slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tuulivoimaa mereltä

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Tuulivoimaa mereltä - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Tuulivoimaa mereltä. WWF-Canon / Hartmut Jungius. SISÄLTÖ. Tuulivoimarakentamisen nykytilanne Tuulivoiman ympäristövaikutukset merellä WWF:n ekologiset reunaehdot tuulivoimarakentamiselle Tuulivoiman potentiaali Suomen merialueilla Pullonkaulat tuulivoiman rakentamiselle.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tuulivoimaa mereltä' - makaila


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Tuulivoimaa mereltä

WWF-Canon / Hartmut Jungius

Samuli Korpinen

19.11.2007

sis lt
SISÄLTÖ
 • Tuulivoimarakentamisen nykytilanne
 • Tuulivoiman ympäristövaikutukset merellä
 • WWF:n ekologiset reunaehdot tuulivoimarakentamiselle
 • Tuulivoiman potentiaali Suomen merialueilla
 • Pullonkaulat tuulivoiman rakentamiselle

© WWF-Canon/Martin Harvey

Samuli Korpinen

19.11.2007

tuulivoimarakentaminen suomessa
TUULIVOIMARAKENTAMINEN SUOMESSA
 • Suomen tuulivoimakapasiteetti on 107 MW, 106 laitosta (syyskuu 2007).
 • Tuulivoimalla vuonna 2006 noin 0,2 % Suomen vuotuisesta sähkön kulutuksesta.
 • Suomen hankkeet (VTT 16.10.2007 ):
  • vuonna 2008: 90 MW
  • vuoteen 2015 1254 MW.
 • Suomen tavoite v. 2025 2000 MW.

Samuli Korpinen

19.11.2007

tuulivoima euroopassa
TUULIVOIMA EUROOPASSA

WWF-Canon/Chris Martin Bahr

Samuli Korpinen

19.11.2007

tuulivoimavisio tanskassa
TUULIVOIMAVISIO TANSKASSA
 • Kapasiteetti nyt > 3000 MW
 • Tavoite 2025: 30% kulutuksesta
 • Epävirallinen visio 2025:
  • 50% energian kulutuksesta
  • 6000MW
  • 500-1000 offshore turbiinia
  • 1000 km2 uusia offshore puistoja
 • Selvitys: visio on teknisesti mahdollinen!

Samuli Korpinen

19.11.2007

offshore tuulivoiman ymp rist vaikutukset
OFFSHORE TUULIVOIMAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

WWF-Canon / Michel Gunther

WWF

Offshore Windenergy Europe

Samuli Korpinen

19.11.2007

esteettiset vaikutukset
ESTEETTISET VAIKUTUKSET

EI MINUN TAKAPIHALLENI!

Samuli Korpinen

19.11.2007

et isyys rannasta
ETÄISYYS RANNASTA

8 km

18 km

Samuli Korpinen

19.11.2007

sosio ekonomiset vaikutukset
SOSIO-EKONOMISET VAIKUTUKSET
 • Esimerkkinä Horns Rev.
  • 80 kpl 2 MW turbiinia
  • 2000 miestyövuotta
  • Neljännes tästä paikallisella tasolla.
  • Ylläpito 20 vuoden ajan: 1700 miestyövuotta, josta ¾ paikallisella tasolla.
 • Globaalisti 10 mrd € vuosimarkkinat, kasvu 20% vuodessa.
 • Haitat muille elinkeinoille?

Samuli Korpinen

19.11.2007

tuulivoiman hy dyt suomessa
TUULIVOIMAN HYÖDYT SUOMESSA
 • VTT: 10-20%:n osuus teknisesti mahdollista.
 • Hiilidioksidivähennys 2020: 7 milj. t
 • Työpaikat v. 2020: 18 000
 • Vienti v. 2020: 1,4 mrd €
 • Kannattavaksi 2010-luvulla

WWF-Canon / Adam Oswell

Samuli Korpinen

19.11.2007

vaikutukset meriluontoon
VAIKUTUKSET MERILUONTOON

I Rakentamisen aikaiset vaikutukset

 • Samentuminen
 • Habitaattien tuhoutuminen
 • Rakentamisen aikainen melu
 • Muut pelotevaikutukset

II Käytön ja huollon vaikutukset

 • Törmäämisriski
 • Käymisäänet
 • Liikenne luodoilla

Samuli Korpinen

19.11.2007

merenpohjan muokkaukset 1 4
MERENPOHJAN MUOKKAUKSET 1/4
 • Perustamistapa
  • Kasuuniperustus edellyttää laajoja maansiirtotöitä meren pohjalla.
  • Paalun poraaminen pohjaan vähentää muokkaustöitä.
  • Ruoppausmassojen läjitys ja myrkkypitoisuudet!
  • Pehmeillä pohjilla voimalan runkoon kiinnittyvät eliöt lisäävät biodiversiteettiä.

Kasuuni- ja paaluperustus.

Piirrokset: Pohjolan Voima Oy

Samuli Korpinen

19.11.2007

merenpohjan muokkaukset 2 4
MERENPOHJAN MUOKKAUKSET 2/4
 • Habitaattien tuhoutuminen
  • Tuulivoimalapuistoja on pyritty sijoittamaan teknistaloudellisin perustein mahdollisimman matalille, alle 10 metriä syville merialueille.
  • Maisema-, turvallisuus- ja meluhaittojen vuoksi näitä alueita etsitään ulkomereltä.

Samuli Korpinen

19.11.2007

merenpohjan muokkaukset 3 4
MERENPOHJAN MUOKKAUKSET 3/4
 • Samentuminen rajoittaa kasvien esiintymistä  kerrannaisvaikutukset koko ravintoverkkoon.

WWF

Samuli Korpinen

19.11.2007

merenpohjan muokkaukset 4 4
MERENPOHJAN MUOKKAUKSET 4/4
 • Merikaapelin sijoitus ja peittäminen
  • Samentuminen ja habitaattien tuhoutuminen  sijoittelu tärkeää erityisesti matalilla alueilla!
  • Meriajokasniityt uusiutuvat erittäin hitaasti.
 • Rakentamisajankohta
  • Laajojen alueiden yhtäaikainen samentaminen.
  • Pesimä- ja kutuajat

© WWF Canon /Carlos G. Vallecillo

Samuli Korpinen

19.11.2007

slide16
MELU
 • Kalat, hylkeet ja pyöriäiset havaitsevat melun.
 • Rakennus- ja räjäytysäänet karkottavat hylkeet ja nisäkkäät. Vaurioita kovista äänistä!
 • Viitteitä, että sopeutuvat voimalan käyntimeluun tai eivät välitä siitä.

© IFAW F. Graner

Samuli Korpinen

19.11.2007

t rm misriskit
TÖRMÄÄMISRISKIT
 • Pääsääntöisesti lintujen törmäysriski on melko pieni: vastaa muitakin törmäysriskejä.
 • Merellä väistävät puistoa yöllä ja päivällä, yövalaistus ei houkuttele lintuja.
 • Muuttoreitit ja ruokailualueet.

Samuli Korpinen

19.11.2007

wwf n ekologiset reunaehdot
WWF:N EKOLOGISET REUNAEHDOT
 • Tuulivoimaloita ei rakenneta,
  • luonnonsuojelualueille,
  • luonnonsuojeluohjelma-alueille,
  • kv-suojelusopimuksen alaisille alueille,
  • IBA- ja FINIBA-alueille,
  • uhanalaisten tai vaarantuneiden lajien läheisyyteen.
 • Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti yli 15 m syvyyteen, toissijaisesti 10-15 m syvyyteen ja vain tarkkaa harkintaa käyttäen 5-10 m syvyyteen.
 • Tärkeimpien muuttolintureittien varrella tuulipuistot sijoitetaan muuttoreittien suuntaisesti.

Samuli Korpinen

19.11.2007

wwf n ekologiset reunaehdot1
WWF:N EKOLOGISET REUNAEHDOT
 • Perustamisessa tekniikoita, jotka edellyttävät vähän ruoppausta, ensisijaisesti esimerkiksi paalutusta tai kalliokuiluja.
 • Tuulivoimalat rakennetaan välttäen samanaikaisia lähekkäisiä pohjatöitä, jotta samentuminen ei kata laajoja vesialueita kerrallaan.
 • Merikaapelia ei vedetä runsaskasvuisten merenlahtien tai kasvipeitteisten matalikoiden läpi.
 • Massat läjitetään syville akkumulaatiopohjille.
 • Pohjarakennustöissä rakentamisajankohta valitaan paikallisen lajiston mukaan ottaen erityisesti huomioon kalojen ja lintujen lisääntymisajat.
 • Räjäytettäessä veden alla merinisäkkäät on hätisteltävä alueelta ja paineaaltoa vaimennettava kuplaverholla tai muulla tekniikalla.

Samuli Korpinen

19.11.2007

tuulivoimapotentiaali suomessa 1 2
TUULIVOIMAPOTENTIAALI SUOMESSA 1/2
 • 10 x 100 km:n kokoisella tuulipuistoalueella voitaisiin tuottaa vuosittain sähköä 30 TWh, joka vastaa yli kolmasosaa Suomen noin 85 TWh:n kulutuksesta.
 • Rannikkoalueen tuulivoiman taustaselvityksissä tuotantokapasiteetiksi on arvioitu noin 27 TWh (10 000 MW).
 • Tämä vastaa kahta modernia ydinvoimalaa.
 • Maakuntakaavoissa varovaisesti tuulivoima-alueita…

Offshore Windenergy Europe

Samuli Korpinen

19.11.2007

tuulivoiman potentiaali suomessa 2 2
TUULIVOIMAN POTENTIAALI SUOMESSA 2/2

Maakunnissa rannikon tuulivoimakapasiteetti selvitetty. WWF teki karkean arvion potentiaalista ekologisten reunaehtojen mukaan.

YHTEENSÄ: 10 000 MW. WWF: 6 600 MW (n. 2200 voimalaa!)

Samuli Korpinen

19.11.2007

tuulivoiman pullokaulat suomessa
TUULIVOIMAN PULLOKAULAT SUOMESSA
 • Kotimarkkinoiden puute
  • Kysyntä liian pientä suuriin investointeihin.
  • Ei synnytä innovaatioita ja uutta liiketoimintaa.
 • Rakentamisen liian korkea investointiriski:
  • Investoinnin merkitys poikkeuksellisen suuri alussa!
  • Edellyttää valtion tukea
  • Mitä korkeampi sähkön hinta, sitä kalliimmat investoinnit kannattavat.
 • Tuulivoiman vastaiset asenteet ja ennakkoluulot
  • Vanhat uskomukset meluhaitoista.
  • Maisemahaitta
 • Tuuliatlaksen päivittäminen
  • Vanha tuuliatlas ennustaa 30-40m korkeuteen
  • Haittaa uusia investointipäätöksiä

WWF valmistelee ehdotusta syöttötariffista tuulivoimalle

Samuli Korpinen

19.11.2007

slide23

Lue koko raportti osoitteessa www.wwf.fi/virtaa_tulevaisuuteen

Samuli Korpinen

19.11.2007