D Ô KAZOVÉ REAKCIE - PowerPoint PPT Presentation

d kazov reakcie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
D Ô KAZOVÉ REAKCIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
D Ô KAZOVÉ REAKCIE

play fullscreen
1 / 10
D Ô KAZOVÉ REAKCIE
253 Views
Download Presentation
maine
Download Presentation

D Ô KAZOVÉ REAKCIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DÔKAZOVÉ REAKCIE Dôkazy niektorých chemických látok v učive chémia 8.ročník ZŠ Autor: Jozef Jankovič

  2. AKO DOKÁŽEME ? • Kyslík • Vodík • Oxid uhličitý • Oxid siričitý • Sulfán • Halogenidy • Zlúčeniny alkalických kovov

  3. Dôkaz kyslíka (O2): tlejúca trieska sa vznieti a horí jasným svietivým plameňom Dôkaz vodíka (H2): v zmesi so vzduchom vybuchuje, steny skúmavky sa orosia: 2H2 + O2 2H2O

  4. Dôkazoxidu uhličitého (CO2): po zavedení do číreho roztoku Ca(OH)2 vznikne biely zákal: Ca(OH)2 + CO2→ CaCO3↓ + H2O biely zákal

  5. Dôkaz oxidu siričitého (SO2): po zavedení do nasýtených roztokov barytovej alebo vápennej vody vznikajú biele zrazeniny: SO2+ Ba(OH)2→ BaSO3↓ + H2O SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3↓ + H2O

  6. Dôkaz sulfánu (H2S): • Po zavedení do roztoku Pb(NO3)2 vznikne tmavá zrazenina: H2S + Pb(NO3)2→ PbS↓ + 2HNO3 (k dôkazu stačí i papierik namočený v roztoku Pb(NO3)2 → sčerná)

  7. Dôkaz halogenidov: roztokom AgNO3: a) chloridy: NaCl + AgNO3→ AgCl↓ + NaNO3 (biela↓, tmavne) b) bromidy:NaCl + AgNO3 → AgBr↓ + NaNO3 (slabo žltá↓) c) jodidy:NaI + AgNO3→ AgI↓ + NaNO3 (žltá ↓)

  8. Dôkaz zlúčenín alkalických kovov: Zlúčeniny alkalických kovov charakteristicky farbia plameň: Zlúčeniny Li ..... červeno Na ...... žlto K ......ružovofialovo Sfarbenie plameňa sa využíva na dôkaz prítomnosti alkalických kovov – ich iónov Li+, Na+, K+ ... v skúmanej látke

  9. Literatúra: 1. Adamkovič,E. a kol.: Chémia 8 ZŠ, SPN, Bratislava, 2000 2. Siváková, M., Adamkovič, E.: Vzdelávací štandard z chémie pre 2.st. ZŠ, s platnosťou od 1.9.2002 3. Velikanič,A., Šramko, T.: Chemická čítanka pre ZŠ, SPN, Bratislava, 1991 4. www.google.sk 5. www. animationfactory.com

  10. Všetci sa ponáhľajú na hodinu chémie. (alebo z nej ...?) Ďakujeme za pozornosť!