e t mde et k n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EĞİTİMDE ETİK PowerPoint Presentation
Download Presentation
EĞİTİMDE ETİK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

EĞİTİMDE ETİK - PowerPoint PPT Presentation


 • 444 Views
 • Uploaded on

EĞİTİMDE ETİK. AHLAK Toplumsal bilinç Davranış ve İdeolojik İlişki Biçimi Toplumsal Oluşuma,Sınıfa,Kesime Özgü,Tarihsel ve Somut olarak belirlenmiş törel görüşler, değerler, normlar,ilkeler,ilişki ve davranış biçimlerinin bütünüdür. ÇIKMIŞ SORU ( 2008 )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EĞİTİMDE ETİK' - maja


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

AHLAK

Toplumsal bilinç

Davranış ve İdeolojik İlişki Biçimi

Toplumsal Oluşuma,Sınıfa,Kesime Özgü,Tarihsel ve Somut olarak

belirlenmiş törel görüşler, değerler,

normlar,ilkeler,ilişki ve davranış biçimlerinin bütünüdür.

slide3

ÇIKMIŞ SORU ( 2008 )

“Belli bir toplumun belli bir döneminde, bireysel ve toplumsal davranış kurallarını belirleyen ve inceleyen bilim” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

Ahlak

B) Meslek Ahlakı

C) Etik

D) Kültür

et k ahlak felsefes
ETİK = AHLAK FELSEFESİ

Etik;

- Yol gösterici değerleri,ilkeleri ve standartları

- İnsanların değerlere dayalı kararlar verdiği yargılarını ve bu yargılara ulaşma sürecini

- İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal

ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları,

kuralları, iyi- kötü, doğru-yanlış gibi durumlarını

ifade eder.

- Ödevler, erdemler,ilkeler, toplumun çıkarları bütünüdür.

slide5

ÇIKMIŞ SORU ( 2008 )

Etik değerler ve incelemeler hangi alanları kapsar ?

Ahlak Kuralları

Hukuk Kuralları

Sosyal Kurallar

Ahlak,din,hukuk ve sosyal kurallar

slide6

ÇIKMIŞ SORU ( 2006 )

Aşağıdakilerden hangisi “Etik” kavramının

tanımlarından değildir? A) Etik, ‘iyi” ve “doğru” davranışlar için normlar ve standartlar koyar. B)Etik, bir ahlak felsefesidir. C)Etik, yerel bir kavramdır. D)Etik, değişik ahlak ilkelerine ve değerlerine uygun davranışların ne olduğu hakkında görüşbirliğidir.

slide9

Ahlak bilgisinin

ne tür bir bilgi olduğunu,

onun temelini,

doğasını ve yapısını araştırır.

uygulamali et k soyut kavramlari somuta ev rme somutla tirma
UYGULAMALI ETİK SOYUT KAVRAMLARI – SOMUTA ÇEVİRMESOMUTLAŞTIRMA

SAYGIÖRNEKGÖSTERGESİ

GÖRGÜ KURALIYAŞLILARA YER VERMEK

HOŞGÖRÜÖRNEK GÖSTERGESİ

ETİK DEĞER FARKLI DÜŞÜNCELERE SAHİP BİREYLERE SÖZ HAKKI VERMEK

kamu y netiminde etik altyap ve etik davran etkileyen unsurlar
Kamu Yönetiminde Etik Altyapı ve Etik Davranışı Etkileyen Unsurlar
 • Siyasi İrade
 • Etkili bir yasal altyapı
 • Etkin hesap verme mekanizmaları
 • Uygulanabilir davranış kuralları
 • Mesleki sosyalleştirme mekanizmaları
 • Kamu yönetimin uygun çalışma koşulları
 • Etik konularda eşgüdüm sağlayan kuruluşların varlığı
 • Kamu görevlilerini denetleyen etkin bir sivil toplum
slide13

ÇIKMIŞ SORU ( 2006 )

Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde

etik altyapı ve etik davranışı etkileyen kilit

unsurlardan değildir? A) Etkili yasal bir altyapı B) Dayatma ve yaptırım mekanizmaları C) Etik konularda eşgüdüm sağlayan kuruluşların varlığı D) Etkin hesap verme mekanizmaları

slide15

ÇIKMIŞ SORU ( 2006 )

Bir eylemin ahlaki doğruluğunun, kişinin

vicdanı tarafından belirlenmesi hangi etik

sistemi temsil eder? A) Kişisel etik B) Kural etiği C) Toplumsal sözleşme etiği D) Amaçlanan sonuç etiği

slide16

ÇIKMIŞ SORU ( 2006 )

İnsanların kendi aralarındaki ilişkilerinde ve insanın doğadaki diğer canlılarla kurduğu ilişkilerde uyması gereken kurallar vardır. Bu kurallar hangi etik sistemde vardır?

A) Kişisel etik B) Sosyal Yaşma Etiği C) Amaçlanan Sonuç Etiği

D) Kural Etiği

et k kuramlari
ETİK KURAMLARI

1-Teleolojik Kuramlar: Bir Eylemin Sonuçlarıyla İlgilenen Kuramlar

2-Deontolojik Kuramlar: Eylemlerin sonuçları ile ilgilenmeyen birçok kuralı içeren kuramlar

3-Teleolojik ve Deontolojik Kuramların Karması: Bir eylemin sonuçlarıyla ilgilenmeyen birçok kuralı içeren kuramlar

4-Faydacılık Kuramları

5-Kişisel Haklarla İlgili Kuramlar

6-Hakkaniyet Kuramları

meslek et
MESLEK ETİĞİ

Meslek etiği’ ‘mesleki davranışla ilgili neyin doğru, neyin yanlış, neyin haklı, neyin haksız olduğu hakkında inançlara dayalı ilkeler ve kurallar topluluğu” “mesleki uygulamalarda kanunlara uygun işlemlerin yanı sıra, toplumun değer yargılarına önem vererek, güvenilir bilgilerin topluma sunulması” olarak tanımlanabilir.

slide20
Mesleki etik kuralların amacı: kapsamına giren personelin ve birimlerin performansı, hareket ve davranışları ile ilgili merkeze ve birime özgü standartları belirlemektir. Bu kurallar görevlerini yerine getirirken iç denetim biriminin bütün mensuplarından beklenen davranış standardını açıklığa kavuşturmayı hedeflemektedir. Bu kurallar, denetim standartlarına uyması gereken bütün personeli ve birimleri kapsamaktadır.
slide21

ÇIKMIŞ SORU ( 2006 )

“Meslek etiği” eğitiminin amacını en iyi aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?

A) Meslekelemanlarına mesleğe ait kuralları ve ilkeleri öğretmektir.

B) Bireyin mesleği hakkındaki yenilikleri ve gelişmeleri öğrenmesinde etkili bir süreçtir.

C) Bireyin mesleği ile toplumsal sorumlulukları arasında bağ kurmasını ve bu bağı güçlendirmesini sağlamada etkili, sürekli ve tutarlı bir yol izlemesine ilişkin anlamlı bir süreç oluşturmaktır.

D) Meslek ile ilgili bilgiler vererek, görev ve yetkilerini en iyi şekilde öğrenmesini sağlamaktır.

slide22
Mesleki gruplar ne kadar sağlam ve örgütlü olurlar ise mesleki etik de o kadar gelişir ve saygınlık kazanır. Mesleki etik kuralları olarak belirlenen ve üyelerinin genel ve ortak olan davranışlarını tanımlayan ilkelerin temel işlevleri şunlardır:

1. Meslek içi rekabeti düzenlemek 2. Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak

3. Hizmet ideallerini korumak

4.Mesleki disiplini sağlamak

5.Bağlılık duygusunu geliştirmek

slide23

ÇIKMIŞ SORU ( 2009 )

Mesleki etik ilkelerinin belirlenmesinde

üç temel işlev vardır. Aşağıdakilerden

hangisi bu işlevlerden değildir?

A) Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak B) Meslek içi rekabeti düzenlemek C) Hizmet ideallerini korumakD) Sürekli özeleştiri yapmak

meslek et kodlari
MESLEK ETİĞİ KODLARI

Mesleki etik kodlar, evrensel etik ilkelerin özel olarak bir mesleğin uygulama alanındaki hizmetlerle sınırlı olarak düzenlendiği yazılı dizgelerdir. Kaynağı evrensel etik değerlere dayalı olması nedeniyle, mesleki etik kodların en önemli özelliğinden biri, dünyanın neresinde olursa olsun, aynı meslekte çalışan bireylerin bu davranış kurallarına uygun davranmalarının gerekli olmasıdır.

slide26

ÇIKMIŞ SORU ( 2008 )

Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik

kavramı içerisinde yer almaz ?

 • Karlılık
 • Güvenirlik
 • Yasallık
 • Doğruluk
e t m y net c ler ve et k
EĞİTİM YÖNETİCİLERİ VE ETİK

İNSANLAR HER ZAMAN,HER YERDE ACIKMIŞLARDIR;AMA HER ZAMAN HER YERDE ERDEMLİ OLAMAMIŞLARDIR.

SOKRATES

kamu y netiminde etik davran lkeleri
Kamu Yönetiminde Etik Davranış İlkeleri

Kamu yönetiminde etik ilkeleri, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde Yer Almaktadır.

et k davrani lkeler
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ
 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
hayat nda etik lkeler
İş Hayatında Etik İlkeler
 • Profesyonellik
 • Adalet
 • Eşitlik
 • Dürüstlük ve Doğruluk
 • Tarafsızlık
 • Sorumluluk
 • insan Hakları
 • Hümanizm
 • Bağlılık
 • Hukukun Üstünlüğü
 • Sevgi
 • Hoşgörü
 • Saygı
 • Tutumluluk
 • Demokrasi
 • Açıklık ( Saydamlık )
 • Hak ve Özgürlükler
 • Yasa Dışı Emirlere Karşı Direnme
slide32

ÇIKMIŞ SORU ( 2007 )

‘Verilen kararların, yapılan iş ve işlemlerin gizli kapaklı değil herkesin bildiği ve kabul ettiği bir takım kurallar çerçevesinde yapmak ve gerektiğinde bu konuda hesap verebilmektir.” Yukarıdaki ifade mesleki etiğin temel ilkelerinden hangisini açıklamaktadır? A) Hümanizm

B) Açıklık

C)Tutumluluk

D) Sorumluluk

y netimde etik d davran lar
Yönetimde Etik Dışı Davranışlar
 • Ayrımcılık
 • Kayırma
 • Rüşvet
 • Yıldırma
 • Sömürü
 • İhmal
 • Bencillik
 • İşkence
 • Yolsuzluk
 • Yaranma
 • Şiddet-baskı
 • Hakaret
 • Taciz
 • Kötü alışkanlıklar
 • Görev ve Yetkinin Kötüye Kullanımı
 • Dedikodu
 • Zimmet
 • Dogmatik Davranış
 • Yobazlık-Bağnazlık
etik rg tlerin zellikleri
Etik Örgütlerin Özellikleri

• Açık bir vizyon vardır ve örgütün her biriminin şeffaflığı esastır. • Vizyon herkes tarafından benimsenir ve üst yönetimce somutlaştırılır. • Ödül ve ceza sistemi objektif, yansız ve açıktır. • Örgütsel politika ve uygulamalar açık, anlaşılır ve mesajlarla uyumludur. • Yönetim kararları etik kodlar, ilkeler ve değerlerle çatışmaya düşmez.

• Çalışanların pusulası etik değerlerdir.

etik d rg tlerin zellikler
Etik Dışı Örgütlerin Özellikler

• Uzun vadeli planlar yerine kısa dönemli karlara önem verirler. • Profesyonel etik kodların kurulmasına önem vermezler. • Etik problemlerin çözümünü hafife alırlar. • Mali açıdan kayıplara neden olacak etik konulara isteksiz yaklaşırlar. • Çalışanlara etik dışı davranışları teşvik edici çevre yaratırlar. • Etik problemlerin çözümünü hukuk departmanına gönderirler,• Halkla ilişkiler gibi konuları etik olarak incelerler. • Çalışanlarına tüketicilerden farklı davranırlar.• Keyfi ve haksız performans değerlendirme standartları uygularlar. • Etik problemleri çözümlemede referans olabilecek rehberleri kullanmazlar. • Çalışanlar arasındaki gammazlığı ortadan kaldırmazlar.

• Çalışanları kişisel etiklerinden vazgeçme konusunda teşvik ederler.

slide36
Örgütlerde Etik Dışı Davranış Alanları

• Personel Alımlarında ve Atamalarda • Yaş Bakımından Gençlerin Yaşlılara Tercih Edilmesi • Dış Görünüş • Terfi ve Eğitim

etik d davran lar n sonu lar
Etik Dışı Davranışların Sonuçları

A)Kişisel Sonuçlar

İşini kaybetme Toplumdan soyutlanma Çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerin bozulması ve iletişimin zayıflaması B) Kurumsal Sonuçlar Müşterilerini kaybetme Örgüte olan güvenin yitirilmesi

İşbirliğinin Zayıflaması

Örgüt içinde iletişimin azalması

C)Toplumsal Sonuçlar

Etik Değerlerin Önemini Yitirmesi Kuralsız (anomik) davranışların yaygınlaşması

Yozlaşmanın kurumsallaşması

e t mde et k1
EĞİTİMDE ETİK

Eğitim, yaşam boyunca süren “etik bir kendini tanıma

sürecidir”.

Her tür eğitim etkinliğinde temel olarak dört boyut yer

almalıdır. Bu boyutlar;

”amaç”,”kapsam”,”yöntem” ve “değerlendirmedir”.

• Niçin? Sorusunun yanıtını amaç boyutu oluşturmaktadır • Ne? Sorusunun yanıtını ise kapsam boyutunda verilir. • Nasıl? Sorusu yöntem boyutunda yanıtlanır. • Ne oldu? Sorusu ise değerlendirme boyutunda elde edilen bilgilerle yanıtlanabilir.

retmenl k meslek et ve lkeler
ÖĞRETMENLİK MESLEK ETİĞİ ve İLKELERİ

Öğretmenlik mesleğinde çalışanların öğretmenliğe ilişkin oluşturup koruduğu, öğretmenlere emreden onları belirli bir şekilde davranmaya zorlayan kişisel eğilimlerini sınırlayan, yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan, öğretmenlik ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünüdür.

retmenlik meslek eti i lkeleri
Öğretmenlik Meslek Etiği İlkeleri

Profesyonellik

Hizmette sorumluluk

Adalet

Eşitlik

Sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanması

Yolsuzluk yapmamak

Dürüstlük-doğruluk ve güven

Tarafsızlık

Mesleki bağlılık ve sürekli gelişme

Saygı

Kaynakların etkili kullanımı

slide41
Öğretimsel Liderlik

Öğretimsel liderlik, okul yöneticisinin bir program ve mevzuat yöneticisi olmaktan çok, öğretimin yöneticisi olduğunu savunmaktadır.

Etik Liderlik

Etik lider olarak okul yöneticisi, etik değer ve ilkelere olan bağlılığı ile öğretmenleri etkileyen ve karar verme sürecinde etik ilkeleri temel alan bir davranış sergilemeye çalışır.

okul y net m nde et k de erler
OKUL YÖNETİMİNDE ETİK DEĞERLER
 • Bütün toplum üyelerine saygı
 • Farklı kültür ve düşüncelere hoşgörü
 • Bireylerin eşitliği
 • Kaynakların eşit dağıtımı
y net mde et k lkeler
YÖNETİMDE ETİK İLKELER
 • HOŞGÖRÜ
 • SORUMLULUK
 • ADALET
 • DÜRÜSTLÜK
 • DEMOKRASİ
 • SAYGI