st edov k spole nost
Download
Skip this Video
Download Presentation
STŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

STŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST - PowerPoint PPT Presentation


 • 311 Views
 • Uploaded on

STŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST. Veronika Zemanová. Středověké dějiny nejsou pouze dějinami politickými. ČESKÝ STŘEDOVĚK Periodizace: Raný středověk (6.-12- století) Vrcholný středověk (13.-14.st.) Pozdní středověk (15.století) vládnoucí rod Přemyslovců, Lucemburků, Jagellonců Územní expanze

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST' - mahsa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
st edov k spole nost

STŘEDOVĚKÁ SPOLEČNOST

Veronika Zemanová

st edov k d jiny nejsou pouze d jinami politick mi
Středověké dějiny nejsou pouze dějinami politickými
 • ČESKÝ STŘEDOVĚK
  • Periodizace:
   • Raný středověk (6.-12- století)
   • Vrcholný středověk (13.-14.st.)
   • Pozdní středověk (15.století)
  • vládnoucí rod Přemyslovců, Lucemburků, Jagellonců
  • Územní expanze
  • Důležité mezníky: 1063, 1212, 1278, 1300,1306, 1310, 1346, 1378, 1415, 1419, 1434, 1471
sv t hierarchicky uspo dan spole nosti
Svět hierarchicky uspořádané společnosti
 • Středověká společnost je společností feudální

(založena na lenních vztazích→ Panovník obdarovával půdou své pomocníky, kteří mu byli zavázáni slibem věrnosti. Feudálové pak propůjčovali poddaným půdu a ti jim odevzdali dávky.)

 • Křesťanská společnost
 • Učení o trojím lidu

Bůh rozdělil lidi na ty, kteří se modlí (duchovní), ty kteří bojují (šlechta) a ty kteří pracují (poddaní)= dělba práce

sv tsk stav
Světský stav

Panovník a šlechta

Panovník: měl nárok na daně a další poplatky. Vydával zákony a rozhodoval spory. Rozhoduje také o válce a míru aj.

Šlechta: podílí se na správě země a politickém rozhodování, zastává nejvyšší státní úřady. Chrání zem proti nepřátelům a brání křesťanskou víru.

duchovn stav
Duchovní stav

Povinností duchovního stavu bylo seznamovat lid s křesťanským učením a dbát o spásu jejich duší

Středověká církev byla nositelem kultury a vzdělanosti a ovlivňovala celý život člověka.

Postupně se bohatství a moc církve rozšiřovalo.

Vyšší duchovenstvo (biskupové, opati aj.), nižší duchovenstvo (kazatelé, faráři, kněží v klášterech aj.)

slide8
Měšťané
 • Nová vrstva středověké společnosti, která se svým způsobem práce a života lišila od poddaných a šlechty (u nás města vznikají hlavně od 13. st.)
 • Postupně stoupal hospodářský a politický vliv měst.
 • I obyvatelé měst měli různé postavení. Byli zde jak plnoprávní obyvatelé podílející se na správě města (patriciát), tak bezprávní obyvatelé měst (tovaryši, služky …).
 • Obyvatelé měst se živili obchodem a řemeslnou výrobou
 • Panovník uděloval městům výsady (právo tržní, vařit pivo, mílové, hrdelní aj.)
poddan roln ci
Poddaní/rolníci

Nejpočetnější vrstva

(zajišťuje existenci předchozích stavů)

Zemědělci pracují na půdě, kterou mají pronajatou od panovníka nebo šlechtice a za to musí svému pánovi odvádět dávky (Byli tedy poddáni feudálnímu držiteli půdy). Zároveň musí odvádět poplatky církvi.

Na venkově žili vedle bohatých sedláků, chudí chalupníci , rodiny podruhů, kteří neměli pole ani vlastní dům a venkovská chudina.

lid na okraji spole nosti
Lidé na okraji společnosti

Lidé, kteří nikam nepatřili, neměli žádný domov a byli těžce kontrolovatelní

Tuláci, žebráci, kejklíři, prostitutky, ale také nevěřící (např. muslimové a židé)

instrukce k pracovn mu listu
Instrukce k pracovnímu listu

Poznej jednu vrstvu středověké společnosti (šlechtic, duchovní, měšťan, rolník)

Vytvořte 4 skupiny

Sledujte jednotlivé barevné stopy. Každá skupina má jinou barevnou stopu.

zdroje k prezentaci a pracovn mu listu
Zdroje k prezentaci a pracovnímu listu

Učebnice dějepisu- středověk pro základní školy I., II. díl (M. Hroch a kolektiv)

ČORNEJ, Petr: Dějiny zemí Koruny české, Praha: Paseka, 1997, 315 str.

GALUŠKA, Luděk; MITÁČEK, Jiří; NOVOTNÁ, Lea; REISSNER, Martin: Poklady Moravy: příběh jedné historické země. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010, 374 str.

MENOUŠKOVÁ, Dana; MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk; LOSKOTOVÁ Irena: Krása, která hřeje: výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2008, 183 str.

NEKUDA, Vladimír: Morava ve středověku. Brno: Moravské zemské muzeum, 1997, 90 str.

VONDRUŠKA, Vlastimil: Život ve staletích-12. století: lexikon historie. Brno: MOBA, 2009, 125 str.

VONDRUŠKA, Vlastimil: Život ve staletích-13 století: lexikon historie. Brno: MOBA, 2010, 125 str.

zdroje a obr zky k prezentaci a pracovn m list m
Zdroje a obrázky k prezentaci a pracovním listům
 • http://dejepis.info/?t=199
 • http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CEMQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.sosbites.cz%2Fimages%2Fstories%2F08._Stedovk_spolenost.ppt&ei=KRehUfrdBY_o4QSOg4CIAg&usg=AFQjCNErXTKrUWVIoMhJc422GruyDzt7fQ&bvm=bv.47008514,d.bGE
 • http://www.komenskeho66.cz/materialy/dejepis/74.htm
 • http://dejepis1zemepis.blogy.rvp.cz/2011/11/13/prameny-k-vyuce-stredoveku-zivot-rolniku/l
 • http://www.hiu.cas.cz/cs/konference-a-kolokvia/konference-a-kolokvia-2012.ep/
 • http://www.curiavitkov.cz/prace23.html
 • http://luciezkreuzbergu.blog.cz/1102/stredoveke-hry-na-hrade-rostejne-10-7-2010-2-cast
 • Foto expozice středověku MZM
 • http://dejepissychrov.sweb.cz/opakovani8.html
 • http://www.fdb.cz/film/at-ziji-rytiri/fotogalerie/54456
 • http://storiografia.blog.cz/0902
 • http://drakkaria.cz/plastiky/evropa/cechy-a-morava/vysehradsky-gryf---kachle.html
 • http://www.drakkaria.cz/repliky-zbrani-noze/mece-savle-kordy/stredoveke-mece/emeric-jeden-a-pulrucni-mec.html
slide15
http://www.lh-shop.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=trh_flypage.tpl&product_id=956&category_id=222&option=com_virtuemart&Itemid=5&lang=cs&vmcchk=1&Itemid=5
 • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Crop_rotation_-_cs.png
 • http://lidstvo.blog.cz/1205
 • http://www.zskunratice.cz/ucitele/predmety/dejepis/dejepis-7-rocnik/spolecnost-v-ranem-stredoveku-1952/
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_II.
 • http://www.modlitba.sk/htm/zaujem/svatci/svatci_all/dominik.htm
 • http://www.klaster-zlatakoruna.eu/historie/historie-cisterciackeho-radu/
 • http://wagner.bitva.cz/kroj_cast2.html
 • http://www.ckrumlov.info/docs/cz/mesto_histor_hicere.xml
 • http://www.zamek-ceskykrumlov.eu/stadt-cesky-krumlov-2/
 • http://www.zskunratice.cz/ucitele/predmety/dejepis/dejepis-7-rocnik/cirkev-ve-stredoveku-2153/
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emyslovci
 • http://www.ousteckejswjet.cz/clanky/kronika/zamozni-mestane-ustecti.html
ad