikácia vybavenia a materiálov • spracovanie, úprava, doprava a skladovanie RAO; • monitoring lokality a ŽP; • uvoľnenie lokality (prechod na konečnú fázu – dozor a uvoľnenie spod dozoru.) Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 10. Vyraďovanie blokov 1,2 KNPP: Základná koncepcia • Doba po prevádzke a prípravy • Bezpečné uzavretie (35 rokov) • Odložená demontáž (PHАRЕ Project BUL 9608-01-01 L001, Bеlgаtom– ЕWN, 2000) Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 11. 1.2 Kľúčové problémy špecifické pre vyraďovanie • Zodpovednosti • Legislatívny rámec • Bezpečnosť • Plánovanie • Ohľady na radiačnú ochranu a ochranu ŽP • Odpady Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 12. Kľúčové problémy: Zodpovednosti Štáty musia zaviesť opatrenia v ich národných legislatívnych rámcoch pre: • vyraďovanie, vrátane prípravy stratégii a plánov vyraďovania • ustanovenie dozorného orgánu pre kontrolu činností vyraďovania • ustanovenie mechanizmov financovania pre vyraďovanie • vývoj systému pre nakladanie s materiálom pochádzajúcim z vyraďovania Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 13. Kľúčové problémy: Zodpovednosti Prevádzkovateľ musí byť zodpovedný za všetky aspekty bezpečnosti a ochrany ŽP počas činností vyraďovanie, t.j.: •adekvátnu úroveň bezpečnosti • vykonávanie hodnotení dopadov na ŽP a bezpečnosť •pripraviť a zaviesť vhodné bezpečnostné postupy •aplikovať osvedčené technické praktiky •zabezpečiť, že personál je vhodne pripravovaný, kvalifikovaný a kompetentný •ustanoviť program riadenia kvality a •uchovávať a odovzdávať záznamy a správy ako je požadované dozorným orgánom Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 14. Kľúčové problémy: Legislatívny rámec Dozorný orgán musí stanoviť bezpečnostné a environmentálne kritéria pre vyraďovanie, vrátane: • podmienky pre ukončenie vyraďovania • limity a podmienky pre vyňatie spod dozoru pre zariadenia obsahujúce rádionuklidy a kritéria pre uvoľňovanie materiálov počas a po vyraďovaní • kritéria pre určenie kedy jadrové zariadenie, alebo časť zariadenia je trvale odstavená • požadovať základný prieskum lokality, vrátane rádiologických podmienok, pred stavbou pre získanie informácii, ktoré môžu byť použité pre porovnávacie účely s konečným stavom po vyraďovaní Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 15. Kľúčové problémy: Bezpečnosť Zabezpečiť ochranu zamestnancov, verejnosti a ŽP prostredníctvom: • Prostredníctvom bezpečnostného hodnotenia nebezpečenstiev, paliva uskladneného ako časť systému ochrany do hĺbky • Udržiavaním integrity miestneho bazénu s vyhoretým palivom • Vzatie do úvahy v bezpečnostnom hodnotení celkovej kontaminácie a aktivácie JZ pred odstránením RAO • Zváženie nových dodatočných nebezpečenstiev vytvorenými špecifickými činnosťami vyraďovania (dekontaminácie, demontáž a demolácia, odstránenie vybaveniaa systémov ...) • Definovaním a zavedením ochranných opatrení pre bezpečnosť práce, ochranu pred požiarmi a havarijné plánovanie Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 16. Kľúčové problémy • Plánovanie • adekvátne a včasné plánovanie činností vyraďovania vo veľkom rozsahu redukuje riziko a rádiologické následky, týkajúce sa činností vyraďovania • Ohľady na radiačnú ochranu a ochranu ŽP • je nevyhnutné aby národné požiadavky radiačnej ochrany boli v súlade s medzinárodnými základnými štandardmi ochrany • Odpady • Produkcia RAO musí byť čo najmenšia (aplikácia adekvátnych techník pre dekontamináciu a demontáž, recykláciu a opätovné použitie materiálov). Tieto problémy sú podrobne prebrané v kurze „Riadenie vyraďovania“. Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 17. 1.3 Hlavné oblasti a činnosti Medzi hlavné činnosti s dopadom na bezpečnosť počas vyraďovania patria: • Úvodná charakterizácia jadrového zariadenia • Vyvezenie paliva • Údržba a modifikácia kontajnmentu • Dekontaminácia • Demontáž • Nakladanie s RAO (spracovanie, úprava, skladovanie) a transport • Konečná rádiologická charakterizácia • Organizácia a administratíva Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 18. Hlavné oblasti a činnosti • Úvodná charakterizácia jadrového zariadenia • Vyvezenie paliva Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 19. Hlavné oblasti a činnosti • Údržba a modifikácia kontajnmentu • Dekontaminácia • Demontáž Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 20. Hlavné oblasti a činnosti (pokr.) • Nakladanie s RAO (spracovanie, úprava, skladovanie) a transport • Konečný rádiologický prieskum Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 21. 1.4 Rozdiely medzi vyraďovaním a prevádzkou Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 22. Rozdiely medzi vyraďovaním a prevádzkou(pokr.) Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 23. Rozdiely medzi vyraďovaním a prevádzkou(pokr.) Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

 24. Odkazy 1. IАЕА, Decommissioning of nuclear power plants and research reactors, Safety Standard Series WS-G-2.1, Vienna, 1999 2. IАЕА, Decommissioning of Nuclear Facilities, DRАFT SАFЕTY RЕQUIRЕMЕNTS, DS333, Nov 2004 3. Transition from Operation to Decommissioning, IАЕА TRS No420 Project BG/04/B/F/PP-166005, Program "Leonardo da Vinci"

More Related