slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Etik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Etik

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 74
Download Presentation

Etik - PowerPoint PPT Presentation

shakira
585 Views
Download Presentation

Etik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Etik

 2. Innehåll avsnitt ”Etik” • Tre etiska problemområden • Etiska grundbegrepp • Etisk plattform • Etiska teorier • Att inse det rätta - att göra det rätta • Helhetssynen på människan

 3. Etiska problemområden Tre etiska problemområden • Mötet • Etisk arbetsmiljö • för den försäkrade • för handläggaren • Processen i handläggningen

 4. Etiska problemområden Mötet • Hur tar jag ansvarför mötets utveckling? • Hur förstår jag rätt? • Hur bemöter jag rätt? • Vilken hänsyn bör jag ta? • Hur bör jag besluta?

 5. E T I K Etiska problemområden Etisk arbetsmiljö: Handläggare • Vilka etiska problem utsätts jag för i mitt arbete? roll ansvar arbetsbörda befogenhet

 6. Etiska problemområden Etisk miljö: Försäkrad • Vilka etiska problem utsätts den försäkrade för i sitt arbete? • Är mängden och artenav etiska problem rimliga? • Står den försäkrades ansvar i etiska frågor i proportion till hans/hennes makt? Till sista sidan

 7. Etik Moral Ansvar Makt Etiska grundbegrepp Etiska grundbegrepp

 8. Etiska grundbegrepp Etik och Moral • Etik-det vi sägerEtik är förståndets reflektion över rätt och orätt. Etik uttrycks i det vi säger • Moral - det vi görMoral är de konkreta handlingar en person gör i en given situation Moral uttrycks i handling

 9. Etiska grundbegrepp Ansvar och Makt • Ansvar En individ är ansvarig när dennes handling anses stå under bedömningen: rätt eller orätt • Makt Personlig makt innebär att individen har ett handlingsutrymme och inom detta kan välja vilken handling som skall utföras

 10. Etiska grundbegrepp Ansvar • Juridiskt ansvarVara ansvarig inför lagen • Socialt ansvarAndra människor, oavsett lagen, håller en individ ansvarig • Personligt ansvarIndividen upplever sig som ansvarig inför sig själv

 11. Etiska grundbegrepp Kan man vara fri från ansvar? Att vara människa är att vara ansvarig! ”Människan anses vara fri att välja handling inom sitt handlingsutrymme och är därför ansvarig”

 12. Etiska grundbegrepp Att inte välja… ”Att underlåta att göra en handling eller att inte uttrycka sin mening alternativt inte ha tagit ställning är alltid under ansvar” Skäl: • Det är också ett val att välja att intehandla • Att inte säga sin mening är att acceptera det som andra säger. ”Den som tiger den samtycker”

 13. Etiska grundbegrepp Makt Mänskliga relationer präglas utifrån ett etiskt perspektiv av ett… MAKT-BEROENDE - förhållande

 14. Etiska grundbegrepp Olika typer av makt • Formell maktInom ramen för yrket har personen formell beslutanderätt över den beroende • FaktamaktPersonen har faktakunskaper, som den beroende saknar • FärdighetsmaktPersonen har färdigheter som den beroende saknar • NätverksmaktPersonen har ett socialt eller professionellt nätverk, som denne kan vända sig till för stöd • Ekonomisk maktPersonen kan påverka den beroendes ekonomiska situation

 15. Etiska grundbegrepp Maktens olika sidor • Makt – Vanmakt Det är bättre att känna makt, ha ett handlingsutrymme, än att känna vanmakt • Ansvar – Ansvarsfri Alla har ett ansvar och ingen kan vara ansvarsfri • Professionell – Icke professionell Den professionella har alltid ett krav att i etiken rättfärdiga varför den valda handlingen är att ta ansvar

 16. Etik Moral Ansvar Makt Etiska grundbegrepp Etiktriangeln Du har i ditt yrke makt som innebär att du måste ta ansvar för denna makt. Innan du handlar bör du därför utföra en etisk reflektion vilken rättfärdigar din handling inför dig själv och andra. Till sista sidan

 17. Etisk plattform Etisk plattform ”För att lika möjligheter ska råda mellan olika grupper av individer måste det professionella handlandet bygga på etiska värden och lojaliteter som överensstämmer med varandra.” Gemensam etisk plattform

 18. Självbestämmande Människovärdet Delaktighet Rättvisa Öppenhet Integritet Etisk plattform Grundläggande värden Konflikter mellan värdena – möjliga lösningar

 19. Etisk plattform Människovärdet Alla människor har lika rättigheter oberoende av kön, ras, ålder, börd, social status, kultur eller religiös tillhörighet.

 20. Etisk plattform Människovärdet, två skäl Skäl 1: Rättviseskälet ”Man ska ej särbehandlas negativt eller diskrimineras på grund av egenskaper som man själv inte kan påverka” Skäl 2: Demokratiskälet ”Det ska råda en symmetri mellan människors rättigheter och skyldigheter i ett samhälle - annars kommer de, som upplever sig negativt särbehandlade, inte att vara solidariska mot det samhälle som diskriminerar dem. Risk för drop outs”

 21. Etisk plattform Självbestämmande ”Människor bör så långt som möjligt själva bestämma över sina handlingar” • Förutsättningar för självbestämmande: • Relevant information • Möjlighet att förstå information • Ej utsatt för otillbörlig påverkan • Beslutskapabel

 22. Etisk plattform Integritet - gränser • Gränser • Integritet innebär att människan har olika gränser för sin person. Om någon går över dessa gränser kränks personens integritet. • Respekt för individens integritet bör • beaktas

 23. Etisk plattform Olika former av integritet • Kroppsjagets integritetRätt att respekteras i sin kropps gränser, t ex. beröring • Informationsintegritet Rätt att få information om den egna personen behandlad med försiktighet och sekretess • Rätt till självkompetens Rätt att bli respekterad i sin tolkning av sina egna upplevelser, behov, funktion och förmåga • Kulturell integritet Rätt att rimlig hänsyn tas till personens kulturella särdrag • Tidsjagets integritet Rätt att respekteras i sin syn på tidssplanering

 24. Etisk plattform Delaktighet ”Möjlighet att påverka det som berör en själv och kollektivet.”

 25. Individen har rätt att ta del av information och delta vid insamlandet av information som berör honom/henne själv Rätt att delta i sammanhang där individen kan ge sin syn på insamlat material ( t ex. vid kommunicering). Därutöver bifoga kompletterande fakta för att individen skall förståatt bidragen blivit beaktade. Etisk plattform Öppenhet

 26. Etisk plattform Lika behandlas lika Rättvisa • Rätt att behandlas och bedömas efter samma princip som andra. • Rätt att behandlas lika

 27. Etisk plattform Konflikter mellan värdena Värdepyramid Individuell rangordning Självbestämmande Hälsa Trygghet Till sista sidan

 28. Etiska teorier Fakta - Värderingar Fakta beskriver verkligheten. Fakta kan vara antingen sanna eller falska. Värderingar är attityder till verkligheten. Värderingar är rimliga eller orimliga.

 29. Etiska teorier Fakta - värderingar - tid Jorden är rund! Aga barn är vid lag förbjudet Jorden är platt! Aga barn är bra! Tid 3 Tid 2 Tid 1

 30. Etiska teorier Etisk teori Värdekonflikt Intressekonflikt Fokuskonflikt

 31. Etiska teorier Lösning på värdekonflikt Värdepyramid De olika centrala värdena rangordnas Självbestämmande Hälsa Trygghet

 32. Etiska teorier Värdekonflikt olika rangordning ”Om två personer är oense i en etisk fråga kan detta beror på att de har olika värdepyramider” Hälsa Trygghet Självbestämmande Själv- Bestämmande Hälsa Trygghet Person 1 Person 2

 33. Vid konflikt mellan olika intressen och deras värden måste ett lojalitetsval göras. Intressenterna kan vara: Den försäkrade Lagar och förordningar Anhöriga Arbetsgivare Medarbetare Etiska teorier Intressekonflikt

 34. Etiska teorier Lösning på intressekonflikter • Efterfrågansprincipen Den som starkast kan hävda sitt intresse får min lojalitet • Behovsprincipen Den som är den svagaste eller mest utsatte får min lojalitet • Ekonomiprincipen Det beslut som leder till det mest kostnadseffektiva får min lojalitet • Grupprincipen Den grupp som jag i första hand tillhör t.ex. arbetskamrater, egen familj eller skattebetalare får min lojalitet • Egoismprincipen Det beslut som mest gynnar mig själv väljer jag.

 35. Etiska teorier Värden och lojalitet Ett exempel:

 36. Etiska teorier Fokuskonflikter Tanke Handling Effekt Tid 1 Tid 2 Tid 3

 37. Etiska teorier Fokuseringskonflikter • Konsekvensetik En handling anses rätt om den leder till goda konsekvenser • Pliktetik En handling är rätt om den realiserar en handlingstyp som är ens plikt - oavsett konsekvenserna • Sinnelagsetik En handling är rätt om den är utförd med goda avsikter oavsett konsekvenserna

 38. Etiska teorier Konsekvensetik Fokus på effekt… Rätt Orätt Tanke Handling Tid 1 Tid 2 Tid 3

 39. Oförutsägbara konsekvenser Det är svårt att i förhand kalkylera med de konsekvenser som faktiskt blir av en handling Relativismen Det som är rätt vi en tidpunkt kan visa sig orätt vid en senare tidpunkt p.g.a de konsekvenser som över tid realiseras Medel-mål problematiken Det kan vara svårt att avgöra det negativa i medlen om dessa uppvägs i det positiva konsekvenserna Etiska teorier Svårigheter med konsekvensetiken

 40. Etiska teorier Pliktetik Fokus ligger på den rätta handlingstypen • Pliktetikern anser att människan är förpliktigad att utföra vissa handlingstyper: • Exempelvis • Tala sanning • Följa lagen • Hålla ett löfte

 41. Tanke Handling Effekt Tid 1 Tid 2 Tid 3 Etiska teorier Pliktetik ”Oavsett konsekvenserna över tid och rum så bedöms handlingen alltid som den rätta” Oavsett de faktiska konsekvenserna är handlingen rätt Handlingen bedöms som rätt vid tid 1

 42. Okänslighet emot unika situationer Plikterna är för allmänna och tar inte hänsyn till specifika behov eller situationer Risk för ansvarsflykt Plikter kan upplevas som absoluta krav och individen frånsäger sig eget ansvar Handlingars konsekvenser irrelevanta Beslutssituationen förenklas pga. att konsekvenserna inte behöver vägas in Etiska teorier Svårigheter med pliktetik

 43. Tanke Handling Effekt Tid 1 Tid 2 Tid 3 Etiska teorier Sinnelagsetik ” Fokus ligger på den handlande personens motiv” Oavsett de faktiska konsekvenserna är handlingen rätt Handlingen bedöms som rätt vid tid 1 Sinnelagsetikern anser att aktörens goda motiv är de avgörande för om en handling är rätt

 44. Etiska teorier Svårigheter med sinnelagsetik • Egocentricitet Endast den handlandes motiv räknas allt annat är irrelevant • Immun emot konsekvenserna Oavsett konsekvenserna är handlingen orätt därför att avsikten var ond eller handlingen är rätt därför att avsikten var god. • Svårt veta motiven Svårt att veta en persons egentliga motiv Till sista sidan

 45. Etik Moral Ansvar Makt Att inse – Att göra Att inse det rätta –att göra det rätta ”I realiteten är det ibland ett avstånd mellan etik och moral. Etiken hänger i luften’” ”Ett ideal är att i handling gestalta det man inser är rätt”

 46. Att inse – Att göra Att inse – att inte göra Ibland uppstår en klyfta mellan att inse det rätta - etik - och att göra det rätta - moral. Det finns ett antal förklaringar till varför klyftan uppstår. Det finns också redskap för hur man kan överbrygga den. Sokrates

 47. Etik Moral Ansvar Makt Att inse – Att göra Redskap för överbryggning - Medveten etik och människosyn - Samvete - Empati - Tidigare erfarenheter - Goda föredömen - Grupptryck - Mod - Energi

 48. Att inse – Att göra Medveten etik och människosyn • Genomarbetad och förankrad etik och människosyn ger styrka och argumentativ kraft. Bidrar till att överbrygga skillnaden mellan etik och moral.

 49. Att inse – Att göra Samvete ”Samvetet är den inre ”röst” som påtalar att vi skall göra det vi inser är rätt.” • Aktivt och tydligt samvete bidrar till att ena etik och moral • Med ett svagt eller otydligt samvete finns det risk för passivitet och ett ökat avstånd mellan etik och moral

 50. Att inse – Att göra Empati Förmåga till inlevelse - medkänsla - i en annan människas föreställningar och känslor kan bidra till överbryggning etik-moral. Saknas empati finns risk för likgiltighet För stor inlevelse kan bli - medlidande - och ge gränsdragningsproblematik Aristoteles