Download
normativ etik n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Normativ etik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Normativ etik

Normativ etik

317 Views Download Presentation
Download Presentation

Normativ etik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Normativ etik Vad är en rätt handling? Vad är gott? Vad är rättvist? Vad har värde? Hur bör jag leva/vad är en god människa?

 2. Två huvudtyper av normative etiska teorier • Teleologisk etik (av telos, bet. mål) = om en handling är rätt avgörs av dess konsekvenser (”konsekvensetik”) • Deontologisk etik (av to deon, bet. det som bör göras)= om en handling är rätt avgörs av något annat än handlingens konsekvenser (”pliktetik”)

 3. Teleologisk etik • Konsekvenser för vem? • Vilkakonsekvenser?

 4. Konsekvenser för vem? • Etisk egoism • Etisk perfektionism • Etisk partikularism (ex nationalism) • Etisk universalism - utilitarismen

 5. Utilitarismen • Jeremy Bentham 1748-1832 • John Stuart Mill 1806-1873

 6. The GreatestHappinessPrinciple • “Actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to promote the reverse of happiness”

 7. Bentham • “Nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters; plain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do …the standards of right and wrong”

 8. Benthams etik • Konsekvenser för vem? “Everybody to count for one, nobody for more than one” Även djuren (“The question is not Can they reason? Nor Can they talk? But, Can they suffer?”) • Vilka konsekvenser? Upplevelser av lust – mätbart! (kvantitativ hedonism)

 9. Bikupa • Du erbjudsattfåtillgång till en s k “lyckomaskin”. När du kopplar dig till maskinenkänner du helatidenvälbefinnande. Under förutsättningatt du blevförsedd med alltvad du behöver (mat, dryck etc) skulle du iså fall viljalevadittlivkopplad till lyckomaskinenellerinte? Varför – varförinte?

 10. J S Mill • “Actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to promote the reverse of happiness” • Happiness? Upplevelseravlycka – kanvaraavolikakvalité

 11. Vilkakonsekvenser? • Hedonistisk utilitarism: lycka = lust (kvantitativ eller kvalitativ) • Preferensutilitarism: lycka = preferens/intressetillfredsställelse, Invändning: börallapreferensertillgodoses? • Behovsorienterad utilitarism: lycka = behovstillfredsställelse

 12. Kan vi verkligen avgöra handlingars konsekvenser? • Handlingsutilitarism = en handling är rätt om den i förhållande till alternativa handlingar medför störst övervikt för lycka alt. minst olust • Regelutilitarism = en handling är rätt om den överensstämmer med en regel som medför störst övervikt för lycka…

 13. Bikupa • För tio kronor kan ett barn I u-land vaccineras mot malaria. Bör du alltid när du väljer mellan att köpa en chokladkaka och att skänka tio kronor till vaccineringen välja vaccineringen? Motivera ditt ställningstagande!

 14. Kritik mot utilitarismen: • C1: Den är för krävande (overdemanding) • C2 Den tar inte hänsyn till särskilda relationer • C3: Den förutsätter att vissa individer kan offras för andras lycka • C4: Den tar inte hänsyn till vissa viktiga egenvärden/rättigheter såsom självbestämmande, rättvisa, människovärde

 15. Deontologisk etik • Deontologisk etik (av to deon, bet. det som bör göras)= om en handling är rätt avgörs av något annat än handlingens konsekvenser • Regeldeontologisk teori • Om en handling är rätt avgörs av om den överensstämmer med en viss regel, plikt eller rättighet (beroende på teori; t ex Kant, Ross, Rawls, Nozick) • Handlingsdeontologisk teori • Om en handling är rätt avgörs av egenskaper hos den specifika handlingen (t ex Sartres existentialism)

 16. Immanuel Kant 1724-1804 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten

 17. Kants etik • Förutsättningar för moralen: • 1. Människan är autonom • 2. Människan är förnuftig • 3. Människan kan handla utifrån en god vilja • Skillnad mellan handlingsmotiv: böjelse eller plikt

 18. Kantsetik: Motivet för handlingen • Skillnad mellan • Hypotetiskt imperativ = • handling motiveras av ett bestämt syfte • Kategoriskt imperativ = • handling moraliskt bindande i sig

 19. Kants kategoriska imperativ: • Handlasåattmaximen för din viljakanupphöjas till allmän lag! (Universaliseringsprincipen) • Behandla en människaaldrigenbart som ettmedelutanalltid som ettändamåli sig! (Människovärdesprincipen)

 20. Bikupa • Maria är 82 år, hennes hjärnfunktioner har hastigt avtagit och hon har förlorat kontakten med omgivningen. Enligt hennes man var det hennes önskan att inga livsuppehållande åtgärder skulle sättas in i ett sådant läge. Läkarna beslutar att avbryta sondmatning och dropp vilket kommer att leda till att Maria törstar ihjäl. Filosofen John föreslår att man för att bespara Maria lidande genom en injektion avslutar hennes liv. • Vad bör man göra?

 21. Kritik mot Kants etik • C1 För ”strikt” - okänslig (upplevelser av lidande etc) • C2 Problem att välja handlingsalternativ när plikter kommer i konflikt Lösning: C D Ross förslag: skilj mellan prima facie plikt och faktisk plikt

 22. Blandad teori • Kombinera utilitarism och pliktetik • T ex Beauchamp/Childress: Principles of Biomedical Ethics: • Icke- skada • Godhet • Autonomi • Rättvisa

 23. Tillämpad etik • Undersöker moraliska problem inom olika sektorer av samhället

 24. Donatorbarn - etik Ärdetmoraliskträttatt med hjälpavgenteknikdesignaettsyskonsomkanfungerasom donator?

 25. Etisk beslutsmodell 1. Problemet 2. Informationssamlande 3. Handlingsalternativ (A el. B…) 4. Konsekvens- och handlingsbedömning 5. Sannolikhetsbedömning (0…1) 6. Värdering (Varför är A resp. B positivt alt negativt – vilka etiska principer?) 7. Beslut (8. Handling) 9. Utvärdering

 26. Etiska principer • Godhetsprincipen • Människovärdesprincipen • Autonomiprincipen • Rättviseprincipen

 27. Det sluttande planet… • Vilka följder får ett ja till Hugos föräldrars begäran? • Kan vi också ”designa” embryon för att förbättra någon genetiskt betingad egenskap, t ex syn eller hörsel? • …eller för att förädla arvsanlagen..? • Skilj mellan en psykologisk tolkning och en logisk tolkning!

 28. Areas in applied ethics Global justice ICT-ethics Climateethics Food ethics Health careethics Ethics and war Business ethics Politics and ethics Environmentalethics Technology and ethics Animal Ethics Medical ethics Research ethics

 29. En 31-årig totalförlamad kvinna, som varit bunden vid respirator sedan sex års ålder, vädjar till Socialstyrelsen om att få avsluta behandlingen. Läkarna är villiga att hjälpa henne, men Socialstyrelsen är tveksam. Kvinnan lider av en medfödd neurologisk sjukdom som gör att hennes tillstånd hela tiden försämras. I brevet till Socialstyrelsen skriver hon att hon hade kvävt sig själv om hon hade klarat det. I stället vill hon sövas ned för att dö på ett värdigt sätt, uppger Dagens Medicin och Svenska Dagbladet. ”Det är min uttryckliga önskan att respiratorn stängs av efter det att jag har sövts”, skriver hon i brevet till Socialstyrelsen. Seminarium 2 2010-03-18